Rapor Yazmada Etik

advertisement
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM
Rapor Yazmada ETİK
 Sosyal
hizmet, bireylerin ve toplumların sosyal
gelişimlerini destekleyen, sorunlarının çözümünde
yardımcı olan bir meslek olarak uygun tutum
geliştirme ve karar vermede etiğe gereksinim
duymaktadır.
 Sosyal hizmet değerleri temeli üzerinde gelişen ve
doğru bir uygulama için yol gösteren etik, hassas sosyal
sorunlarla yüz yüze gelen sosyal hizmet uzmanları için
önem taşımaktadır.
Rapor Yazmada ETİK
 Etik, anlama ve açıklama çabasının yanında kural
belirlemesi açısından tıp, eğitim, sosyal hizmet gibi
birçok bilim ve disiplinin uygulamasında yol gösterici
olmaktadır. Etik, rapor yazma sürecinde de bu yol
göstericilik görevini üstlenmektedir.
ETİK VE SOSYAL HİZMET ETİĞİ KAVRAMLARINA
GENEL BİR BAKIŞ
ETİK NEDİR?
ETİK KAVRAMI
 Doğru, uygun, iyi, adil, zorunlu ve ödev olanın neliğini
sorgulayarak yapıp etmelerin, moral eylem olarak
değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini araştıran
‘etik’in filolojik kökeni alışkanlık, gelenek, görenek
anlamına gelen, eski Yunanca ‘ethos’ kelimesine
dayanır.
ETİK KAVRAMI
 Etik'in
(ethics) Türkçe karşılığı ahlaktır. Ancak
günümüzde, anlamdaki ahlaktan kayarak meslek
ahlakı anlamında kullanılmaktadır.
ETİK KAVRAMI
 Bu
anlamıyla etik; insanların toplum içindeki
davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen
kurallar bütününü ve başka insanların davranışlarını
olumlu veya olumsuz biçimde değerlendirmekte
başvurulan ölçütler bütününü ifade eder.
ETİK KAVRAMI
 Diğer bir tanıma göre etik, insana ne yapması ya da ne
yapmamasını öneren bir dizi değerler bütünüdür. Bu
değerleri ödevler, erdemler, ilkeler ve toplumun
çıkarları olarak dört kümede incelemek mümkündür.
Ödev, kişinin işgal ettiği rolden beklenen
davranışlardır.
2. Erdem, iyi bir insanı tanımlayan özelliklerin tümüdür.
3. İlke, davranışları biçimlendiren temel doğrulardır.
4. Toplumun çıkarı ise toplumun genelinin yararına
olan her türlü eylemdir.
1.
ETİK KAVRAMI
 Etik kavramının tarihsel süreçte önceleri daha çok
siyaset düşüncesiyle neredeyse iç içe işlendiğini,
dolayısıyla yönetici kişilerin ahlakı ile ilgilendiğini,
bunun ise aynı zamanda yönetilenlerin de ahlaki
yapıları ile ilintili olabileceğinin üzerinde durulduğu
görülmektedir.
 Yakın döneme kadar yayımlanan kitaplarda siyasete
dair söylemlerin aslında temelde büyük ölçüde ahlaki
öğütlere dayanması dikkat çekicidir.
ETİK KAVRAMI
 Bu hem Socrates, Platon, Aristo yollu kadim Yunan
geleneğinde, hem Yusuf Has Hacip, Nizamü’l Mülk,
Kınalızade Ali Efendi gibi bize ait geçmişte, hem de
Machiavelli, Kant gibi daha Avrupa’daki yakın dönem
önde gelen düşünürlerce de oldukça benzer biçimde
böyle işlenmiştir.
ETİK KAVRAMI
 Örneğin
Platon on kitaptan oluşan meşhur
“Devlet”inde ilk iki kitabı neredeyse tamamen
“Doğruluk nedir?” sorusunun araştırılması işine
ayırmıştır.
ETİK KAVRAMI
 Etik, yasalardan farklı olarak çoğunlukla yazılı ve kesin
koşullar içermez. Zamana, değişen koşullara,
toplumsal gereksinim ve bilimsel gelişmelere bağlı
olarak değişimler gösterebilir.
 Ancak temelindeki “iyilik etme”, ”kötülük etmeme”,
“adil davranma” gibi ana belirleyiciler değişmez.
 Bu değer yargılarının toplum, siyaset, yönetim ve yargı
hayatında çok önemli bir yeri bulunmaktadır.
ETİK KAVRAMI
 Bir toplumun gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan
maddi sermaye, borç olarak alınabilir;
 Ancak kurumsal yapının ve sosyal dokunun temel
harcı olan etik, borç olarak alınamaz, başka bir şeyle
ikame edilemez ve dışarıdan ithal edilemez.
 Bir
toplumun manevi öz sermayesidir;
toplumun ve kurumların içinde geliştirilir.
ancak
ETİK KAVRAMI
 Bireylerin, doğru ile yanlışı ayırt etme amacıyla
kullandıkları kriterler olarak tanımlanan etik, giderek
sosyal bilimlerin önemli araştırma konularından biri
hâline gelmiştir.
 Etiğin, bireylerin nasıl davranmaları veya neyi yapıp
neyi yapmamaları gerektiğine dair kuralları konu
edinmesi bunun ana sebebi olarak kabul edilebilir.
ETİK KAVRAMI
 Önce sivil toplum içinde geliştirilen etik değer ve
ilkeler, daha sonra uyulması gereken genel kurallar
hâline dönüşür.
ETİK KAVRAMI
 Bu kurallar günümüzde “etik davranış kodları” adı
altında, hukuk kuralları gibi yazılı hâle getirilmekte ve
çoğu hâllerde bunları ihlal edenlere maddi yaptırımlar
uygulanmaktadır. Bir bakıma hukuk, etik değerlere
dayanmaktadır.
ETİK İLKELERİ
ETİK KAVRAMI
 Etik ilişki, belirli bir bütünlükte bir kişinin belirli
bütünlükte başka bir kişiyle eylemde bulunarak
yaşadığı ve değer sorunlarının söz konusu olduğu ilişki
türüdür.
 Etik eylem, kişi-kişi ilişkisinde etik değerlerin
yaşandığı ve insanın etik olanaklarının gerçekleşmesini
sağlayan değerli eylemlerdir.
 Etik değerler ise kişinin etik ilişkilerinde edindiği,
değer korumaya yönelik eylemleriyle kazandığı belirli
özellikler ile söz konusu etik ilişkilerinde belirli bir
içeriği olan değerlilik yaşantılarıdır.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Meslek etiği, bir mesleğin moral sorumlulukları veya
özel zorunluluklarının kodlanmasıdır.
 Meslek etiği söz konusu olduğunda etik temelli
mesleki uygulama, mesleki değerlerin
gerçekleştirilmesi olanağının biricik mümkün yolu
olarak karşımıza çıkar.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Meslek etiği, bir mesleğin moral sorumlulukları veya
özel zorunluluklarının kodlanmasıdır.
 Meslek etiği söz konusu olduğunda etik temelli
mesleki
uygulama,
mesleki
değerlerin
gerçekleştirilmesi olanağının biricik mümkün yolu
olarak karşımıza çıkar.
 Bir mesleğin meslekleşme sürecinde temel rol oynayan
değerlerin, mesleki uygulamalarla uyum içinde olması,
söz konusu uygulamanın etik temele sahip olması
bakımından kaçınılmazdır.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Kişilerin
eylemlerinde ve diğer insanlarla olan
ilişkilerinde doğru ve iyi olana ilişkin yol gösterici olan
etik, öznesi ‘insan’ olan sosyal hizmet mesleğinin
merkezinde yer alır.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Sosyal hizmetin meslekleşme sürecinin en önemli
dinamiklerinden biri ‘etik’tir ve etik eylemde bulunma,
gerek kişi olarak, gerekse meslek elemanı olarak sosyal
hizmet uzmanının birincil sorumlulukları arasındadır.
 İnsanın değeri bağlamında bilimsel temelini oluşturan
sosyal hizmet; meslek etiğini, felsefi etik yaklaşımların
kavramlarını kullanarak biçimlendirmiştir.
 Sosyal hizmet etiği, mesleki uygulamalarda doğru
eylemi belirlemeye çalışan bireysel ve toplumsal bir
olgudur.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Sosyal hizmet etiği, sosyal değişimi vurgulayan ve
sosyal adalet ile eşitliğin başarılması olan temel sosyal
hizmet değerlerine uygun, mesleki eylemlere rehberlik
eden düzenleyici ilkelerdir.
 Sosyal hizmet etiği (ethics of social work); sosyal
hizmet mesleğinin evrensel mesleksel temelini
oluşturan etik, yani meslekle ilgili ahlaksal kuralları
kapsar.
Sosyal Hizmet Etiği Kavramı
 Sosyal hizmet etiğinin gelişimi incelendiğinde, sosyal
hizmetin değerlerinde ve dolayısıyla uygulamalarında
meydana gelen değişimlerin, sosyal hizmet etiği
alanına da yansıdığı görülmektedir.
 Böylelikle alan, eleştirel moral düşünüşün tüm mesleki
eylemlere
yöneltilmesini
genişlemiştir.
destekler
nitelikte
Rapor Yazmada Etik
 Rapor yazmada etik davranışlar denildiğinde ilk olarak
“gizlilik” ve “kaynak gösterme” akla gelmektedir.
Rapor Yazmada Etik
 Etik kurallar; sosyal hizmet uzmanının mesleki rolü,
mesleki ilişki ve etkileşimleri mesleğin genel amaç ve
hedeflerine uygunluğu açılarından etkili ve
yönlendirici olur.
 Uluslararası
Sosyal
Hizmet
Uzmanları
Federasyonu'nun (IFSW) sosyal hizmet mesleği ile
ilgili etik ilke ve sorumlulukları kabul edilmiş ve 2004
yılında "Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlkeleri ve
Sorumlulukları"
adında
bir
rehber
kitapçık
çıkarılmıştır.
Rapor Yazmada Etik
 Sosyal hizmet uzmanlarının etik sorumlulukları ve
standartları rehberinin en önemli amacı, etik sosyal
hizmet uygulamaları gerçekleştirmektir. Bu rehber
sayesinde pek çok etik problem çözümlenmektedir.
 Bu rehberdeki 8. madde rapor yazmadaki en önemli
ilke olan “gizlilik” kavramına vurgu yapmaktadır.
Rapor Yazmada Etik
 Sosyal hizmet uzmanları gizlilik, mahremiyet/özel
hayatın korunması ve mesleki çalışmalarında elde
ettikleri bilgiyi sorumlu bir biçimde kullanma ilkelerine
uyarlar. Bu ilkelerle ülke mevzuatı arasında uyuşmazlık
olduğu zaman bile gizlilik ilkesine bağlı kalırlar.
Rapor Yazmada Etik
 Gizlilik
müracaatçıdan veya çevresinden alınan
bilgilerin, diğer uzmanlarla birlikte değerlendirme
yapma ve ilgili kuruluşlara bilgi aktarımı amacı
dışında, müracaatçının izni alınmadan bilgilerinin
paylaşılmamasını gerektirir.
 Bu
etik
sorumluluğun
yerine
müracaatçının uzmana güvenmesi
açabilmesini sağlayacaktır.
getirilmesi,
ve kendini
Rapor Yazmada Etik
 Kişinin değerli olduğu, kendine özgü bir yaşantısı
olduğu değeri ile bütünlük hâlinde olan bu etik
sorumluluk, müracaatçının mahremiyetini sağlayarak
onu korumaktadır.
 Müracaatçı bilgilerinin saklanması gereği, hukuki
olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Rapor Yazmada Etik
 Sosyal hizmet uzmanları, gerektiğinde müracaatçı
bilgilerinin gizliliğini resmi yazılarda da belirtmek
zorundadır.
 Bu durum, “çok gizli” ya da “gizli” olarak yazılmaktadır.
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik’in 23, 28 ve 29. maddeleri
konuyla ilgili bir hüküm getirmiştir.
Rapor Yazmada Etik
Gizli yazılar
 Madde 23- Yazı gizlilik derecesi taşıyorsa, gizlilik
derecesi belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle
kırmızı renkli olarak belirtilir. Gizlilik dereceleri; çok
gizli, gizli, özel, hizmete özel şeklinde görev alanı ve
hizmet özelliğine göre kurum veya kuruluşça belirlenir.
Rapor Yazmada Etik
Yazıların gönderilmesi
 Madde 28- Yazıyı gönderenin iletişim bilgileri zarfın
sol üst köşesinde, yazının gideceği yerin iletişim
bilgileri ise zarfın ortasında yer alır.
 Yazının gizlilik derecesi zarfın üst ve alt ortasına,
ivedilik derecesi ise sağ üst köşeye gelecek biçimde
kırmızı renkle belirtilir.
Rapor Yazmada Etik
Yazıların gönderilmesi
 Çok gizli yazılar çift zarf ile gönderilir. İç zarfa yazı
konulur, zarfın kapanma yerlerine hazırlayanın
parafları atılır ve saydam bant ile paraflar örtülecek
şekilde zarf kapatılır.
 İç zarfın üzerine de iletişim bilgileri yazılarak yazının
çok gizli olduğu zarfın üst ve alt ortasına, varsa ivedilik
derecesi sağ üst köşeye gelecek biçimde kırmızı renkle
belirtilir.
Rapor Yazmada Etik
"Çok gizli" gizlilik dereceli yazıların alınması
 Madde 29- "Çok gizli" gizlilik dereceli yazılarda,
dış zarfı açan görevli iç zarf üzerinde yer alan "çok
gizli" ibaresini gördüğünde zarfı açmadan yetkili
makama sunar.
 Bu görevli dış zarfın içinde yer alan evrak senedini
imzalayarak bir nüshasını gönderen makama iade eder.
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Tüm raporlarda kullanılan kaynakların uygun bir
şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu konu özellikle
bilimsel araştırma raporlarında önem kazanmaktadır.
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Etik, bilimsel ve akademik yaşamın en önemli temel
taşlarından biri olarak ilgilenilmesi, incelenmesi,
dikkate alınması ve öğretilmesi gereken bir kavram
olmalıdır.
 Bilimsel araştırmalar yayına dönüştüğünde, kamuya
mal olmakta ve ayrı bir değer kazanmaktadır.
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Araştırmaların kamuoyuna açıklanmasında dikkat edilecek
en temel ilkeler arasında araştırma sonuçlarının doğru
olması,
 Araştırmaya katılan deneklerin gizliliğinin korunması;
 Araştırma sonuçlarının doğru yorumlanması,
 Yazarlık haklarının doğru biçimde sunulması,
 Araştırmayı destekleyen kaynakların belirtilmesi,
 Yayınların
sayılabilir.
değerlendirilmesi
sürecinde
dürüstlük
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Bu süreçteki en önemli etik ihlallerden biri de
plajerizm ya da intihaldir.
 Plajerizm: Dilimizde daha çok “intihalcilik” ya da
“aşırmacılık” olarak anılan bu yöntem, bir başka
yazarca daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü ya
da bir bölümünü kaynak göstermeden kendi eseriymiş
gibi yayınlamak anlamına gelmektedir.
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Plajerizme karşı duyarlık üniversitelerimizde de son
yıllarda artmış, Yükseköğretim Kurulu’nun önemli ilgi
alanlarından biri durumuna gelmiştir.
 Başka araştırmacılarca üretilen bilgilerin, uygulanan
örneklerin ya da saptanan olgu ya da verilerin izin
alınmaksızın
ve
kaynakçada
gösterilmeksizin
yayınlanması da plajerizmin bir başka türünü
oluşturmaktadır.
Raporlarda Kaynak Gösterme
 Diğer bir tanıma göre ise korsanlık (plajerizm):
Daha önce yayınlanmış bir yayının tümünü veya bir
kısmını kaynak göstermeden alarak kendi yayını gibi
yeniden yayınlamak olan bu yanıltma biçimi en ciddi
bilimsel
etik
saptırmalarından
birisini
oluşturmaktadır.
SON
Beni Dinlediğiniz İçin
Teşekkür Ederim.
Download