balkanlar coğrafyasının tıcarı merkezı romanya ve

advertisement
BALKANLAR COĞRAFYASININ
TICARI MERKEZI
ROMANYA VE EKONOMISI
COMMERCIAL CENTER OF BALKANS GEOGRAPHY ROMANIA AND ECONOMICS
ÖZET: Romanya, Avrupa’nın Güney Doğusunda yer alan
yaklaşık 22 milyon nüfuslu bir ülkedir. Karadeniz’e sınırı olan, Türkiye’den sonra Balkanların en geniş ve kalabalık ülkesidir. Batı Avrupa ülkeleri ile eski Sovyetler Birliği ülkelerinin kesiştiği bölgede
yer almaktadır. Yaklaşık 42 yıl sosyalist sistemde kalmıştır.
Romanya, Polonya’dan sonra Orta ve Doğu Avrupa’nın en
büyük ikinci pazarı durumundadır. 1989 yılında sosyalist sistemden ayrılmasıyla daha çok serbest piyasa ekonomisine yönelmiştir.
Son yıllarda daha çok Batı Avrupa ülkeleri ile ticari bağlantılara
geçmiştir. Geçiş döneminden sonra ihracatının yüzde 70’ini Avrupa Birliği üyesi ülkelerle gerçekleştirmektedir.
Türkiye - Romanya arasındaki deniz yolu mesafesinin kısa olması,
Romanya üzerinden Doğu Avrupa pazarlarına Türk mallarının girişi ve büyük pay alması olası bir durumdur. Türkiye ve Romanya
Balkan ülkeleri ekonomisinin lokomotifi görevini üstlenmektedir.
Bu çalışmada Romanya hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Ülkedeki ekonomi sistemindeki değişim ele alınmıştır. Son dönem
Türkiye ile karşılıklı iktisadi ve ticari ilişkilere değinilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Romanya, Balkanlar, Geçiş
Ekonomisi, Sosyalizm
ABSTRACT: Romania is a country with a population of
approximately 22 million in the South East of Europe. The border
with the Black Sea is Balkans largest and most populous country
after the Turkey. Western European countries and former Soviet
Union countries. He remained in the socialist system for about 42
years.
Romania is the second largest market in Central and Eastern Europe after Poland. With the departure from the socialist
system in 1989, he was more inclined towards the free market economy. In recent years, more commercial contacts have been made
with Western European countries. After the transition period, 70%
of the exports are realized by the members of the European Union.
Due to the short distance between Turkey and Romania, it is possible for Turkish goods to enter the Eastern European markets via
Romania and gain a large share. Turkey and Romania are the locomotive of the Balkan countries’ economy.
This study provided general information about Romania.
The change in the economic system in the country has been discussed. Recent economic and commercial relations with Turkey have
been mentioned.
KEYWORDS: Romania, Balkans, Transition Economy,
Socialism
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 45
2. Temel Bilgiler
1. Romanya Cumhuriyeti Kimliği
Resmi Adı: Romanya
Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
İdari Yapı: 41 Bölge ve 1 şehir idaresi
Bağımsızlık Tarihi: 13 Temmuz 1878
(Osmanlı İmparatorluğundan)
Başkent: Bükreş
Başlıca Önemli Şehirleri: Bükreş,
Cluj-Napoca, Köstence (Constanta),
Yaș, Timisoara ve Galati
Nüfusu: 21.904 (Bin)
Yüzölçümü: 238.391 km2
Resmi Dili: Romence
Etnik Yapı: % 89,5’ini Romenler, %
6,6’sını Macarlar, % 2,5’ini Romlar (Çingeneler) ve diğer etnik gruplar.
Din: % 87’si Ortodoks, % 7’si Protestan
ve % 5’i ise Katolik ve % 1 İslam (yaklaşık olarak)
Komşuları: Ukrayna, Moldova, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan
Para Birimi: Leu (RON)
GSYİH: 181.944 milyar dolar (IMF 2016
Tahmini)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 9.157
USD Dolar (2016 IMF Tahmini)
Doğal Kaynaklar: Kerestelik orman,
kömür, demir cevheri, tuz madeni
Üyesi Olduğu Başlıca Uluslararası Kuruluşlar: AB, AG, BIS, BSEC, CE, EBRD,
ECE, FAO, IAEA, IBRD, IFC, ILO, IMF, UN,
UNCTAD, UNESCO, WB, WCL, WEU,
WHO, WTOO, WTO
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 46
2.1 Coğrafi Yapı
Romanya, Avrupa’nın Güney
Doğusunda Karadeniz’e kıyısı bulunan ve yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip ülkedir. Batı Avrupa ülkeleri ile eski
Sovyetler Birliği ülkelerinin kesiştiği
bölgede olması ve önemli ticaret yollarının kavşağı niteliği taşımaktadır.
Bundan dolayı önemli coğrafi ve jeopolitik konuma sahiptir. Nüfus ve yüzölçümü bakımından balkanların Türkiye’den sonra en kalabalık ve geniş
ülkesidir. Komşularını Bulgaristan 608
km, Macaristan 443 km, Moldova 450
km, Sırbistan 476 km ve 531 km ile Ukrayna oluşturmaktadır. Başkent Bükreş
yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olup
diğer büyük şehirler ortalama 300 bin
nüfusludur. Romanya Karadeniz ve
Tuna Nehri bağlantıları ile Avrupa ve
Orta Doğu ülkeleri arasında coğrafi
açıdan oldukça stratejik önemi bulunmaktadır.
İklim olarak, Orta Avrupa’ya has
ılıman – karasal iklim tipi görülmektedir. Kış ayları soğuk ve karlı, yazları ise
sıcak ve kurak geçmektedir. Yağmurlar
ise genel olarak ilkbahar ve sonbahar
aylarında etkili görülmektedir. Kış aylarında ortalama sıcaklık – 3 derecelerde
seyrederken, yaz ayları ortalaması ise
22 – 24 derece civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı 600 – 700 mm iken,
bu oran dağlık ve ormanlık bölgelerde
1000 mm’nin üzerine çıkmaktadır.
2.2 İşgücü, Etnik ve Dini yapı
Ülkede toplam çalışma yaşında
olan işgücü ise yaklaşık olarak 10 milyon civarındadır. Son zamanlarda işsizliğin toplam işgücüne oranı ise yüzde
7.4’tür. Nüfusun yüzde 70’ini 15 – 64
yaş arası nüfus oluşturmaktadır. Ülke
nüfusunun yüzde 89,5’ini Romenler,
yüzde 6,6’sını Macarlar, yüzde 2,5’ini
Romlar (Çingeneler) ve diğer etnik
yapılar oluşturmaktadır. Resmi dil Romence’dir, fakat Fransızca ve Almanca
yaygın olarak kullanılan yabancı diller arasındadır. Nüfus artış hızı diğer
Avrupa ülkeleri gibi negatif yöndedir.
Nüfusun azalmasında önemli etkenler
arasında; ölüm oranının doğum oranından fazla olması ve dış ülkelere işgücü göçlerinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Nüfusun yüzde 99’u
Hristiyanlık dinine mensup, yaklaşık
yüzde 1’i ise İslamiyet’e inanmaktadır.
Hristiyanlığa inananların mezhep olarak dağılımı ise % 87’si Ortodoks, % 7’si
Protestan ve % 5’i ise Katolik’tir.
2.3 Tarihçe
Osmanlı imparatorluğu, 1806
– 1812 Osmanlı – Rus savaşından
mağlup olarak ayrılınca 1821 yılında
Çarlık Rusya’sı ile Bükreş anlaşmasını
imzalamak zorunda kalmıştır. Netice
itibarıyla Besarabya bölgesini Rusya’ya
bırakmıştır. Romanya, 93 harbi olarak
bilinen 1878 Plevne’de Osmanlıların
Ruslara karşı mağlubiyetinden önce
9 Mayıs 1877 tarihinde tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de tanınmamıştır.
Osmanlılar ise Romanya’nın bağımsızlığını 13 Temmuz 1878 tarihinde resmen tanımıştır. 1878 yılında Berlin anlaşmasıyla Osmanlıdan ayrılan Eflak ve
Boğdan Romanya adı altında birleşerek Bağımsız Romanya Cumhuriyetini
oluşturmuştur. Fakat aslen Romanya
toprağı olan Besarabya bölgesini Ruslar geri vermemiştir. Besarabya bölgesi SSCB döneminde Moldova Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetine dahil edilmiştir.
Romanya 1947-1989 yılları
arasında tam 42 yıl boyunca sosyalist
sistem ile yönetilmiştir. 1990 yılında
Doğu Blok’unun dağılmasıyla çok partili demokratik sisteme geçmiştir. 1990
yılı sonrasında serbest piyasa ekonomisine geçiş süreci başlamıştır. Geçiş
reformlarını başarıyla uygulayan Romanya 2004 yılında NATO’ya ve 2007
yılında da Avrupa Birliğine üye olmuş- yükselmiştir. Bu oran, diğer geçiş ve
tur.
AB ülkelerine göre oldukça düşük olsa
da, orta ve uzun vadede artması müm3. Genel Ekonomik Durum
kündür.
Romanya, Polonya’dan sonra İkinci Dünya Savaşından ağır
Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük kayıplarla çıkan Romanya, ekonomiikinci pazarı durumundadır. Sosyalist nin tüm sektörlerinde mücadeleler
dönemde sanayileşmeye önem ve- vermiş, 40 yıllık sürede ekonomisini
rilmesiyle birlikte ülke içinde büyük toparlamayı başarmıştır. Ülke, ikinci
şehirlere kırsal bölgelerden göçler Dünya Savaşından günümüze kadar
gerçekleşmeye başlamıştır. Büyüyen geçen 60 yıllık sürede sosyalist, desanayi neticesinde, 1989 yılında GSYH mokrasi ve AB gibi üç farklı dönem ve
içinde sanayi sektörünün payı yüz- sistem yaşamıştır. Ekonomisini daha
de 57’ye kadar yükselmiştir. Sosyalist fazla kalkındırmak büyütmek için
sistemin özellikle ağır sanayiye önem 1989 devriminden sonra piyasa ekovermesi, bugünkü Romen ekonomi- nomisine adapte olabilmek için geçiş
sinin altyapısını teşkil etmektedir. Ro- reformları uygulayarak dış ticarete
manya’nın 1989 yılında işletme, mal büyük önem vermiştir. Özellikle geçiş
ve hizmet üretim tesislerinin devlet yıllarında devlet kontrolü altındaki
kontrolünden özel sektöre geçişi dö- işletme ve kuruluşların şeffaf şekilde
neminin ardından tarım ve sanayi sek- özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat
törlerinde küçülmeler ve daralmalar seviyelerinin iyileştirilmesine yönelik
başlamıştır. 2007 yılına gelindiğinde politikalar uygulamaya başlamıştır. Bu
sanayi sektörünün GSYH’daki payı tür ekonomik ve sosyal politikalar IMF,
%36,7’ye kadar gerilemiştir. Sosyalist Dünya Bankası ve Avrupa Birliği taradönemde hizmet sektörü ise yeterin- fından desteklenmiş ve teşvik edilmişce gelişememiştir. Bu durum sistemin tir.
felsefi yapısından kaynaklanmaktadır. Romanya 1989 yılında sosyalist
Demokrasi ve piyasa ekonomisine ge- sistemden ayrılmasıyla daha çok serçişten sonra, hizmet sektöründe iyileş- best piyasa ekonomisi ve gelişmiş Avmeler başlamış ve GSYİH’daki payı ise rupa ülkeleri ile bağlantılara geçmiştir.
2007 yılı itibarıyla yüzde 55,9’a kadar Demokrasiye geçişten günümüze bir-
çok reformları gerçekleştirerek 17 yıl
içinde NATO ve Avrupa Birliğine üye
olmayı başarmıştır. 1989 yılı sonrası
Romanya’da tarım ve sanayi sektörlerinde küçülme ve daralma yaşanırken,
hizmet sektöründe istenilen ölçüde
olmasa da büyüme kaydedilmiştir.
Yaklaşık 42 yıl merkezi planlama ekonomisinde ve sosyalist sistemde kalan
Romanya, piyasa ekonomisine geçiş
dönemi veya “şok dönem” olarak bilinen sıkıntılı dönemi 10 yıl gibi kısa
sürede tamamlamıştır. 2000’li yıllardan sonra ekonomik gelişmeler ve
büyümeler daha hızlı yaşanmış, geniş kapsamlı özelleştirmeler yapılmış,
enerji, maden ve sanayi sektörleri yeniden yapılandırılmıştır. Sosyalist sistemden kalma eski ve hantal tesisler
modernleştirilmiştir. 2000’li yıllarda
en hızlı şekilde gelişen ve modernleşen sanayi kolu otomobil üretimi ve
eczacılık olmuştur (İGEME,2011). Her
iki sektör de yabancı yatırımcılar tarafından desteklenmiştir. Romanya’nın
makroekonomik alanda ilk etapta uyguladığı politikalar yoksul ve orta sınıfı
güçlendirmek ve yoksullukla mücadele olmuştur. 2005 yılı CIA’nın tahmini
verilerine göre ülke nüfusunun yüzde
25’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır (CIA World Factbook, 2011).
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 47
Uygulanan politikalar neticesinde
yoksullukla mücadelede büyük ölçüde başarılı olunmuş, bu oran daha aşağılara çekilmiştir.
Romanya, tarım ve hayvancılık açısından, oldukça verimli ovalara
ve topraklara sahiptir. Birçok çeşit tarım ürünü yetiştirilme ve yetiştirilmeye de elverişlidir. Hayvancılık sektörü
de tarım kadar gelişmiş durumdadır.
Avrupa ülkeleri ile genel kıyaslama
yapıldığında geri kaldığı görülmektedir. Geri kalmasının nedenleri arasında, tarım arazilerinin küçük parçalara
ayrılmış olması, tarım ürünlerinin iç
ve dış piyasada istenilen ölçüde pazarlanamaması, üretici kesime yeterli
desteklemenin yapılamaması ve son
olarak da ülke içinde tarım ürünlerini
işleyecek modern tesislerin yetersizliği
gösterilebilir. Aynı durumun hayvancılık sektöründe de geçerli olduğunu
söylemek mümkündür. Fakat tesis ve
işletmelerde (Avrupa Standartları) gerekli düzenlemeler yapıldığında, Avrupa’nın en zengin tarım ve hayvancılık
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 48
sektörüne sahip olma potansiyeli kaçınılmazdır.
Son zamanlarda Romanya’da
üretilen mal ve hizmetler sektörler bazında ele aldığımıza; endüstri ürünlerini kömür, petrol, gaz, kimyasallar ve
metaller, makine üretimi, gemi inşaat
sanayi, kara ve demiryolu taşımacılığı
ekipmanları, iletişim ekipmanları, traktörler ve inşaat ekipmanları, elektrik
enerji üretimi, elektrik enerjisi üretimi,
medikal ve bilimsel araçlar, dayanıklı tüketim malları, tekstil, gıda sanayi
oluşturmaktadır. Tarım ürünleri ise;
tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu,
sebze ve meyveler, kırmızı et ve süt
oluşturmaktadır.
Romanya 2000’li yıllardan
sonra ortalama yüzde 6’lık ekonomik
büyümeye ulaşsa da 2009 küresel
krizden etkilenmiştir. Küresel kriz ekonomide küçülme ve daralmalara yol
açmıştır. En fazla küçülme inşaat sektöründe hissedilmiştir. Yine ekonomik
küçülme ve daralmaya başka ülkelere
işgücü göçleri de etkili olmuştur. Kriz
sonrasında da ülke,
mak roekonomik
göstergeler açısından diğer Doğu
Avrupa
ülkeleri
gibi AB ülkeleri ortalamalarının gerisinde kalmıştır.
2014 yılı verilerine
göre toplam istihdamın yüzde 30’u
tarım, yüzde 23’ü
sanayi ve yüzde
47’si hizmet sektörlerinde
istihdam edildiği görülmektedir. 2014
yılı işsizlik oranının
yüzde 6,9 olarak
görülse de, genç
nüfusta bu oran
yüzde 20,8 olarak
karşımıza çıkmaktadır. IMF, Romen
ekonomisine biraz
daha pozitif yaklaşımla bakarak,
2016 yılı ekonomideki büyüme tahminlerini yüzde 4.2 olarak ön görmektedir. IMF’nin bu yorumu Romanya’nın
makroekonomik yapısını azda olsa değiştirmesi beklenmektedir.
“Romanya’nın uzun vadeli bir gelişme
sağlaması için hedefleri arasında temel altyapı eksikliklerinin giderilmesi,
teknoloji ve Ar-Ge’nin desteklenerek
ekonomik rekabetin artırılması, eğitim
sisteminin iyileştirilerek insan sermayesinin geliştirilmesi, idari kapasitenin
güçlendirilmesi ve bölgeler arası farklılıkların giderilmesi bulunmaktadır
(Romanya Ticaret Müşavirliği, 2010)”.
2015 Euro stat verilerine göre Romanya’nın GSYH’sı 177 milyar dolar olup,
reel GSYH büyüme oranı ise yüzde
3,6 olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına
düşen GSYH ise 9.080 dolar civarındadır. 2015 yılında eksi enflasyonun
yaşandığı ülkede işsizlik oranı yüzde
6,4 olmuştur. Asgari ücretin 235 avro
olan Romanya’da kişi başına düşen dış
borç ise 5.012 dolar olarak karşımıza
çıkmaktadır1.
3.1 Dış Ticaret
Romanya, 1980’li yıllarda kapalı ekonomi sistem içinde yer alırken,
sistem gereği mal ve hizmet ithalatını
en az seviyede tutarak, özellikle gıda
ve enerji ihracatını artırarak elde ettiği
ticaret fazlalıklarıyla ikinci Dünya Savaşından kalma dış borç ödemelerinde kullanmıştır. 1989 yılına kadar dış
ticaretinin büyük kısmını Doğu Bloku olarak bilinen sosyalist ülkeler ile
yapmıştır. 1990 yıllarına gelindiğinde
ülke, petrol ürünleri ihracatı ve gıda ve
tüketim mallarını da iç piyasaya yönlendirerek ihracat politikalarını değiştirmiştir. Netice itibarıyla diğer geçiş
ülkelerine kıyasla halkın refah düzeyinde gerilemeler yaşanmaya başlamıştır (Romanya Ülke Raporu: 2012).
Geçiş döneminden sonra Romanya
ihracatının yüzde 70’ini Avrupa Birliği
üyesi ülkelerle gerçekleştirmektedir.
Sebep olarak ise bu ülkelerin yakın olması, taşımacılığın kolay olması hem
1 Romanya ile İkili İlişkiler / T.C. Dışişleri
Bakanlığı www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Avrupa › Romanya
de bu ülkelerin satın alma gücünün
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Başka bir neden olarak da eski
Doğu Bloku ülkeleri ekonomilerinin
bozulması ve halkın satın alım gücünün zayıflaması gösterilebilir. Günümüzde Romanya’nın başlıca ticaret
ortaklarını başta Almanya olmak üzere, İtalya, Fransa, Macaristan, Türkiye,
Polonya ve Rusya Federasyonu oluşturmaktadır.
Romanya’nın AB’ye tam üye
olması, reformların uygulanması ve
yabancı yatırımcılar açısından bürokrasinin azaltılması, özellikle yabancı
yatırımcılar bakımından hedef ülke
haline gelmiştir. 2011 yılında Romanya, hedef Pazarlar arsında yabancı yatırımcı açısından cazip ilk 12 ülke arasında yerini almıştır.
4. Türkiye – Romanya İlişkileri
4.1 Siyasi İlişkiler
Romanya’da 1947 yılında Cumhuriyet ilan edilmiş, sırasıyla 1955
yılında Varşova Paktı’na ve Birleşmiş
Milletlere üye olmuştur. 1989 yılında
Varşova Paktı üyesi ülkelerin birlikten
kopmaya başlamasıyla Çavuşesku rejimi yıkılmıştır. Nisan 1990 yılında ilk
serbest seçimler yapılmış ve ülke serbest piyasa ekonomisine doğru güvenli adımlarla ilerlemeye başlamıştır.
Bu gelişmelerin ardından Romanya
2004 yılında NATO’ya ve 2007 yılında
da AB’ye tam üye olarak katılmıştır.
Türkiye bu dönemlerde Romanya ve
Bulgaristan’ın NATO üyeliklerini parlamentoda kabul edilen kararla desteklemiştir. Kısacası Romanya ve Bulgaristan’ın AB üyelikleri Türkiye’nin NATO
üyelik katkılarıyla gerçekleşmiştir.
Romanya’nın, Türkiye’yi Batı ve
Tablo 1. Türkiye – Romanya Arasında ikili Ticaret Rakamları (Milyon dolar)
Yıllar
2013
2014
2015
2014/2015 % Değişim
İhracat
2.600
3.008
2.817
-6.4
İthalat
3.600
3.362
2.600
-22.7
Denge
-1.000
-354
217
161
Hacim
6.200
6.370
5.417
-15
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Avrupa › Romanya
Kuzey Avrupa’ya, İskandinav ülkelerine ve Rusya Federasyonuna bağlayan
yollar üzerinde olması, aynı zamanda
Balkan coğrafyasının merkezinde yer
alması jeopolitik olarak büyük önem
taşımaktadır. Her iki ülkenin Karadeniz’e sınır olması karşılıklı ticari ilişkileri yoğunlaştırmaktadır. Romanya’da
bulunan soydaşlarımız olan Tatar ve
Türk nüfusları iki ülke arasında köprü
vazifesi üstlenmektedir. Karşılıklı barış
ve diyaloğun pekişmesinde önemli rol
almaktadırlar.
İki ülke arasındaki ilişkilerin
başlangıcı tarihin derinliklerine dayanmaktadır. Türkiye – Romanya arasında var olan yakın dostluk çerçevesi
içinde siyasi, kültürel, ekonomik ve insani ilişkiler bulunmaktadır. 2011 Aralık ayında imzalanan Stratejik Ortaklık
Belge’siyle ilişkiler daha ileri seviyeye
yükseltilmiştir. Her iki ülke Balkanlar
coğrafyasının en güçlü ülkelerini oluşturmaktadır. Stratejik ortak işbirliği
yapması balkanlarda barış ve huzur
için ayrı önem arz etmektedir. Her iki
ülke Balkanlar coğrafyasının şekillenmesinde önemli roller üstlenmektedir.
Romanya’da yaklaşık 70 bin soydaşımız yaşamaktadır. Resmi olarak ta-
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 49
nınan diğer azınlıklar gibi kurdukları
birlik ve dernek aracılığıyla Romanya
devletinin kendilerine tanıdığı anayasal haklardan yararlanmaktadır. Ülkede azınlıklara ait birlikler bir siyasi
parti statüsünde kabul edilmekte ve
nüfus oranına göre Romanya Parlamentosunda temsil edilmektedir. Günümüzde Türklerin ve Tatar Türklerinin
parlamentoda birer temsilcisi bulunmaktadır2.
4.2 Ticari ve Ekonomik İlişkiler
1990’lı yıllarda Romanya’nın
serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecine girmesinden itibaren karşılıklı
dış ticaret hacminde artışların olduğu
aşikar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle Romanya’nın 2007 yılında AB
üyesi olmasıyla Ortak Ticaret Politikasına tamamen uyum sağlamıştır. “Romanya, Türkiye ve AB dışındaki üçüncü
ülkelerden sanayi mamulü ithalatında
AB’nin Ortak Gümrük Tarifesini (OGT),
tarım ürünlerinde ise ilgili ülkelere taviz verilen ürünler dışında yine Dünya
Ticaret Örgütü taahhütlerini uygulamaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre Romanya’ya
yapılacak ithalat ve ihracatta herhangi kısıt
ve sınırlama yoktur ancak sadece insan sağlığına ve hayatına zarar
verebilecek ürünlerde
yasaklamalar ve kısıtlamalara gidilmektedir.
Bu gibi ürünler içim ise
Romanya hükümetinin
gerekli birimlerinden
izinlerin alınması gerekmektedir” (Romanya Ülke Raporu, OKA,
2011: 13).
Türkiye - Romanya arasındaki deniz yolu mesafesinin
kısa olması, Romanya
ve Doğu Avrupa pazar2 Romanya ile İkili İlişkiler
/ T.C. Dışişleri Bakanlığı
www.mfa.gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Avrupa ›
Romanya
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50
larına Türk mallarının girişi ve büyük
pay alması olası bir durumdur. Bölgenin Güçlü iki ülkesi olan Türkiye ve Romanya Balkan ülkeleri ekonomisinin
lokomotifi vazifesini üstlenmektedir.
Her iki ülke; Türkiye’nin girişim ve öncülüğüyle 25 Haziran 1992 tarihinde
İstanbul’da kurulan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) örgütü üyesidir. Aynı
zamanda KEİ’nin kilit ülkeleri konumundadır. Yine Romanya, Türkiye’nin
Balkanlardaki en büyük ticari ortağı
durumundadır.
2015 yılı verilerine göre Türkiye’nin, Romanya’ya ihracatı 2,8 milyar
doları geçmiş durumdadır. Aynı yılın
ithalat rakamları ise 2,6 milyar seviyesindedir. Yıllar itibarıyla iki ülke arasında dış ticaret dengeleri incelendiğinde
önemli bir açık söz konusu değildir.
Türkiye’nin Romanya’ya başlıca ihraç
ürün kalemlerini; Tekstil ürünleri, demir – çelik, kara taşıtları, enerji üreten
makine ve cihazlar oluşturmaktadır. İthal ürün kalemlerini ise metal cevherleri, kara taşıtlar, hurda demir, binek
otomobilleri ham petrol ve ürünleri
oluşturmaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler
1990’lı yıllarda Doğu Blok’unun
yıkılmasıyla ülke içinde yaşanan dönüşüm ile beraber dış politikalarında da
önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşından
sonra farklı kutuplarda yer alan Türkiye ve Romanya, Soğuk Savaşın sona
ermesi ve Romanya’nın demokrasiye
geçişi ile birlikte ikili siyasi ve ticari ilişkiler büyük ivme kazanmıştır. Türkiye,
Romanya’nın NATO ve AB üyeliklerine
destek vererek, karşılıklı dostluk ve işbirliğine önemli katkılar sağlamıştır.
Her iki ülke Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne üye olması, Balkanlar
coğrafyasında bulunması ve uzun yıllar tarihi birlikteliklerin olması gibi ortak yönler değerlendirilebilir. Yine günümüzde bulundukları bölgede güçlü
ekonomilere sahip olan Türkiye ve Romanya Balkanlarda barışa, istikrara ve
ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması
mümkündür.
Romanya’da Osmanlı döneminden kalan Türk ve Tatar nüfusunun
varlığı, gelenek ve inançlarını özgürce
yaşamaları iki ülke arasındaki ilişkilere
pozitif ivme katmaktadır. Yine 2005 yılında İstanbul’da Romen Kültür Enstitüsü’nün açılmış olması ve ünlü bilgin
Dimitrie Cantemir’in İstanbul’da bulunan evinin Müze olarak açılması karşı- •
lıklı kültürel ve etnik ilişkiler açısından
•
önem arz etmektedir.
•
Türkiye ticari bakımdan Balkanların derinliklerine, İskandinav
ülkelerine ve eski sosyalist ülkelere •
ulamada Romanya’nın bulunduğu konumu en iyi şekilde değerlendirebilir.
Yine aynı şekilde Romanya Orta Doğu •
ve Kafkaslara ulaşmada Türkiye’nin jeopolitik durumunu değerlendirebilir.
Yine her iki ülke Balkanlarda rekabetten ziyade birbirlerini tamamlayıcı du- •
rumda olabilir.
Kaynakça:
• BÂLDAN,F. C. (2015), “Analysis Of
•
•
The Political Component Of The
Country Risk For Romania”, Faculty of Economics, University of
Pitesti, Scientific Bulletin – Economic Sciences, Volume 14/ Issue 1
pp: 49 – 55
DEİK, (2009), Romanya Ülke Bülteni
Economist Intelligence Unit (2015)
GDP data source: http://data.
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
GDP projections: http://data.worldbank.org/data-catalog/global-economic-prospects
Gross domestic product 2015 World DataBank - World Bank
databank.worldbank.org/data/
download/GDP.pdf
GWARTNEY, j. , LAWSON, R. & HALL,
J. (2015), Economic Freedom of
the World, 2015 Annual Report
Romanya - Vikipedi https://tr.wikipedia.org/wiki/Romanya
Romanya ile İkili İlişkiler / T.C. Dı-
•
•
•
•
•
•
•
•
şişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
› Dış Politika › Bölgeler › Avrupa ›
Romanya
Romanya Ülke Raporu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2011
Romanya Ülke Raporu, 2012
T.C. Dışişleri Bakanlığı, www.mfa.
gov.tr › Dış Politika › Bölgeler › Avrupa › Romanya
T. C. Ekonomi Bakanlığı www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/
disIliskiler/.../html-viewer-ulkeler;
Turkey.mfa.gov.by/tr/ticaret_ve_
ekonomi_servisi/ikili_ticari_iliskileri/
Türkiye-Romanya İlişkileri | BİLGESAM www.bilgesam.org/incele/146/-turkiye-romanya-iliskileri
URAL, S., KILINÇ, S. (2015), Türkiye
– Romanya İlişkileri (1923 – 1950),
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi KAÜ İİBF Dergisi
Cilt 6, Sayı 11, 2015
Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 51
Download