Süreç performans yönetimi stratejileri

advertisement
STRATEJİ
Consulta Yönetim Danışmanlığı Yönetici Ortağı Tolga Acarlı
Süreç performans
yönetimi stratejileri
Süreçler mutlaka zaman ilerledikçe değişmeli,
iyileşmeli ve gelişen müşteri beklentilerine ve
teknolojiye ayak uydurmalıdır.
K
üresel anlamda tüm şirketler
temelde daha
değerli hale
gelmeyi hedeflemektedir.
Bu amaca ulaşmak için
şirketler; büyümeye, pazar
payını artırmaya, karını ve
verimliliğini yükseltmeye
yönelik stratejiler geliştirmekte ve hayata geçirmektedir. Stratejileri hayata
geçirirken geliştirilmiş
olan stratejinin aksiyonlarının takip edilmesi ve belli dönemlerde başarısının
ölçülmesi gerekmektedir.
Bunun için bir şirket vizyon, misyon ve amaçlarına
uygun olarak Kurumsal
Performans Ölçütlerini
(KPI) belirlemeli ve belir-
lenen KPI’ları dönemsel
olarak takip etmelidir.
Genel olarak bir stratejiyi
hayata geçirmek, operasyonda bir sürecin iyileştirilmesini tetikleyebilir.
Örnek olarak bir üretim
şirketinin karlılığını
ölçmek için ürettiği
ürünleri müşterilerine
zamanında, eksiksiz ve
istenen kalitede teslim
etmesi oldukça önemli
bir göstergedir ve takip
edilmelidir. Belirlenen
bu göstergeyi iyileştirmek için öncelikli olarak
uçtan uca siparişin
alınmasından, sevkiyata
kadar geçen süreci analiz
etmek gerekir. Süreci
analiz etmek ve iyileş-
tirmek için izlenecek
yolda; sürecin mevcut
durumunu tanımlamak
ve modellemek, süreç
sahipleri ile görüşmeler
yaparak süreçlerdeki
sıkıntıları ve iyileştirme
önerilerini belirlemek,
dünyada benzer veya
farklı sektörlerdeki
yaklaşımları inceleyerek
karşılaştırma yapmak,
müşteri beklentilerini
anlamak, süreç üzerinde
kritik noktalarda veri
ölçümleri yapmak ve
bunun sonucunda da
stratejiler doğrultusunda
istenen durumu modellemek gerekir. Şirketlerde
süreç bazlı performans
yönetimi, organizasyonel
olarak farklı birimlerde çalışan ekiplerin ortak bakış
açısı ile tek bir hedef ile
ölçülmesini sağlamaktadır.
Yukarıdaki örnekten gidecek olursak; bir ürünü zamanında teslim edebilmek
için satışın zamanında siparişe dönmesi, planlamanın
teslimat tarihini doğru vermesi, satın almanın buna
bağlı olarak hammaddesini
depoya istenen kalitede
ve zamanda getirmesi,
deponun zamanında lojistik bağlantılarını yaparak
ürünü sevk etmesi ve finansın zamanında ödemesini
yapmasını gerektirir. Şirket
tek bir gösterge ile birden
fazla operasyonel birimin
performansını ölçebilir.
Süreçlerini uçtan uca
yöneten şirketlerde, yani
süreç yönetimi yapısını
benimsemiş olan organizasyonel yapılarda,
şirket içi koordinasyonun
ve iletişimin daha güçlü
olduğunu görüyoruz.
Ortak hedefleri paylaşan iş
birimleri müşteri beklentilerini karşılamak amacı ile
birlikte çalışmakta ve bu da
iş sonuçlarına yansımaktadır. Bu tür şirketlerde,
çalışan memnuniyetinin de
müşteri memnuniyetinin
de daha yüksek olduğunu
gözlemliyoruz. Beklentisi
karşılanan müşteri de sadık
hale geliyor. Şirkette çalışan
herkes sürekli olarak süreç
iyileştirmeyi ve süreçlerde
inovasyonu görev edinmeli.
Süreçler mutlaka zaman
ilerledikçe değişmeli, iyileşmeli ve gelişen müşteri
beklentilerine ve teknolojiye ayak uydurmalıdır. Şirket içinde süreç performans
yönetimini hedefliyorsak,
çalışanların bu iş yaklaşımına yüksek seviyede katkı
göstermeleri üst yönetim
tarafından desteklenmeli ve
ödüllendirilmelidir.
Süreç
performans
yönetimine
ilişkin
stratejilerin
uygulanabilmesi
için ana
kriterler:
e 1.
Üst yönetimin süreç
yönetim felsefesini şirket
içinde benimsemiş olması
ve yöneticilere bu konuda
hedef vermesi,
e 2.
Şirket hedefleri ile birim
hedeflerinin ve birimler
arası hedeflerin de ilişkisinin
kurulmuş olması,
e 3.
Süreçlerin açık ve anlaşılır
şekilde modellenmiş olması
ve modellenen süreçler
üzerinde birim hedefleri ile
ilişkili süreç performans
göstergelerinin tanımlanmış
olması,
e 4.
Süreç performansını takip
edecek ve raporlayacak
organizasyonel yapının
oluşmuş olması,
e 5.
Süreç performansını
izlemeye yarayacak teknolojik altyapının kurulmuş ve
şirketin kurumsal kaynak
veya diğer yazılımlarıyla
entegre bir şekilde, gerçek
zamanlı performans
görüntülenmesine imkan
sağlaması.
|
uniBusiness 23
Download