tmmob elektrik mühendisleri odası bilgi belge merkezi(bbm)

advertisement
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)
Döküman Bilgileri
EMO BBM Yayın Kodu
Makalenin Adı
Makalenin Yayın Tarihi
Yayın Dili
Makalenin Konusu
Makalenin Kaynağı
Anahtar Kelimeler
Yazar 1
:
:
:
:
:
:
:
:
202
Sertifikasyon ve Faydaları
?/11/2004
Türkçe
Sertifikasyon ve Faydaları
Meyerhaber, Sayı:?, Kasım 2004
Sertifikasyon
Yusuf Çakabey Mengi
Açıklama
Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açık arşiv niteliğinde olarak bilginin
paylaşımı ve aktarımı amacı ile eklenmiştir.
Odamız üyeleri kendilerine ait her türlü çalışmayı EMOP/Üye alanında bulunan veri giriş
formu aracılığı ile bilgi belge merkezinde yer almasını sağlayabileceklerdir. Ayrıca diğer
kişiler çalışmalarını e-posta ([email protected]) yolu ile göndererek de bu işlemin
gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir. Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik
çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz
konusu değildir.
Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi’nde yer alan tüm bilgilerden kaynağı
gösterilerek yararlanılabilir.
Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak
göstermesi etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan
çalışmanın
adı
ve
yazarıyla
birlikte
belgenin
URL
adresi
(http://bbm.emo.org.tr/genel/katalog_detay.php?katalog=2&kayit=202) verilmelidir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 202
SERTİFİKASYON ve FAYDALARI
MEYERHABER, Kasım 2004
Yusuf Çakabey Mengi
Endüstri Mühendisi
MEYER LTD.
[email protected]
Hangi alanda olursa olsun, bir konuyu bilmek, iki şeyi öğrenmekle tam olarak öğrenilmiş
olur. Bunların birincisi öğrenilecek şeyin ne olduğunu tam olarak anlamak, ikincisi de o
işin kazandıracağı faydaları öğrenmektir. Bunlara ilaveten, anlamayı kolaylaştırmak için
ilgili konuyla alakalı yardımcı bilgileri de önceden öğrenmek gerekir.
Sertifikasyon nedir? Neden ihtiyaç duyulmuştur? Kazandıracağı faydalar nelerdir ve
sertifikasyonla alakalı olarak hangi konuları bilmek gerekir? İşte bütün bu sorulara
yukarıdaki öğrenme mantığı içerisinde bakmak gerekir.
Ancak bu konu, teferruatıyla incelenmek istendiğinde bu alanın kifayet edemeyeceği kadar
geniş olduğu için, burada mevzuya bir girizgah niteliğinde temas etmekle yetineceğiz.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde "sertifikasyon", Fransızca "certification" kelimesinin
karşılığı olarak ve "Tasdik etme, tasdik" manasında kullanılmaktadır. Uygulamada ise
"Belgeleme, onay, onaylama" gibi manalarda kullanıldığı görülmektedir ki, bu alanda çok
sık karşılaşılan "certification body" tamlaması, "Belgelendirme Kuruluşu" olarak
Türkçemize çevrilmesi bu ifademizi doğrular niteliktedir.
Kelimelerin özel manalarına fazla takılmadan, kısa ve öz bir ifade ile "sertifikasyonu"
tanımlamak istediğimizde ise, çok kolay bir şekilde "belli referans özellikler göz önüne
alınarak, bir kişi, süreç veya organizasyonun o özelliklerde olduğunun onaylanması ve
genel itibariyle bunun bir sertifika ile belgelendirilmesi" olarak tanımlayabiliriz.
Bu cümleden alarak, bilgisayar sertifikaları, eğitim sertifikaları, kalite sertifikaları gibi
günlük hayatta çok sık olarak karşılaştığımız örnekleri verebiliriz. Gerek dergimizin içeriği
ve gerekse hitap ettiği okuyucu kitlesi göz önüne alınırsa, burada ki örneğimizi kalite
sertifikaları üzerinde detaylandırmak faydalı olacaktır.
Örneğin ISO 9001:2000 standardına göre yapılmış bir denetim neticesinde alınan
sertifikayı ele alalım ve yukarıda sorulan sorulara bu örnek üzerinde cevap bulmaya
çalışalım. ISO 9001:2000 sertifikasyonu nedir? Organizasyonun ilgili standardın şartlarına
uyduğunun belirlenip onaylanması için, gerçekleştirilen ve içeriğinde doküman inceleme,
denetim, raporlama gibi alt süreçleri içeren ve sonuçta olumlu ise bir belgenin
yayınlanmasıyla tamamlanana bir süreçtir. Bu sertifikasyonun faydaları nelerdir? Bu
soruda, ISO 9001:2000 sistemine sahip olmanın getireceği faydaları izah etmek bu yazının
kapsamında olmadığı için, ISO 9001:2000 sistemine sahip bir firmanın bu belgeye sahip
olmak için sertifikasyon sürecine girmesinin ne fayda sağlayacağı belirtilecektir. Özetle, 3.
taraflara böyle bir sistemi olduğunu ispat edebilecektir, buradan hareketle pazarlama
amaçlı kullanılarak rekabet avantajı sağlayacaktır, her ne kadar sisteme sahip olsa da
uzman denetçilerin denetimiyle eksiklerini görecek, iyileşme yolunda adımlar atabilecektir,
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 202
sertifikaya sahip olmak organizasyon içerisinde bu konuda ki bilinç ve duyarlılığı
arttıracağı için çalışmalardaki ciddiyet ve verilen önem artacaktır vs. ISO 9001:2000
sertifikasyonuyla alakalı olarak neler bilmek gerekir? Bunun için de yine ISO 9001
sistemiyle alakalı olan yardımcı bilgiler değil (kalite, sürekli iyileşme, süreç yönetimi vs)
direkt olarak sertifikasyonuyla ilgili olanlara bakacağız ki bunlardan ilk akla gelen
"akreditasyon"dur. Yine Türk Dil kurumu sözlüğüne bakacak olursak, "akreditasyon",
Fransızca "accreditation" kelimesinin karşılığı olarak "Denklik" manasında
kullanılmaktadır. Yani farklı ülkelerde, farklı kurumlarca gerçekleştirilen sertifikasyon
süreçlerinin denk olması, tanınmasıdır. Bu husus önemlidir çünkü madem sertifikasyon
süreci belli bir yeterliğin göstergesidir, bunu onaylayan kurumların da yeterli olması ve
sertifikasyonun şüpheye mahal vermeyecek objektiflikte olması işin doğası gereği olmazsa
olmazdır. Bu konuda detaylı ve başka bir makale konusu olarak incelenecek kapsam ve
önemde olduğu için burada bu kadarla iktifa ediyoruz.
Sertifikasyonu örnek üzerinde bu kadar açıkladıktan sonra, sertifikasyonun kişi ve
kurumlara sağlayacağı faydaları genel olarak özetleyerek yazımıza son vermek istiyoruz.
Son bir hatırlatma olarak ta, bu konu işlenirken salt "sertifikasyonun faydaları" üzerinde
durduğumuzu, yani sadece sertifikasyon süreci ve bunun getirilerinin ele alındığını,
sertifikasyonun yapıldığı özelliğin -ki bu ISO 9001 sistemine sahip olmak, bir bilgisayar
programının kullanmada uzman olmak olabilir- önem ve faydalarının üzerinde
durulmadığını hatırlatmak isteriz. Bunların, karıştırılmaması gereken iki ayrı inceleme
sahası olduğu unutulmamalıdır.
Sertifikasyonun Faydaları:
· Sertifikasyon kişi/kurumların ilgili alandaki yeterliliğini/profesyonelliğini kanıtlayan bir
belgedir.
· Sertifikasyon, kişi/kurumların üçüncü taraflara olan taahhüdünün bir ifadesidir.
· Sertifikasyon profesyonellik imajını geliştir
· Sertifikasyon başarıları gösterir.
· Kişi olarak kariyer imkanlarının gelişmesine, organizasyonların rekabet avantajı
sağlamalarına katkıda bulunur.
· Sertifikasyon bilgi, beceri gelişmesine katkıda bulunur.
· Sertifikasyon kişi/kurumlara daha büyük sorumluluklar yükler. Buda belli bir çizgide
bulunmayı zorunlu kılar.
· Sertifikasyon kişi/kurumlara daha fazla tanınma imkanı sağlar.
Download