Diğer Çevre Konuları

advertisement
Denetim Faaliyetlerinde İklim
Değişikliği
Ersin Çelik - Mustafa Keleş
Yasama Uzmanları
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı – Denetim Bürosu
DENETİM FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
1. Tarihsel Arka Plan
2. 24. Yasama Dönemi Analizi
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Soru
Meclis Araştırması
Genel Görüşme
Gensoru
Meclis Soruşturması
Gündem Dışı Konuşma
DENETİM FAALİYETLERİNDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
 Denetim yolları ve etkinlikleri
TARİHSEL ARKA PLAN
 Soru önergeleri
 17-23. Yasama Dönemleri
 Küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları
 Diğer çevre konuları
TARİHSEL ARKA PLAN
Genel Çevre Kirliliği/Çevrenin Korunması/Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi
ÇED Uygulamaları
Yerel Çevre Kirliliği
İmar, Yapılaşma, Bayındırlık ve Kentsel Dönüşüm
Sulak Alanların Kirliliği ve Korunması
Ormanların Korunması
Yakıt Kullanımı
Su Kaynakları Yönetimi/Sulama Projeleri
Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği
Madencilik Faaliyetleri
Yenilenebilir Enerji
Sanayi Sektörünün Çevresel Etkileri
Santraller
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
· HES
Doğal Afetler
· Termik Santraller
Erozyon, Kuraklık ve Çölleşme
· Nükleer Santraller
Gıda Arzı
TARİHSEL ARKA PLAN
 Meclis Soruşturması Önergeleri
 17-23. Yasama Dönemleri
 Doğrudan veya dolaylı küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin önerge bulunmamakta
 Genel Görüşme Önergeleri




