SERMAYE( KAYNAK) MALİYETİ

advertisement
SERMAYE( KAYNAK)
MALİYETİ
İşletmenin yatırım kararlarında kaynaklarını
sermaye maliyeti üstünde karlılığı olan
yatırım projelerine ayırdıkları sürece
firmalarının değerini ( veya hisse senetlerinin
değerini) en yüksek düzeye ulaşma amacına
ulaşabilirler.
Kaynak maliyeti işletmenin sermaye
yapısının optimal olup olmadığını
belirlemede bir ölçüdür.
SERMAYE( KAYNAK)
MALİYETİ
 İşletmeler farklı zamanlarda farklı sermaye
yapısı seçenekleriyle karşı karşıya bulunurlar.
Bu seçenekler arasındaki seçimlerinde sermyae
maliyeti bir ölçü olarak değerlendirilir.
 İşletmelerin yabancı kaynak/ öz kaynak oranları
zaman içerisinde değişim gösterir. Sermaye
yapısında ortaya çıkan değişiklikler
sermaye(kaynak) maliyetini etkiler.
SERMAYE( KAYNAK)
MALİYETİ
 İşletmelerde kaynaklar;
Yabancı kaynak
Öz kaynaklar
olmak üzere iki türdür.
 YABANCI KAYNAKLAR ÖZ KAYNAKLAR
 Banka Kredileri
Yeni Pay Senedi İhracı
 Tahvil ihracı
Dağıtılmamış Karlar
Amortisman

YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
 Yabancı kaynak maliyeti, kaynağın firmaya
sağladığı para girişi ile bunun gelecek
dönemlerde faiz ve anapara taksiti olarak
işletmeye getireceği para çıkışına eşitleyen faiz
veya iskonto oranıdır.
 Yabancı kaynak maliyeti vergiden önce ve
vergiden sonra olarak hesaplanır.
 Yabancı kaynağa ödenen faizler gider olarak
yazıldığı için vergi matrahından
düşüldüğünden vergi tasarrufu sağlar.
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
 Yabancı kaynağın vergiden önceki maliyeti
vergiden sonraki maliyetinden daha yüksektir.
VERGİDEN ÖNCEKİ MALİYET = İd
VERGİDEN SONRAKİ MALİYET
İi= İd ( 1-t )
İd = %70 ( yabancı kaynağın vergiden önceki
maliyeti)
t= %40
İi= 0,70 ( 1- 0.40) = 0.42
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
 Karlı olmayan ve vergi muafiyeti bulunan
işletmlerde yabancı kaynak maliyeti vergiden
önceki maliyet olan İd’ dir.
 İşletmelerde her zaman belirli bir tutarda
yabancı kaynak bulundurulacağı için her
zaman işletmenin finasman yapısında sabit yer
tutacaktır bu maliyette aşağıdaki formülle
hesaplanır.
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
Ct
İt =
( 1-t)
Io
Ct= Gelecek bütün dönemler için geçerli olacak
yıllık faiz giderleri
Io = Yabancı kaynağın firmaya sağladığı para
girişi ( dönemler itibariyle sabit kaldığı kabul
edilmektedir)
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
SEÇENEKLER:
1. Banka kredisinin faizi vadesinin sonunda
ödenecek
2. Banka kredisinin faizi vadesinin başında
ödenmesi
3. Banka kredisinin faizi ve banka giderleri
vadesinin başında ödenmesi
4. Banka kredisi için teminat alınarak kredinin
ödenmesi,
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
TAHVİL İHRAÇ MALİYETİ
Tahvil, başabaşın altında ya da üstünde
çıkarılmış ise ve tahvillerin tamamı belirli
bir vadenin sonunda itfa edilecek ise, tahvil
maliyetinin hesaplanması aşağıdaki formül
yardımıyla yapılır.
Ct
P
Ib=
+
( 1+ib)t
( 1+ ib) n
YABANCI KAYNAĞIN
MALİYETİ
Ib=Tahvil çıkarılmasının işletmeye sağladığı
nakit girişi
Ct = Yıllık faiz ödemeleri
P= Tahvillerin nominal değerleri
ib=Tahvil çıkarılmasıyla sağlanan fonların
maliyeti
t = n= Tahvilin süresi
YENİ PAY SENEDİ
ÇIKARILMASININ MALİYETİ
İşletmenin yeni pay senedi çıkarması yoluyla
sağladığı kaynakların en az yüzde kaç kar
sağlayan yatırım veya yatırımlara ayrılması
gerektiği diğer bir deyişle yeni pay senedi
çıkarmanın şirkete maliyetinin ne olacağının
saptanması gerekir.
D
İe =
+g
Po (1-b)
YENİ PAY SENEDİ
ÇIKARILMASININ MALİYETİ
İe = Yeni pay senedi çıkarmanın maliyeti
D= Ortaklara dağıtılan kar payı tutarı
Po (1-b)= Pay senedi çıkarma giderlerinin, yeni
çıkarılan pay senetleri tutarına oranı
YENİ PAY SENEDİ
ÇIKARILMASININ MALİYETİ
Şirketin hisse senetlerinin piyasa değeri
10.000 YTL’sı, hisse başına 0,30 kar
beklentisi, yeni çıkarılan her 1.000 YTL
nominal değerli hisse senedi senedi için 50
ykr gider yapılacaktır. %12 artış görüleceği
tahmin edilmesi durumunda yeni pay
senedi çıkarmanın maliyeti nedir?
İe= (3.000 / 10.000 ( 1- 0,05) + 0.12 = %43,5
DAĞTILMAMIŞ KARLARIN
MALİYETİ
Dağıtılmamış karların maliyeti fırsat
maliyetidir. Ortakların yoksun kaldıkları kar
payıdır.
Karın otofinansman olarak bünyede
tutulmasının nedeni;elde edilen karın
dağıtılması durumunda ortakların alternatif
kullanım alanlarından sağlamayı bekledikleri
gelirden daha yüksek olmasıdır.
Dağıtılmamış karların maliyeti; işletme
ortaklarının sermaye payları üzerinden
almayı bekledikleri karlılık oranına eşittir.
DAĞTILMAMIŞ KARLARIN
MALİYETİ
Ortaklar tarafından Kar Payı Tutarı
istenen veya Asgari =
Kar Oranı
Hisse Senedi
Piyasa Fiyatı
Beklenen
+ Kar Payı
Artış Oranı
Şirket hisse başına 4.000 YTL kazanmakta,
3.000 YTL temettü ödemekte , hisse senetlerinin piyasa
değeri 10.000 YTL’sı, geçmiş yıllarda karda ve temettü
ödemelerinde %10 artış görülmüştür. Dağıtılmamış
karların maliyeti nedir?
DKM= (3.000 / 10.000)+ 0.10 = 0.40
AMORTİSMANLARIN
MALİYETİ
Teknoloji yoğun olan ve karlı işletmelerde
amortismanlar önemli birer fon kaynağıdır.
Ayrılan maortismanların maliyeti işletmelerin
ortalama sermaye maliyetine yaklaşık
maliyetidir.
Bu fonlar;
Ortaklara dağıtılmada ya da borç ödemede,
Yeni yatırımların finansmanında
kullanabılır.
AMORTİSMANLARIN
MALİYETİ
İşletme ortalama sermaye maliyeti üstünde
kar sağlayacak şekilde yarıtımlarda
kullanbiliyorsa, dağıtmıyarak işletmede
tutmak akılcı olur.
Amortismanlar ortalama sermaye maliyetinin
hesabında ayrı bir bir öğe olarak dikkate
alınmaz.
Download