Yüksek Lisans - Mühendislik Fakültesi

advertisement
BÖLÜM TANITIM SUNUMU
Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2013
ÇEVRE MÜHENDİSİ KİMDİR
Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde
kullanılması,
Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin

kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi,

Kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların
önlenmesi,

insan sağlığına uygun çevre koşullarının yaratılması
konularında çalışan ve her türlü çevre sorununa çözüm
üretmeye çalışan teknik personeldir.
ÇEVRE MÜHENDİSİ NERELERDE
ÇALIŞIR?
ATIK TOPLAMA,GERİ
KAZANIM TESİSLERİ
KATI ATIK DEPOLAMA
TESİSLERİ
KAMU KURUMLARI,
ÜNİVERSİTELER BELEDİYELER
ÇEVRE
MÜHENDİSİ
ÖLÇÜM
LABORATUARLARI
SANAYİ TESİSLERİ VE
BÜYÜK ÖLÇEKLİ
İŞLETMELER
ARITMA TESİSLERİ
LPG İSTASYONLARI
MÜHENDİSLİK
BÜROLARI
ÇEVRE
DANIŞMANLIK
ŞİRKETLERİ
TURİZM ALTYAPI
BİRLİKLERİ
SU VE ATIKSU
SU VE ATIKSU
İŞLERİ
İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi
projelendirilmesi ve inşaatı,
İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı
korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin
projelendirilmesi ve inşaatı,
Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem
seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi,
modelleme ve olası etkilerin araştırılması,
HAVA
KİRLİLİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİ
İŞLERİ
Hava Kirliliğinin önlenmesi ile ilgili olarak;
kaynakta kontrol, arıtım teknolojilerinin seçimi ve
uygulamaları,
Emisyon izin dosyalarının hazırlanması
Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları
ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava
kirleticilerinin dağılım modellemesi ve
değerlendirilmesi,
KATI ATIK
YÖNETİMİ
AMBALAJ
ATIĞI
TIBBİ ATIK
EVSEL ATIK
KATI ATIK YÖNETİMİ
İŞLERİ
Toplanması,
Taşınması,
Depolanması,
Geri Kazanımı,
Bertarafı,
Zararlı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi ve Bertarafına
yönelik çalışmalar
Atık Yönetim Planlarının Yapılması
TOPRAK
KİRLİLİĞİ
TOPRAK KİRLİLİĞİ
İŞLERİ
Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğinin önlenmesi
çalışmaları
Kirletici kaynakların kirliliğinin tespitine ilişkin
kontrollük, uygulama ve yönetim hizmetleri
Toprak koruma projelerinin hazırlanması
GÜRÜLTÜ
KİRLİLİĞİ
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
İŞLERİ
Gürültü kirliliğinin kontrolü ve önlenmesine yönelik
danışmanlık hizmetleri
Çevresel gürültü ve arka plan ölçümlerinin yapılması
Akustik raporların hazırlanması
Gürültü modellemesi yapılarak gürültü haritalarının
hazırlanması
BÖLÜMÜMÜZ
Güneydoğu Anadolu Projesinin işlerlik kazanmasıyla birlikte yörede çevresel
anlamda önemli değişikliklerin ve olumsuzlukların meydana gelmesi
beklenmektedir. Bölge ve sahip olduğu kaynaklar bu açıdan önemli bir
inceleme-araştırma konusu oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, Harran Üniversitesinin kurulduğu yıl olan 1993 yılında faaliyetine
başlayan Çevre Mühendisliği Bölümü çevresel problemlerin çözümüne
yönelik olarak büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bölüme ilk öğrenciler 19931994 eğitim-öğretim yılında alınmıştır. Şu anda 215 öğrenci öğrenime devam
etmektedir. Her yıl ortalama 60 adet öğrenci mevcuda eklenmektedir.
Osmanbey Yerleşkesinde yer alan bölümümüzde, halen 2 Prof. 1 Doç., 8
Yrd. Doç., 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
YÖNETİM
Prof. Dr. Sinan UYANIK
(Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Güzel YILMAZ
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. A. Dilek ATASOY
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
BÖLÜM PERSONELLERİ
Prof. Dr. Sinan UYANIK
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Newcastle Upon Tyne,
Environmental Engineering
Doktora: Newcastle Upon Tyne, Environmental
Engineering
Görevi: Bölüm Başkanı.
Harran Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisi Proje
Yürütücüsü olarak görev yaptı.
Halen bir TÜBİTAK projesi yürütücüsüdür.
Prof. Dr. Mehmet CİCİ
Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya
Doktora: Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
Görevi: Analitik Kimya Ana Bilim Dalında görevli
öğretim elemanıdır. Aynı zamanda Enstitü Müdürü
olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. M. İrfan YEŞİLNACAR

Lisans: Akdeniz Üniversitesi, Jeoloji
Mühendisliği

Yüksek Lisans: Süleyman Demirel
Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği

Doktora: Çukurova Üniversitesi, Jeoloji
Mühendisliği

Post-Doktora: ODTÜ, RS-GIS laboratuvarı

TÜBİTAK projesinde Başarı Öyküsü ödülü
sahibidir. Halen bir TÜBİTAK projesi
yürütücüsüdür.
Yrd. Doç. Dr. Güzel YILMAZ
Lisans: Çukurova Üniversitesi, Ziraat
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Çukurova
Üniversitesi, Ziraat Mühendisliği
Doktora: Universität Hohenheim
Görevi: Bölüm Başkan Yardımcısıdır.
Yrd. Doç. Dr. A. Dilek ATASOY
Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği
Doktora: Harran Üniversitesi, Ziraat
Mühendisliği
Görevi: Bölüm Başkan Yardımcısıdır.
Yrd. Doç. Dr. Halil ARI
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği
Yüksek Lisans: Illinois Institute of
Technology, Environmental
Engineering
Doktora: Illinois Institute of
Technology, Environmental
Engineering

Çalışma alanı: Hava Kirliliği ve
Kontrolü

Yrd. Doç. Dr. Hakkı GÜLŞEN

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik
Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği

Çalışma Alanları: Atıksuların ve içme
sularının arıtımı.
4/27/13
Yrd. Doç. Dr. Sevgi DEMİREL

Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği

Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği

Çalışma Alanı: Biyosorpsiyon,
Adsorpsiyon, Su kalite kontrol,
Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN
Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Harran
Üniversitesi, Çevre Mühendisliği
Doktora:Fırat Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Çalışma Alanı: Su ve Atıksu Arıtımı,
Deniz Bilimleri
Yrd. Doç. Dr. M.Ernur Akıner
Lisans: Doğu Akdeniz Üniveristesi, İnşaat
Mühendisliği
Yüksek Lisans: SUNY, ABD İnşaat
Mühendisliği/Çevre
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat
Mühendisliği/Çevre
Çalışma Alanı:Akarsu ve Göllerde Su
Kirliliğinin belirlenmesi, Su Kaynaklarının
Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİR
Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Çalışma Alanı: Arıtma çamurları,çamur
azaltma teknikleri,atıksuların arıtılması
Öğr. Gör. Tuba RASTGELDİ DOĞAN
Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Doktora: Harran Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi
Çalışma Alanı: Atıksu arıtımı, Toz
emisyonlarının insan sağlığına etkileri
Arş.Gör. Deniz UÇAR
Lisans: Harran Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği
Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği
Çalışma Alanı :Biyolojik Su ve Atıksu
Arıtımı
Arş.Gör. Benan YAZICI
Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans: Süleyman Demirel
Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü
Çalışma Alanı:Membran Teknolojisi
Arş.Gör. Dilan TOPRAK
Lisans: Mersin Üniversitesi, Çevre
Mühendisliği
Yüksek Lisans: Mersin Üniversitesi,
Çevre Mühendisliği
Çalışma Alanı: Atıksuların Ultrasonik
Arıtımı
LABORATUVAR OLANAKLARI
Enstrümental Analiz Laboratuvarı
Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı
Atıksu Arıtma Laboratuvarları
Kimyasal Analiz Laboratuvarları
4/27/13
4/27/13
4/27/13
ERASMUS PROGRAMI
MEZUNLARIMIZDAN BAZILARI
İbrahim ACIOĞLU (Izmir Büyükşehir Belediyesi)
Oktay MUTLU
(Istanbul Büyükşehir Belediyesi)
Ümit Naz (Ceviz)
(Karabük Çevre ve Şehircilik İl Md.)
Rengin Berk
(Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl
Md.)
Halime BEDİRHANOĞLU (Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl
Md.)
Nuray GÖK
(Enerji Bakanlığı)
Feyzullah ÇOBAN
(PAK Çevre Laboratuvarı – Şanlıurfa)

Download