Kardiak Tamponad

advertisement
Kardiak Tamponad
ER
M
A
N
lüm ü
D
Kitap
Bö
Çağrı Kayıpmaz
Perikardda sıvı birikimine bağlı olarak intraperikardial basınç artmaktadır. Bu basınç artışı ventiküllerin diyastolik doluşunu kısıtlamakta, sonuç olarak da atım
volümü ve kalp debisinin düşmesiyle ortaya çıkan kalp
tamponadına yol açmaktadır [1].
Kalp tamponadı hayati tehlikeye yol açan bir durum olduğundan hızla tanı konulup tedavi edilmelidir. Perikardial efüzyon ve kalp tamponadının da ayırıcı tanısının yapılması gerekmektedir. Çünkü perikardial efüzyon hayati tehlikeye yol açmazken kalp tamponadı hayati tehlikesi olan kardiak bir acildir [2].
Nedenleri
Post-operatif kalp cerrahisi, maligniteler, akut miyokard enfarktüsü, perikarditler, bakteriyel enfeksiyonlar, üremi, kardiak kateterizasyon işlemleri, kollajen
doku hastalıkları, göğüs travmaları, hipotiroidizm ve
idiopatik faktörlerdir [2].
Fizyopatoloji
Perikard visseral ve parietal olmak üzere iki kısımdan
oluşan fibröseröz bir kesedir. İki yaprakcık arasında
15-35 ml kadar sıvı bulunur [3]. İki yaprak arası baDOI: 10.4328/DERMAN.3814
Received: 06.08.2015
Accepted: 10.08.2015
Published Online: 11.08.2015
Corresponding Author: Çağrı Kayıpmaz, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Başkent
Üniversitesi, Ankara Hastanesi, Çankaya, Ankara, Türkiye.
T.: +90 3122036868 F.: +90 3122236439 E-Mail: [email protected]
Derman Tıbbi Yayıncılık 1
sınç inspiryum sonunda -6 mmHg, ekspiryum sonunda -3 mmHg kadardır. Bu basınçlar sağ ve sol ventrikül
diyastolik basınçlarından birkaç mmHg daha düşüktür.
Kalpte tamponad oluşabilmesi için perikardial sıvı:
1. Perikarddaki sinüs ve resesusları doldurarak rezerv
volümü aşmalı
2. Sıvı artış hızı perikardın esneme hızından daha fazla olmalı
3. Sağ ventrikülün venöz doluş gradientini engelleyecek hızda birikmelidir [1,3,5].
Yavaş bir şekilde biriken 2 litreye kadar sıvı tamponada yol açmazken hızla biriken 150-200 ml sıvılar tamponad yapabilmektedirler [4].
Klinik Bulgular
Dispne / Takipne /Göğüs ağrısı / Senkop / Öksürük /
Disfaji / Halsizlik / Kardiak arrest [3,4,5].
Fizik Muayene
Hastada huzursuzluk, ajitasyon, terleme, stupor hali
olabilir. Ekstremiteler soğuk, soluk ve nemlidir. Düşük
debiye bağlı anüri olabilir. Takipneik ve taşikardiktir.
Ciddi tamponad vakalarında hasta şok tablosundadır.
Tanı
Hastada hipotansiyon ve taşikardiye ek olarak santral
venöz basınçta artış akla kardiak tamponadı getirmelidir. EKG’de ST-T değişiklikleri ve voltaj azalması görülebilir. Posteroanterior akciğer grafisinde mediastende genişleme ve kalp silüetinde keskinleşme olarak görülebilir. Tamponadın kesin tanısı ekokardiyografi ile
konulmaktadır. Ekokardiografi ile perikarddaki sıvı, sıvının miktarı, solunumsal değişiklik gösterip göstermediği ve kollapsa yol açıp açmadığı görülebilmektedir. Ayrıca bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans
tetkiklerinde perikardial sıvı saptanabilmektedir.
Tedavi
Kalp tamponadı tanısı konar konmaz acilen sıvı boşalDerman Tıbbi Yayıncılık 2
tılmalıdır. Perikardiosentez ekokardiografi eşliğinde
hemodinamik kontrol sağlanarak yapılmalıdır. Diğer
bir tedavi yöntemi açık cerrahi tekniktir. Bu işlemler
esnasında hastanın şok tablosunda olduğu unutulmayarak inravenöz sıvı replasmanı ile ve gerekirse inotrop desteği ile hemodinamik stabilizasyon sağlanmalıdır [4].
Kaynaklar
1. Chetcuti S. Pericardial effusion. In: Marso SP, Griffin BP, Topol EJ, editors.
Manual of Cardiovascular Medicine. 1st ed. Philadelphia: Lippincott Williams
Wilkins; 2000.p.363-73.
2. Flounders JA. Cardiovascular emergencies: Pericardial effusion and cardiac
tamponade. Oncol Nurs Forum 2003;30(2):48-55.
3. Spodick DH. Pericardial diseases. In: Braunwald E, Zipes DP, Libby P, editors.
Heart Disease a Textbook of Cardiovascular Medicine. 6th ed. Philadelphia:
WB Saunders Comp; 2001.p.1823-76.
4. Spodick DH. Acute cardiac tamponade. N Engl J Med 2003;349(7):684-90.
5. Shepherd F. Malignant pericardial effusion. Curr Opin Oncol 1997;9(2):1704.
Derman Tıbbi Yayıncılık 3
Download