KORONER PERFÜZYON BASINCI (CPP)

advertisement
01.02.2012
Dr. Bengü MUTLU
Fırat Üniversitesi
F.T.M. Acil Tıp A.D.
• HEMODİNAMİK YÖNETİMİNDE
– Koroner perfüzyon basıncı
– Puls
• RESPİRATUAR YÖNETİMDE
– Arteriel kan gazı
– Oksimetre
– End-tidal CO2 monitörizasyonu
KORONER PERFÜZYON BASINCI
(CPP)
• CPP, sağ atrial relaksasyon basıncını yansıtır
• CPP, myokardial kan akımı ve sponton sirkülasyonun
dönüşünü gösterir
• CPP>15 mm-Hg ise spontan sirkülasyon için
koruyucudur
• Resusitasyon sırasında intraarteriel monitörizasyon
ile CPP takibi yapılabilir
• İdeal basınç 30 mm-Hg’dır, CPR sırasında ortalama 20
mm-Hg olmalıdır
NABIZ
• HEMODİNAMİK YÖNETİMİNDE
• Kompresyonun etkinliğini göstermek amacıyla
klinisyenler sıkça nabız kontrolü yaparlar
• CPR’ın yeterli kardiak outputu ve venöz dönüşü
sağladığının göstergesi femoral nabızdır
• Karotid nabzının alınabilmesi koroner kan akımının,
myokardial ve serebral perfüzyonun göstergesidir
– Koroner perfüzyon basıncı
– Puls
• RESPİRATUAR YÖNETİMDE
– Arteriel kan gazı
– Oksimetre
– End-tidal CO2 monitörizasyonu
1
01.02.2012
ARTERİEL KAN GAZI
• Kardiak arrest sırasında hipokseminin,
hiperkarbinin ve asidozun gösterilmesinde
güvenilir bir yöntem değildir
END-TİDAL CO2 MONİTÖRİZASYONU
• CPR sırasında ve sponton sirkülasyonun
dönüşünün erken evresinde kullanılabilecek
hassas ve etkili noninvaziv bir
monitörizasyondur (class IIa)
MEDİKASYONLAR
• Kardiak outputu, özellikle de beyin ve kalbin kan
akımını desteklemek için birtakım vazoaktif ajanlar
kullanılır
• İlaçlar kalp hızını(kronotropik), myokardial
kontraktiliteyi(inotropik), arteriel basıncı
korumaya(vazokonstriktör) ve afterload’u
azaltmaya(vazodilatör) yöneliktir
OKSİMETRİ
• Periferal dokularda yeterli kan akımı olmadığı
için kardiak arrest sırasında puls-oksimetrinin
değeri yoktur
• Oksihemoglobin seviyesini gösterdiği için
kardiak arrest olmayan kritik hastaların
takibinde kullanılabilir
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprusid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
MEDİKASYONLAR
• Bunun yanında bazı adrenerjik ilaçların selektif etkisi
olmadığından bazı istenmeyen etkilere de sebep
olabilirler
– Kalp hızında ve afterloadda artma ya da azalma
– Kardiak aritmilerde artma
– Myokardial oksijen gereksiniminde artma ve kardiak
fonksiyonda artma sonucu oluşan myokardial iskemi
– Metabolik etkiler
• Kan glukozunda, laktatta ve metabolik hızda artma
2
01.02.2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MEDİKASYONLAR
• İlaçların infüzyon hızlarını, onların farmakokinetik
ve farmakodinamiklerine göre ayarlamak gereklidir
• Adrenerjik ajanlarla alkali solüsyonlar aynı damar
yolundan verilmemelidir
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
EPİNEFRİN
EPİNEFRİN
• Düşük dozda vazodilatasyon (β), yüksek dozda
vazokonstriksiyon (a) yapan sempatomimetik bir
katekolamindir
• Sistolik kan basıncını artırır
• Diastolik kan basıncını azaltır
• Koroner kan akımını azaltır
• Renal kan akımını azaltır
• Kardiak arrest olmayan hastalarda inotropik ve
vazopressör ilaç olarak kullanılır
• Örneğin;
EPİNEFRİN
• Arrest olmayan vakalarda:
– Hipotansiyon ve bradikardideki infüzyon dozu:
1 mg adrenalin 500 ml SF ya da %5 dekstroza
eklenir
– Yetişkinlerde istenen hemodinamik cevaba
ulaşabilmek için 1 Mg/dk doz ile başlanır, 2-10
Mg/dk’ya kadar artırılabilir
– Epinefrin semptomatik bradikardide transkutan
pacemaker’a ve atropine ulaşılamazsa kullanılan class
IIb olan bir ajandır
– Hemodinamik unstabilite ya da respiratuar distresle
ilişkili anaflaksinin tedavisinde kullanılabilir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
3
01.02.2012
VAZOPRESSİN
• Epinefrin gibi vazopressin de prearrest ve postarrest
durumlarında kullanılabilir
• Vazopressin septik şok ve sepsis sendromu gibi
vazodilatör şokların yönetiminde kullanılabilir
• Vazodilatör şokun standart tedavisi:
–
–
–
–
Antimikrobial ajanlar
İntravasküler hacim genişleticiler
Vazopressörler
Miyokardial kontraksiyonu arttırmak için kullanılan inotropik
ajanlar
NOREPİNEFRİN
• Koronerler hariç tüm damarlarda
vazokonstriksiyon yapan sempatomimetik bir
katekolamindir
• Sistolik ve diastolik kan basıncını artırır
• Periferik direnci artırır, buna bağlı bradikardi
gelişebilir (Bezold-Jarish etkisi)
NOREPİNEFRİN
(LEVARTERENOL)
• Dopamin, fenilefrin ya da metoksamin gibi daha
düşük potensli adrenerjik ilaçlara cevap vermeyen
periferik direnç düşüklüğü ile seyreden
hipotansiyonun tedavisinde de tercih edilir
• Hipovolemik hastalarda rölatif kontrendikedir
• Myokardial oksijen gereksinimini artırır, bu nedenle
iskemik kalp hastalığı olan kişilerde dikkatli
kullanılmalıdır
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
NOREPİNEFRİN
(LEVARTERENOL)
• Doğal bir vazokonstriktör ve inotropik ajandır
• Vasküler dirence, sol ventrikül fonksiyonuna, karotid
ve aortik baroreseptör reflekslerine cevaba bağlı
olarak kardiak outputta artma ya da azalma meydana
getirebilir
• Norepinefrin genellikle mesenterik ve renal
vazokonstriksiyona sebep olur ancak sepsisde
norepinefrin renal kan akımını ve idrar çıkımını korur
• Şiddetli hipotansif (sistolik kan basıncı<70 mm-Hg)
olan hastaların yönetiminde etkilidir
NOREPİNEFRİN
(LEVARTERENOL)
• İlacın ekstravazasyonu iskemik nekroza sebep olur
• 250 ml %5’lik dekstroza ya da SF’e 4 mg norepinefrin
ya da 8 mg norepinefrin bitartrate eklenerek 16
Mg/ml’lik solüsyonlar elde edilir
• Başlangıç dozu 0,5-1 Mg/dk’dır
• Aynı damar yolundan alkali maddeler ile beraber
verilmemelidir, aksi takdirde inaktive olur
4
01.02.2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
DOPAMİN
• Düşük dozda dopaminerjik reseptörler üzerinden
renal, mezenterik, koroner ve intraserebral
damarlarda vazodilatasyon yapar
• Diüretik ve natriüretiktir
• Yüksek dozlarda β1 reseptörleri aracılığıyla (+)
inotropik ve kronotropik etkilidir
• Sistolik kan basıncını artırır
• Diastolik kan basıncını etkilemez
DOPAMİN
•
•
•
•
•
Dopamin-HCl katekolamin benzeri bir ajandır
Norepinefrinin kimyasal prekürsörüdür
a ve β reseptörler üzerinden etkisini gösterir
Kendine spesifik DA1, DA2 reseptörleri de vardır
Fizyolojik dopamin kardiak a ve β reseptörleri
doğrudan stimüle eder
DOPAMİN
• Hipotansiyon dirençli ise, epinefrin ve norepinefrin
gibi kombine inotropik ve vazopressör etkileri olan
ilaçlarla kombine edilebilir
• Kardiak outputu ve arteriel perfüzyon basıncını
birlikte artırır
• Düşük doz dopamin infüzyonu sıkça renal kan akımını
destekler ve renal fonksiyonları korur
• Genelde dopamin 2-20 Mg/kg/dk dozunda kullanılır
• >10-20 Mg/kg/dk dozunda olursa sistemik ve splanik
vazokonstriksiyona sebep olur
DOPAMİN
• Farmakolojik dopamin ise hem adrenerjik
reseptörlerinin hem de periferal dopamin
reseptörlerinin agonistidir
• Bu etkileri doz bağımlıdır
• Resusitasyon sırasında ya da sonrasında dopamin
sıklıkla hipotansiyonun (özellikle de semptomatik
bradikardi ile ilişkili) tedavisinde kullanılır
• Dopamin diğer ajanlarla kombine olarak
kullanılabilir(dobutamin)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
5
01.02.2012
DOBUTAMİN
• Sadece β1 reseptörleri etkiler
• (+) inotropik etkilidir, ama kalbin hızının ve
oksijen kullanımını arttırmaz
DOBUTAMİN
• Buna bağlı olarak kardiak output artışı arteriel basınç
değişmeden elde edilir
• Genelde 2-20 Mg/kg/dk dozunda kullanılır
• Yaşlı kişilerde daha düşük dozlarda kullanılmalıdır
• Doz >20 Mg/kg/dk olursa kalp hızı %10’dan fazla
artar ya da myokardial iskemi artar
• Maksimum 40 Mg/kg/dk kullanılabilir
• Artan dozlarda özellikle taşikardi ve hipotansiyon gibi
yan etkileri artar
İNODİLATORS
(İnamrinone, Milrinone)
• İnamrinone ve milrinone fosfodiesteraz III
inhibitörleridir
• Vazodilatör ve inotropik etkileri vardır
• Şiddetli KY ve kardiyojenik şok tedavisinde
katekolaminlerle birlikte kullanılır
• Kullanımı sırasında hemodinamik monitörizasyon
gerekmektedir
• Bu ilaçlar kardiak outputu azaltan stenotik kalp
hastalıklarında kontrendikedir
DOBUTAMİN
• Dobutamin HCl sentetik bir katekolamindir
• Şiddetli sistolik KY’nin tedavisinde kullanılan potent
inotropik bir ajandır
• (+) izomerinin potent β adrenerjik agonist etkisi
vardır…vazokonstriksiyon
• (-) izomeri ise potent a1 agonist etkisi
vardır…sistemik vasküler direnci çok az etkiler
• Dobutamin sol ventrikül doluş basıncını azaltır
• Dobutamin refleks baroreseptör etki ile artmış
periferal vazodilatasyon sonucunda atım hacmini
artırır(ventriküler afterload azalır)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
İNODİLATORS
(İnamrinone, Milrinone)
• İnamrinone’nun yükleme dozu; 0,75 mg/kg 10-15
dk’da (maksimum 2-3 dk “sol ventrikül disfonksiyonu
yoksa”)
• Sonrasındaki infüzyon dozu ise 5-15 Mg/kg/dk’dır,
dilüe edilerek kullanılır
• Milrinone günümüzde daha sık kullanılmaktadır,
çünkü daha kısa ömürlüdür(t 1/2…1,5-2 saat) ve
trombositopeni yan etkisi daha azdır; yükleme
dozunda verilirse etkisi 4,5-6 saate kadar uzar
6
01.02.2012
İNODİLATORS
(İnamrinone, Milrinone)
• Milrinone yükleme dozu, 50 Mg/kg 10 dk’da
• İnfüzyon dozu ise 0,375-0,75Mg/kg/dk’dır; 2-3
gün devam eder
• BY’de doz azaltılmalıdır
• Yan etkileri bulantı, kusma ve hipotansiyondur
KALSİYUM
• Kalsiyum iyonunun myokardial kontraktilite ve impuls
oluşumunda önemli rolleri olduğu halde kardiak arrest
yönetiminde herhangi bir etkisi gösterilmemiştir
• Ca yönetimi ile elde edilen yüksek serum Ca düzeylerinin
olumsuz etkileri bildirilmiştir, bu nedenle kardiak arrestlerde
rutin olarak uygulanan tedavilerde Ca bulunmaz
• Hiperkalemi, iyonize hipokalsemi ve Ca kanal blokörlerinin
intoksikasyonunda Ca tedavisi faydalıdır
• %10’luk Ca klorid solüsyonu 8-16 mg/kg dozunda verilir,
gerektiğinde tekrarlanabilir
DİJİTALLER
• Acil kardiovasküler bakımda sınırlı kullanım alanı olan
inotropik bir ajandır
• Atrial flutter ve fibrilasyonda AV noddan iletimi
yavaşlatarak ventriküler hızı azaltır
• Toksik aralığı dar olan bir ajandır (özellikle K kaybı olan
durumlarda)
• Dijital toksistesi şiddetli ventriküler aritmilere sebep
olarak kardiak arrest riskini artırabilir
• Şiddetli toksisitelerde digibind gibi digoksin spesifik
antikorlar kullanılabilir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
DİJİTALLER
• Dijital toksisitesini arttıranlar:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Hipokalemi
Hipomagnezemi
Hiponatremi
Hiperkalsemi
Asidoz
Hipotroidi
Hipoksi
Kaşeksi
İleri yaş
Myokardit
Karaciğer yetmezliği
BY
7
01.02.2012
DİJİTALLER
• Dijital toksisitesi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
İştahsızlık, halsizlik
Emezm, diare
Ürtiker, eozinofili, trombositopeni
Splanik vazokonstriksiyon
Baş ağrısı, konfüzyon, deliryum, halusinasyon, nevralji
Jinekomasti
Görmede azalma
Nesneler etrafında beyaz hale
Sarı-yeşil renk körlüğü
AV blok
PR uzaması
Ventriküler bigemini, trigemini
PAT
VT/VF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
NİTROGLİSERİN
NİTROGLİSERİN
• Nitratlar vasküler düz kasları gevşetmek amacı ile
kullanılır
• Nitrogliserin iskemik tip ağrıların başlangıç
tedavisinde kullanılır
• IV nitrogliserin KKY’nin ve hipertansif acillerin
tedavisinde efektif bir ajandır
• Nitrogliserin etkisini lokal endotelden NO salınımı ile
gösterir
• Nitrogliserin etkisini en çok artmış intravasküler
volümü olan hastalarda gösterir
• Hipovolemi, nitrogliserinin yararlı hemodinamik
etkilerini azaltır ve hipotansiyon riskini artırır
• Nitratla indüklenen hipotansiyon sıvı replasmanına
iyi cevap verir
• IV nitrogliserinin potansiyel komplikasyonları;
taşikardi, paradoksal bradikardi, pulmoner
ventilasyon-perfüzyon uygunsuzluğundaki artışa bağlı
oluşan hipoksemi ve baş ağrısı
• Nitrogliserinden bradikardi ve ekstrem taşikardide ya
da fosfodiesteraz inhibitörleri ile kullanımından
kaçınılmalıdır
NİTROGLİSERİN
• 250 ml %5 dekstroz ya da SF içinde 50-100 mg
nitrogliserinin devamlı infüzyonu 10-20 Mg/dk’dan
verilir ve hemodinamik düzelme ya da klinik cevap
oluşana kadar her 5-10 dk’da 5-10 Mg/dk artırılır
• Düşük dozlar venodilatasyona sebep olur(30-40
Mg/dk)
• Yüksek dozlar (>150 mg/dk) arteriolar dilatasyon
sağlar
• Kesintisiz 24 saatin üzerinde nitrogliserin verilmesi
toleransa sebep olur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
8
01.02.2012
SODYUM NİTROPRUSSİD
• Şiddetli KY ve hipertansif acillerin tedavisinde
kullanılan hızlı etkili diğer periferal vazodilatördür
• Direk venodilatör etkisiyle venöz kompliansı artırarak
sol ventrikül dolma basıncını artırır
• Venöz dönüş üzerindeki net etkisi intravasküler
volüme bağlıdır
• Hipovolemik hastalarda kullanıldığı takdirde
hipotansiyona ve refleks taşikardiye sebep olur
• Tedavi sırasında invaziv hemodinamik monitörizasyon
yapılmalıdır
SODYUM NİTROPRUSSİD
• Işıktan etkilenir
• Aynı infüzyon solüsyonunda maksimum 3 saat
dayanır
• Eritrositlerde siyanüre dönüşür
• Uzun süreli kullanımı siyanür intoksikasyonuna
neden olur
• Antidotu: Na tiyosülfattır
SIVI YÖNETİMİ
• Kardiak arrest sırasındaki hacim yüklenmesi sağ atrial
basınçta aortik basınca göre rölatif bir artışa neden
olur
• CPR sırasında epinefrin tarafından CPP artışı ortaya
çıkar
• Aşırı sıvı kaybı ile birlikte olan kardiak arrestte
hipovolemik arrestten şüphelenilmelidir
• Bu hastalar genelde NEA ile karşımıza çıkarlar
• Bu hastalarda sıvı resusitasyonu hızla yapılmalıdır
SODYUM NİTROPRUSSİD
• Pnömoni, ARDS gibi pulmoner hastalığı olan kişilerde hipoksik
pulmoner vazokonstriksiyona bağlı gelişen pulmoner HT’nun
tedavisinde kullanılır
• Geç etkisi, intrapulmoner şantları arttırarak hipoksemiyi
şiddetlendirmesidir
• Nitroprussidin major komplikasyonu hipotansiyondur
• Hastalarda bulantı-kusma, baş ağrısı ve abdominal kramplara
sebep olabilir
• 250 ml %5 dekstroz içine 50-100 mg Na nitroprussid eklenerek
hazırlanır
• Tavsiye edilen dozu 0,1-5 mg/kg/dk’dır; fakat gerek duyulursa
10 Mg/kg/dk’ya kadar doz yükseltilebilir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
SIVI YÖNETİMİ
• VF tedavisinde sıvı replasmanının yeri tam
olarak aydınlatılamamıştır
• Hayvan çalışmalarında hipertonik salinin
survive’ı koruyucu etkisinin SF’e göre daha
fazla olduğu gösterilmiştir
• Dekstroz içeren sıvıların kullanımı ise
hipoglisemik vakalarda tercih edilmelidir
9
01.02.2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
SODYUM BİKARBONAT
Kardiak arrestte ilk seçilecek ilaçlardan biri değildir
Bikarbonat özel durumlarda kullanılır
Başlangıç dozu, 1 mEq/kg’dır
Bikarbonat konsantrasyonu ya da hesaplanan kan
gazı ve laboratuvar değerleri bikarbonat tedavisi için
yol göstericidir
• İatrojenik olarak oluşabilecek alkolozis riskini en aza
indirmek için baz açığı hesaplanarak tedaviye
başlanmalıdır
•
•
•
•
DİÜRETİKLER
• Furosemid, proksimal-distal tübül ve henle
kulbundan Na reabsorbsiyonunu engelleyen potent
bir diüretiktir
• Vasküler yapı üzerine direk etkisi yoktur fakat lokal
prostaglandin üretimini uyararak venöz ve pulmoner
vasküler direnci azaltır
• Pulmoner ödemin tedavisinde çok kullanışlı ajanlardır
• Her ne kadar ABY’de idrar çıkışını artırdığı için
kullanılsa da bu endikasyonu destekleyen hiçbir kayıt
yoktur, aksine bazı kayıtlar artmış mortalite ile
ilişkilendirmiştir
SODYUM BİKARBONAT
• CPR sırasındaki azalmış kan akımı doku asidozuna ve
buna bağlı asidemiye yol açar
• İyi göğüs kompresyonları ile oluşan kardiak output ve
yeterli ventilasyon ile asit-baz dengesi kardiak arrest
sırasında dengede tutulabilir
• Bazı özel durumlarda bikarbonat yararlı olabilir
– Preeksitus durumundaki metabolik asidoz
– Hiperkalemi
– TAD intoksikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Epinefrin
Vazopressin
Norepinefrin
Dopamin
Dobutamin
İnodilators(İnamrinone, Milrinone)
Kalsiyum
Dijitaller
Nitrogliserin
Na nitroprussid
IV sıvı yönetimi
Na bikarbonat
Diüretikler
DİÜRETİKLER
• Furosemidin başlangıç dozu 0,5-1 mg/kg yavaş IV
enjeksiyon şeklindedir
• Torsemide ve bumetanide gibi yeni diüretikler
furosemide benzer etkilere ve yan etkilere sahiptir
• Yüksek doz diüretiklere tek başına cevap vermeyen
bazı hastalarda tiazid grubu diüretiklerle (klorotiazid
ve metalozone) kombinasyonun faydası olabilir
• Bu kombinasyonlarda elektrolit, özellikle de K
kaybının takibi önemlidir
10
01.02.2012
ÖZET
• CPR sonrası yaşam yeterli CPP takibi ile ilişkilidir
• Yeterli CPP yeterli kompresyon ve hız, takiben göğsün
yeterli kalkışının sağlanması, aşırı ventilasyonun
önlenmesi ile oluşmaktadır
• Ekspiryumda verilen CO2 göğüs kompresyonları
tarafından oluşturulan kardiak outputun
göstergesidir
• Arrest süresince pulse oksimetri takibi faydalı
değildir, ancak yüksek riskli hastalarda yeterli
oksijenasyonun takibi için gereklidir
• Hiç bir ilacın kardiak arrest sırasında nörolojik yapıyı
koruyucu etkisi yoktur
11
Download