Yeni Örgütün Ortaya Ç*k***** Peter F. Drucker*in

advertisement
‘‘Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı’’ Peter F. Drucker’in
makale incelemesi ve Öğrenen Organizasyonlar
BILGI YÖNETIMI DERSI
DOÇ. DR. MUHTEŞEM BARAN
ÖĞRENCI: BURAK KÜLLI - 2501160429
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Öğrenen Organizasyonlar
• Yazar - Peter F. Drucker
• Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
Öğrenen Organizasyonlar
• Bilgi ve öğrenme kavramları
• Organizasyonel Öğrenme
• Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenen Organizasyonlar
• Bilgi ve Öğrenme kavramları
• Organizasyondaki birey için bilgi, bireyin davranışlarını değiştiren bir uyarıcı iken,
aynı birey için öğrenme, yeni bir bilginin kabulüdür.
• Öğrenme kavramsal düşüncelerden, uygulama ve tecrübelerden elde edilen
bilgilerle, bireyin inancını, değerlerini, tutum ve davranışlarını değiştirme
sürecidir.
• Önemi vurgulanması gereken bir nokta da, öğrenmenin davranıştaki değişiklikten
daha çok başarıdaki değişiklik için bir güç ifade etmesidir.
Doğru yol gergin bir ip boyunca ilerler; yükseğe değil, yerin az
üzerine çekilmiştir ip. Üzerinde ilerlemekten çok insanı
çelmelemek için çekilmiş gibidir. F. Kafka
Öğrenen Organizasyonlar
• Bireysel Öğrenmeden, Organizasyonel Öğrenmeye Geçiş
• Organizasyonlarda başarının anahtarı olan unsurlar kalite, etkinlik, değişim ve
dönüşümdür.
• Bu unsurların hayata geçirilmesinde ise en önemli unsur insan unsurudur. En
gelişmiş teknolojiyi de elinde bulundursa, organizasyon o teknolojinin kullanımı
için yine insana ihtiyaç duyacaktır.
• Organizasyon için insan, teknolojinin ötesinde, kendi bilgi ve tecrübelerini işe
yansıtarak organizasyon için fark yaratan kişi olacaktır.
• Bu durumda kişi organizasyon için hem daha verimli balık tutacak, hem de
organizasyona farklı balıklar tutmayı öğretecektir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme tanımı
• İşletmenin kendi faaliyetleri ile ilgili bilgi ve yöntemleri toplayarak, organize
etmek ve çalışanların verimlerini arttırmak için toplanan bilgileri ve yöntemleri
kullanmaktır.
• Yine başka bir ifadeyle organizasyonel öğrenme, bilgi işleme yoluyla oluşturulan ve
geliştirilen faaliyetlerin, organizasyon bütününe yayarak, iyileştirmenin
sağlanması olarak tanımlanabilir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme amaçları
• Hızla gelişen teknolojiden kaynaklanan, pazar belirsiliği ve karışıklığı karşısında
uyum sağlayarak sürdürülebirlirliğini ve mevcudiyetini devam ettirmek için
organizasyonlar eğitime ağırlık vererek, öğrenme ve gelişme yoluna giderler.
• Organizasyon çevresi ne kadar belirsiz olursa, organizasyon için o derecede
öğrenme ihtiyacı ortaya çıkar.
• Bu sebeple bireylerden başlayarak öğrenmenin tüm organizasyona yayılması
hedeflenir. Değişime ayak uydurmak ancak organizasyonel öğrenme ile mümkün
olacaktır.
Bunu da ancak tüm bireyleri ortak bir vizyon çatısı altında toplayarak başarabiliriz.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonlarda Öğrenme
1.
2.
3.
Tek döngülü öğrenme
Çift döngülü öğrenme
İkincil öğrenme
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme çeşitleri
1.
Tek döngülü öğrenme
• Öğrenme, hata gerçekleştikten sonra hatanın tespiti ve düzeltilmesi şeklinde olur.
• Bu hatanın tespiti ve düzeltilmesi, organizasyonun mevcut politikalarını sürdürmesine
ve mevcut amaçlarına ulaşmasına izin veriyorsa, tek döngülü öğrenme olarak adlandırılır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme çeşitleri
2.
Çift döngülü öğrenme
• Hatanın organizasyonun esas kurallarını, politikasını ve amaçlarını değiştirmesi yoluyla
tespit edildiği ve düzeltildiği durumlarda gerçekleşir.
• Bu durumda organizasyonda oluşan hatanın nasıl düzeltildiği ve yeniden
gerçekleşmemesi için ne gibi önlemler alınabileceği önem arz eder.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme çeşitleri
3.
İkincil öğrenme
• Bir organizasyon hem çift döngülü hem de tek döngülü öğrenmeyi uygulamayı
öğrendiğinde ve uygulamaya koyduğunda ikincil öğrenme gerçekleştirmiş olur.
• Organizasyondaki kişiler öğrenmenin genel durumunu araştırarak daha önce ne
yaptıklarını ve nasıl bir yol izlediklerini ortaya koyarak yeni stratejiler geliştirip, üreterek,
ürettiklerini genellerler.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme süreci
•
•
•
•
Bilginin elde edilmesi
Bilgi dağıtımı
Bilginin yorumlanması
Organizasyonel hafıza
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme süreci
• Bilginin elde edilmesi
• Çevrenin sürekli izlenmesi, çalışanlara eğitim sağlanması, pazarın iyi takip edilmesi ve
rakiplerle kıyas yoluyla bilgi edinimi gerçekleştirilebilir.
• Çevrenin izlenmesi ve işletme içinden bilginin elde edilmesinde dört farklı yol vardır.
1.
Doğuştan gelen bilgi
2. Deneysel öğrenme
3. Başkalarının deneyiminden öğrenme
4. Benchmarking
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme süreci
• Bilginin elde edilmesi
• Doğuştan gelen bilgi: Organizasyon üyelerinin organizasyona getirdikleri deneyim,
davranış, know-how ve beceri gibi faktörlerdir. Zaman içinde organizasyona adapte olan
bu olgular organizasyona gidişat konusunda yön verir.
• Deneysel Öğrenme: Organizasyona etki edecek alternatif hareket tarzlarını denemeyi,
test etmeyi, sistemsel olmayan öğrenmeyi, başka bir deyişle deneme yanılma ile
öğrenmeyi içerir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenme süreci
• Bilginin elde edilmesi
• Başkalarının deneyiminden öğrenme: Dışarıdan karşılanan tecrübe gereksinimi
sayesinde, pazarlar hakkında bilginin elde edilmesi sürecini kapsar.
• Benchmarking: Rakiplerlerle mevcut durum ve ürünlerin kıyasına girerek, pazarı ve
pazar içinde organizasyonun durumunu görmeyi mümkün kılar.
Öğrenen Organizasyonlar
• Bilginin dağıtımı
• Organizasyon içinde bölümler arasında birbirinden bağımsız olarak oluşturulan
bilginin gerekli dağıtım kanallarıyla organizasyon için kullanılabilirliğinin
sağlanması sürecini içerir.
• Bilgi paylaşımı organizasyon içinde ne kadar etkinse organizasyon çapında
öğrenme o derecede artacaktır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Bilginin dağıtımı
• İngilizlerin sömürgesi olan Hindistan’da bilginin dağıtımını ve bölgenin
kontrolünü sağlamakta kullandıkları yönteme dair Peter F. Drucker’dan bir örnek:
Öğrenen Organizasyonlar
• Bilginin yorumlanması
• Kazanılan bilgiye organizasyon içi herkes için ortak bir yorum getirmeyi kapsar.
• Bilgi organizasyon içi her birey tarafından farklı yorumlanabileceği için ortak bir
görüş oluşturmak önem arz etmektedir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyon hafızası
• Organizasyonlarda zaman içinde yöneticiler ve çalışanlar değişse de
organizasyonlar belli davranışları ve kuralları muhafaza ederler.
• Organizasyon yöneticilerini kaybedince öğrendiklerini yitirmez. Öğrenen bir
organizasyon her yeni geleni tecrübelerine ekleyerek öğrenmeye devam eder.
• İşte bunu sağlayan organizasyonların sadece işlenmemiş bilgiyi depo etmeyip,
bizzat organizasyon tarafından yorumlanmış bilgiyi de barındırmalarıdır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
•
•
•
•
Organizasyon Yapısı (Açık sistem/ Daha az açık sistem)
Bireysel Gelişme (Kişinin gelişimi, organizasyonun gelişimini etkiliyor.)
Çevre (Pazarın rekabet yoğunluğu, genel ve rekabet çevresinin gücü)
Bilgi Teknolojisi (IT’yi günümüzde ICT’ye dönüştürebilme kabiliyeti)
Öğrenen Organizasyonlar
• Organizasyonel Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
•
•
•
•
Bilgi Edinilmesi (İşletme içi ve işletme dışı bilgi edinimi)
Bilginin Dağıtılması (Bilginin organizasyon içinde tüm birimlere dağıtımı)
Bilginin yorumlanması ( Bilginin organizasyona ortak paydada aktarılması)
Organizasyonel hafıza (İşlenmemiş bilginin ötesinde tecrübelerle yorumlanmış
bilgininde katılması ve organizayonun karakteristik temellerinin oturtulması),
olarak sıralanabilir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonlar
• Bireylerin gelişmesine olanak sağlayan bir ortam yaratarak, elde ettiği potansiyal
ile sürekli bir dönüşüm içinde olan organizasyondur.
• Öğrenen organizasyonun amacı, Pazar koşullarının ve teknolojik gelişmelerin
belirsiz olduğu şartlarda rekabet gücünü ve verimliliği önce mevcut düzeyde
tutmak, sonra da arttırmaktır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların gelişimi
• Bilen Organizasyonlar
• Anlayan Organizasyonlar
• Düşünen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonlar
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların gelişimi
• Bilen Organizasyonlar: Rasyonellik ve en iyiye ulaşma anlayışı kapsamında
hareket eden organizasyon yapılarıdır.
• Anlayan Organizasyonlar: Olaylara en iyi açıdan bakan, olayların ve çevrenin
etkisine göre değişik hareket tarzları belirleyenilen organizasyonlardır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların gelişimi
• Düşünen Organizasyonlar: Yönetim tekniklerini, organizasyonun aksayan
taraflarını düzeltici araçlar olarak görürler.
• Öğrenen Organizasyonlar: Organizasyonun her aşamasında öğrenmeyi teşvik
eden personelini geliştirmeyi ön plana alan açık haberleşme ve yapıcı diyaloğu öne
çıkaran bir yapıdır.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri
1.
2.
3.
4.
5.
Kişisel Ustalık
Zihin Modelleri
Paylaşılan Vizyon
Takım Halinde Öğrenme
Sistem Düşüncesi
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri
1.
2.
Kişisel Ustalık: Kişilerin görüşlerine sürekli olarak açıklık kazandıran,
derinleştiren, enerjilerini odaklaştıran, sabrı geliştiren ve gerçeği objektif olarak
görebilmeyi sağlayan bir disiplindir.
Zihin Modelleri: Zihnimizde iyice yer etmiş, kökleşmiş varsayımlar, genellemeler
hata imgeleri olarak dünya anlayışımızı ve eylemlerimizi etkiler.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri
3.
4.
Paylaşılan Vizyon: Organizasyon içinde kişilerin bireysel çıktılarını,
organizasyonla bağdaştırıp, ortak payda altında toplamak için ortaya atılan ana
resimdir.
Takım halinde Öğrenme: Takım üyelerinin kendi varsayımlarını bırakıp birlikte
düşünme kapasitesidir.
Öğrenen Organizasyonlar
• Öğrenen Organizasyonların Disiplinleri
5.
Sistem düşüncesi: Disiplinleri birbirine kaynaştıran, bir bütün olarak birleştiren
bir disiplindir.
• Diğer disiplinler organizasyondaki durumları parçalar halinde ele alırken, sistem
yaklaşımı organizasyonu ve diğer disiplinleri bir bütün halinde ele alır.
Yazar – Peter F. Drucker (1909 -2005)
• 1909 yılında Avusturya’da doğan yazar, ilerleyen yıllarda eğitimine
devam etmek için Frankfurt Üniveristesi’ne kayıt oldu.
• Öğrenciliği boyunca Keynes ve Schumpert’ten ekonomi alanında
dersler aldı.
• Daha sonraki yıllarda Frankfurt’ta bir gazatede ekonomi yazarlığı yapsa
da, yazıları Nazi karşıtı olarak görüldüğü için,
Londra’ya zorunlu göç yaptı.
Yazar – Peter F. Drucker (1909 -2005)
• Londra’ya gelen yazar kısa bir süre Londra bankasında çalıştıktan sonra
gazeteci sıfatıyla 1937’de Amerika’ya göç etti ve hayatının geri kalanını
Amerika’da geçirdi.
• Amerika’da Bennington kolejinde siyaset ve felsefe dersleri veren yazar
1939’da ilk kitabı: ‘‘Ekonomik Adamın Sonu: Totaliterliğin Kökenleri”ni
yazdı.
• 1950 yılında ‘‘İşletme Kavramı’’ adlı kitabıyla ve takip eden yıllarda
‘‘Yönetim Uygulaması’’ kitabıyla, işletme ve yönetim temalı konuları
derinlemesine inceledi.
Yazar – Peter F. Drucker (1909 -2005)
• Yazar, yirmi yılı aşkın süre ile New York Üniversitesi’nde ders vermeye
devam etti.
• 1975 senesinden 1995 senesine kadar Wall Street Journal’da köşe
yazarlığı yaptı.
• Son olarak yazar 2002 yılında ABD başkanı George Bush tarafında
özgürlük madalyası ile ödüllendirildi.
• Yazar 37 dile çevrilen 38 kitaba ve birçok makaleye de imza attı.
• Kar amacı gütmeyen organizasyonlar vakfının kuruculuğunu ve
başkanlığını da yapmıştır.
Yazar – Peter F. Drucker (1909 -2005)
• Genel olarak incelediği konulara bakacak olursak:
• 1940’larda, organizasyonların temel prensiplerinden olan, sorumluluğun
dağıtılması fikrini öne sürmüştür.
• 1950’lerde işçilerin yok edilmesi gereken mükellefiyetler değil, değerler olduğunu
ilk o dile getirdi.
• 1960’larda, yönetimin içeriği alanında liderlik teorileri üzerine incelemeler yaptı.
• 1970’lerde, bilginin ekonominin asıl sermayesi olduğunu yazan yine Drucker oldu.
• 1980’lerde kapitalizim ve iş dünyası hakkında ciddi şüpheler edinmeye
başladı.Onu en çok kızdıran işletmelerin işten çıkarmalarda elde ettikleri büyük
kazançlardı: “Bu ahlaki ve sosyal olarak affedilemez. Bunun için çok büyük bedel
ödeyeceğiz.” sözünü de dünyaya duyurmuştur.
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Peter F. Drucker, 1999 yılından günümüze uzanan tahminlerinde,
geleneksel organizasyon yapılarının enformasyona daha kolay
ulaşmasıyla birlikte değişeceğini ve günümüzdeki çalışma grupları
halini alacağını öngörmüştür.
• Drucker’ın çalışmalarında orta kademelerin azalacağı ve yine toplam
yönetici sayısının üçte birine düşeceği, yine yirmi yıla yakın bir süre
öncesinden fark edilmiştir.
Artık bilgi yaratmanın ötesinde, bilgiyi yorumlayıp kullanmanın
yarışındayız.
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Drucker’ın enformasyon yaratan örgütleri öngörüleri kapsamında
aşağıdaki konular çerçevesinde tanımlamıştır.
1. Yönetim kademesinde işçi sayısının azalması
(Organizasyonda etkinlik ve verimlilik artışı)
2. Geleneksel organizasyonların ötesinde çalışma gruplarının oluşması
(Takım halinde öğrenme)
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
3. Koordinasyonda ve kontrolde çalışanların etkinliği
(Ortak vizyon geliştirme)
4. IT kavramının yerini işletmelerde ICT kavramının alması
(Organizasyonda bilginin elde edilmesi, organizasyon içinde dağıtımı
ve yorumlanması)
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Enformasyona dayalı yeni örgütler nasıl bir çalışmayı gerektirir ?
• Açık ve basit hedefler bütünününe (partisyon) ulaşmayı gerektirir.
• Organizasyon içinde kişinin, kime bağlı olduğunu ve kendisine bağlı olanların kim
olduğunu bilmesini gerektirir. (Kişinin organizasyonel uyum içinde kendi kendini
denetlemesini mümkün kılar.)
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Hastaneler yönetimleri üzerinden günümüz yönetimlerinin yapısı
hakkında bilgi vermesine dair Peter F. Drucker’dan bir örnek:
Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı
• Orkestralar ve üyeleri üzerinden günümüz yönetimlerinin yapısı
hakkında bilgi vermesine dair Peter F. Drucker’dan bir örnek:
Kaynakça
• Harvard Business Review, Bilgi Yönetimi, 1999
• Dikmen,Çiğdem, İstanbul Üniversitesi Yönetim Dergisi, 1999
• Bir Strateji Ustası: Peter Ferdinand Drucker, İş Bankası Kültür
Yayınları, 2011
Katılımınız için teşekkür ederim.
BURAK KÜLLI
Download