Otomatik Sayı

advertisement
Veri Tabanı Nedir?
 Birbiriyle ilişkisi olan verilerin tutulduğu,
 Kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler
topluluğunun,
 Mantıksal ve fiziksel olarak tanımlarının bulunduğu
 Bilgi depolarıdır.
Veri Tabanı Örnekleri
 Üniversite- Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi
 Hastane-Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
 Ticari bir şirket- Müsteri, Ürün, Satış, Ödeme,
Teslimat bilgileri
 Banka-Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri
Veri tabanı
 Veri tabanı kavramı ilk olarak 1980’li yıllar
 Basit bir web uygulamasından
 uluslararası kuruluşların büyük ve karışık verilerine
kadar
 pek çok alanda veri tabanı uygulamalarına ihtiyaç
durulmaktadır.
Veri Tabanı Yönetim Sistemi Nedir?
 Yeni bir veritabanı oluşturmak,
 Veri tabanını düzenlemek
 Kullanmak,
 Geliştirmek
 Bakımını yapmak için
 Çeşitli karmaşık işlemlerin gerçekleştirildiği bir
yazılım sistemidir.
Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin
Sınıflandırılması
 Veri Modeline Göre
 Hiyerarşik
 Ağ
 İlişkisel
 Nesneye Yönelik
 Kullanıcı Sayısına Göre
 Tek kullanıcılı
 Çok kullanıcılı
Hiyerarşik veritabanları
 Veri tabanları için kullanılan ilk modeldir
 Hiyerarşik veritabanları bilgileri bir ağaç yapısında
saklarlar.
Ağ veritabanları
 Hiyerarşik veritabanları yetersiz kalınca 1960’ların
sonunda verilerin ağaçların daha gelişmiş hali olan
graflar şeklinde saklandığı yapı ortaya çıkmıştır.
İlişkisel veritabanları
 1970’lerin başında geliştirilmiştir.
 Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır.
 Tablolar arasındaki bağlantılar matematiksel ilişkilerle
gösterilir.
 Günümüzdeki hemen hemen tüm veri tabanı
programları bu yapıdadır.
İlişkisel veritabanları
Nesneye Yönelik veritabanları
 Günümüzdeki pek çok kelime işlemci ve hesap tablosu
programında kullanılan nesneler artık
veritabanlarında da kullanılmaktadır.
 Nesneye yönelik veritabanı C++ gibi nesneye yönelik
bir dille oluşturulan ve yine bu tarz bir dille kulanılan
veri tabanı anlamına gelir.
Neden veri tabanı kullanılır?
 Verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesinde
geleneksel yaklaşım verilerin ayrı ayrı dosyalarda
gruplanması yaklaşımını kullanmaktadır.
 Verilerin artması, verilere aynı anda erişme ve
düzenlenme ihtiyacı ile geleneksel yakaşım yetersiz
kalmıştır.
Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları
 Ortak verilerin tekrarını önIenmesi;
 Verilerin merkezi denetiminin ve tutarlılığının
sağlanması
 Veri payIaşımının sağlanması
 Her kullanıcıya yalnız ilgilendiği verilerin, alışık
olduğu kolay, anlaşılır yapılarda sunulması mimarilerle
kullanıcıdan gizlenmesi
Veri Tabanı Yaklaşımının Avantajları
 Sunulan çözümleme, tasarım ve geliştirme araçları ile
uygulama yazılımı geliştirmenin kolaylaşması.
 Veri bütünlüğünün gerekli olanakların sağlanması,
mekanizmaların kurulması,
 Güvenlik ve gizliliğin istenilen düzeyde sağlanması
 Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletim
sorunlarına çözüm getirilmesi
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri














Oracle database
IBM DB/2
Adaptive Server Enterprise
Informix
Microsoft Access
Microsoft SQL Server
Microsoft Visual FoxPro
MySQL
PostgreSQL
Progress
SQLite
Teradata
CSQL
OpenLink Virtuoso
Veri Tabanı Yapısı
Veri tabanı
Tablo
Tablo
Tablo
Alan 1
1
2
3
Alan 2
Tablo
Alan3
Alan4
Tablo
Tablo
 Bir veritabanı tablolarda saklanan verilerden oluşur.
 Tablolar verilerin satırlar ve sütunlar halinde
düzenlenmesiyle oluşan veri grubudur.
 Örneğin ders içeriği ve öğrenci bilgilerini
veritabanında saklamak için 2 tablo oluşturulur:
 Ogrenci_bilgileri
 icerik
Tablo
 Tablo içindeki her bir bilgi kayıt,
 Sütunlar ise alan olarak isimlendirilir.
 Örneğin öğrenci bilgileri tablosunda
 Öğrenci numarası,
 adı soyadı,
 doğum tarihi,
 doğum yeri,
 e-mail adresi
bilgileri yer alacaksa
Tablo
Alan
Ogr_no Ad_soyad
d_tarih
d_yeri
e-mail
1
Ayşe Öztürk
01.11.1979
Konya
[email protected]
2
Sema Özdemir
24.05.1975
Ankara
[email protected]
3
Serdar Gülpınar
06.06.1983
Adana
Alan
[email protected]
4
Mehmet Efe
11.02.1978
Niğde
[email protected]
5
Zerrin Polat
22.08.1980
Antalya
[email protected]
6
Ulviye Ata
12.12.1984
İstanbul
[email protected]
Kayıt
Veri Türleri
 Veri tabanında tutulan kayıtların yapısı hakkında bilgi
sahibi olmak için
 Alanların bazı özelliklerinin önceden tanımlanması
gerekir.
 Örneğin personel sicil numarası mutlaka tam sayı, ad
soyad harflerden oluşması gibi
Access-Veri Türleri
Metin : Yazılacak bilgiler harflerden veya hem harf hem de
sayılardan meydana geliyorsa kullanılacak veri türüdür.
 Bu alana boşlukta dahil olmak üzere en fazla 255 karakter
bilgi yazılabilir.
 Bu alana yazılan bilgiler sadece sayılardan da oluşabilir,
ama yazılan sayılar hesaplama işlemlerinde
kullanılamazlar.
Access-Veri Türleri
Not : Uzun metin yada metin ve sayı bileşimi
kullanılabilir.
Genelde açıklama ya da uzun bir not yazılacaksa bu alan
kullanılır. 64.000 karakterle sınırlıdır.
Access-Veri Türleri
Sayı : Öğrenci numarası, öğrencinin sınıfı gibi sayısal
bilgiler için kullanılır.
 Sayısal alanlar matematiksel hesaplamalarda
kullanılabilir. Borç, alacak, öğrenci harcı gibi.
Tarih/Saat : 100 ile 9999 arasındaki yıllar için tarih ve
saat değerleridir.
Access-Veri Türleri
Para Birimi : Bir ile dört arasındaki ondalık basamağı
olan, matematik hesaplamalarında kullanılan para
birimi değerleri ve sayısal veriler.
Otomatik Sayı : Tabloya yeni bir kayıt eklendiğinde,
Access tarafından atanan benzersiz ardışık (birer birer
artan) ya da rasgele sayılar.
Otomatik sayı alanları değiştirilemez.
Access-Veri Türleri
Evet/Hayır : Yalnızca iki değerden birini içeren alanlar
Evet / Hayır, Doğru / Yanlış, Açık / Kapalı gibi alanlar
gibi.
OLE Nesnesi : Access tablosuna bağlanmış ya da
katıştırılmış bir nesne.
 (Microsoft Word veya Excel çalışma sayfası gibi)
Access-Veri Türleri
Köprü : Tıklandığında kullanıcıyı başka bir dosyaya,
dosyadaki bir konuma veya Internet’teki (www) bir
bölgeye yönlendiren bağlantı.
Arama Sihirbazı : Değerleri başka tablo, sorgu ya da
değerler listesindeki değerlerden seçilen bir alan
yaratmamıza yardımcı olan sihirbaz.
Anahtar (Key)
 Anahtar bir veya birden fazla alanın bir satır için
niteleyici olarak girilmesi için zorlanan bir çeşit
zorlayıcıdır.
 2 çeşit anahtar vardır:
 Birincil Anahtar (Primary Key)
 Yabancı Anahtar (Foreign Key)
Birincil anahtar
 Bir kayıta ulaşmayı sağlayacak anahtar veridir.
 Örneği öğrenciler arasında iki Ahmet var. Arama
yaparken istediğimiz Ahmet’i bulmak için her bir
öğrenciye özel bir numara olmalıdır.
 Örneğin öğrenci numarası
 Birden fazla alanda birlikte birincil anahtar olabilir
Yabancı anahtar
 Bir tabloya girilebilecek kayıtları başka bir tablonun
belli alanındaki verilerle
 sınırlandırmaya ve
 ilişkilendirmeye yarar.
 Örneğin öğrencilerin not verilerinin girildikleri
tablodaki her satıra öğrenci bilgileri tablosundaki
öğrenci no ile eşleşen bir değer girilmezi gibi.
Veri tabanı Tasarlama
1. Nesneler tanımlanır
Kütüphane sistemi: kitap, üyeler, türler, ödünç
hareketleri
Veri tabanı Tasarlama
2. Her nesne için bir tablo oluşturulur.
kitap,
uyeler,
turler,
odunc_hareketleri
Veri tabanı Tasarlama
3. Nesnelerin her bir özelliği için tabloya sütun eklenir
Kitap tablosu: kitapno, yılı, yazarı, adı, ilgili olduğu alan
Veri tabanı Tasarlama
4. Her tablo için bir anahtar alan seçilir
Kitap tablosu: kitapno
Üyeler tablosu: uyeno
Veri tabanı Tasarlama
5. Tekrarlayan nesne özellikleri için ek tablolar
oluşturulur.
İstek tablosu
uyeno İstek _tarihi
Kitap_adi
Kitap_yili
Kitap_yazari
ilgili _alan
Veri tabanı Tasarlama
6. Tablo ile doğrudan ilişkili olamayan alanlar belirlenir.
Ödünç hareketleri tablosunda kitabı ödünç alan üyenin
adresi doğrudan bu tablo ile ilişkili değildir.
Bu veri üye bilgilerinin tutulduğu uyeler tablosunda yer
almalıdır.
Veri tabanı Tasarlama
7. Tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanmalıdır.
Tanımlanan tablodaki alanların birbiri ile ilişkisi
tanımlanır.
Örneğin uyerler tablosundaki uyeno ile
odunç_tablosundaki uyeno alanı ilişkilendirilmelidir.
Kaynaklar
 Köseoğlu, K. (2005). Veri Tabanı Mantığı. Şefik
Matbaası. İstanbul
 Alokoç Burma, Z. (2005). Veritabanı Yönetim
Sistemleri ve SQL / PL - SQL / T – SQL. Seçkin
Yayıncılık. Ankara
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards