İndir - Göksun Meslek Yüksekokulu

advertisement
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Göksun Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret Ders Müfredatı
I. Yarıyıl
T U K AKTS II. Yarıyıl
91101 Türk Dili – I
2 0 2
2
91102 Türk Dili –II
91103 Atatürk İlkeleri I
2 0 2
2
91104 Atatürk İlkeleri II
91125 Yabancı Dil – I
2 0 2
2
91126 Yabancı Dil –II
14101 Dış Ticaret İşlemleri I
3 1 4
5
14104 İşletme Yönetimi II
14103 İşletme Yönetimi I
2 1 3
3
14110 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
14105 Mikro Ekonomi
3 0 3
4
14126 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
14107 Genel Muhasebe
3 0 3
4
14120 Dış Ticaret İşlemleri II
14109 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 2
2
95104 Endüstriye Dayalı Eğitim
Seçmeli Ders 3
14121 Temel Hukuk
2 0 2
2
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Dersler Havuzu (I)
2
2
0
0
2
2
2
2
14111 İletişim
14113 Meslek Etiği
14115 Çevre Koruma
14117 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
III. Yarıyıl
14221 Uluslararası İktisat I
14223 Uluslararası Finansman
14225 Uluslararası Pazarlama
14229 Ticaret Hukuku
14237 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
14227 Elektronik Ticaret
2 0
2 0
2 0
2 0
T U
3 0
3 0
3 0
2 0
2 0
2 0
2
2
2
2
K
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Seçmeli Ders 5
Seçmeli Ders 6
Seçmeli Ders 7
Seçmeli Ders 8
Seçmeli Ders 9
4
4
4
2
2
4
Seçmeli Dersler Havuzu (III)
14231 Dış Ticarette Paket Programlar
14233 Sektör Uygulamaları I
14235 Mesleki Yazışma Teknikleri
14239 Kalite Güvencesi ve Standartları
14241 Mesleki Yabancı Dil I
14243 Paket Programlar I
14245 Yönlendirilmiş Çalışma I
T: Teori
U: Uygulama
K: Kredi
A: AKTS
T
2
2
2
2
3
2
3
0
U
0
0
0
1
0
0
1
0
K AKTS
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
4
4
0
8
2
2
0
0
2
2
2
2
14114 Finansal Yatırım Araçları
14116 İlk Yardım
14118 Araştırma Yöntem ve Teknikleri II
14122 Makro Ekonomi
14124 Ticari Matematik
IV. Yarıyıl
14220 Gümrük İşlemleri
14222 Uluslararası İktisat II
14224 Lojistik
14226 Serbest Bölgeler
14228 Dış Ticarette Standardizasyon
14230 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
14240 Kalite Yönetim Sistemleri
2
2
2
2
2
T
4
3
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
U
0
0
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
K
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Seçmeli Ders 10
Seçmeli Ders 11
Seçmeli Ders 12
Seçmeli Ders 13
Seçmeli Dersler Havuzu (IV)
2
2
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
14232 Girişimcilik
14234 Sektör Uygulamaları II
14236 Etkili ve Güzel Konuşma
14238 Bilgi İletişim Teknolojisi
14242 Mesleki Yabancı Dil II
14244 Paket Programlar II
14246 Yönlendirilmiş Çalışma II
14248 Global Pazarlama
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Seçmeli Ders 4
Seçmeli Dersler Havuzu (II)
5
4
3
3
3
2
2
T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET PROGRAMI DERS İÇERİĞİ
I.YARIYIL
TÜRK DİLİ I (2+0) 2
Dil, Diller, Türk Dili Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri, Anlatım Türleri, Etkili
Konuşmanın Temel İlkeleri, Dilin, insan aklının ürünü olduğunu, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini,
yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını, kavrayabilme. Araştırma, okuma kabiliyeti kazandırmak
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2+0) 2
Atatürk Dönemi: İnklapları, Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk dönemi Dış Siyaseti, Atatürk İlkeleri. Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu sağlayan Atatürk İnkılâplarını kavratmak, Atatürk Dönemi dış politikasının
esaslarını kavratmak. Çağdaş Türk Gençliğinin yetişmesine katkıda bulunmak
YABANCI DİL -I (2+0) 2
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme. Amaca uygun yazı tekniğini kullanarak
anlaşılır şekilde yazabilme. Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. Konuşma, DinlemeAnlama ve Yazma
DIŞ TİCARET (3+1) 4
Dış ticarete genel bakış, geçmişten günümüze dış ticaret, dış ticaretin gelişimi, dış ticaretin gereksinimi, nedenleri,
MTO (Milletlerarası Ticaret Odası), tacir sıfatının kazanılması, alım satım anlaşmaları, satış sözleşmeleri, teslim
şekilleri, ödeme şekilleri, dış ticaretle ilgili belgelerin incelenmesi örnek uygulama.
İŞLETME YÖNETİMİ I (2+1) 3
Genel işletmeciliğe bakış, işletme yönetiminin amaçları, başarı kriterleri, işletme ve çevresi, sosyal sorumluluk ve iş
etiği, işletmelerin sınıflandırılması, işletme kuruluş çalışmaları, kapasite kullanımı ve büyüme, temel yönetim
fonksiyonları, planlama, organize etme, yerine getirme, koordinasyon ve kontrol, işletme yönetiminin diğer
fonksiyonları.
MİKRO EKONOMİ (3+0) 3
Tam Rekabet Piyasası, Tekel Piyasası, Tekelci Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası, Monopol Piyasalar,Oyun Teorisi,
Faktör Piyasası, Bölüşüm, Gelir Dağılımı, Genel Denge, Kamu malları ve Dışsallıklar konuları işlenmektedir.Talep ,
Arz ve piyasada Fiyat oluşumu ve Temel Ekonomik Veriler.
GENEL MUHASEBE (3+0) 3
Muhasebe kayıtları tutmak ve raporlamak, günlük muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi, defter kayıtlarının
tutulması, dönemsel kayıtlar, kâr ve zarar hesaplaması, gelir tablosu ve bilanço uygulamaları. Yevmiye kayıtları ve
hesap cetveli sistemi ve uygulamalar.
TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ( 2+0) 2
Türkiye ekonomisine ilişkin mikro ve makro ekonomik göstergelerin izlenmesi , Türkiyenin Avrupa Birliği Adaylık
Sürecinin incelenmesi Avrupa Birliği (AB) kurumsal yapısı ,işlevleri ve kurumları, A.B ülkeleri ve bunların adaylık
süreçleri ve ekonomik verilerin A.B standartlarına uygunluğu gibi konular ve A.B birliği işlevsel fonksiyonları.
TEMEL HUKUK (2+0) 2
Hukuk Kavramı, Kuralları, Dalları, Kaynakları, Hak ve Türleri, Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Korunması, Şahıs
Kavramı, Ehliyeti, Borç İlişkisi, Kaynakları, İfası, İfa Edilmemesi.
İLETİŞİM (2+0) 2
İletişim eğitimini tamamlama aşamasına gelen öğrencilere, bu sektördeki son gelişmeler hakkında ipuçlarının
verilmesi, iletişim kavramı ve iletişim modelleri, teknolojik gelişmelerin temel dinamiklerinden hareketle
teknolojinin toplumsal yapıya etkileri, iletişim ve teknoloji ilişkisi, yeni medya ve özellikleri, alternatif medya ve
iletişim teknolojileri, internet ve iletişime getirdiği ivme, kablosuz iletişim teknolojileri.
MESLEK ETİĞİ (2+0) 2
Etik ve İş Etiği, Etik Kuramları, İş Etiği ve Kapsamı, Etiksel Karar Alma Süreci, Etiksel Karar Almada Örgütsel
Faktörler, İş Etiği Programlarının Yönetimi ve İş Etiğinin Kurumsallaşması
ÇEVRE KORUMA (2+0) 2
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki
dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve çevre
kirlenmesi ve kontrolü programında temel kavramları kavradığını göstermek,
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (2+0) 2
Bu ders kapsamında işlenecek konular arasında araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; araştırma
tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi
yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri; temel araştırma
kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet
araştırmaları ele alınmaktadır
II.YARIYIL
TÜRK DİLİ II (2+0) 2
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları Günlük hayatta yazılı anlatım
türlerini açıklayabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın iletişimdeki
önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II (2+0) 2
Temel kavramlar, Türk İnkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılaplarının Hazırlık Dönem,
Türk İstiklal savaşı. İnkılap ve benzeri kavramları anlayabilme , Türk İstiklal Savaşını ve Türkiye Cumhuriyetinin
Kuruluşunu Kavrayabilme
YABANCI DİL II (2+0) 2
Yabancı dilde yazı veya söz ile anlatılmak isteneni doğru olarak anlayabilme. Amaca uygun yazı tekniğini kullanarak
anlaşılır şekilde yazabilme. Anlatılmak isteneni anlaşılır bir şekilde sözle ifade edebilme. Konuşma, DinlemeAnlama ve Yazma
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II (3+1) 4
Bu Dersin amacı öğrencilerin mezun olduktan sonra gerek bankacılık sektöründe gerekse özel sektörde
karşılaşabilecekleri uygulamaları kendi başlarına yapabilme yeteneğine kavuşabilmeleridir
İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı; dış
ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgelerin nasıl düzenlendiği; ithalat ve ihracat işlemlerinin
muhasebeleştirilmesinin; Gümrük ile ilgili mevzuat hükümlerinin neler olduğu ve gümrük vergilerinin
hesaplanmasının; fonların alınmasının nasıl olacağı ve nasıl uygulanacağı; gümrük kıymetinin belirlenmesi ve
kontrolünün nasıl olduğu; dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ile
ilgili belgelerin nasıl düzenleneceği; ihracat ve ithalat işlemlerinde başvurulan kurum ve kuruluşlar ile ilgili
ilişkilerin nasıl olacağı ile ilgili gözlem ve raporlama.
İŞLETME YÖNETİMİ II (2+1) 3
Planlama Yapmak, Örgütleme Yapmak, Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını
Sağlamak, İnsan Kaynaklarını Planlamak, İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek, İşe Alıştırma(Oryantasyon)
Eğitimi Vermek, Performansını Değerleme, Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak, İş Değerleme,
Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak, Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak, Kapasite ve Stok
Planlaması, Hedef Pazarı Belirlemek, Ürün Geliştirme, Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek, Müşteri İlişkilerini
Yönetmek, Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek, Borç ve Alacakları Yönetmek, Varlıkları Yönetmek, Kaynakları
Yönetmek
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3+0) 3
Dış Ticaret İşletmelerine Ait Hesap Planı; Kasa, Çekler ve Bankalar İle İlgili Hesaplar, İhracat İle İlgili Hesaplar,
İthalat İle İlgili Hesaplar, Katma Değer Vergisi İle İlgili Hesaplar ve Örnek Uygulamalar, İthalat ve İhracat
Departmanları İle Diğer Departmanlar Arası Belge ve Bilgi Akışı.
ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (2+0) 2
Dünya ekonomisine yön veren ekonomik ve finansal kuruluşları ve ekonomik entegrasyonları tanımak, uluslararası
sektörel ekonomik örgütleri öğretmek amaçlanmaktadır. Ve bu kuruluşların yapılarını alt sistemlerini öğrenerek
ekonomiye hangi kurumların hangi şekillerde müdahale ettiğini öğretmek amaçlanmaktadır.
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI (2+0) 2
Bu ders ile öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, SPK değerleme yöntemlerini öğrenmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca SPK faaliyetleri ve bunların reel sektörde uygulama alanları nelerdir ? ve hangi araçlarla
çalışırlar ve piyasaya nasıl yön verirler gibi ekonomik faktörlerin etkilerini öğretmek amaçlanmaktadır.
İLK YARDIM (2+0) 2
Ilk yardima giris, Ilk yardim kurallari ve önemi; felaket durumlarinin nedenleri ve felaket durumlarinda Ilk yardim;
sivil savunma; yaralanmalarda, kanamalarda ve sokta Ilk yardim; solunum ve dolasim sistemleri ile ilgili Ilk yardim
uygulamalari; kirklar, çikiklar, burkulmalar ve kramplarda Ilk yardim; kazazedeleri kurtarma ve tasima yöntemleri;
yaniklar, donmalar ve elektrik çarpmalarinda Ilk yardim; böcek sokmalarinda Ilk yardim; besin ve kimyasal madde
zehirlenmelerinde Ilk yardim ve enjeksiyon yöntemleri.
