6 Sigma yaklaşımı

advertisement
6σ Temel bilgilendirme
Müşteri odaklılık
Süreç Yönetimi
Veri
MMO-İzmir
6σ Tanımlar
 Değişkenlik =Prosesin her zaman aynı sonucu
(çıktıyı “Y”) elde etmemesidir.
 Bazı değişkenlikler her proseste yer almaktadır.
 Değişkenlik doğrudan müşteriyi etkiler.
 Müşteri ortalama çıktıyı fark etmez.
6σ Tanımlar
• Sigma Yunanca bir harftir.
• Standart sapmanın simgesidir.
{Standart sapma istatistiksel olarak bir dağılma,
yayılma, ölçüsüdür.}
{Sapma, değişkenliğin istatistiksel ölçüsüdür.}
• Her bir milyon olasılıkta ya da işlemde,
sadece 3,4 hata yapmaya eşdeğer
süreç performans düzeyidir.
6σ Tanımlar
• Kelime anlamı olarak sigma, sürecin müşteri
beklentilerini karşılayacak mükemmellikten
ne kadar uzakta olduğunu gösteren
istatistiksel bir terimdir.
6σ Tanımlar
Ölçüt:
Hedef:
DPMO
6-sigma
6 Sigma
yaklaşımı
Felsefe:
Araçlar:
İstatistiksel
Yöntemler
Metodoloji
6σ Tanımlar
Felsefe : Performans sınırlamasının (düşüklüğünün)
kök nedeni değişkenliktir.
Kuruluştaki tüm değişkenlikleri ortadan kaldırarak
(kültürel değişim):
-Doğru ürün veya hizmeti temin etmek
-Zamanında temin etmek
-Doğru fiyatta temin etmek
-Hatasız ürün/ hizmet
-Verimli ve müşteri memnuniyeti
6σ Tanımlar
Hedef :
Bir sürecin 6 sigmas’ının( değişkenliğin standart
sapmalarının) müşterinin istekleri doğrultusunda
belirlenmiş sınırlar içersine çekilmesini gerçekleştirerek,
değişkenliği azaltmak ya da daraltmaktır.
Hatanın ortaya çıkabileceği her 1 milyon durumda, 3.4
kusur.
6σ Tanımlar
Diğer bir ifade ile dünya çapında bir
performans.
6σ Tanımlar
Metodoloji:
İki ana tamamlayıcı yöntem bulunmaktadır ;
1. DMAIC: Define, Measure, Analyze, Improve,
Control (Tanımla,Ölç,Analiz et,İyileştir,Kontrol
et = TÖAİK)
2. DMADV (DFSS): Define, Measure, Analyze,
Design, Verify (Tanımla, Ölç, Analiz et,
Tasarla, Doğrula)(6 Sigma için tasarım)
6σ Tanımlar
Araçlar:
6 Sigma yaklaşımında çok sayıda araçlar kullanılır.
Bir sürecin 6 sigmas’ının ( değişkenliğin
standart sapmalarının ) müşterinin istekleri
doğrultusunda belirlenmiş sınırlar içersine
çekilmesini gerçekleştirerek,değişkenliği azaltmak ya
da daraltmaktır.
6σ Tanımlar
• Altı Sigma uygulamasında birçok araç
kullanır. Bu araçlar dikkatle seçilmeli ve
sektöre, şirkete ve bu alanda çalışan kişilere
uygun olarak adapte edilip, kullanılmalıdır.
• Müşterinin Sesi / Süreç Yönetimi / Balanced
Scorecard / Sürekli İyileştirme / Deney
Tasarımı / Değişkenlik Analizi / Süreç
Tasarımı / İPK / Ölçüm Sistemi Analizi
6σ Tanımlar
Tanımla
Ölç
Analiz et
İyileştir
Kontrol et
Yetişkin
Öğrenme
Modeli
Süreç
Haritalaması
Çok
Değişkenli
Değişken
DOE
EVOP
Proje
Yönetimi
Neden &
Sonuç Matrisi
Korelasyon
Oransal DOE
Tepki Yüzeyi
DOE
Çoklu
Regresyon
(Değişken deney
tasarımı)
Bilgisayar
Araçları
Balıkkılçığı
Diyagramı
Regresyon
Tam ve 2k
Factoryel
DOE
Betimsel
İstatistik
İstatistiki
Analiz
Hipotez
Testleri
İleri Düzeyde
DOE
Geçiş Planları
Yalın Araçlar
ANOVA
Lojistik
Regresyon
Kontrol
Planları
MSA(ÖSA)
FMEA(HTEA)
Yeterlilik
İPK
Kontrol
Yöntemleri
6σ Tanımlar
NE
:Kuruluşun tüm süreçlerinde mükemmeli
hedefleyen iş yapış şekli.
NASIL :Tüm değişkenlikleri sistemli biçimde azaltarak,
mevcut süreç / ürünleri (gerekirse yeniden
tasarlayarak)iyileştirerek.
Sonuç : Hataları yok etmek ve zaman ile para
tasarrufu sağlamak.
6σ Tanımlar
Hedef : 6 Sigma
Altı sigma metodolojisinde süreç performansı, “süreç sigma düzeyi”
ile değerlendirilmektedir.
Proses
Yeteneği
Milyonda
Hata
1,5 σ
500,000
Üretimin % 50'si çöpe atılmaktadır.
2σ
308,537
Üretimin yaklaşık % 31'i çöpe atılmaktadır.
3σ
66,807
Milyon adet uçuşun 66807'si hatalıdır.
4σ
6,210
Milyon adet ameliyatın 6210'u yanlış
yapılmaktadır.
5σ
233
Milyon adet haberin 233 adedi yanlış
verilmektedir.
6σ
3,4
Milyon saat içerisinde 3,4 saat elektrik kesintisi
olmaktadır.
ANLAM
6σ Tanımlar
6σ ‘nın birçok tanımı bulunmaktadır.bunlar;
• Altı Sigma metodolojisi; istatistiksel hesaplamalara
dayanan, süreç değişkenlerine odaklı, süreç
performansı hakkında bilgi sağlayan bir kalite
yönetim aracıdır.
veya;
• İş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek
için kullanılabilecek kapsamlı ve esnek bir sistemdir.
6σ Tanımlar
Altı Sigma, sadece müşteri ihtiyaçlarının
yakından anlaşılması, olayların, verilerin ve
istatistik analizlerin sistematik kullanımı ve iş
süreçlerinin yönetimi,iyileştirilmesi ve tekrar
yapılandırılmasına özel önem verilmesi ile
sağlanabilir.
•
•
•
•
•
Gerçeğe dayalı yönetim
Müşteri odaklılık
Sürece odaklanma, yönetme, iyileştirme
Güçlü işbirliği
Tepkisel alışkanlıktan, önleyici yaklaşıma geçiş
6σ
+ / - 2 arası
68.27 %
+ / - 3 arası
95.45
%
99.73 %
+ / - 4 arası
99.9937 %
+ / - 5 arası
99.999943 %
+ / - 6arası
6
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
+ / - 1 arası
5


2
( xi  x)
n 1
7
Sigma =  = Standart Sapma
317300 ppm dışarıda
45500 ppm
2700 ppm
63 ppm
0.57 ppm
0.002 ppm
99.9999998 %
6σ
Sigma
seviyesi
Hata oranı
(ppm)
Kalite Maliyeti
Kuruluşun
durumu
6
3.4
< ciro’nun %10
Dünya Şirketi
5
233
Ciro’nun %10 - %15
4
6210
Ciro’nun %15 - %20 Ortalama şirket
3
66807
Ciro’nun %20 - %30
2
308537
Ciro’nun %30 - %40
İflas (rekabet
edemez)
6σ
Kuruluşların çoğu düşük sigma seviyesine sahip, çünkü;
• Yanlış şeyleri ölçülmektedir.
• Zayıf sorun çözme becerisi (Deneme – yanılma
yöntemi ile çalışma alışkanlığı)
• Sorun çözme yöntemi : “Yangını söndürme!” ve
“Yangınla mücadelenin” ödüllendirilmesi
• Kontrol ve yinelenen iş yöntemini uygulamak
• Geçmişteki başarılardan dolayı kibirlenme
• “Kalite çok pahalı bir şeydir” zihniyeti
• Birbirlerinden kopuk çalışan bölümler (zayıf işbirliği)
6σ
Liderlik (O2)
Projeler (Yakıt)
Çalışanlar(kimyasal tepkime)
İstatistik (Kıvılcım)
Altı sigma'nın gerçekteki
hedefi , sıfır hatadır ve bu
hedefe ulaşmak için
konusunda sistematik
istatistiksel bir yaklaşım
ortaya koyar.
Bu yaklaşımı da,
*hedeflerle yönetim,
*stratejik yönetim,
*organizasyon yapılanması,
*proje,
*çalışanlar ve
*liderlik gibi yaklaşımlarla
beslenir.
Statistical background
Tolerans
ASL
0.001
ppm
ÜSL
+/  3
1350
ppm
1350
ppm
Hedef = m
+/  6
0.001
ppm
Altı Sigma 6σ
6 sigma;
- Hata veya yeniden işleme oranlarının
hesaplanmasında önceden öngörülmeyen ve
uzun vadeli “sorunlara” ve,
- Süreçte kaymaya müsaade eder.
Statistical background
Tolerans
AS L
0 ppm
ÜS L
1.5
3.4
ppm
66803
ppm
m
+/  6
3.4
ppm
6σ
Birim başına hata (DPU: Defect per unit -): Bir süreç veya ürünün kalite niteliğinin
(attributes) standartlar baz alınarak iyi / kötü veya kabul / red olarak
değerlendirilmesi sonrası elde edilen sonuçtur.
DPU = Hatlı birim sayısı / Toplam ürün sayısı
Başarı oranı(yield):Süreç adımları boyunca doğru biçimde işlem gören toplam
birim sayısı.
Toplam süreç verimliliği TSV(RTY=Rolled throughput yield) :Bir seferinde ara
adımlarda hiçbir hata olmaksızın ürün üretme olasılığını verir.
DPMO (Milyonda hata olasılığı :Defect Per Million Opportunities):Bir ürün ya da
süreçte hatanın ortaya çıkabileceği her 1 milyon durumdan kaç tanesinde kusur
oluştuğunu gösterir.
DPMO = {Kusur sayısı /(Birim ürün başına kusur fırsatı sayısı x Ürün sayısı)}x
1.000.000
ASL
USL
-6
+6
Ortalama
Yield 99.9999996%
Hata = 0.002 PPM
ASL = 16
USL = 20
 = 0.33
-6
+6
Ortalama = 18
Yield 99.9999996%
Hata = 0.002 PPM
1.5
LSL = 16
USL = 20
 = 0.33
-6
+6
Ortalama = 18
1.5
ASL = 16
USL = 20
 = 0.33
-6
+6
Ortalama = 18
6σ
Proje seçimi:
Başarılı seçilmiş 6 sigma projesinin özellikleri;
•Amacı,kapsımı iyice tanımlanmış,
•Kuruluşun stratejik ve yıllık faaliyet planları ile bağlantısı
(kuruluşun iş öncelikleri ile ilişkili) kurulmuş,
•Kuruluşun hedeflerine önemli iyileştirme sağlayacak(Örneğin
süreç performansında %50’den fazla iyileştirme),
•Proje tamamladığında,kuruluşa parasal kazanç sağlayacak
•Proje sonuçları sonuçlar ölçülebilir
olmalıdır.
6σ
Proje seçimi:
Proje önceliklendirme kriterleri:
• Doğrudan kazanç etkisi
• Müşteriye (dış) etkisi
• Dolaylı Kazanç etkisi
• Veri erişimi
• Zorluk derecesi
• Proje süresi,v.b.
6σ
Özetle;
• sürecin verimini ve etkinliğini arttıracak,
•
en yüksek müşteri memnuniyetini en uygun
maliyetle sağlayacak
projeler seçilir.
6σ
Proje ekip üyelerinin seçimi:
-İyileştirilecek süreci en iyi tanıyan ve/veya
müşteriyle en iyi bağlantıyı kuran kimdir?
-Sorun hakkında en fazla bilgisi olan ve /veya
veriler en kolay ulaşan kimdir?
-Proje boyunca ne tür yetkinlikte üyelere
ihtiyaç vardır?
-Projeden en doğrudan etkilenecek grup ya da
işlevler hangisidir?
- düzeyde gereksinim duyulacaktır?..vb.
6σ organizasyonu
Şampiyon (sponsor)
İyileştirme projesini “izleyen” üst düzey yöneticisidir.
-Yönetimleri altındaki iyileştirme projelerinin genel hedeflerini
saptamak ve hedeflerin kuruluşun iş öncelikleriyle uyumlu
olduğundan emin olmak
-Projeler için kaynak bulmak
-Gerektiğinde, projenin yönünü ya da kapsamı konusunda yol
göstermek, yapılacak değişiklikleri onaylamak
-Ekibi, üst yönetim önünde temsil etmek ve ekibin savunuculuğunu
yapmak
-Ekip içi ya da ekip ile dış ortam arasında oluşan sorunları ve
tekrar eden çalışmaları ortadan kaldırmada yardımcı olmak
-Projenin bitiminde, projenin sorunsuz biçimde devredilmesini
sağlamak amacıyla, süreç sahipleri ile çalışmak
6σ organizasyonu
Kara kuşak:
6 Sigma araçlarını çok iyi bilen, takımları oluşturup, yöneten
kadrolardır.
