Uploaded by User8538

anatomi 1

advertisement
Prof. Dr. Ali Ahmet DOĞAN
BİYOLOJİ
ANATOMİ
FİZYOLOJİ
Spor Anatomisi
Egzersiz Fizyolojisi
İNSAN ANATOMİSİ
Anatomi en eski temel medikal bilim dalıdır.
 Anatomi: Ana + Tomie (Yunanca)
 Ana
 Tomie
: İçinde, ayrılmış
: Kesmek ayırmak
İNSAN ANATOMİSİ
 Anatomi terimi, eski Yunanca
Ana (içinden) ve
Tome (Temnein) (kesmek) kelimelerinin birleşmesiyle
oluşmuştur. Keserek ayırma, parçalama anlamına
gelmektedir.
 Anatomi teriminin Latince’de ki karşılığı
Dissection’dir.
TANIM
Anatomi
Anatomi vücudun normal şeklini yapısını, vücudu
oluşturan organları, organlar arasındaki yapısal
ilişkileri, organların görevsel ilişkilerini inceler.
Kinesyoloji
(Hareket Bilimi)
İnsan hareket sisteminin yapı ve özelliklerini,
hareketlerin yer, konum ve zamanla olan ilişkilerini,
hareketlerdeki sınırlamaları, hareket prensiplerini
inceler.
TANIM
FİZYOLOJİ
 Canlıların mekanik, fiziksel ve biyokimyasal
fonksiyonlarını ve sistemlerinin işleyişini
inceleyen bilim dalıdır.
YAŞAYAN ORGANİZMALARIN
KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
A.
B.
C.
D.
E.
Metabolizma
Uyaranlara cevap
verme=Responsiveness
Hareket (bütün yapısal düzeylerde)
Büyüme/farklanma
Üreme
SİTOLOJİ (Hücre Bilimi) 1
 Canlılar, hücre adı verilen en küçük
yapısal birimlerin, çok karmaşık
fonksiyonları yerine getirebilecek
şekilde bir araya gelmesiyle
oluşmuşlardır.
SİTOLOJİ (Hücre Bilimi) 2
 Canlılarda, atomlar ve moleküller belirli
yollarla bağlantı kurarak, vücudu inşa
eden hücreleri oluştururlar.
 İnsan vücudu, kan hücreleri ve kas
hücreleri gibi çeşitli tiplerde yaklaşık 100
trilyon hücreden oluşur.
 Hücreler, fonksiyonlarına göre çeşitli şekil
ve hacimde olmalarına rağmen çoğu
sadece mikroskopla görülebilecek kadar
küçüktür.
HÜCRENİN YAPISI
 Hücre, bir canlının bütün özelliklerini taşıyan,
en küçük birimidir.
 Canlıların hepsi hücrelerden oluşur, cansız
varlıkların hücresel bir yapısı yoktur.
 Canlıların farklı hücrelere sahip oluşu
canlıların yapıları hakkında bilgi verir. (Yaşam
tarzı, ömrü, beslenişi…)
 Hücrelerin hepsi başka bir hücrenin
bölünmesiyle oluşur.
HÜCRENİN YAPISI
 Hücrede bölünme, hücre zarının bölünme emri
vermesi sonucu oluşur ve ortaya önceki hücrenin
tüm özelliklerini taşıyan yeni bir hücre çıkar.
 Hücrelerin bazıları belli bir zamana kadar
bölünme yeteneği taşırlar, bir süre sonra
kaybederler.
 Hücreler bağımsız hareket ettikleri halde birlikte iş
görürler. Bu iş gruplarına doku denir.
HÜCRENİN BÖLÜMLERİ
 Hücrelerde 3 ana bölüm bulunur.
Bunlar,
 Hücre zarı,
 Sitoplazma ve
Hücre çekirdeğidir.
HÜCRE ZARININ ÖZELLİKLERİ
A. Canlıdır: Hücre zarı canlı bir yapıya sahiptir.
B. Saydamdır: Hücre zarı saydam bir yapıya sahiptir.
C. Esnektir: Hücre zarı esnek bir yapıya sahiptir.
D. Akışkandır: Hücre zarı akışkan bir özelliğe sahiptir.
E. Seçici geçirgendir: Hücre zarı seçici geçirgendir ve
seçici geçirgenliği sayesinde büyük molekülleri içine
almaz.
SİTOPLAZMA
 Sitoplâzma, çekirdek ve hücre zarı arasında
bulunan yumurta akı kıvamında sıvı kısımdır.
 %60 - %90 arası sudan oluşur. Kalan %40 %10’luk kısım da protein, yağ, karbonhidrat,
vitamin ve minerallerden meydana gelmiştir.
 Plazma zarı ile nükleus arasını doldurur.
 Bir canlıda saptanan her türlü canlılık olayları
sitoplazma içerisinde geçer.
Sitoplazmanın Görevleri
A. Biyokimyasal reaksiyonlar için zemin
oluşturmak.
B. Organellere yataklık etmek
C. Rotasyon ve sirkülasyon hareketleri ile
organellerin hareketini sağlamak.
HÜCRENİN ORGANELLERİ
• Mitokondri
• Endoplazmik Retikulum (E.R.)
• Golgi Aygıtı (Golgi Cisimciği)
• Ribozom
• Sentrozom
• Plastitler
• Koful
• Lizozom
• Flagella
MİTOKONDRİ
 Oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde
bulunur.
 Sayıları hücre başına birkaç taneden 2500'e
(karaciğer hücresinde) kadar çıkar.
 Hücrenin enerji reaktörü de denebilir.
MİTOKONDRİ
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
 Yağ, karbonhidrat ve protein sentezi.
 Hücre içinde madde taşınması.
 Kas hücrelerinin kasılabilmesi için
gerekli olan kalsiyumu depo etmek,
ENDOPLAZMİK RETİKULUM
GOLGİ AYGITI (GOLGİ CİSİMCİĞİ)
 Golgi aygıtının görevi üretilen maddeleri yapısal olarak
değişime uğratmak ve bir zarla çevreleyerek
salgılanacak duruma getirmektir.
RİBOZOM
 Ribozomlar hücrelerin protein fabrikalarıdır.
Haberci RNA'yı okumak ve kodu çevirerek amino
asitlerden proteinler oluşturmak ribozomun
temel işlevidir.
SENTROZOM
 Sentrozom hücre bölünmesi sırasında iğ
ipliklerini oluşturur ve kromozomların
kutuplara hareketini sağlar.
LİZOZOM
 Lizozomların en önemli görevi, hücre içindeki ve
dışındaki maddelerin sindirmektir. Hücrenin
savunmasına karşı bir görev üstlenir. Enzimleri
yaşlanmış olan molekül ve organelleri parçalar.
HİSTOLOJİ ( Doku Bilimi)
Hücresel düzeyden sonra en üst
düzey organizasyon doku
düzeyidir.
Bir doku, belli fonksiyonları yerine
getirmek üzere uzmanlaşmış
birbiriyle yakından ilgili bir grup
hücredir.
VÜCUDUMUZDAKİ DOKU
TİPLERİ
Epitel doku (epithelium)
2. Bağ doku (connective doku)
3. Kas doku
4. Sinir doku
1.
Epitel doku (epithelium)
 Vücudun bütün yüzeyini kaplar, bütün boşlukların
iç yüzünü örter, bazı epitel dokular, salgı bezlerini
oluşturmak üzere özelleşmişlerdir.
 Epitel dokunun bir çok işlevleri vardır. Bunlar
Koruma fonksiyonu, salgı fonksiyonu, emme
fonksiyonu ve duyu fonksiyonudur.
 Bazı epitel dokular, kaybedilen eskilerin yerini
alacak yeni hücreleri devamlı üretecek şekilde hızlı
mitoz bölünme yeteneğine sahiptir.
Bağ doku (connective doku)
 Vücudun organlarını korur ve destekler,
vücudun parçalarını birbirine bağlar ve bir
arada tutar.
 Bağ dokusunun ana işlevi vücudun diğer
dokularını birbirine bağlamaktır.
 Bağ dokuları aynı zamanda vücudu ve onun
yapılarını destekler ve altındaki organları
korur.
Download