hücre zarının yapısı ve işlevi hücre zarlarından madde taşınması

advertisement
HÜCRE ZARININ YAPISI VE İŞLEVİ
HÜCRE ZARLARINDAN MADDE
TAŞINMASI
• Ünlü fizikçi Stephen
Hawking’in tekerlekli
sandalyeye muhtaç
olmasının sebebi,
m o t o r s i n i r
hücrelerinin kas
h ü c r e l e r i n i
uyarmamasıdır. Hücre
zarları kanal protein
eksikliği de bu
hastalığın nedenidir.
Hücre zarları
•  Çeşitli proteinlerin, çift tabakalı fosfolipid (amfipatik) içine
gömüldüğü ya da yüzeyine tutunduğu sıvı mozaik bir
yapıdadır.
•  Hayvan hücrelerindeki kolesterol zarın akışkanlığı
üzerinde etkilidir. Sıcaklıktaki değişikliklere direnen
akışkanlık tamponu gibi düşünülebilir.
•  Termal sıcaklıklarda yaşayan bakteri ve arkelerin
zarlarında aşırı akışkanlığı önleyen olağan dışı lipidler
yer alırken, aşırı soğuklarda yaşayan balıklarda zarların
akışkan olmasını sağlayan doymamış hidrokarbon
kuyrukları bulunmaktadır. Kışlık buğday gibi bazı
bitkilerde de sonbaharda doymamış fosfolipidlerin oranı
artar.
HÜCRE ZARININ YAPISI
Hücre dışı lifleri
Lipoprotein
Mikrofilamentler
• Hücre zarı çift sıra yağ molekülü ve aralarında bulunan protein
moleküllerinden oluşmuştur. Karbonhidrat üst kısımlarda yer alır ve
hücreler arası etkileşimde rol oynar.
• Hücre zarı bileşenleri Ribozom, ER ve Golgi aygıtında yapılır. Kolesterol
önemli bir hücre zarı bileşenidir ve hücre zarı akışkanlığı üzerine etki
eder.
Hücre zarı proteinleri;
•  Kırmızı kan hücrelerinin plazma zarında 50’den fazla
protein
•  Zarın temel yapısı fosfolipidlerden,
Özgül işlevlerin çoğuda proteinlerden
kaynaklanmaktadır.
INTEGRAL PROTEINLER (hidrofobik kısıma girmiş)
PERİFERAL PROTEİNLER (zar yüzeyine gevşek olarak
tutunmuş, genellikle integral proteinlerin yüzeye uzanan
kısımlarında)
•  İntegral proteinler transmembran proteini olup zarı
baştanbaşa katederler.
•  Bir hücrenin yüzeyindeki proteinler tıbbi açıdan önemlidir.
Dış ajanların hücreyi istila etmesine yardımcı olur. (HIV)
Zar proteinleri
Taşıma: Zarı boydan boya kateden bir protein
belirli bir çözünen için seçici bir hidrofilik
kanal oluşturur. Aktif taşıma için bu kanal
proteinleri ATP enerjisi kullanabilir.
Enzimatik aktivite: Zar içerisine yerleşmiş olan
bir protein, aktif bölgesi komşu çözelti içindeki
bileşiklere dönük olan bir enzim olabilir. Bu
enzimler bir metabolik yolun ardışık
basamaklarını yürütmek üzere bir arada
bulunurlar.
Sinyal iletimi: Zar proteinleri bazen hormon
gibi bir kimyasal uyarıcı ile birleşerek yapısal
değişikliğe uğrar. Bu sayede mesaj hücre içine
aktarılmış olur.
Hücrelerin birbirini tanıması: Bazı
Glikoproteinler diğer hücreler
tarafından tanınan kimlik etiketleri gibi
görev yaparlar.
Hücreler arası bağlantı: Komşu
hücrelerin zar proteinleri çeşitli bağlantı
tipleriyle birbirlerine tutunabilirler.
Hücre iskeleti ve dış matrikse
bağlanma: Mikrofilamentler ve diğer
hücre iskeleti elemanları zar
proteinlerine bağlanabilirler.
GENEL ÖZELLİKLER
• Hücre zarı seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir.
• Suda çözünmeyen hidrofobik moleküller (Yağ gibi) hücre zarından
kolay geçerler.
• Küçük moleküller hücre zarından geçebilirken büyük moleküller
hücre zarından geçemezler.
• Polar (Yüklü) maddeler ve iyonlar, hücre zarından sadece taşıyıcı
proteinler yardımıyla geçebilirler.
• Hücre zarında yer alan proteinler madde taşınmasında, enzimsel
aktivitelerde, sinyal iletilmesinde ve hücrelerin birbirlerine
bağlanmasında görev alır.
Hücre zarındaki kh’lar hücrelerin birbirini tanımasında görev yaparlar.
Aynı tür, hatta aynı türdeki bireyler hatta aynı bireyin hücre tipinde
bile farklılık gösterir. (MARKÖR olarak kullanılır.) Örn, kan grupları
Hücre zarından geçiş
•  Çift tabakalı lipitin ayırt edici engeline
•  Zar içine yerleşmiş olan özgül taşıyıcı pr.e
bağlıdır.
•  Zardaki trafiğin yönünü belirleyen şey
nedir?
PASİF TAŞIMA
DİFÜZYON
• Maddelerin çok bulunduğu
ortamdan az bulunduğu
ortama doğru kendiliğinden
gitmesine difüzyon denir.
• D i f ü z y o n i k i o r t a m ı n
yoğunluğu eşit oluncaya
kadar devam eder.
• Difüzyon hızında yoğunluk
farkı, sıcaklık ve molekül
büyüklüğü etkilidir.
• Difüzyon sırasında enerji
harcanmaz.
• Canlı ve cansız ortamlarda
oluşabilir.
OSMOZ
• Suyun yarıgeçirgen
b i r z a r d a n
difüzyonuna osmoz
denir.
• Suyun difüzyonunu
belirleyen, ortamın
zardan geçemeyen
madde miktarıdır.
• S uyun difüzyonu
iki ortamdaki madde
y o ğ u n l u ğ u
eşitleninceye kadar
devam eder.
Organik madde
Saf su
Zar
• Ç özünmüş bir maddenin yarı
geçirgen bir zardan difüzyonuna
diyaliz denir.
• Organik molekül (Glikoz) her iki
ortamda yoğunluk farkı
eşitleninceye kadar geçişe devam
eder.
• G l i k o z m o l e k ü l ü z a r d a n
geçemezse su molekülleri
glikozun bulunduğu ortama geçer.
• D iyaliz; çözünmüş maddenin,
osmoz; ise suyun yarı geçirgen
zardan difüzyonudur.
Az yoğun
%20
Tuz
Yoğunluk eşit
%20
Tuz
%20
Tuz
Çok yoğun
%20
Tuz
%60
Tuz
%40
Tuz
• Hücreler kendilerinden daha az yoğun (Hücre zarından geçemeyen
madde) bir ortama konduklarında dışarıdan su alarak şişerler buna
turgor denir. Yoğunlukları eşit ortamda ise hücrelerde bir değişiklik
olmaz.
• Hücre kendinden çok yoğun ortamda ise su kaybederek büzülür buna
plazmoliz denir.
KOLAYLAŞTIRILMIŞ
DİFÜZYON
• Permeaz adı verilen
proteinler tarafından
gerçekleştirilir.
• Bu olay sırasında
enerji harcanmaz ve
difüzyon kuralları
geçerlidir.
• İ y o n l a r k a n a l
p r o t e i n l e r i
a r a c ı l ı ğ ı y l a
taşınırken glikoz gibi
maddeler taşıyıcı
p r o t e i n l e r l e
hücrelere alınır.
AKTİF TAŞIMA
• Hücrenin enerji harcayarak bir
maddenin az yoğun ortamdan
çok yoğun ortama doğru
taşınması aktif taşımadır.
• Ç e ş i t l i i y o n l a r v e ş e k e r,
aminoasit gibi organik maddeler
bu yolla taşınır.
• B u olay sırasında taşıyıcı
proteinler görev alır, çeşitli
enzimler ve ATP kullanılır. Kanal
proteinleri kullanılmaz.
Pasif taşıma
Kanal
protein
Aktif taşıma
Taşıyıcı
protein
ATP
Difüzyon
Kolaylaştırılmış
difüzyon
Hücre dışı sıvı
ATP
H
Zar
potansiyeli
zarın iki
yüzeyi
arasındaki
voltaj
H
H
Proton
pompası
H
H
Sitoplazma
H
• Elektrojenik pompa: Bitkilerde, mantarlarda ve bakterilerdeki asılı
elektrojenik pompa olan proton pompaları zarların iki yüzü arasında
voltaj yaratarak enerji depolanmasını sağlayan zar proteinleridir. Voltaj ve
hidrojen yoğunluk farkı besinlerin alınışı gibi diğer süreçleri sürdürmek
için ikili bir enerji kaynağı oluşturur.
• Birlikte taşıma (Kotransport);
ATP den güç sağlayan
bir pompa bir bileşiği,
zarın bir tarafında
yoğunlaştırarak enerji
depolar. Bu bileşik
özgül zar proteinleri
içerisinden geçerek
geri dönerken, başka
bileşikleri de yanında
götürür.
Proton
pompası
Sükroz H
taşıyıcısı
H
difüzyonu
Sükroz
Büyük cisimler plazma zarından nasıl taşınır???
• Hücre zarlarından geçemeyecek kadar
büyük moleküller endositozla hücre içine
alınırken ekzositoz denilen olayla hücre
dışına atılırlar. Bu olaylar sırasında enerji
harcanır.
• Endositoz fagositoz ve pinositoz yoluyla
gerçekleşebilir.
• Akyuvarlar yalancı ayaklar çıkararak
besinleri hücre içine alırlar (Fagositoz)
• Daha çok sıvı besinler ise hücre
içine doğru meydana gelen bir cebe
girmesi şeklinde hücreye alınırlar.
(Pinositoz)
• Hücre içinde oluşan çeşitli salgılar
ve artık maddeler hücre dışına
kesecikler şeklinde atılır.(Ekzositoz)
Kısaca Hücre zarından taşınımda;
•  Basit Taşıma
(ATP harcanmaksızın-uniport, simport,
antiport)
•  Grup Translokasyonu
(Kimyasal değişikliğe uğratarak
Örn; glukoz glukoz 6 fosfata çevrilerek
fosforlanır.)
•  ABC Taşınım Sistemi (proteinler aracığı
ile)
Download