Atilla YARGICI, Doç. Dr. - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

advertisement
Temel Ġslam Bilimleri BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Atilla Yargıcı
Tefsir Anabilim Dalı
[email protected]
tel: 0414 318 3000 - 1035
ÖĞRENĠM DURUMU
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ĠDARĠ GÖREVLER
 İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı( 2015-2017)
YAYINLAR
Kitap:
Ulusal Hakemli
Makale:

Kur’an’a Göre Ahiret-Davranış İlişkisi, İnşirah yayınları, Ankara,
2010.

Kur’an’ın Önerdiği İdeal İmsan Modelinin Oluşmasında Sevginin
Rolü, Fecr Yayınevi, Ankara, 2017.

Kur’anca Yaşamak, İltek Yayınları, Ankara, 2016.

I. Abbasi Döneminde Zühd Şairleri, Nüsha, (Hakemli Dergi), yıl, V, s.
19, güz, 2005.Ankara.
II.
Abbasi
Döneminde
Tasavvuf Şairleri ve
Şiirlerinden
örnekler,Nüsha,(Hakemli) yıl, VI, sayı, 21, Bahar, 2006.Ankara.
Mahmud Sami el Bârudî, Hayatı, Edebî Kişiliği veğ Şiirlerinden
Örnekler, Doğu Araştırmaları,(Hakemli Dergi), 2008/1.İstanbul.
Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an’ın Sevgi Anlayışı, Dinî Araştırmalar, Clt,
7, sayı, 21, Ocak-Nisan 2005.Ankara.
Mekkî ve Medenî Surelerin Mesajları Açısından Değerlendirilmesi,
İslâmî Araştırmalar,(Hakemli Dergi), Cilt, 17, sayı/No:4, 2004.
Ankara.
Mevlânâ’nın Allah sevgisi ile ilgili şiirlerinin Kur’an açısından
değerlendirilmesi,
Harran
Üniversitesi,
İlahiyat
Fakültesi





1







Uluslararası
Tebliğ:



Dergisi(Hakemli),Yıl: 12, sayı: 18, Temmuz-Aralık 2007.Şanlıurfa.
. Tefsirlerde İsrailiyat Konusuna Eleştirel Bir Yaklaşım, Harran
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakemli) yıl: 11, Sayı:15,
Ocak-Haziran 2006.
Kur’an’a Göre İnsan Sevgisinin Toplumsal Boyutları, Harran
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakemli)Yıl: 12, Sayı: 17,
Ocak-Haziran 2007. Şanlıurfa.
Kur'ân'a Göre Şûrâ ve Demokrasi, Dinî
Araştırmalar
Dergisi,(Hakemli) Sayı: 27, Cilt:9, Yıl: 2007.Ankara.
Çağımızda Kur’an Tefsiri Konusunda Bazı Mülahazalar, Harran
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,(Hakemli),Yıl:16, Sayı,25,
Ocak-Haziran 2011. Şanlıurfa.
İki Ayet Çerçevesinde Vesile Kavramına Farklı Tefsirlerin Yaklaşımı,
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 21, Sayı,35, OcakHaziran 2016
Al-i İmran Suresinin 159. Ayeti Bağlamında Hz. Peygamberin Şefkat
Ahlâkının Unsurları, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Yıl: 19, Sayı, 31, Ocak-Haziran 2014.
Kur’an’ın Allah Kelamı Oluşunun Mucize Olması Açısından Önemi,
Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, “Kur’an’ın İ’cazı
Sayısı”, Sayı:2, İstanbul, 2016.
Yozlaştırılan üç Kavram: Sevgi, Şefkat ve Aşk, Uluslararası Yanlış
Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu,( 28-30 Ekim 2016, Şanlıurfa)
Sabır ve Sevgi, II. Uluslararası Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri
Sempozyumu, (21-22 Nisan, 2016, Şanlıurfa.)
Ulusal Tebliğ:

Kur’an’a Göre İnsan Sevgisinin Toplumsal Boyutları, Hz. Peygamber
ve İnsan sevgisi Sempozyumu, (21-22 Nisan 2007. Şanlıurfa)

Kur’an-ı Göre, Müşriklere, Ehl-i Kitaba ve Müslümanlara
Hoşgörünün Boyutları, İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama
Tecrübesi Sempozyumu, (19-20 Nisan 2008 Şanlıurfa)

Kur'an'da Aile Fertleri İçin Yer Alan Dualardan Örnekler,
Küreselleşen Dünyada Aile Sempozyumu, ( 18-19 Nisan
2009,Şanlıurfa)

Risale-i Nur’a Göre Ahiret İnancının Davranışlara Yansımasının
Kur’an Açısından Değerlendirilmesi, Risale-i Nur Perspektifinden
Dünya-Ahiret Dengesi Sempozyumu,(2-4 Mayıs, 2014, Diyarbakır.)
2

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergi Editörlüğü (2015-2017)
Yayınlanmamış
Çalışmalar:

Abbasi
Döneminde Zühd
Şairleri, Harran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2006, (Yüksek Lisans Tezi)
Verdiği Dersler
Lisans:

Verdiği Dersler
Yüksek Lisans:

Tefsir Usulü, Tefsir Tarihi, Tefsir I, Tefsir II, Kur’an’da Ana Konular,
Arapça
Kur’an’da Ana Konular, Tefsir Usulü, Kur’an Meali, Konulu Tefsir,
Çağdaş Tefsir Metinleri.
Editörlük:
3
Download