İÇİNDEKİLER Editörden

advertisement
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, Sayı 31, Ocak–Haziran 2014
5
İÇİNDEKİLER
Editörden .............................................................................................. 7
Ticarî Hayatta Kardeşliği Esas Alan Ahîlik Teşkilatı .................... 9
Prof. Dr. Murat AKGÜNDÜZ
Al-i İmran Suresinin 159. Ayeti Bağlamında Hz. Peygamberin
Şefkat Ahlâkının Unsurları ............................................................. 19
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Tefsirlerin Sınıflandırılması Meselesi ............................................. 45
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT
Hak Dini Kur’an Dili’nde Fatiha ve Bakara Sûreleri
Çerçevesinde Bilgi İman Amel İlişkisi ........................................... 85
Yrd. Doç. Dr. Nurullah KAYIŞOĞLU
Kur’ân-ı Kerim’de Kadınlara Karşı Bir Pozitif Ayrımcılık Örneği
.............................................................................................................. 99
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Kur’ân’ın Metinleşmesi Bağlamında Nesih Problemi ............... 136
Yrd. Doç. Dr. Osman KAYA
Ümmet-i Vasat ................................................................................. 184
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Vehbi ŞAHİNALP
6
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 19, Sayı 31, Ocak–Haziran 2014
Mezhepler Tarihi Literatüründe Öteki Algısı: Mürcie Örneği . 223
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Hakkı İNAL
Reşit Rıza’nın Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı ............................ 236
Dr. Faruk VURAL
Kutsal Kitap Eleştirisi: Eski Ahit Örneği ve Modern Dönem
Öncüleri ............................................................................................ 279
Dr. Muhammed Ali BAĞIR
Dini Terbiye ..................................................................................... 311
Kazım Nami
Latin Harflerine Aktaran: Şeref GÖKÜŞ
Arap Dilini Yaymada Arabistan’ın Rolü ..................................... 323
Prof. Dr. Mahmud İsmail SALİH
Çev. Yrd. Doç. Dr. Yasin KAHYAOĞLU
‫سردية األمثال العربية‬342
‫ رمضان عمر‬.‫إعداد د‬
Download