Slayt 1

advertisement
3- YÖNELTME FONKSİYONU
- Kurulan yapının işletilmesine yani harekete
geçirilmesine yöneltme denilir. Yöneltme yöneticiler
sayesinde başarılabilir. Yöneticiler astları harekete
geçirmek için emir verirler ve iş birliği kurarlar.
Yöneltme astlara yol gösterme ve yönetme faaliyetlerini
kapsar.
- Yöneltme, örgütsel faaliyet devam ettikçe sürer.
Emir/komuta veya yürütme olarak da adlandırılan bu
işlevin amacı, iş görenlerin kendilerine verilen görevleri,
etkin biçimde yerine getirmelerini sağlamaktır.
- Örgütlenmiş yapıyı harekete geçiren yönetim
fonksiyonuna yöneltme denir. Yönetim kararının bir
anlamının olabilmesi için, bu kararın uygulamaya
dönüştürülmesi gerekir. Yönetici bunu yöneltme
fonksiyonu sayesinde başarır. Yöneltme sürekli bir
işlevdir. Karar verme ve kararları talimatlarla
somutlaştırarak örgütü hedeflere doğru yönlendirmedir.
Yöneltme çalışanlar arasında iş birliğini ve çalışanların
çabalarıyla örgüt amacına katkıda bulunmasını sağlamaktır.
- Yöneltme, oluşturulan örgütün önceden planlandığı şekilde
yürütülmesini sağlamak demektir. Yöneltmede temel amaç,
örgütsel kaynakların, örgütsel hedefler doğrultusunda etkin
bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır.
- Yöneticiler örgütsel hedeflere ulaşabilmek için çalışma
gruplarını yönlendirme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Etkili
yöneticiler kişileri motive edebilmelidirler. Bu nedenle
yöneltme belki de tüm yönetim becerilerinin en önemlisidir.
Yöneltme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine
getirilebilmesi için yönetim, yön belirlemeli, vizyon
oluşturmalı, başarıyı ödüllendirmeli, başarısızlığı ortadan
kaldıracak yöntemler geliştirmelidir.
Yönlendirme ve Örgütsel Ortam (iklim) ilişkisi
- Örgüt iklimi örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların
davranışını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte
egemen olan havadır. Örgüt iklimi örgütün psikolojik
ortamıdır. Örgüt iklimi, örgütte arkadaşlık, destek olma,
çalışanların birbirine karşı tutum ve davranışları, çalışanların
örgüte sosyal destek bulup bulmadıklarına göre değişir..
-
Örgütsel ortam sosyal bir ortam olmalıdır. İyi bir iklime sahip
örgütlerde çalışanlar arasında çatışma yaşanmaz ve çalışanlar
işlerinde tatmin bulurlar. Elverişli bir örgüt iklimi çalışanların
örgütsel hedeflerle bütünleşmelerini sağlar.
Örgütsel Kültürün Oluşması
- Örgüt iklimi kavramı çoğu kez örgüt kültürü kavramıyla
karıştırılır. İklim iş görenlerin davranışsal ve tutumsal
özelliklerini sergilemektedir ve daha çok deneysel ve dış
gözlemlere dayanmaktadır. Kültür ise daha çok örgütün görünen
öğelerini ortaya koymaktadır.
- Örgütsel kültür, temel grupsal değerleri ve mesajları kapsar; grup
üyelerine paylaşılmış örgütsel düşünce ve duygular sunar. Bu
durum örgütün dışındakiler tarafından kolayca anlaşılmaz.
- Örgütsel kültür şu boyutlardan oluşur
-
-
Örgütün tarihi, değerleri ve inançları
Örgütü açıklayan hikayeler ve mitler
Örgütün kültür normları
Gelenekler törenler adetler
Örgütte örgütsel ve bireysel amaçlara bakış
Örgüt kültürü örgütün temel değerleri, inançları, sembol ve
törenleridir
Yönetime Katılma ve Demokratik Yönetim
- Yönetime katılma çalışanların karar alma, kararın gereğini
yerine getirme yani sürece ve sürecin sonunda çıktıyı
denetlemek demektir. Yönetime katılma, çalışanların
yönetsel ve örgütsel konularda düşüncelerini ifade etme
sürecidir. Yönetime katılma üç önemli özellik taşır;
1- Örgütün alt kademe yönetimlerinin ve iş görenlerin örgüt
politikası ve yönetimi konusundaki kararlara katılması.
2- iş görenlerin psikolojik ihtiyaçlarını tatmin edecekleri
demokratik bir ortama kavuşma
3- yönetici ile iş gören arasında diyalog ve iş birliği kurarak,
örgütün yönetsel etkinlik ve verimliliğinin arttırılması
- Yönetime katılma personelin güdülenmesi, çalışma
gruplarının tavır ve davranışlarının değişmesini, eğitsel
amaçlara ulaşmayı, sosyal ilişkilerin daha sağlıklı bir
ortamda yürütülmesini ve astlara kendilerini ilgilendiren
konularda düşüncelerini açıklama imkanı sağlar.
Yönetime Katılma Biçimleri
a. Gönüllü katılma
b. Temsili katılma
c. Eşit sayıda katılma
d. Sendikal katılma
e. Kendi kendine yönetim
Yöneltme, güç ve Otorite
Güç bir etkinliği yapabilme yeteneğidir. Bir kararı
uygulamaya koyma, kabul ettirme veya
ödüllendirebilmektir.
Örgütsel güç, çalışanların davranışlarını etkileme
kapasitesidir. Yöneticilerin sahip oldukları gücün
derecesi, formel örgüt yapılarındaki görevin yapıldığı
bölüm, görevlerinin hangi denetleme derecesinde
bulunduğu, onların doğal olarak otoritelerinin kabulü
gibi etkenler tarafından belirlenir..
Otorite kurumsallaşmış güçtür. Otorite görmediğimiz gücün,
görünen kısmıdır. Otorite örgütlerde, doğruyu takdir etme,
hakkını kullanabilme, harekete geçirebilme, sıraya
koyabilme, hareketleri kontrol edebilmektir.
- Güç birisine normal olarak yapmayacağı bir işi yaptırmak
veya normal olarak yapacağı bir işi yapmasını engellemek
demektir.
Güç Biçimleri
a.
Fiziksel güç
b.
Ekonomik güç
c.
Bilgi gücü
d. Performans gücü
e.
Kişilik gücü
f.
Ödüllendirme gücü
g.
Cezalandırma gücü
h. İlgi gücü
i.
Pozisyon gücü
j.
Zorlayıcı ve yasal güç
-
4- KOORDİNASYON (EŞGÜDÜMLEME) :
-
-
-
-
Koordinasyon örgütsel unsurları (fiziksel, mali beşeri)
birbirleri ile ilişkilendirme fonksiyonudur.
Örgütün amacına ulaşabilmesi için örgütsel unsurlar
arasında anlamlı ilişkilerin kurulması yani eşgüdüm
gereklidir.
Eşgüdümleme örgütün tasarım aşamasında başlar. Birbirleri
ile ilişkili işler yapan birimler bir araya getirilip, ortak bir
otoritenin denetimi altında toplanır.
Koordinasyon bir işletmenin sürekli ve düzenli çalışabilmesi
için amaçlar faaliyetler, organlar ve bireyler arasında uyum
ve işbirliğinin sağlanmasıdır.
Koordinasyon, amaca ulaşmak için grup çabalarının düzenli
olarak sıralanmasıdır.
Koordinasyon farklılaşmış eylemlerin bir araya getirilmesi ve
örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için bu eylemlerin uyumlu
biçimde bir araya getirilmesi sürecidir.
-
-
-
Koordinasyon örgütlerin giderek büyümeleri, üretim
süreçlerinin karmaşıklaşması, örgüt içi davranışların çok
yönlü olması ve işlerin faklı kişiler tarafından görülmeye
başlaması sonucu ortaya çıkan karmaşayı ortadan
kaldırmak için zorunludur.
Örgütler büyüdükçe koordinasyon önem kazanır.
Koordinasyon kurumun kendi hiyerarşik yapısı içinde
biraylarin, departmanların ve tüm örgüt çabalarının
sinerji yaratacak tarzda uyumlaştırılmasıdır.
Koordinasyon fonksiyonu ancak yöneltme fonksiyonu ile
birleşirse bir anlam ifade eder.
Koordinasyonun ilkeleri,
-
-
Örgüt yapısında sadeleştirme yapmak
Örgütsel hizmet ve politikalarda birlik temin etmek
Etkin haberleşme sistemi kurmak
Tüm örgütsel amaçların etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek için
çalışanların motive edilmesi
Koordinasyon türleri
1- hiyerarşiye dayanan koordinasyon: üst kademede
çalışanların yetkilerini kullanarak emrinde çalışanları
uyumlaştırması
2- inandırıcı koordinasyon: çalışanları inandırmak ve ikna
etmek suretiyle koordine etmek
3- komiteler yoluyla koordinasyon: koordinasyonun
komitelerce sağlanması
4- yatay koordinasyon: aynı düzeydeki birimler arasındaki
koordinasyon
5- yapıyla ilgili koordinasyon: örgüt kurulurken
koordinasyon sağlamaya uygun kurulması
6- iç ve dış koordinasyon: örgütün kendi içindeki birimler
arasındaki koord. örgütler arasındaki koord.
Koordinasyon Teknikleri
Örgütlerde etkin bir koordinasyonu sağlamak için şunlara
dikkat edilmelidir;
1- iyi ve basit bir org. Yapısı kurulmalıdır.
2- plan ve programların uyumlaştırılması
3- gönüllü koordinasyonun özendirilmesi
4- etkin bir haberleşme sistemi kurmak
5- DENETİM FONKSİYONU
-
-
Denetim sonuçlarla beklentilerin birbirleriyle bağdaşıp
bağdaşmadığını belirleme eylemidir. Eğer bağdaşma problemi
varsa, eksikler giderilmeye çalışılır. Yapılanların belirlenmesi,
yapılması gerekenlerin belirlenmesi ve ikisi arasındaki farkın
ortaya konulmasıdır.
Fayol denetimi, bir örgütte, planlara, yönergelere ve kurallara
uygunluğu sağlamak amacıyla tespitler yapılması, zayıf ve
hatalı yönlerin düzeltilmesi şeklinde tanımlamaktadır.
Denetimin amaçları;
- performans standartları oluşturmak
- performansı ölçmek
- planlarla gerçek sonuçları kıyaslamak
- gerekli olan yerlerde düzeltici faaliyetlerde bulunmak
İyi bir örgüt, aksaklıkları en az olan, aksaklıkları kısa
sürede giderebilen, katılımcı, uyumlu bir sistemdir.
Aksayan yönleri ortaya çıkartmak ve gelecekte daha
işlevsel bir örgütlenmeyi gerçekleştirmek için denetim
fonksiyonundan yararlanmak gerekir.
Denetim sistemlerinin ortak özellikleri;
1- denetlenebilir ve ölçülebilir özellikleri belirleme
2- doğrulama ve ölçme
3- performans sonuçlarını önceden belirlenmiş sonuçlarla
karşılaştırıp aradaki farkı değerlendirme
4- gerekli değişiklikleri yapma
Etkili Bir kontrol sürecinin Özellikleri,
1- kontrol amaçlara ve planlara dayanmalıdır
2- kontrol ilgili faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını
yansıtmalıdır.
3- kontrol esnek olmalıdır.
4- kontrol örgüt yapısına uygun olmalıdır.
5- kontrol geleceğe dönük olmalıdır.
6- kontrol tarafsız olmalıdır.
7- kontrol düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.
8- kontrol kapsayıcı olmalıdır.
9-kontrol anlaşılabilir olmalıdır.
Download