Kara kuşak adayının öncelikle üzerinde çalışacağı
bir proje belirlenmeli (sorun tanımlanır, hedefler konur)
Uzman Kara Kuşak ya da dış eğitim kuruluşları tarafından eğitim
alır.
Bir hafta eğitim, üç hafta uygulama olmak üzere, dört kez
tekrarlanan, toplam dört aylık süre boyunca bu proje üzerinde
aday olarak çalışır. Projeyi/ projeleri başarı ile tamamlayan aday
kara kuşak unvanını alır.
6σ organizasyonu
Kara kuşak’ın özellikleri;
1-Yeni fikirler öğrenmeye istekli
2-Ekip çalışmasına yatkın
3-Değişim başlatma isteği olan
4-Gözlemci
5-Saygı duyulan
6-Kendisini motive edebilen
6σ organizasyonu
Yeşil kuşak:
6 Sigma ölçüm araçlarını iyi bilen, diğer araçlar hakkında genel
bilgi sahibi, takım elemanlarıdır.
Uzman kara kuşak:
• Altı Sigma ile ilgili her konuda en üst düzey teknik bilgiye sahip
uzmandır
• Teknik danışman olarak çalışır.
• Kara kuşaklar arasından seçilir.
• Yeni kara kuşakları belirler.
Bu görev, 6 Sigma çalışmalarınıın başlangıcında dış kuruluşlardan
bir danışman tarafından yürütülebilir
6σ organizasyonu
Uzman Kara Kuşağın görevleri;
• Proje ekiplerine başta istatistik yöntemlerin seçimi ve
kullanımı
olmak üzere her konuda teknik destek sağlamak,
• Şampiyon(sponsor) ile birlikte, projelerin
tamamlanma
sürelerinin belirlenmesinde yardımcı olmak,
• Altı Sigma konusunda eğitim vermek,
• çalışanları bilgilendirmek yolu ile 6 Sigma’nın
kuruluşun çapında benimsenmesine katkı sağlamak,
6σ - Organizasyonel görev ve sorumluluklar
Özet
Şampiyon
Kara kuşak
Yeşil kuşak
Projeleri seçmek
6 Sigma projelerinde 6 Sigma projelerinde
tam zamanlı olarak
yarım zamanlı olarak
çalışmak
çalışmak
Kaynakları
sağlamak
Proje ekiplerine
liderlik yapmak
Kara kuşak
eğitimlerinin %
50’sini almak
Engelleri kırmak
4-6 proje / yıl
Kendi alanlarındaki
bazı projelerde
liderlik yapmak
İlerlemeleri izlemek
Ekiplere teknik
destek sağlamak
Proje sonuçların
rapor etmek
Sonuçları duyurmak
Projenin dönüm
noktalarını izlemek
Ekip üyelerine teknik
destek vermek
TÖAİK
6σ
Kontrol et
Tanımla
İyileştir
Ölç
Analiz et
6σ
TÖAİK
Tanımla
(Sorunun kaynağı nedir?)
Bu aşamada;
-projenin amaç ve kapsamı tanımlanır,
-süreç ve müşteri hakkında bilgi toplanır.
Seçilen ve tanımlanan projenin daha yüksek bir kalite
yaratma ve maliyetleri azaltma olasılığının yüksek olması
önemlidir.
Bu aşamanın çıktısı;
• Planlanan iyileştirmenin ayrıntılı tanımı,
• Müşteri için önemli olan faktörlerin listesi,
• Üzerinde çalışılacak sürecin akış diyagramı yardımı ile
detaylı gösterimidir.
6σ
TÖAİK
Tanımla
Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlardan bazıları;
-Proje uyum planı,
-TGPÇM(SIPOC):
-Tedarikçiler,
-Girdiler,
-Prosesler,
-Çıktılar,
-Müşteriler,
-Ürün analizi,
-Müşterinin sesi,
-Yakınlık (affinity) diyagramı,
-Kano modeli,
-Kritik kalite faktörleri ağacı
6σ
TÖAİK
Ölç
(Sürecin yeterliliği ne düzeyde?)
Bu aşamada mevcut durumu tüm yönleriyle açıklayan
bilgiler toplanır.
Geçerli ve doğru ölçümler olmaksızın sürecin mevcut
performansını ve yapılan iyileştirmelerin etkilerini
belirlemek mümkün değildir.
Bu aşamanın çıktısı;
• Sürecin mevcut performansı,
• Problemi ya da problemin oluşumunu açıklayan
veriler,
• Problemin daha özel ve detaylı bir tanımıdır.
6σ
TÖAİK
Ölç
Bu aşamada yaygın olarak kullanılan bazı araçlar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veri toplama planı,
Veri toplama formları,
Kontrol kartları,
Frekans dağılımları,
MSA (Ölçüm sistemi analizi),
Pareto analizi,
Önceliklendirme matrisi,
FMEA,
Proses yeteneği,
Proses sigma,
Örnekleme, ,
Zaman serisi diyagramları
6σ
TÖAİK
Analiz et
(Hatalar nerede ve ne zaman oluşur?)
Bu aşamanın amacı problemin asıl nedenlerini
tanımlamak ve bunların nedenlerini
doğrulamaktır.
Dolayısıyla bu aşamanın çıktısı test edilen ve
doğrulanan bir hipotez olacaktır.
6σ
Analiz et
TÖAİK
Bu aşamada yaygın olarak kullanılan bazı araçlar;
• Yakınlık (affinity) diyagramı,
• Beyin fırtınası,
• Sebep-sonuç diyagramı,
• Kontrol kartları,
• Veri toplama formları,
• Veri toplama planı,
• Deney tasarımı,
• Akış diyagramları,
• Frekans dağılımları,
• Hipotez testleri,
• Pareto analizi,
• Regrasyon analizi,
• Tepki alanı metodolojisi,
• Örnekleme,
• Dağılma diyagramları,
6σ
TÖAİK
İyileştir
(Süreç yeterliliği nasıl 6 sigma olabilir?)
Bu aşamada sorunun temel nedenlerini ortadan
kaldıracağı iddia edilen çözümler denenir ve uygulamaya
konulur.
Bu çözümler daha iyi bir tahmini, daha iyi bir
programlamayı, daha iyi bir prosedürü ya da daha iyi bir
ekipmanı içerebilir. Bu aşamada ayrıca sonuçların bir
sonraki aşamada nasıl değerlendirileceğini açıklayan bir
plan oluşturulmalıdır.
6σ
TÖAİK
İyileştir
Bu aşamada yaygın olarak kullanılan bazı araçlar;
• Beyin fırtınası,
• Yaratıcılık teknikleri,
• Veri toplama,
• Deney tasarımı,
• Akış diyagramları,
• FMEA
• Hipotez testleri,
• Planlama araçları,
• Paydaş analizi
6σ
TÖAİK
Kontrol et
(Kazancın sürekli olması için nasıl bir kontrol sağlanmalıdır?)
Bu aşamanın amacı uygulanan iyileştirme planını ve elde edilen
sonuçları değerlendirmek ve elde edilen kazançların sürdürülmesi
ve arttırılması için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır.
Bu aşamanın çıktıları;
• İyileştirmeye konu olan sürecin son durumu,
• İyileştirme sonucu sağlanan kazançlar,
• İyileştirme sonucu ortaya çıkan fırsatlar ve tavsiyelerdir
6σ
TÖAİK
Kontrol et
Bu aşamada yaygın olarak kullanılan araçlar;
• Kontrol kartları,
• Veri toplama,
• Akış diyagramları,
• Öncesi ve sonrasını kontrol için frekans dağılımı,
pareto analizi vb.
• Proses kontrol kartı,
• Standardizasyon.
6σ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuruluşun üst yönetim inanmıyorsa,
Adanmış çalışanlar yoksa,
Bilime inanılmıyorsa,
Sistematik yaklaşımlar uygulanmıyorsa,
Altı sigma'nın bir fırsat olduğuna inanılmıyorsa,
Sadece bugünü kurtarmak isteniyorsa.
Sıfır hata düş olarak görülüyorsa,
Yarının kuruluş olunmak istenmiyorsa,
“Ben bilirim” diye düşünülüyorsa,
Kuruluş yeniliklere açık değilse
Henüz “biz” kültürü kuruluşta yerleşmemiş ise,
6σ o kuruluşta yeşeremez!
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards