A Çözüm

advertisement
Soru – Cevap
II.Murat’ın ölümünden sonra oğlu II.Mehmet tekrar padişah oldu. Genç
padişah, devletin sınırlarının genişletilmesi ve güvenliğin sağlanması
için İstanbul’un mutlaka alınması gerektiğine inanıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’ un fethinin nedenlerinden biri
değildir?

A) Bizans İmparatoru’nun II.Mehmet’ten yardım istemesi
B) Devletin sınırlarının genişlemesi ve güvenliği için
İstanbul’un alınmasının kaçınılmaz olması
C) Bizans İmparatorlarının fırsat buldukça Osmanlı
Devleti’nin içişlerine karışması
D) Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya giden yollarını güvenlik
altına almak istemesi
Çözüm

II.Mehmet, döneminde Osmanlı Devleti, Anadolu ve balkanlarda
geniş topraklara sahipti. Bizans İmparatorluğu’nun merkezi olan
İstanbul, Osmanlı toprakları arasında kalmıştı. Türk ordusu
Rumeliye geçerken çeşitli zorluklarla karşılaşıyordu. Bu durum
Osmanlı devleti’nin, Anadolu ve Rumeli topraklarının güvenliğini
tehlikeye düşürüyordu. Ayrıca Bizans İmparatorları fırsat buldukça
Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışıyorlardı. İstanbul, Asya ve
Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunduğu için son
derece önemliydi. İstanbul alınırsa Avrupa içlerine doğru ilerleme
kolaylaşacaktı. Bunlar fethin sebeplerindendir. Ancak Bizans
İmparatorunun II.Mehmet’ten yardım istemesi İstanbul’un fethinin
sebeplerinden biri değildir.
Cevap: A
II.Mehmet, padişah olduktan hemen sonra İstanbul’un fethi için
hazırlıklara başladı.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi için II.Mehmet
döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir?

A) Rumeli Hisarı’nın (Boğazkesen Hisarı) yapılması
B) Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması
C) Silivri ve Vize kalelerinin ele geçirilmesi
D) Surları yıkabilecek büyüklükte toplar dökülmesi
Çözüm

II.Mehmet padişah olduktan sonra, İstanbul’un fethi için hazırlıklara
başladı. İstanbul daha önceden de bir çok kez kuşatılmış fakat
alınamamıştı. Bu sebepten durumun ciddiyetini bilen genç padişah,
İstanbul’un kuşatma plânlarını bizzat kendisi hazırladı. Bu hazırlıkları
şöyle sıralayabiliriz. Daha önce Yıldırım Beyazit tarafından yapılan
Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) karşısına Rumeli Hisarı’nı (Boğazkesen
Hisarı) yaptırdı. Böylece Bizans’a Karadeniz’den gelecek yardımlar
önlenmiş oldu. İstanbul yakınlarındaki Silivri ve Vize kalelelerini ele
geçirdi. Surları yıkabilecek büyüklükte toplar döktürdü. Bu topların
plânını kendi çizdi. Surlara yaklaşmayı ve tırmanmayı kolaylaştırmak için
tekerlekli kuleler yaptırdı. Ayrıca İstanbul’u denizden de kuşatmak
amacıyla güçlü bir donanma meydana getirdi.
B seçeneğinde verilen Anadolu Hisarı’nın (Güzelcehisar) yapılması
II.Mehmet döneminde yapılan hazırlıklardan biri değildir.
Cevap: B
İstanbul’un fethi, Türk dünyası açısından önemli sonuçlar ortaya
çıkarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri
değildir?

A) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek
Yükselme Devri başladı.
B) Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun
denetiminin Türklerin eline geçmesi.
C) Doğu Roma İmparatorluğunun sona ermesi.
D) İstanbul’un başkent yapılması.
Çözüm

İstanbul’un fethinin Türk dünyası açısından sonuçları:
* II.Mehmet “Fatih” ûnvanı aldı.
* Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ deki ve Anadolu’daki toprakları
arasında bütünlük sağlandı.
* Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun denetimi,
Türklerin eline geçti.
* İstanbul başkent yapıldı.
* Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek Yükselme Devri
başladı.
* Osmanlı Devletinin İslâm dünyasındaki saygınlığı arttı. Doğu
Roma İmparatorluğu’nun sona ermesi İstanbul’un fethinin
sonuçlarındandır. Ancak Türk dünyası açısından sonuçlarından
değil Dünya Tarihi açısından sonuçlarından biridir.
Cevap: C
İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, Dünya Tarihinin
de önemli olaylarından biridir.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethi’nin Dünya Tarihi
açısından sonuçlarından biri değildir?

A) Bizans İmparatorluğunun sona ermesi.
B) Ortodoksların Osmanlı himayesine alınarak din ve
vicdan özgürlüğü sağlandı.
C) Orta Çağ’ın sona ererek Yeni Çağ’ın başlaması.
D) Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devrinin sona ererek
Yükselme Devrinin başlaması.
Çözüm

İstanbul’un fethi, yalnız Türk tarihinin değil, aynı zamanda
dünya tarihinin de önemli olaylarından biridir.
Çünkü yüzyıllardır süregelen Doğu Roma İmparatorluğu
(Bizans) tarihe karıştı. Ortodokslar Osmanlı himayesine
alınarak din ve vicdan özgürlüğü sağlandı, büyük topların,
surları yıktığı görüldü ve topun savaşlardaki önemi arttı. Bu
durum da feodalite rejiminin yıkılarak yerine mutlak
krallıkların kurulmasında etkili oldu. İstanbul’un fethi Orta
Çağ’ın sonu Yeni Çağ’ın başlangıcı kabul edildi. İstanbul’un
fethi ile Osmanlı Devleti’nde Kuruluş Devri sona ererek
Yükselme Devri başladı. Bu durum fethin dünya tarihi
açısından sonuçlarından değil. Türk dünyası açısından
sonuçlarından biridir.
Cevap: D
Türklerin İstanbul’u kuşatacakları haberini alan Bizans
İmparatorluğu da karşı tedbirler aldı.
Aşağıdakilerden hangisi Bizans’ın aldığı tedbirlerden biri
değildir?

A) Halkın silahlandırılıp surların tamir ettirilmesi
B) Şahi adı verilen topların döktürülmesi
C) Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silahın geliştirilmesi
D) İmparatorun, Haliç’in girişini kalın zincirlerle
kapattırması
Çözüm

İstanbul’un Türkler tarafından kuşatılacağı haberi üzerine Bizans
çeşitli hazırlıklar yaptı:
* İmparator XI.Konstantin, ,Katolik ve Ortodoks kiliselerini
birleştirme gayreti içindeydi. Böylece papanın yardımıyla Avrupa
devletlerinin desteğini sağlamayı düşünüyordu. Ancak halk aynı
görüşte değildi. Bizans Dukası Naturas, “İstanbul’da Latin külahı
görmektense, Türk sarığı görmeyi tercih ederim.” diyordu.
* İmparator, Haliç’in girişini kalın zincirlerle kapattırdı.
* Halk silahlandırılıp surlar tamir ettirildi.
* Grejuva (Rum ateşi) denilen bir silah geliştirildi. Şahi adı verilen
toplar döktürülmesi Bizans’ın yaptığı hazırlıklardan biri değildir.
Bu toplar Saruca, Müslihüddin ve Macar Urban ustaların önerileri
üzerine döktürülmüştür. Türkler tarafından yapılan
hazırlıklardandır.
Cevap: B
Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını
genişletmeye devam etti.
Aşağıdaki yerlerden hangisi, Fatih döneminde Osmanlı
topraklarına katılmamıştır?

