Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti

advertisement
3 Eylül 2009 - 27338
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. NİN KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2163 kimlik kayıt numarası ile UNİVERSAL Sertifikasyon ve
Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 29 Kasım 2006 tarih ve 26361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Koruyucu
Donanım Yönetmeliğinde yer alan genel vücut koruyucuları (giysiler), ayak ve bacak koruyucuları, el ve kol koruyucuları ile
baş koruyucu donanımları için AT Tip İnceleme Belgesi (EC Type - Examination Certificate) (Modül-B), Üretimde AT
Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bakanlığımızca Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen UNİVERSAL Sertifikasyon ve
Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. nin kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Download