temmuz ayında odamız kütüphanesine gelen yayınlar: 2013

advertisement
SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TEMMUZ AYINDA ODAMIZ KÜTÜPHANESİNE GELEN YAYINLAR: 2013
YAYININ ADI
YAZAR ADI/KURUM ADI
2050’ye Doğru Nüfüsbilim ve Yönetim:
İşgücü Piyasasına Bakış
2050’ye Doğru Nüfüsbilim ve Yönetim:
Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine
Bakış
Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali
Sistemi İçerisindeki Yeri: Siyasal, Sosyal
ve Ekonomik Sonuçları
Devlette Etikten Etik Devlete: Yargıda Etik
Sürdürülebilir Turizm
İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil
Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri
Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş: İklim
Değişikliği Müzakereleri ve Özel Sektörün
Rolü
Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm
Yolları Sempozyumu 28 Mayıs 2011 İzmir
Medeniyet ve Değerler: Açık Medeniyetİstanbul Yaklaşımı
Düzce İşgücü Piyasası Analizi Raporu
(2012)
Ekonomik Rapor 2012
Elektrikli Taşıtların Güç Yönetimi ve
Şebeke Bağlantısı
Tekstil Atık Sularında Boyaların
Biyobozunma İle Giderilmesi
Pirinç Dökümhanelerinden Çıkan
Ramatlardan Çinko ve Bakırın Geri
Kazanılması
Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici
İş İlişkisi Semineri Tebliğler ve Görüşler
25 Ocak 2013
Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele: Vergi
Ağırlıklı Çözüm Önerileri
Vergi Harcaması
2012 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu
Gelecek 100 Yıl: 21. Yüzyıl İçin Öngörüler
Kızıl Kapitalizm Çin'in Olağanüstü
Yükselişinin Kırılgan Finansal Temeli
Verimliliği Teşvik Kuruluşları: Evrim ve
Deneyim
Girişimcilik Eğitimi
Kalite Yönetiminde ISO 9000 Uygulamaları
Siparişe Dayalı İmalat İşletmelerinde Kayıp
Zamanlar ve Nedenleri
YIL
Prof. Dr. Aysıt tansel
2012
Prof. Dr. Yusuf Alper
Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer
Prof. Dr. Serdar Sayan
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
2012
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
Dr. Başak Candemir
Dr. Berna Beyhan
Selçuk Karaata
Türk Sanayici ve İşadamları Derneği
2012
2012
2012
İzmir Ekonomi Üniversitesi
2013
İstanbul Ticaret Odası
2013
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
2013
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Ali Rıfat Boynueğri
2013
2013
Mithat Çelebi
2013
Ayfer Kılıçarslan
2013
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
2013
Cemali Oktay
2013
Osman Öztürk
2013
T.C. Ekonomi Bakanlığı
George Friedman
Carl E. Walter
Fraser J. T. Howie
Milli Prodüktivite Merkezi
2013
2013
2012
Dilek Eyuboğlu
Nurettin Peşkircioğlu
Naim Cesur
Kazım Köroğlu
2007
1997
1992
2012
2012
2004
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Standart Zamanların Belirlenmesinde Plan
Zamanlar Yöntemi ve Uygulamaları
Ergonomi Kongresi 27-29 Mayıs 1998
Afyon Verimliliği Artırma Projesi
Naim Cesur
1996
Milli Prodüktivite Merkezi
Milli Prodüktivite Merkezi
1998
2000
Tam Zamanında Üretim Sisteminin
Ülkemizdeki Uygulamaları ve Sorunları
Çalışanların İş Doyumu Üzerine Bir
İnceleme
İlköğretim Okullarında Zaman Yönetimi
Programı Uygulamalar ve Sonuçlar
Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin
Ergonomi
Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında
Kritik Başarı Faktörleri
Su Verimliliği
KOBİ’lerde Eko-Verimlilik Kılavuzu
İmalat Sanayiinde Toplam Faktör
Verimliliği-Teknik Değişim, Teknik Etkinlik
(1994-2001)
Kamu Personelinin Verimlilik Yaklaşımı
Sanayide Daha Etkili Bir Çevre Yönetimi
İçin Temiz Üretim: Metal Kaplama Sektörü
Enflasyon ve Verimlilik
Pazarlama Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
ve Küçük ve Orta Boy İşletmeler
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler
Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi”
Tam Zamanında Üretim
Süreç İyileştirme
Türkiye’de Verimlilik, Büyüme ve Kriz
Aynur Emre
1995
Gülten İncir
1990
Asuman Uğur
2007
Dr. Necmettin Erkan
2005
Nesime Acar
Semra Çapçuı
Özlem Durmuş
Milli Prodüktivite Merkezi
Doç. Dr. Deniz Büyükkılıç
İlknur Yavuz
1996
Özlem Özdemir
Selin Engin
Tuğba Altınışık
Dr. Halit Suiçmez
Nazmiye Demir, Dilek Birbil
Nevda Atalay, Şevket Yıldırım
Nazmiye Demir, Dilek Birbil
Nevda Atalay, Şevket Yıldırım
Oğuz Gemalmaz
Nesime Acar
Rıdvan Bozkurt
Prof. Dr. Erol Taymaz,
Dr. Halit Suiçmez
Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu
Dr. Halit Suiçmez
2010
2011
Milli Prodüktivite Merkezi
2010
Milli Prodüktivite Merkezi
2011
Milli Prodüktivite Merkezi
2011
Milli Prodüktivite Merkezi
T.C. Ekonomi Bakanlığı
2005
2013
Türkiye İmalat Sanayiinde Verimlilik,
Teknolojik Gelişme, Yapısal Özellikler ve
2001 Krizi Sonrası Reel Değişimler
(1980-2005)
Kurumsal Yönetimin Aile İşletmelerinde
Sürdürülebilirliğe Etkisi IV. Aile İşletmeleri
Sempozyumu 16-17 Aralık 2009 İzmir
16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa
Verimlilik Konferansı Bildiriler 1. Cilt
16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa
Verimlilik Konferansı Bildiriler 2. Cilt
Ergonomik Kontrol Noktaları
Yatırım Teşvik Sistemi Yıllık
Değerlendirme Raporu
Haziran 2012-Haziran 2013
2011
2009
2005
1997
1998
1998
2004
2003
2002
2005
2006
Download