A) Sırbistan ve Mora
B) Bosna – Hersek
C) Macaristan
D) Eflâk ve Boğdan
Çözüm

Fatih, İstanbul’u fethettikten sonra devletin sınırlarını genişletmeye
devam etti. Balkanlar’da, Anadolu’da ve denizlerde fetihler yaptı. Fatih
Osmanlı topraklarının güvenliğini sağlayabilmek için Tuna nehrine kadar
olan yerleri almak istiyordu. Bu amaçla:
• Sırbistan
• Eflak
• Boğdan
• Mora Yarımadası
• Bosna – Hersek
• Arnavutluk’u topraklarına kattı. Ancak Macaristan Fatih döneminde
Osmanlı topraklarına katılmamıştır. Macaristan’ın büyük bir kısmı
Kanuni tarafından 1526 Mohaç Zaferi ile Osmanlı yönetimine girmiştir.
Cevap: C
İstanbul, II.Mehmet’ten önce de bir çok kez kuşatılmış fakat
alınamamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’u kuşatan
milletlerden biri değildir?

A) Türkler
B) Araplar
C) Bulgarlar
D) Ruslar
Çözüm

Bulgarlar Ruslar ve Türkler İstanbul’u kuşatmışlardır.
Ancak Araplar İstanbul’u kuşatmamışlardır.
Cevap: B
Osmanlı padişahlarından II.Mehmet’e ülke alan, ülke açan”
anlamına gelen Fatih unvanı verilmiştir. II.Mehmet’in Fatih
unvanı ile anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’i Türk gölü haline getirmesi
B) İstanbul’u alması
C) Genç yaşta padişah olması
D) İstanbul’daki azınlıklara hoşgörülü davranması
Çözüm

Ülke alan anlamına gelen Fatih unvanı II. Mehmet’in
İstanbul’u alarak Bizans İmparatorluğunu yıkması
sebebiyle verilmiştir.
Cevap: B
Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Karadeniz’i Türk gölü
haline getirmek amacıyla yapılan fetih faaliyetlerinden biri
değildir?

A) Kırım Hanlığı’nın Osmanlı egemenliğine girmesi
B) Cenevizlilerden Amasra’nın alınması
C) Arnavutluğun alınması
D) Trabzon Rum Devleti’ne son verilmesi
Çözüm

Karadeniz’e kıyısı olan Kırım Hanlığı 1475’te , Amasra
ve Trabzon Rum Devleti 1460’ta Osmanlı topraklarına
katıldı. Ancak Arnavutluğun Balkanlarda yer alması
sebebiyle Karadeniz’in bir Türk gölü olmasında etkisi
yoktur.
Cevap: C
Fatih döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethedilmesiyle
Osmanlı Devleti’nin sınırları Adriyatik Denizi’ne ulaşmıştır?

A) Arnavutluk
B) Eflâk
C) Trabzon
D) Kırım
Çözüm

Adriyatik Denizi Akdeniz’in İtalyan’ın doğusunda yer
alan koludur. Arnavutluk’un ise buraya kıyısı vardır.
Cevap: A
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi aşağıdaki olaylardan
hangisiyle başlamıştır?

A) Coğrafi Keşiflerin başlamasıyla
B) İstanbul’un fethedilmesiyle
C) II.Murat’ın hükümdar olmasıyla
D) Kırım Hanlığı’nın Osmanlıya bağlanmasıyla
Çözüm

Osmanlı Devletinin kuruluş dönemi İstanbul’un fethine
kadar olan dönemdir. Bundan sonra yükselme dönemi
başlar. Yani İstanbul’un fethiyle yükselme dönemi
başlar.
Cevap: B
İstanbul’un fethedilmesi hem Türk hem de dünya tarihini
etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi fethin Türk tarihine olan etkilerinden
biridir?

