Türk Kamu Personel Rejiminin Özellikleri ve *stihdam

advertisement
Türk Kamu Personel Rejiminin Özellikleri ve
İstihdam Biçimleri
Bu hafta neler var...
 Türk Kamu Personel Rejiminin Özellikleri
 Kamu Görevlisi Kavramı
 İstihdam Biçimleri




Memur
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
İşçi
 İstihdam Biçimlerinin Karşılaştırılması
Türk Kamu Personel Rejiminin Özellikleri
 Memurluk kapalı bir kariyer düşüncesine dayanır.
 Memurluğa girişte genel öğrenim esastır.
 Hizmete giriş merkezi bir sınav sistemiyle gerçekleştirilir.
 Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi belirleyici bir ölçüttür.
 Aylıklar ve ücretler sınıf ve derece esasına göre düzenlenmiştir.
 Memurluk güvenceli bir statüdür.
 Memurluk gelenekçi ve şekilci bir statüdür.
 Memurluk rejimi yasalarla düzenlenmektedir.
 Kamu personelinin yargısal denetimi özel kurallara bağlanmıştır.
Kamu Görevlisi Kavramı
Kamu görevlileri, “dar” ve “geniş” anlamda olmak üzere iki şekilde tanımlanır.
 Dar Anlamda Kamu Görevlileri:
1982 Anayasası, Madde 128: “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer
kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları
kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu
görevlileri eliyle görülür.”
 Memurlar
 Diğer kamu görevlileri: Kendi özel personel kanunları olan, genel hükümler itibarıyla
657 sayılı DMK’ya tabi olan üniversite öğretim üyeleri, hâkim ve savcılar ile askeri
personel.
 Geniş Anlamda Kamu Görevlileri
Geniş̧ anlamda kamu görevlilerinin kapsamına Cumhurbaşkanı'ndan, işçi olarak
çalışan kimseye kadar herkes girmektedir.
İstihdam Biçimleri
• Memur
• Sözleşmeli personel
• Geçici personel
• İşçi
Bu dört istihdam şekli dışında personel çalıştırılamaz.
İstihdam Biçimleri: Memur
 Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu
tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli
ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu
Kanunun uygulanmasında memur sayılır.
 Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika
tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve
denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılır. (657, md. 4/A)
İstihdam Biçimleri: Sözleşmeli Personel
Devlet Memurları Kanunu
Belediye Kanunu
Kalkınma planı, yıllık program ve iş
programlarında yer alan önemli projelerin
hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi
amacıyla
Çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi,
bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme,
eğitim ve danışmanlık alanlarında
Zaruri ve istisnai hallerde
Zaruri ve istisnai olma şartı yok; isteğe bağlı (ister
memur, ister sözleşmeli)
Özel bir meslek bilgisi ve ihtisası
Kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşıma
Geçici işlerde
İşin geçici olma şartı yok
Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller
çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel
Başkanlığı’nın görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca
vizelenen pozisyonlarda
Mali yılla sınırlı sözleşme
Norm kadroya uygun olarak belirlenen kadrolarda (boş
kadrolara ayrıca memur ataması yapılamaz)
Yıllık sözleşme
İstihdam Biçimleri: Sözleşmeli Personel
Devlet Memurları Kanunu
Belediye Kanunu
Ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Devlet
Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye
Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
belirlenir.
Ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci
derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek
her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25
fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla
belirlenir.
İstisnalar var (yabancı uyruklular; mütercimler; tercümanlar;
Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan
öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla
kapatılamaması hallerinde öğretmenler; dava adedinin azlığı
nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde
avukatlar, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip
veya uzman tabipler vb.)
Kısmi zamanlı sözleşme yok
İstisna yok
Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita
mühendisi) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya
işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel
istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu
hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın
belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak
sözleşme ile personel çalıştırılabilir.
İstihdam Biçimleri: Geçici Personel
 Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet
Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine
dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve
belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan
ve işçi sayılmayan kimselerdir. (657, md. 4/C)
İstihdam Biçimleri: İşçi
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili
mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında
belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile
mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla
mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş
pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş
sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanmaz. (657, md. 4/D)
İstihdam Biçimlerinin Karşılaştırılması
Statüler
Memur
Sözleşmeli
Personel
Geçici
Personel
İşçi
Süreklilik-Geçicilik
Sürekli
Geçici
Geçici
Sürekli
Güvenlik
+
-
-
+
Performans – Verimlilik –
Motivasyon
-
+
+
-
Zihinsel
Zihinsel
Bedensel
Bedensel
Ağırlıklı çaba
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards