tedarik zinciri yönetim semineri

advertisement
26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında düzenlenecek olan 11. Uluslararası Kalite Fonksiyon Göçerimi
Sempozyumu’na ulusal katılımı teşvik etmek ve Türkiye’de Kalite Fonksiyon Göçerimi uygulamalarına
zemin oluşturmak için “Katılım Sponsorluğu” adı altında bir seçenek oluşturulmuştur.
Katılım sponsorluğu sağlayan kuruluşlar için bir Eğitim Seti hazırlanmıştır. Bu eğitim setinin
içeriği, özellikle sempozyum katılımcılarının Kalite Fonksiyon Göçerimi konusunda temel bilgilere sahip
olmalarına ve bu sempozyumdan daha fazla fayda sağlayabilmelerine yönelik hazırlanmıştır. Eğitim seti
içinde yer alan konular şunlardır1:
Yalın Üretim
Süreç Yönetimi
Tedarik Zinciri
Analitik Hiyerarşi Süreci
Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Kalite Evi Uygulamaları
Altı Sigma
Müşteri İlişkileri Yönetimi
1
Eğitim seti içinde yer alan konuların ayrıntılı içerikleri ilerleyen sayfalarda verilmiştir.
5
Katılım Sponsorluğu:
Sempozyuma belirli sayıda katılımcı göndermeyi garanti eden kuruluşların sempozyuma katılacak
olan çalışanlarının belirli konularda ücretsiz eğitim alması ve sertifikalandırılması şeklinde
gerçekleştirilen destekleme faaliyetidir.
Katılım Sponsorluğu Şartları:
Katılım sponsorluğu sağlayacak kuruluş, kuruluş tarafından belirlenecek en az 5 kişinin
sempozyuma katılımını garanti etmelidir. Bunun için katılım sponsorluğu sağlayacak kuruluşun,
katılımcı sayısı x $400 olarak belirlenen sempozyum ücretini eğitimler başlamadan önce Dokuz
Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi adına Türkiye İş Bankası Buca Şubesi (3404) 301000–
0372887 no’lu hesaba yatırılması gerekmektedir. Bu ücret yatırıldıktan sonra geri iadesi söz
konusu değildir.
Katılım sponsorluğu sağlayan kuruluşlardan sempozyuma katılacak olan çalışan sayısı 10’dan az
ise, sempozyum tarihinden önce fakültemizde gerçekleştirilecek olan genel eğitim seminerlerine
katılım hakkı verilecektir. Seminer konuları eğitim seti içeriği ile aynıdır.
Katılım sponsorluğu sağlayan kuruluşlardan sempozyuma katılacak olan çalışan sayısı 10 ve
10’dan fazla ise, taraflar arasında belirlenecek yer ve tarihte katılım sponsorluğu sağlayan firmaya
eğitim seti özel olarak verilecektir2.
Eğitimlere katılan herkese katılım sertifikası verilecektir.
Açıklamalar:
Eğitim seminerlerine katılım sağlayacak kişiler; kamu ya da özel sektörde faaliyet gösteren hizmet
ya da üretim işletmelerindeki tüm yöneticiler, analistler, takım liderleri ve gelişim ile ilgilenen
tüm çalışanlar olabilir.
Eğitim seti içinde yer alan tüm seminer konuları için katılımcılara dinleyici notları
verilecektir.
2
İzmir dışı eğitimlerde eğitimcinin konaklama ve ulaşım giderleri katılım sponsoruna aittir.
6
YALIN DÜŞÜNCE VE YALIN ÜRETİMİN TEMELLERİ
Genel Bilgi: Yalın üretim, üretime yük getiren tüm israflardan arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır. Yalın
üretimin ana stratejisi hızı artırıp, akış süresini azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda
iyileştirmektir. Yalın üretim müşteri ihtiyaçları doğrultusunda malzeme veya bilgiyi dönüştüren veya
şekillendiren ve katma değer yaratan faaliyet ile zaman ve kaynak kullanan, ancak ürün üstüne müşteri
ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer yaratmayan faaliyeti ayırt etmeye yarar.
Günümüzün başarılı firmaları yalın üretim ile rekabet ve maliyet baskısı gibi sorunların üstesinden gelmekte ve
büyümektedirler. Bu firmalar yalın üretim sayesinde daha az kaynak, çaba ve yatırım ile daha az risk altında
kalarak daha hızlı üretim yapmaktadırlar.