A) Coğrafi Keşiflerin başlaması
B) Krallıkların güçlenmesi
C) İstanbul’un başkent olması
D) Orta Çağ’ın kapanıp, Yeni Çağ’ın başlaması
Çözüm

İstanbul’un başkent olması Türk tarihi ile ilgilidir.
Diğerleri Dünya tarihine etkileridir.
Cevap: C
. İstanbul, II.Mehmet tarafından fethi edildikten sonra Osmanlı
Devleti’nin başkenti oldu.
İstanbul’dan önce Osmanlı Devleti’nin başkenti aşağıdaki
şehirlerden hangisiydi?

A) Edirne
B) Bursa
C) Söğüt
D) Konya
Çözüm

Cevap: A
Fatih, İstanbul’un fethinden sonra devletin sınırlarını
genişletmeye devam etti. Balkanlarda, Anadolu’da ve denizlerde
fetihlere başladı. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in Anadolu’da
fethettiği yerlerden biri değildir?

A) Amasra
B) Sinop
C) Boğdan
D) Trabzon
Çözüm

Boğdan Avrupa’da yer almaktadır.
Cevap: C
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri
değildir?

A) Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün
sağlanması.
B) Orta Çağın sona erip, Yeni Çağın başlaması.
C) İstanbulun başkenti olması.
D) Ortodoks kilisesinin varlığına son verilmesi.
Çözüm

İstanbul’un alınmasıyla Anadolu ve Trakya toprakları
arasında bütünlük sağlanmıştır. İstanbul başkent
olmuştur.
Cevap: D
Kanuni dönemi’nde 1533 yılında Avusturya ile imzalanan
“Avusturya kralı, protokol bakımından veziriazama eşit
sayılacaktır.” hükmünün bulunduğu antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İstanbul Antlaşması
B) Edirne Segedin Antlaşması
C) Amasya Antlaşması
D) Ankara Antlaşması
Çözüm

Cevap: A
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Fatih, Venediklilere ayrıcalıklar vermiştir.
B) II.Bayezit, Karamanoğulları Beyliğine son vermiştir.
C) Yavuz, Macaristan’ı Osmanlı Devleti’ne katmıştır.
D) Kanuni, Hindistan’a deniz seferleri düzenlemiştir.
Çözüm

Sultan Süleyman döneminde Mohaç Meydan savaşında
Osmanlı devleti Macarlarla savaşmıştır. Ve Macaristan
alınmıştır.
Cevap: C
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri
değildir?

A) Osmanlıların Balkanlardaki fetihlerinin
kolaylaşması.
B) Karadeniz ticaret yolunun Osmanlı denetimine
girmesi.
C) Osmanlı padişahları halife unvanı kullanmaya
başlaması.
D) Anadolu’da Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi.
Çözüm

Osmanlı padişahlarının halife ünvanı alması Hicaz ve
Mısırın alınmasıyla gerçekleşmiştir.
Cevap: C
II.Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan
hangisi, şehrin surlarının yıkılması amacına yöneliktir?

A) Silivri ve Vize’nin alınması
B) Rumeli Hisarı’nın yapılması
C) Büyük toplar yaptırılması
D) Tekerlekli kuleler yaptırılması
Çözüm

Bizans’ın dayanıklı surlarını aşabilmek için daha büyük
toplar döktürdü.
Cevap: C
Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan birliğinin oluşmasını
engellemek amacıyla yaptığı en önemli faaliyet aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İpek Yolu’na hakim olmak
B) Ortodoks Patrikanesini himaye etmek
C) Donanmayı güçlendirmek
D) Kırımı Osmanlı Devleti’ne bağlamak
Çözüm

Cevap: B
1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet tarafından
fethedilmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden
olduğu söylenemez?

A) Kavimler Göçü’ne
B) Feodalitenin yıkılmasına
C) Coğrafi Keşiflere
D) Rönesans hareketlerine
Çözüm

Kavimler göçü MS: 375 yılında gerçekleşmiştir.
İstanbul’un fethinden önce gerçekleşmiştir.
Cevap:A

Dinlediğiniz İçin
Teşekkürler
Download