yazar adı-soyadı: erdal çrpc başlık: türkiye`de kamu sağlık

advertisement
YAZAR ADI-SOYADI: ERDAL ÇİRPİCİ
BAŞLIK: TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNDE 1980
SONRASI UYGULANAN NEO-LİBERAL EKONOMİ
POLİTİKALARININ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAMI ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ:
Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamının Eleştirel Bir Değerlendirmesi
ÖZET
Bu tezin amacı, Türkiye’de 1980’lı yıllardan itibaren uygulanan neo-liberal sağlık
politikalarının yardımcı sağlık personeli üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışma
yapılırken birinci bölümde sağlık hizmetlerinin genel tanımı, dünyada uygulanan sağlık
sistemleri kısaca incelenmiş ve ülkemizin sağlık sisteminin kategorize edilmesine yönelik ön
araştırma yapılmıştır. Yine çalışmanın birinci bölümünde iktisat teorisinin geçirdiği evrelerde
irdelenmiş ve bunun sağlık sistemiyle olan ilişkisi üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci
bölümünde ise Türkiye’deki sağlık sisteminin Cumhuriyet devriminden günümüze geçirdiği
evrim üzerinde durulmuştur. Cumhuriyet devrimiyle birlikte sağlık alanında yapılan
uygulamalar Türk modernleşmesinin bir parçası olmuştur. Sağlık hizmetlerinin gelişim
evreleri aynı zamanda Türk modernleşmesinin gelişim evreleriyle paralel bir çizgi
taşımaktadır. Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde 1980 sonrası uygulanan sağlık
politikalarının personel istihdam modeline etkisi üzerinde durulmuştur. Sözleşmeli sağlık
personeli istihdamına yönelik olarak hazırlanan soru formu İzmir ilindeki kamu
hastanelerinde çalışan sözleşmeli sağlık personeliyle yüz yüze görüşülerek yapılmıştır.
Toplanan veriler, çalışmanın ileri sürdüğü hipotezlerle karşılaştırılarak sonuçlara ulaşılmıştır.
Sözleşmeli istihdam modelinin sağlık personeli üzerinde oluşturduğu etkiler ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Refah devleti, neo-liberalizm, küreselleşme,
özelleştirilmesi, sağlıkta reform süreci, esnekleştirme, piyasalaştırma,
sağlık hizmetlerinin
Download