Hz. Muhammed - files.eba.gov.tr

advertisement
Peygamberimiz, varlık yönüyle herkes
gibi bir insandı. Normal bir şekilde
anne babadan dünyaya gelmiş, normal
bir insan olarak büyümüş, gelişmiş,
evlenmiş, çocukları olmuş ve eceli
geldiğinde bu dünyadan göçmüştür.
Peygamberimizin bu yönüne onun
'insani yönü' denir.
Peygamberimiz, bir melek veya
manevi varlıklardan biri değildi. O
bir insandı. Herkes gibi
yorulduğunda dinlenir, uyur,
acıktığında yemek yer, bazen neşeli
bazen üzüntülü olurdu.
 Peygamberimizin en büyük endişelerinden
birisi, Hıristiyanların Hz. İsa'yı
tanrılaştırmaları gibi Müslümanların da
kendisini olağanüstü bir varlık haline getirip
tanrılaştırmaları tehlikesiydi.
 Kur'anıkerim de bu konuda uyarılarda
bulunmuştur: Örneğin:
 "De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık
yalnızca, 'ilahınız tek bir ilahtır' şeklinde
bana vahiy gelmesidir." (Kehf Suresi 110. ayet)
 Peygamberimizin insani yönüne ait
özelliklerine "Şemail"denir.
 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok
yakışıklı ve alımlı idi. Mübarek yüzü ayın
on dördündeki dolunay gibi parlardı...
Burnu gayet güzel idi... Gür sakallı, iri
gözlü, düz yanaklı idi. Ağzı geniş, dişleri
inci gibi parlaktı... Boynu sanki bir gümüş
ışıltısı idi... İki omuzu arası geniş, omuz
kemik başları kalın idi... “

 ... O,
insanların en cömert gönüllüsü, en
doğru sözlüsü, en yumuşak tabiatlısı ve en
arkadaş canlısı idi. Kendilerini ansızın
görenler, O'nun heybeti karşısında çok
şiddetli heyecanlanırlar; üstün vasıflarını
bilerek sohbetinde bulunanlar ise, O'nu her
şeyden çok severlerdi. O'nun üstünlüklerini
ve güzelliklerini tanıtmaya çalışan kimse;
Ben, gerek ondan önce, gerek ondan sonra,
onun gibi birisini görmedim, demek
suretiyle, O'nu tanıtma hususundaki aczini
ve yetersizliğini itiraf ederdi.
Hz. Muhammed (s) Bir Peygamberdir.
 Yüce Allah, insanlar içinden seçtiği bazı
insanlara vahiy yoluyla buyruklarını bildirir.
Seçilen bu insanlara peygamber denir.
 Peygamberler, Allah’ın doğru yolu
göstermek için görevlendirdiği elçilerdir.
Onlar, yolunu şaşıran, sapıklığa, acılara ve
bunalımlara düşen insanlara birer kurtarıcı
olarak Allah tarafından gönderilmiştir.
Peygamberlerin ortak amacı, tek
Allah inancını ve öldükten sonra
dirilme ile başlayacak olan ahirete
imanı sağlayarak, insanlığı dünya
ve ahiret mutluluğuna
kavuşturmaktır.
 Hz. Muhammed (s), Allah’ın gönderdiği
peygamberlerin sonuncusudur.
 Kuranıkerim’de Peygamberimiz Hz.
Muhammed’in (s) son peygamber olduğu
açık bir şekilde belirtilmektedir.
 “Muhammed sizin adamlarınızdan
hiçbirinin babası değildir. O, Allah’ın elçisi
ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab
Suresi 40. ayet)
 Hz. Muhammed (s) bir peygamber olarak,
ona gelen ayetleri insanlara ulaştırmıştır,
böylece tebliğ görevini yerine getirmiştir. Bu
ayetlerde bir çok öğütler, bilgiler, emir ve
yasaklar bulunmaktadır. Peygamberimiz
onları insanlara bildirmiş,Allah'ın çağrısını
herkese duyurmuştur.
Hz. Muhammed (s.a.s.) ona gelen
ayetleri aynı zamanda gerek
sözleriyle gerekse davranışlarıyla
açıklamış, ayetlerin nasıl
anlaşılacağını insanlara öğretmiştir.
Böylece Allah’ın ayetlerde kastettiği
anlamlar insanlar tarafında iyice
anlaşılmıştır.
 Allah vahiy yoluyla ve çoğu kez Cebrail
meleği aracılığıyla buyruklarını ona
bildirmiş ve ona ayetler indirmiştir.
 Peygamberimizin peygamberlik yönünden
biri de, Kuranıkerim’deki öğütleri bizzat
uygulayarak, insanlara öncülük etmektir.
Namazı, orucu, zekatı, iyilik etmeyi, güzel
davranışlarda bulunmayı, ilk Müslümanlar
Peygamberimizden görerek öğrenmiş,
kendileri de aynısını yapmışlardır.
Hz. Muhammed (s) fiziksel
özellikleri ve biyolojik bir varlık
olarak normal bir insandır; fakat
biz insanlardan önemli bir
ayrıcalığı vardır: O, Allah’ın
insanlar için seçtiği bir elçidir.
Hz. Muhammmed Kur’an-ı Kerim’i
Açıklayıcıdır.
 Kur'an ayetlerinin yorumlar katılarak
açıklanmasına tefsir denir. Peygamberimiz
Kur'an ayetlerinin ilk muhatabı ve Allah'ın
elçisi olduğundan Kur'an ayetlerinde
kastedilen anlamı en iyi bilen kişidir. Bu
nedenle onun ayetlerle ilgili açıklamaları, o
ayetlerin anlaşılmasında büyük önem
taşımaktadır.
Peygamberimizin açıklamaları
olmasaydı, insanlar Allah'ın
ayetlerini tam olarak
anlayamazlardı. pek çok konu
kapalı olarak kalabilir, insanlar o
ayetlerle ne anlatılmak istenildiği
konusunda tereddüt
yaşayabilirlerdi.
 Peygamberimiz sadece kapalı kalan ayetleri
açıklamakla kalmıyor, Allah'ın buyruklarını
bizzat uygulayarak insanların daha iyi
öğrenmesine yardımcı oluyordu. Bu
özeliğiyle Peygamberimiz bir eğitimciydi.
Örneğin Allah'ın Namaz emrinin nasıl
uygulanacağını Peygamberimiz uygulamalı
bir şekilde, onu her gün kılarak öğretmiş;
Müslümanlara namaz kılma alışkanlığını
kazandırmıştır.
 İnsanlara güzel davranışlar kazandırmak
Kur'an'ın amaçlarından biridir.
Peygamberimiz yaşadığı dönem boyunca
karşılaşılan problemlere Kur'an'a uygun
çözümler bularak Kur'an'ın bu amacını
gerçekleştirmeye çalışmıştır. 23 yıl boyunca
Peygamberimizin öncülüğünde insanlar
Kur'an'ın amaçladığı güzel davranışları
kazanmış ve bunları topluma
yaygınlaştırmışlardır.
Hz. Muhammed Uyarıcıdır.
 Peygamberimizin görevlerinden biri de
hatalı davranışlarda bulunan insanları
uyarmak, onlara hakkı ve doğruyu
hatırlatmaktır. Peygamberimize bu görev ilk
olarak :
“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar.” (
Müddessir 1-2) ayetiyle verilmişti.
 Bir başka ayette Allah, Peygamberimize
şöyle seslenir: Ey Peygamber, biz seni bir
şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak
gönderdi.” (Ahzab, 45.)
 Bazı insanlar da doğruları bildikleri halde ya
kendilerine söz geçiremedikleri için ya da
arzularına uymak hoşlarına gittiği için
kasten yanlış işler yapabilmektedir.
Peygamberimiz bu insanları, arzularına
uymamaları konusunda uyarmış, insan
nefsinin çoğunlukla zararlı ve kötü şeyleri
yapmaktan zevk duyduğunu, ama daha
sonra yapılan kötülükler sonucunda hem
kendilerinin hem de çevresindekilerin zarar
gördüğünü bildirmiştir.
 Peygamberimiz (sav) Kuran'ı tebliğ ederken,
müşriklerin atalarından kendilerine miras kalan
sapkın dinlerini tamamen değiştirmiş ve bu
nedenle onların baskı ve karşı koymaları ile
karşılaşmıştır. Ancak o Allah'ın emrine uyarak,
onların baskı ve alaylarına hiçbir zaman aldırış
etmemiştir. Allah, Peygamberimiz'e ayetlerde şöyle
buyurmaktadır:
 Öyleyse sana emredilenleri açıkça söyle ve
müşriklere aldırış etme. Şüphesiz o alay edenlere
(karşı) biz sana yeteriz. (Hicr Suresi, 94-95)
Hz. Muhammed İnsanlığa Bir
Rahmettir.
Yüce Allah, Peygamberimiz Hz.
Muhammed’i (s.a.s) bütün evrene
rahmet olarak gönderdiğini
bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:
“Biz seni alemlere rahmet olarak
gönderdik.” (Enbiya 107)
 Peygamberimiz yaşamı boyunca
güçsüzlerin ve korumasız kalmışların
koruyucusu olmuştur. Yaşadığı
dönemde en çok kadınlar, köleler ve
korumasız kalmış öksüz ve yetimler
ezilmekteydi. Hz. Muhammed (s)
onların durumlarını iyileştirmeye
yönelik çeşitli önlemler almıştır.
Kadınlar konusunda
Peygamberimiz şöyle demiştir:
“Ey insanlar! Kadınların haklarını
gözetmenizi ve onlara haksızlık
etme konusunda Allah’tan
korkmanızı tavsiye ederim.”
Bir çocuğun ağlaması
Peygamberimizi çok etkilerdi. Bir
defasında şöyle demişti:
“Ben namazı uzun tutmak isterim,
fakat geriden bir çocuğun
ağlamasını duyunca, annesine
güçlük çıkarmamak için namazı
kısa keserim.”
 “Sahibim bana un almam için 2 dirhem vermişti, onu
kaybettim” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz ona
iki dirhem hediye etti. Fakat çocuk ağlamaya devam
ediyordu. Peygamberimiz neden ağladığını tekrar
sordu. Küçük kız:
 “Eve geç kaldım, beni dövmelerinden korkuyorum”
dedi. Peygamberimiz çocuğu evine kadar götürdü.
Kapıda Peygamberimizi gören ev sahipleri hem
sevindiler hem de zahmet verdikleri için üzüldüler.
Peygamberimize olan sevgilerinden dolayı kız
çocuğuna özgürlüğünü bağışladılar.
Peygamberimiz savaşta çocuklara,
kadınlara ve din adamlarına
dokunulmamasını emreder, kılıcını
atıp teslim olan savaşçılara eziyet
edilmesini yasaklardı.
 Peygamberimizin merhameti yalnızca
insanlara yönelik değildi. Hayvanlara eziyet
edilmemesini ister, üzerlerine haddinden
fazla yük yüklenmesini yasaklardı. Tehlike
kaynağı olmadıkça hayvanların
öldürülmesini men etmiştir.
Hazırlayan
Ömer GÜVEN
Kemal Şahin Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi
Bala / ANKARA
2015
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards