transfüzyon merkezi denetim formu

advertisement
EK B5.1 HİZMET BİRİMİ DENETLEME FORMU
Tarih
Formu Dolduran
Hizmet Biriminin Tipi
Hizmet Biriminin Adı
Hizmet Birimi Sorumlusu
BKM
TM
KBM
Kurumun Adı
Adres
Telefon
Faks
Mail
e-mail
Ruhsat No
Ruhsat Tarih/Sayı
BÖLÜM 1 FİZİKİ KOŞULLAR-ALT YAPI
Uygun
Kısmen
Bina ve bölümler işleyiş
ve faaliyetlere uygun şekilde düzenlenmiş mi?
Bina ve bölümlerin etkin
temizlik ve bakımı sağlanmış mı?
Biyo güvenlik düzenlemeleri çalışan, kan bağışçısı,
hasta yakını ve diğer sivilleri korumak yönünden
yeterli mi?
Kan bağışçısı sorgulama
ve muayene odaları var
mı?
Kan alma koltuğu, kan
toplama-çalkalama cihazı,
hortum kapatıcı yeterli sayı
ve niteliklerde mi?
Uygun değil
Açıklama
KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ
Kan alma işlemi sırasında
oluşabilecek reaksiyonlar
için tıbbi malzeme ve ilaç
var mı?
Kan bağışı sonrası gözlem
ve ikram alanı var mı?
Mobil kan alma ekipmanı
yeterli ve uygun mu?
Test ve işleme alanları,
depolama alanları yeterli
ve uygun mu?
Dağıtım ekipmanı yeterli
ve uygun mu?
Kayıtlar ve veri yönetimi
için bilgisayar programı
var mı? Donanım yeterli
mi?
Diğer hizmet birimleri ile
bilgisayar ağı yardımıyla
iletişim kurulabiliyor mu?
BÖLÜM 2 PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI
Hizmet Birimi Sorumlusu
Adı-Soyadı
Ünvanı
Uzmanlık Dalı
Transfüzyon Tıbbı Eğitimi
Diğer eğitimleri
Hizmet Biriminde Görevli
Hekimler
Sayı
Unvan (sayı)
Pratisyen Hekim ( .......... ) Uzman Hekim (…..)
Mikrobiyoloji
Uzmanlık dalı
Görev tanımı
Var
Yok
Sertifika durumu
Var( ..........)
Yok (….)
Sekreter
Yok
Sayı
Görev tanımı
Var
D
Yok
D
Eğitim
141
142 I
ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ
Diğer
Hemşire-ebe-sağlık memuru
Sayı
Görev tanımı
Sertifika durumu
Eğitim
Diğer
Biyolog
Sayı
Görev tanımı
Sertifika durumu
Eğitim
Diğer
Tekniker
Sayı
Görev tanımı
Sertifika durumu
Eğitim
Diğer
BÖLÜM 3 İŞLEMLER
Kan Bağışı
Bağışçı sorgulama formu
kullanılıyor mu?
Doldurulduktan sonra saklanıyor mu? Süre?
Bağışçıya bağış öncesi
bilgileri veriliyor mu?
Bağışçı kabul kriterleri
kullanılıyor mu?
Bağışçı sorgulama formuna
göre red oranları takip
ediliyor mu?
Bağışçı kabul kriterlerine
göre red oranları takip ediliyor mu?
Bağışçıya ait şahit numune
bir yıl saklanıyor mu?
Var
Var(
Yok
......)
Var
Var( ..........)
Yok
Var
D
Var( ..........)
Uygun
D
Yok (........ )
D
Yok ......... )
Yok
D
Yok (........ )
Kısmen
Uygun değil
Açıklama
KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ
Bağışçı segmenti ve hasta
primer tüpü transfüzyon
sonrası bir hafta saklanıyor
mu?
Bağışçının mikrobiyolojik
tarama testi sonucu ile ilgili
bildirim, bilgilendirme ve
takibi yapılıyor mu?
Tarama testi pozitifliklerinde izlenen bir akış var
mı?
Acil durumda cross match
testi ve enfeksiyon tarama
testleri için izlenen bir akış
var mı?
Kan alma prosedürü var
mı?
Bileşen hazırlama
Uygun
Bileşen hazırlama prosedürü var mı?
Kullanılan yöntem
Tam kan:
Etiketlemede ISBT 128
veya diğer bir kodlama
sistemi kullanılıyor mu?
Etiketleme tam kandan hazırlanan tüm bileşenlerinin
izlenmesini sağlıyor mu?
Bileşenlerin karantinadan
çıkma işlemi uygun olarak
tanımlanmış mı?
Etikette bileşenle ilgili özel
işlemler (ışınlama,
lökositten arındırma, pediatrik bileşen vb.) tam ve
açık yer alıyor mu?
Depolama ısı kontrollü
ortamda yapılıyor mu?
Kısmen
Uygun değil
Santrifügasyon:
Santrifüj süz Aferez:
torba sistemi:
143
Açıklama
144
ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ
Dağıtım ve nakil ısı kontrollü ortamda ve yetkili
personel ile yapılıyor mu?
Aferez
İşlem sayısı (aylık)
Cihaz sayısı
Otolog kan bağışı
Yöntem
Tanımlanmış prosedür var
mı?
Testler-1 (İmmünohemato- Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız
lojik testler)
ABO forward gruplama ABO reverse gruplama A-B
alt grup belirleme Rh (D)
gruplama Rh alt (C-c-E-e)
gruplama Varyant/zayıf D
belirleme Cross-match testi
Antikor tarama (in-direkt
Coombs)Antikor
tanımlama Antikor titresi
belirleme Elüsyonadsorbsiyon Direkt Coombs Minör kan gruplama
Uygun
Kısmen
Uygun değil Açıklama
Coombs testlerinde kontrol kullanılıyor mu?
Tüm örneklerde ABO
gruplamada forwardreverse gruplama birlikte
yapılıyor mu?
Tüm bağışçı örneklerinde
variant/zayıf D belirleme
yapılıyor mu?
Slayt yöntemi kullanılıyor
mu?
Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız
Testler-2 (Mikrobiyolojik
tarama testleri)
Anti-HIV
KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ
145
Anti-HCV
HBsAg
Sifiliz
Uygun
Tekrarlayan reaktiviteye
bakılıyor mu?
Ürün imha hangi aşamada
yapılıyor?
Bağışçı bildirim ve bilgilendirme hangi aşamada
yapılıyor?
Acil durumda basit/hızlı
yöntem kullanılıyor mu?
Testler-3 (Doğrulama
testleri)
Anti-HIV
Anti-HCV
HBsAg
Sifiliz
İdari İşlemler
Hastane Transfüzyon Komitesi var mı?
Hastane Transfüzyon Komitesi üyeleri uygun seçilmiş mi?
Komite toplanma sıklığı
uygun mu?
Toplantı tutanakları var
mı?
Transfüzyon komitesi kararları Sağlık Bakanlığı'na
bildiriliyor mu?
Hastanenin tam kan kullanım oranı %5 ve altında
mı?
Transfüzyon reaksiyonları
için geri bildirim formu
kullanılıyor mu?
Kısmen
Uygun değil
Yöntem belirtiniz, uygun olmayanı açıklayınız
Uygun
Kısmen
Uygun değil
Açıklama
146
ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ
Formlar kan merkezine
geri gönderiliyor mu?
Transfüzyon reaksiyonlarının bildirimi yapılıyor mu?
Transfüze edilmeyen
kanların hizmet birimine
kabulü ile ilgili işlem tanımlanmış mı?
Hizmet birimi kayıtları; kan
bağışçısından, hastaya
kadar tüm aşamaları yeterli,
tam, açık ve izlenebilir
şekilde tespit etmeyi sağlıyor mu?
Özel İşlemler
Uygun
Filtrasyon
Işınlama
Bakteriyel kontaminasyon
test etme
Viral inaktivasyon
BÖLÜM 4 KALİTE KONTROL
Uygun
Üst yönetim; vizyon ve
misyonunu tanımlarken
hizmet biriminde yürütülen
tüm hizmet, işlem ve
testlerle ilgili kalite gereklerine mutlak ve tam uyum
hedefini benimsemiş mi?
Hizmet biriminin kalite
hedefleri ve planları belirlenmiş mi?
Kalite güvence birimi var
mı?
Kalite güvenceden sorumlu
personel var mı?
Tüm personelin görev tanımları yapılmış mı?
Kısmen
Uygun değil
Açıklama
Kısmen
Uygun değil
Açıklama
KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ
Testlerle ilgili SİP'ler yeterli, tam, açık ve uygun
mu?
İşlemlerle ilgili SİP'ler
yeterli, tam, açık ve uygun
mu?
Laboratuar testlerinde her
çalışma için internal kontroller kullanılıyor mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Laboratuar testlerinde eksternal yeterlilik programlarına üyelik kullanılıyor
mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Test güvenilirliğini sağlamak üzere tüm bakım ve
kalibrasyon işlemlerini de
içeren bir cihaz yönetim
programı var mı?
Test örneklerinin uygun
yöntem ve miktarda alınması, tanımlanması, çalışılıncaya kadar saklanması
prosedürü tanımlanmış mı?
Bileşenlerin uygun yöntem
ve miktarda, periodik
kalite kontrol çalışmaları
yapılıyor mu?
Kayıtları tutuluyor mu?
Personele hizmet içi eğitim yapılıyor mu?
Hizmet içi eğitim ölçmedeğerlendirmesi yapılıyor
mu? Kayıtları tutuluyor
mu?
147
148
ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ
Kan güvenliğini sağlamak
üzere kalibrasyonu yapılmış termometrelerle tüm
saklama, depolama, dağıtım ve nakil ortamlarının
ısı kontrolü yapılıyor mu?
Hizmet biriminin verdiği
hizmetler, hazırladığı
ürünler, yaptığı testlerle
ilgili kullanıcılarını yeterli
düzeyde bilgilendiren
araçları var mı?
Hizmet biriminin biyogüvenlik görevlisi ve biyogüvenlik programı var mı?
Hizmet, test ve ürün
devamlılığını sağlamak
üzere tüm malzemeleri
için temin, muayene,
kurulum prosedürleri var
mı?
BÖLÜM 5 KAN BAĞIŞÇISI/KAN ALMA
Toplam Kan Bağışçı
Sayısı
Gönüllü-karşılıksız kan
bağışçısı
İlk kez kan bağışçısı
Tekrar ve düzenli kan
bağışçısı
Aile/yerine koyma
Paralı
Bilinmeyen
Otolog
Tam kan bağışı
Aferez eritrosit
Aferez trombosit
Aferez plazma
KISIM B: KAN HİZMETLERİ BİRİMLERİ
Kan Bağışçısı
Uygun
Kan bağışçılarına bağışçı
sorgulama formu ile
önceki bağışı soruluyor
mu?
Kayıt ediliyor mu?
Düzenli bağışçılar için ayrı
bir kayıt sistemi var mı?
Kan bağışçılarına bağışçı
sorgulama formu ile
düzenli bağışçı olmak
isteyip istemedikleri
soruluyor mu?
Düzenli bağışçı olmak
isteyenler bağış için davet
ediliyor mu?
Bağışçı kazanım programı
var mı?
Mobil kan alma ekibi ve
programı var mı?
Kısmen
Uygun değil
149
Açıklama
Download
Study collections