ÖZET: K*T*lerde sözle*meli personel statüsünde istihdam edilen

advertisement
ÖZET: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26'ncı maddesinde yer alan "eğitim
düzeyi" kavramının neyi ifade ettiği hk. 18/01/2011-26068
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26'ncı maddesinde yer alan "eğitim
düzeyi" kavramının neyi ifade ettiği hususundaki ilgi talebiniz incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "İşe Alınacaklarda
Aranılacak Şartlar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinde sözleşmeli personel olarak işe
alınacakların en az ortaokul mezunu olmalarının gerektiği belirtilmiş, 26'ncı maddesinde ise
temel ücretin tespitinde dikkate alınacak hususlar arasında eğitim düzeyine yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler ile
eğitim sisteminin genel yapısını düzenleyen 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı "Milli eğitim
Temel Kanun"unun 18'inci maddesinde; örgün eğitimin, okul öncesi eğitim, ilköğretim,
ortaöğretim ve yükseköğretimden oluştuğu ifade edilmektedir.
Bununla birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda; yükseköğretim milli eğitim
sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim
öğretim şeklinde tanımlanmış ve yüksek lisans'm bir lisans öğretimine dayalı, eğitim öğretim
ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir eğitim olduğu düzenlenmiştir.
Diğer bir ifadeyle, ülkemizde mesleklere ilişkin unvanlar, o meslekle ilgili lisans eğitimi esas
alınarak düzenlenmekte, yüksek lisans öğrenimi ve doktora yalnızca belirli bir konuda
uzmanlaşmanın basamakları olarak öngörülmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 26'ncı maddesinde yer alan "eğitim düzeyi" ifadesinden örgün
eğitim kapsamında yer alan ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretimin anlaşılması gerektiği
değerlendirilmektedir.
Download