21-23. Yasama Dönemleri
Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin önerge bulunmamakta
Diğer çevre konularına ilişkin önergeler: 5 önerge
19. Yasama Dönemi: Rio Konferansı sonrası
TARİHSEL ARKA PLAN
 Gensoru Önergeleri
 17-23. Yasama Dönemleri
 Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliğine ilişkin önerge bulunmamakta
 Diğer çevre konularına ilişkin önergeler: 2 önerge
TARİHSEL ARKA PLAN
 Meclis Araştırması Önergeleri ve Komisyonları
 18., 19. ve 23. Yasama Dönemlerinde Kurulan Komisyonlar
 Diğer Çevre Konuları
TARİHSEL ARKA PLAN
Dönem
19. Yasama Dönemi
Araştırma Komisyonu
Durumu
Çernobil Faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak, Faciayla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularını Ortaya
Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 15.02.1994 tarihli
Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi İçin Alınacak Önlemleri Belirlemek Amacıyla Kurulan Meclis
71’inci Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
Araştırması Komisyonu
Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 25.11.1997 tarihli
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
18’inci Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
20. Yasama Dönemi
21. Yasama Dönemi
Ormanların ve Orman Köylülerinin Korunması, Orman Yangınlarının Nedenlerinin Belirlenmesi, Yangınların
Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulda genel görüşme
Önlenmesi ve İtfaiye Teşkilatının Yeniden Yapılanması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi
açılmadığından Rapor, hükümsüz kalmıştır.
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarımızın Daha Etkin Kullanımını Sağlamak ve Komşu Ülkelerle Olan Su Sorununa Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulda genel görüşme
Çözüm Bulmak Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
açılmadığından Rapor, hükümsüz kalmıştır.
Ergene Nehrindeki Kirliliğin ve Çevreye Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 27.05.2003 tarihli
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
85’inci Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
Tuz Gölündeki Kirlenmenin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 14.10.2003 tarihli
Araştırması Komisyonu
6’ncı Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
22. Yasama Dönemi
Samsun’da Kurulma Aşamasındaki Mobil Santrallerin İhale ve Yer Seçim Süreçleri ile Çevre ve İnsan Sağlığına Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 02.06.2004 tarihli
Muhtemel Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
96’ncı Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
Akaryakıt Kaçakçılığının Ekonomiye, İnsan ve Çevre Sağlığına Verdiği Zararların Araştırılarak Alınması Gereken Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 16.11.2005 tarihli
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
19’uncu Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
23. Yasama Dönemi
Kocaeli’nin Gebze İlçesinin Dilovası Beldesindeki Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz
Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 27.02.2007 tarihli
Etkilerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması
68’inci Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
Komisyonu
Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Komisyon Raporu üzerinde Genel Kurulun 05.10.2010 tarihli
Meclis Araştırması Komisyonu
2’nci Birleşiminde genel görüşme açılmıştır.
TARİHSEL ARKA PLAN
 22. Yasama Dönemi: Küresel Isınmanın Neden Olduğu Sorunların ve
Oluşturduğu Riskin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
 23. Yasama Dönemi: Küresel Isınmanın Etkileri ve Su Kaynaklarının
Sürdürülebilir Yönetimi Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
24. YASAMA DÖNEMİ - SORU
 Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliği:
 4 sözlü soru / 16 yazılı soru
 Toplam 20 önerge – 14 milletvekili
 1 Mv: soruların %25’i
Önerge Muhatabı
Başbakan
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
İçişleri Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Genel Toplam
Önerge Sayısı
1
9
5
2
2
1
20
Konu
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Sayı
Oran
20
0,03%
3.559
4,93%
Diğer
68.651
95,04%
Toplam
72.230
100,00%
Diğer Çevre Konuları
24. YASAMA DÖNEMİ – SORU
Diğer Çevre Konuları
Konu
Genel Çevre Kirliliği/Çevrenin Korunması/Çevre Bilincinin Yerleştirilmesi
Yerel Çevre Kirliliği
Sulak Alanların Kirliliği ve Korunması
Yakıt Kullanımı
Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Santraller
· HES
· Termik Santraller
· Nükleer Santraller
ÇED Uygulamaları
İmar, Yapılaşma, Bayındırlık ve Kentsel Dönüşüm
Ormanların Korunması
Su Kaynakları Yönetimi/Sulama Projeleri
Madencilik Faaliyetleri
Sanayi Sektörünün Çevresel Etkileri
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Doğal Afetler
Erozyon, Kuraklık ve Çölleşme
Gıda Arzı
Genel Toplam
Sayı Oran
90
2,53%
152
4,27%
184
5,17%
73
2,05%
61
1,71%
79
2,22%
309
8,68%
160
4,50%
103
2,89%
46
1,29%
23
0,65%
373 10,48%
295
8,29%
273
7,67%
342
9,61%
92
2,58%
153
4,30%
306
8,60%
86
2,42%
668 18,77%
3.559 100,00%
 Gıda Arzı: 18,8%
 Gıda arz güvenliği ve gıda üretimindeki
azalmanın engellenmesi
 Tarım sektörüne yönelik destekler hariç
 İmar-Yapılaşma: 10,5%
 Daha siyasi konular
 Madencilik: 9,6%
 İş güvenliği ve çalışma şartları hariç
 Santraller, Doğal Afetler ve Ormanlar: ≈8%
 Yenilenebilir Enerji: 2,2%
 Olumsuz etkiler
 Yakıt Kullanımı: 2%
 Kömür dağıtımı
24. YASAMA DÖNEMİ – SORU
Cevaplandırılma Oranları
Sözlü Soru
Önergeleri
Yazılı Soru
Önergeleri
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
50,00%
81,25%
Diğer Çevre Konuları
56,54%
84,87%
Tüm Soru Önergeleri
29,86%
61,26%
Konu
24. YASAMA DÖNEMİ – MECLİS ARAŞTIRMASI
 Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliği: 8 önerge
Önerge Sayısı
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Oran
8
0,24%
594
17,96%
Diğer Konular
2.706
81,80%
Toplam
3.308
100,00%
Diğer Çevre Konuları
24. YASAMA DÖNEMİ – MECLİS ARAŞTIRMASI
Diğer Çevre Konuları
Konu
Genel Çevre Kirliliği/Çevrenin Korunması/Çevre Bilincinin
Yerleştirilmesi
Yerel Çevre Kirliliği
Sulak Alanların Kirliliği ve Korunması
Yakıt Kullanımı
Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Santraller

HES

Nükleer Santraller

Termik Santraller
ÇED Uygulamaları
İmar, Yapılaşma, Bayındırlık ve Kentsel Dönüşüm
Ormanların Korunması
Su Kaynakları Yönetimi/Sulama Projeleri
Madencilik Faaliyetleri
Sanayi Sektörünün Çevresel Etkileri
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Doğal Afetler
Erozyon, Kuraklık ve Çölleşme
Gıda Arzı
Toplam
Önerge
Sayısı
Oran
20
3,37%
18
47
3
12
13
61
3,03%
7,91%
0,51%
2,02%
2,19%
10,27%
27
13
21
4,55%
2,19%
3,54%
3
38
21
37
51
10
13
20
9
218
594
0,51%
6,40%
3,54%
6,23%
8,59%
1,68%
2,19%
3,37%
1,52%
36,70%
100,00%
24. YASAMA DÖNEMİ – GENEL GÖRÜŞME
 Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ilişkin önerge
bulunmamakta
 Dolaylı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ilişkin 3 önerge
 Ormancılık politikası
 Hazine taşınmazları üzerindeki tasarruflar
 Tarım arazilerinin imara açılması
24. YASAMA DÖNEMİ
GENSORU VE MECLİS SORUŞTURMASI
 Gensoru
 Doğrudan küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ilişkin önerge
bulunmamakta
 Dolaylı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ilişkin 1 önerge
 Meclis Soruşturması
 Doğrudan veya dolaylı küresel ısınma ve iklim değişikliği konularına ilişkin
önerge bulunmamakta
24. YASAMA DÖNEMİ
GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
Konu
Konu
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Diğer Çevre Konuları
Sayı
Yüzde
2
0,17%
119
10,29%
Diğer
1.035 89,53%
Toplam
1.156 100,00%
Genel Çevre Kirliliği/Çevrenin Korunması/Çevre Bilincinin
Yerleştirilmesi
Yerel Çevre Kirliliği
Sulak Alanların Kirliliği ve Korunması
Enerji Politikaları ve Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Santraller
2
 HES
2
 Termik Santraller
2
 Nükleer Santraller
İmar, Yapılaşma, Bayındırlık ve Kentsel Dönüşüm
Ormanların Korunması
Su Kaynakları Yönetimi/Sulama Projeleri
Madencilik Faaliyetleri
Sanayi Sektörünün Çevresel Etkileri
Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm
Doğal Afetler
Erozyon, Kuraklık ve Çölleşme
Gıda Arzı
Toplam
Sayı
Oran
16
7
3
2
1
6
13,45%
5,88%
2,52%
1,68%
0,84%
5,04%
1,68%
1,68%
1,68%
5
5
5
2
3
1
34
3
26
119
4,20%
4,20%
4,20%
1,68%
2,52%
0,84%
28,57%
2,52%
21,85%
100,00%
GÜNCEL DURUM
 25 ve 26. Yasama Dönemi
 26. Yasama Dönemi: 1 soru ve cevap
 25 ve 26. Yasama Dönemi
 Her iki dönem için 1 Meclis araştırması önergesi
SONUÇ
 Küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının gündeme getirilmesi
 Soru ve Meclis Araştırması / Genel Görüşme, Gensoru ve Meclis Soruşturması
 Sayı sınırlı olsa da konuların çeşitliliği ve Hükümet ile kamuoyunun dikkatinin
çekilmesi
 Küresel ısınma ve iklim değişikliğine olumsuz etki edebilecek konuların gündeme
getirilmesi
 Fırsatlar ve eksiklikler
 Çevre sorunlarının gündeme getirilme sıklığı
 Genel çevre sorunlarının küresel ısınma ile ilgisinin kurulmaması
 Bilgi akışının sağlanması ve konunun Parlamento gündeminde daha fazla yer
alması
Teşekkürler…
Ersin Çelik - Mustafa Keleş
Yasama Uzmanları
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı – Denetim Bürosu
0312 420 67 89
0312 420 66 88
Download