canlılık hücre *le ba*lar

advertisement
CANLILIK HÜCRE İLE
BAŞLAR
HÜCRE NEDİR?
 Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından
en küçük parçası. Canlılar, hücrelerden meydana
gelir.Hücrenin 3 temel kısmı vardır
 Sitoplazma,çekirdek,hücre zarıdır.
MİKROSKOPTA GÖZLEMLEDİĞİMİZ SOĞAN ZARI
AĞIZ İÇİ EPİTEL HÜCRE
Numaraların hangi organelleri ifade ettiğini bulalım.
Hücre üç temel kısımdan oluşur:
 Hücre Zarı
 Sitoplazma
 Hücre Çekirdeği
Hücrenin Bölümleri
Hücre Zarı
Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan canlı, saydam, esnek ve seçici
geçirgen bir zardır. Seçici geçirgenlik, hücre zarının bazı maddeleri hücre
içine alıp bazılarını almamasıdır.
Akıcı-mozaik zar modeline göre
hücre zarı, iki sıra yağ
tabakasıyla bu tabakalarda
yüzen farklı büyüklük ve
yapıdaki proteinlerden oluşur.
Hücre zarının görevleri;
*Hücreye sekil verme,
*Hücreyi dış etkilerden
koruma,
*Hücrenin madde alış-verişini
sağlama.
Hücre Duvarı
Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selülozdan yapılı, ikinci bir tabaka
bulunur, buna hücre duvarı ya da hücre çeperi denir. Hücre zarına destek olur.
Bitki hücresine belirli bir şekil kazandırır. Hücre duvarı; Cansızdır, Tam
geçirgendir. Dayanıklı ve sert yapılıdır. Mantarlarda ve bazı bakterilerde de
hücre duvarı bulunur. Hücre duvarı hayvan hücrelerinde bulunmaz.
Sitoplazma
Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran canlı sıvıdır. Büyük bir kısmı sudur.
Içerisinde organel denilen çeşitli görevleri üstlenmiş ve özelleşmiş yapılar
bulunmaktadır. Canlılık olaylarının tamamı sitoplazma içinde gerçekleşir.
Sitoplazma canlıdır, bozulduğunda hücre ölür. Sitoplazmanın yapısında
genellikle %60–95 oranında su bulunur. Ayrıca yağ
asidi, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, madensel
tuzlar, enzimler ve hormonlar
bulunur. Hücredeki hayatı olaylar, sitoplazmadaki organel adı verilen çok
küçük yapılar üzerinden gerçekleştirilir. Başlıca organeller; endoplazmik
retikulum, ribozom, golgi cisimciği (aygıtı), mitokondri, lizozom, sentrozom,
koful ve plastitlerdir.
Çekirdek
Hücrenin en önemli organeli ve yöneticisi konumundadır. Dış tarafı çift kat
zarla çevrili, içerisi ise karyoplazma denilen sıvı madde ile doludur. Ayrıca
kromozomlar ve çekirdekçik de burada bulunur.
Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük
parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin
makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla,
dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen
hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler.
Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı farklılıklar
gösterirler.
ORGANELLER
1. MİTOKONDRİ
 Hücrelerin ihtiyacı olan enerjiyi üretir.
Organeller
Mitokondriler
2-3 mikron uzunluğunda 0,5 mikron çapında elektron mikroskobuyla kolayca
görülebilen elips biçiminde parçalardır. Sosis veya çomak biçimindedir.
Mitokondrinin yapısında 2 zar bulunur. Hücrenin enerji meydana getirici
üniteleridir.
2. LİZOZOM
Yuvarlak, zarla çevrili, içersinde eritici (hidrolitik) enzimleri içeren
organellerdir. Hücrenin sindirim görevini üstlenmiş olan yapılardır.
Hücre içi fazla ve zararlı yapıları ortadan kaldırırlar.
3. Golgi aygıtı
Golgi aygıtı ya da kompleksi, zarımsı tüp ve keseciklerin biraraya gelmesiyle
meydana gelir. Genellikle çekirdeğe yakındır. Bilhassa aktif salgı yapan bez
hücrelerinde göze çarpar. Asıl görevinin hücrenin salgıladığı proteinleri depolamak
olduğuna inanılmaktadır. Paketleme ve salgı
görevi yapar. Salgı bezlerinin hücrelerinde sayıları daha fazladır. Örnegin; ter
bezlerinden ter, bunlar gibi örnekler. Golgi aygıtı
büyük çalışmalar sonucu bulunmuştur.
4. Endoplazmik retikulum
Sitoplazmada besin dolaşımını, yağ ve hormon sentezini sağlayan, hücre zarı ve
çekirdek zarı arasında yer almış bir sıra karışık kanallar sistemidir.
5. Plastitler
Yalnızca bitki hücrelerinde bulunurlar.
Plastitler; Kloroplastlar, Kromoplastlar ve Lökoplastlar olmak
üzere üçe ayrılır:
Bitki hücrelerinde görülen kloroplastlar
Kloroplast 'lar, yeşil renklidir, klorofil
içerirler. Bitkilere yeşil rengini bunlar verirler. Güneş ışığı
karşısında su ve karbondioksitten organik maddeler imal
ederler ki, bu olaya karbon özümlemesi (fotosentez) adı
verilir.
KLOROPLAST
 Kloroplast bitki hücresinde varken hayvan hücresinde
bulunmaz. Kloroplast bitkilerde yapraklarda,genç
gövdelerde ve fotosentetik dokularda bulunan bir
organeldir
Kromoplast
Kromoplast bitkilere farklı renkler kazandıran
plastittir. Lökoplastlar gibi renksiz değildir.
KROMOPLAST lar, renkli plastitlerdir. Turuncu, sarı
kırmızı olabilirler. Havuçve domates
gibi meyve ve sebzelerin kendine has renklerini verirler
Lökoplast
Lökoplastlar, renksizdirler. Bitkilerin ışıkgörmeyen
kısımlarında (kök, yumru vb.)
bulunurlar. Nişasta depolarlar.
6.Ribozomlar
endoplazmik retikulum kanalcıkları boyunca sıralanmış ve
sitoplazmada dağınık olarak bulunan protein sentezinin
başladığı yapılardır.
Ribozom yardımı ile sentezlenen proteinler endoplazmik
retikulum aracılığı ile hücre içi bölgelere veya hücre dışına
iletilirler. Kısaca görevi protein sentezidir
.
7.Koful
Vakuollar, içleri kendilerine has bir özsu ile dolu yapılar
olup bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinden daha fazla
bulunur. Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde ise tek
tek ve büyüktür.
8.Sentrozom
Bu organel sadece hayvan hücrelerinde bulunur ve bölünme
esnasında kromozomların kutuplara taşınması görevini üstlenmiştir.
Download