Hücre zarı - iop-33-bsimsek

advertisement
HÜCRE
Hücre;Canlının en küçük
yapı taşıdır.Bütün
canlılar hücreden
yapılmıştır.Hücre,gözle
görülemeyecek kadar
küçüktür.Mikroskop ile
görülebilir.
Hücre,insan ve hayvan
hücresi olmak üzere ikiye
ayrılır.
HÜCRENİN BÖLÜMLERİ
Hücre, üç ana
bölümden
oluşur.Bunlar ;
1)Hücre zarı
2)Sitoplazma
3)Çekirdek’tir
HÜCRE ZARI
Hücre zarı;hücrenin etrafını saran,
1)Canlı
2)Seçici-geçirgen
3)Esnek’tir.
Hücre zarının görevi,hücreyi sararak
onu dış etkenlerden
korumak,madde giriş-çıkışını
sağlamak ve hücreye şeklini
vermektir.Hücre zarı
karbonhidrat,protein ve yağlardan
oluşur.
Not;Bitki hücrelerinde
hücre zarının dışında
selülozdan oluşmuş bir de
çeper vardır.Buna hücre
duvarı ya da hücre çeperi
denir.
SİTOPLAZMA
Sitoplazma;hücre
zarı ve çekirdeğin
arasını dolduran,
%90 ı su olan jöle
biçimde canlı bir
yapıdır.İçinde çeşitli
görevleri olan küçük
yapılar (organcıklar)
bulunur.Yarı
saydamdır .
ORGANELLER
Organel; sitoplazmada bulunan ve
çeşitli görevleri olan organcığa
verilen addır.Organeller,sitoplazma
içersinde dağınık olarak,çekirdek
üzerinde yapışık veya birbirleri
üzerinde yapışık olarak
bulunabilirler.
Organeller;
1)Mitokondri;Hücrenin enerji
ocağıdır.Enerji üretir.Örneğin;
Süreyya Ayhan’ın bacak kaslarında
çok bulunur.Ayrıca hücre içersinde
oksijenli solunum yapar.
2)Lizozom;Hücre içinde atık maddeleri
parçalar.Lizozomun zar yapısı
bozulursa,hücre kendini sindirir,
buna OTOLİZ denir.
Mitokondri
Lizozom
ORGANELLER
(E.R)
Endoplazmik Retikulum(E.R);Hücre
zarı ve çekirdek arasında tüp
borular şeklindedir.Hücre içi
madde geçişini sağlar.
Koful;Hücre içi atıkları
biriktirir.Kofula ayrıca vakuol ve
boşluk ta denir.
Ribozom;Hücre içinde protein sentezi
yapar.
Golgi cisimciği; Salgı üreten
organeldir. Ter bezleri,Tükürük
bezlerinde golgi cisimciği çok fazla
sayıda bulunur.
Koful
Ribozom
Golgi
ORGANELLER
Sentrozom;Hücrede
bölünmede görevlidir.
İğ ipliklerinin oluşmasını
sağlar.
Sentriolleri de oluşturur.
Sadece hayvan hücresinde
vardır.
Not;Bitki hücresinde
sentrozom bulunmaz!
Sentriol
ORGANELLER
Plastidler; plastidler,bitki hücresinde bulunurlar.3
tane plastid vardır.Kloroplast,kromoplast,lökoplast.
1)Kloroplast:Bitkiye yeşil rengini verir ve fotosentez
için gereklidir.
2)Kromoplast:Bitkiye kırmızı,turuncu ve sarı rengini
verir.
3)Lökoplast:Renksiz plastiddir.Nişasta depo eder.
Not:Fotosentez oksijenli solunumun tersidir.
Not:Plastidler,birbirlerine dönüşebilirler.
ÇEKİRDEK
Çekirdek;hücrede hayatsal
olayların yönetildiği yerdir.
Kalıtsal karakterleri (genleri)
taşır.
Bakteri ve mavi yeşil alglerde
çekirdek yoktur.
Alyuvarların çekirdeği olmadığı
için bölünemez.
Çekirdek dört kısımda incelenir.
HAYVAN HÜCRESİ VE BİTKİ HÜCRESİ
ARASINDAKİ FARKLAR
Hayvan Hücresi --- Bitki
Hücresi
Hücre duvarı->
Plastidler ->
Sentrozom ->
Koful
->
Yok
Yok
Var
Çok,küçük
Var
Var
Yok
Az,büyük
Download