Seminerin Hedefi: Katılımcılar, üretim operasyonlarınızı tüm yönleriyle başarılı bir şekilde geliştirmek için
kullanılan kanıtlanmış yaklaşımlar olan yalın düşünceyi ve yalın üretimi tanıma fırsatını yakalayacaktır. Aynı
zamanda, yalın üretimin faydaları, işletmelerin bu faydalara nasıl ulaşacağı ve değer akışı sadeleştirme yöntemi
konusunda katılımcıların bilgilendirilmesi bu eğitimin hedefleri arasındadır.
İçerik:
Yalın düşünceye neden ihtiyaç vardır?
Yalın düşüncenin gelişimi
İsraf kavramı ve israf çeşitleri
İsrafların nedenleri
Yalın üretimin ilkeleri
Değerin tanımlanması
Değer akımının belirlenmesi
Değerin akışının sağlanması
Çekme sistemi
Mükemmellik
Yalın üretimin yapı taşları
Yalın üretim uygulama adımları
Değer akışı haritalama
Mevcut durum haritası
Gelecek durum haritası
Seminer Süresi: 5 saat
7
SÜREÇ YÖNETİMİ
Genel Bilgi: Fonksiyonel yönetimin etkinliğini kaybettiği günümüzde, süreçlerle yönetim fikri ön plana
çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek,
tanımlamak, performanslarını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Süreç Yönetimi, kuruluş içinde
müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar.
Seminerin Hedefi: Kuruluşların daha etkin, verimli ve yalın bir şekilde yönetilebilmeleri için izleyebilecekleri
yaklaşımlardan biri olan süreçlerle yönetilmenin esasları konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.
İçerik:
Süreç kavramı
Değer kavramı
Süreçlerin anatomisi
Süreç yaklaşımı
Örnekler
Sistem yaklaşımı
Süreç tanımlama/haritalama teknikleri
Süreç tanımlama/haritalama adımları
ISO-9001:2000 Süreç yaklaşımı modeli
Süreçlere hedef tayin etme
Süreç iyileştirme
Seminer Süresi: 5-6 saat
8
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM SEMİNERİ
Genel Bilgi: Tedarik zinciri yönetim kavramı; kalite devrimi, malzeme yönetimi ve bütünleşik lojistik fikri,
endüstriyel pazar ve ağlar, ve çeşitli endüstriler üzerine yapılan spesifik çalışmalardan doğmuştur. Tedarik
zinciri yönetimi (TZY) 1980’lerin başında bazı danışmanlarca geliştirilmiş ve çok büyük dikkat çekmiştir.
Analitik olarak, tipik bir tedarik zinciri malzeme, bilgi ve servisi (arz, üretim ve talep şeklinde) birleştiren
bağlantı şeklidir. TZY terimi malzeme ve bilgi akışının planlanma ve kontrol açıklamak için kullanılmaktadır.
Araştırmacılar bu terimi ayrıca organizasyonlar arası stratejik konuları tanımlamak ve dikey bütünleşmeye
alternatif örgütlenme biçimini (yatay bütünleşme) anlatmak için, firmaların tedarikçilerle geliştirdikleri ilişki
biçimini tanımlamak ve satın alma ve tedarik perspektiflerini vurgulamak için kullanmaktadır. 1965’te
maliyetleri düşürmede son nokta olarak düşünülen tedarik zinciri yönetimi, günümüzde işletmeler için karı
arttırmada ve büyümede yeni bir alan haline gelmiştir. Satın alma ve tedarik, lojistik ve nakliyat, üretim
yönetimi, pazarlama, örgüt teorisi, bilgi teknolojileri gibi alanlar TZY’ nin genişlemesine katkıda bulunmuştur.
Seminerin Hedefi: Son yıllarda yapılan çalışmalarda bireysel işletmelerin artık tamamen otonom varlıklar
olarak rekabet edemeyecekleri vurgulanmakta ve rekabetin, markalar arası veya mağazalar arası olmaktan
çıkıp, bir tedarikçi-marka-mağaza grubunun başka bir tedarikçi-marka-mağaza ile rekabetine dönüştüğü ya da
başka bir deyişle tedarik zincirleri arası bir rekabete dönüştüğü belirtilmektedir. Kısacası rekabet üstünlüğü
yerini bütünleşik rekabet üstünlüğü anlayışına bırakmıştır. Bundan dolayı tedarik zincirini etkileyen birimlerin
koordinasyon içinde çalışması ön plana çıkmaktadır. Bu seminerle katılımcılar, TZY felsefesi ve etkin bir
tedarik zinciri için gerekli temel esaslar konusunda bilgilendirilecektir.
İçerik:
Tedarik Zinciri Yönetim Stratejisi ve Gelişimi
Tedarik Zinciri Yönetim Unsurları
Tedarik zinciri ağ yapısı
Tedarik zinciri işletme süreçleri
Tedarik zinciri yönetim elemanları
T edarik Zincirinde Talep Bilgisinin Bozulması, Sonuçları ve Önlemler
Yalın-Çevik ve Melez Tedarik Zincirleri (Erteleme Stratejisi ve Modüler Dizayn)
Tedarik Zincirlerinde Bilgi Paylaşımı
Tedarik Zinciri Yönetiminde Güç Rejimi (power regime)
Seminer Süresi: 5 saat
9
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ
Genel Bilgi: Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS, Analytic Hierarchy Process - AHP) ; bir aktiviteler ya da
kriterler setinin göreli önem derecelerini belirlemede kullanılan çeşitli yöntemlere eklenen yeni bir problem
çözme yöntemidir. AHS, sosyal, ekonomik, teknik ve politik faktörleri içeren herhangi bir karar problemini
küçük parçalara ayırır ve hiyerarşik bir yapıda çözer. Karar vermede kullanılan yöntemin farkı; kompleks, çok
kişili, çok kriterli ve çok periyotlu problemleri hiyerarşik olarak yapılandırmasındadır. AHS kaynak dağılımı,
fayda-maliyet analizi, performans ölçümü, işe alınacak personelin seçimi gibi konularda kullanılabilir.
AHS’nin diğer bir olumlu yanı da problem çözme ya da karar almada takım çalışmasına izin vermesidir.
Seminerin Hedefi: Bir kuruluşun sunduğu ürün ile ilgili müşterilerinin önem verdiği faktörlerin nasıl tespit
edileceği ve bu faktörlerin ürün tasarımcılarının önceliklerini belirlemelerinde nasıl kullanılabileceği
konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.
İçerik:
Analitik Hiyerarşi Süreci nedir?
Ölçeklendirme
Yöntemin Uygulanışı Üzerine Örnek
Haber kanalları üzerinde AHS kullanılarak yapılan bir karşılaştırma
Kullanım Alanları Üzerine Çeşitli Örnekler
Yeni Gelişmeler: AHS’den ASS’ye Geçiş
Seminer Süresi: 5 saat
10
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ ve KALİTE EVİ UYGULAMALARI
Genel Bilgi: Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG- Quality Function Deployment), yoğun rekabet
ortamında müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünün tasarlanıp piyasaya sunumuna kadar yer alan tüm
süreçlerin başarıyla planlanması ve gerçekleştirilmesinde, uygulamacıya destek olan pratik bir
metodolojidir. Kalite Fonksiyon Göçerimi tanımdan da anlaşılacağı gibi özellikle ürün geliştirme
sürecinde sistematik bir tasarım ve planlama sağlamaktadır. Bu tasarım süreci, müşterinin ürünü
kullandığı yerde yapılan gözlem ve analizlerle başlamakta ve buradan çıkarılan müşteri ihtiyaçları
kalite evi adı verilen bir yapı ile tasarım özelliklerine çevrilerek ilgili planlama matrislerine
dönüştürülmektedir.
Seminerin Hedefi: KFG metodolojisini ve ilişkili diğer yöntemleri ürün geliştirme sürecine adapte
eden uygulamacılar, müşterinin ihtiyaçlarına ve dolayısıyla piyasaya en uygun ürünü
tasarlayabileceklerdir. Ayrıca söz konusu tasarım süreci sistematik bir yapıya sahip olduğundan ürün
geliştirme ve dolayısıyla ürünün piyasaya sunum süresi oldukça kısalacaktır. Çünkü Kalite evi müşteri
ile tasarım aşamasında yer alan kişileri bir araya getirerek birlikte eş zamanlı bir tasarım yapılması
amacına hizmet eder. Ayrıca bu eğitimde öğrenilecek kavramlar yöntemler, firmaların ilgili
bölümlerinde çalışan kişilerin günlük iş planlarında ve karar noktalarında bir sistemli bir araç olarak
destek verecektir.
İçerik:
Kalite Fonksiyon Göçerimi Ve Kısa Tarihçesi
Müşterinin Sesi Nasıl Duyulur?
Gemba Analizi
Kano Modeli
Kalite Evi Ve Dört Aşamalı Model
KFG’ye Destek Olan Diğer Yöntemler (AHS, TRIZ, Kısıtlar Teorisi, Yeni Lancaster Stratejisi,
Pugh Kavram Seçimi, Taguchi Tasarımı, Kansei Mühendisliği, Vs.)
Kalite Evi Örnekleri
KFG Çalıştayı
Seminer Süresi: 6 saat/gün x 2 gün
11
ALTI SİGMA
Genel Bilgi: Global dünya şirketleri son yıllarda Altı Sigma metodunu süreçlerinde kullanarak faaliyet
gelirlerinde önemli kazançlar elde etmektedir. Altı Sigma, şirketlerin mükemmele yakın hizmet ve
ürünler sunmaya odaklanmalarına yardımcı olan disiplinli bir sürecin adıdır. Sigma terimi, istatistiksel
bir kelime olup, bir sürecin mükemmellikten ne kadar saptığının ölçüsünü verir. Altı Sigmanın hedefi,
süreçlerdeki hata oranını sürekli azaltıp sonunda milyonda 3,4’e indirmek yoluyla şirketlerin
verimliliğini, karlılığını, müşteri memnuniyetini artırmaktır. Altı Sigma aynı zamanda bir yönetim ve iş
yapma felsefesi olup, şirketlere süreç iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin nasıl yapılacağının
yöntemlerini ve tekniklerini gösterir.
Altı Sigma sadece üretim sektöründe veya teknik olarak adlandırılan bölümlerde değil, hastane, banka,
sigorta gibi hizmet sektöründe veya hizmet bölümleri olarak anılan pazarlama, finans, müşteri
hizmetleri, lojistik, Ar-Ge ya da insan kaynakları alanlarında da uygulanabilmektedir.
Seminerin Hedefi: Kuruluşların bir Altı Sigma kuruluşu haline gelmesi için gereken altyapı, yöntem,
süreç ve araçların katılımcılara tanıtılmasıdır.
İçerik:
Altı Sigma ve Felsefesi
Altı Sigmanın Kurumsal Altyapı Gereklilikleri
Altı Sigma’da Kalite Fonksiyon Göçeriminin Yeri
Altı Sigma Projesinin Seçim yöntemleri
Altı Sigma Problem Çözme Modeli
Uygulama örnekleri
Alternatif Altı Sigma Kuruluş Yapılarının Karşılaştırılması
Seminerin Süresi: 5 saat
12
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Genel Bilgi: Günümüzde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün alternatifi
sunulmaktadır. Belirli bir firmanın ürününden ya da belirli bir markadan memnun kalmayan müşteri,
diğer alternatif ürünleri deneyecektir. Bunun yanı sıra memnun kalmadığı firma ya da marka ile ilgili
deneyimlerini de tanıdıklarına aktarmak yolu ile olası müşterilerin de adı geçen marka ya da firma
ürünlerini satın almamasına neden olacaktır. Dolayısıyla firma, hem varolan, hem de potansiyel
müşterilerini kaybedecektir. Zedelenen marka ya da firma imajının tamir edilmesi de hem çok zaman
alacak, hem de çok maliyetli olacaktır. Tüm bu olumsuzluklardan kurtulabilmek için firmanın müşteriyi
tatmin etmenin ötesinde müşterilerle iyi ve güçlü ilişkiler içinde olması gerekmektedir. Müşterilerle
kurulan sıkı ilişkiler, firmanın müşteri istek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamasına ve satış sonrası
müşterinin karşılaşabileceği sorunların en kısa zamnada çözümlenerek müşteri memnuniyetinin
sağlanmasına yol açacaktır. Müşterilerin firmaya ya da markaya bağlılığı sağlanarak firmanın diğer
ürünleri için de potansiyel oluşturulmuş olacaktır.
Seminerin Hedefi: Müşteriyi anlayarak onların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek ürün ve hizmetlerin
üretilmesini amaçlayan kalite fonksiyonu göçerimi kavramının temellerinden biri de müşteri ilişkileri
yönetimidir. Müşteri ilişkileri yönetiminin özelliği, firmaya sağlayacağı faydalar, müşteri tatmini, uzun
dönemli müşteri ilişkilerinin kurulmasının önemi ve etkin müşteri ilişkileri yönetiminin gereksinimleri
seminerin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu seminer, kalite fonksiyon göçerimini uygulayacak firmaların
müşteri ile uzun dönemli ilişkiler kurarak değişen çevre koşullarına karşı süreklilik gösterecek bir kalite
göçerimine ulaşabilmelerine yardımcı olacaktır.
İçerik:
Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinde Değişim, Müşteri Doyumu ve Bağlılık, Müşteri Değeri
Uzun Dönemli İlişkilerin Kurulması
Müşteri İlişkileri ve İnternet
İlişkileri Tehdit Eden Durumlar ve Üstesinden Gelme Yolları
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Sağladığı Rekabet Avantajı
Seminerin Süresi: 6 saat
13
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards