Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında

advertisement
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 388 sayılı “Güneydoğu
Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname” nin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca çalışan
sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacakları hakkında.
20/3/2002-3096
Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 388 sayılı
“Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 6 ncı maddesi uyarınca kadro
karşılığı gösterilmeden ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki
hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kanun
çerçevesinde kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin ilgi (a) yazı ve
eki incelenmiştir.
Yukarıda sözü edilen Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin 2 nci
fıkrasında “Ayrıca, özel bilgi ve ihtisası gerektiren konularda kadro aranmaksızın ve
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı
olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir” hükmü yer
almaktadır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü
maddesinde ise kamu görevlisi “Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir
kadro veya pozisyonunda daimi suretle çalışan, adaylık veya deneme süresini
tamamlamış kamu görevlilerini” ifade eder denilmektedir.
Yukarıda yer verilen hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, 388 sayılı
KHK’ nin 6 ncı maddesine göre istihdam edilen ve esas itibariyle bir kadro veya pozisyonda
daimi suretle çalışmayan sözleşmeli personelin kamu görevlileri sendikalarına üye
olamayacakları mütalaa edilmektedir.
Download