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II (2+0) 2
Bu ders kapsamında işlenecek konular arasında araştırma sorusu tanımlanması; geliştirilmesi; araştırma
tasarımının oluşturulması, veri toplama yönteminin geliştirilmesi, örneklem çerçevesi oluşturulması, veri analizi
yöntemlerinin belirlenmesi, verilerin yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması süreçleri; temel araştırma
kavramlarının incelenmesi; her derste odak grup, derinlemesine görüşme, anket ve içerik analizi ve internet
araştırmaları ele alınmaktadır.
MAKRO EKONOMİ (2+0) 2
Bu dersin ana amacı, öğrencilere modern makroekonomik politika geliştirme adına bir ekonominin uzun dönem
performansını etkileyecek temel konseptler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Ders, temel Keynesyen
makroekonomi araçlarından IS-LM ve toplam-arz toplam talep gibi konseptleri kapsamaktadir. Ayrıca bu ders,
maliye politikası ve para politikası konularini ve ulusal ve dinamik uluslararası ekonomi sorunları ile ilgilenecektir.
TİCARİ MATEMATİK (2+0) 2
Yüzde Hesapları, Alış, Maliyet, Satış, Kar Hesapları, Oranlı Bölme, Şirketlerle ilgili Hesaplar, Karışım, Bileşim, Alışım
Problemleri, Faiz Hesapları ve Iskonto Hesapları. Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli
ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel
işlemleri yapabilme. Bir istatiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma, verileri karakterize eden değerleri
hesaplayabilme ve bunlar için gereken terimleri kavrayabilme
ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (0+0) 0
Bu programda okuyan öğrencilerin ilk yılda gördükleri teorik dersleri yerinde uygulama amacıyla gerek özel gerek
kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları, 30 günlük Staj
Defteri ve Staj Raporları ile İşyeri Raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.
III.YARIYIL
ULUSLARARASI İKTİSAT I (3+0) 3
Bu derste, uluslararası iktisadi olaylar incelenecektir. uluslararası ticaret teorisi analizleri: mutlak ve karşılaştırmalı
üstünlük teorisi; uluslararası ticaret teorisi arz ve talep faktörleri ile analiz; faktör donatımı (heckscher-ohlin)
teorisi; ve yeni dış ticaret politikalar, dış ticaret politikası; gümrük tarifeleri; tarife dışı ticaret politikası araçları;
dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: küreselleşme ve ekonomik birleşmeler; Avrupa Birliği; döviz piyasası
analizleri; dış ödemeler bilançosu analizleri; ödemeler bilançosunun denkleşmesi; uluslararası para sistemi;
ekonomik kalkınma ve dış ticaret politikaları
ULUSLARARASI FİNANSMAN (3+0) 3
Finansal teknikler: Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising. Finansal türevler: Future, Option, Hedging, Swap.
Döviz yönetimi , ülke ekonomisinin piyasasında etkili olan finansal araçlar , finansal piyasalar ve finansal etkilerin
ülke ekonomisine kattığı sonuçlar ve uluslararası boyutta bu kavramların incelenmesi ve öğrencilerin bu
kavramları kavraması amaçlanmıştır.
ULUSLARARASI PAZARLAMA (3+0) 3
Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel
faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının
belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri.
ELEKTRONİK TİCARET (2+0) 2
Elektronik ticareti çevreleyen hızlı yayılan gelişmeler, E-ticaret’in işletme stratejilerini ve organizasyon yapısını
şekillendirmesi, E-ticaret’in tüm sektörler ve pazarlar üzerindeki önemli etkisi, E-ticaret’in tarihi, E-ticaret’in ilk
uygulamalarında yapılan hatalar, E-ticaret’in bugünkü kullanımı.
TİCARET HUKUKU (2+0) 2
Ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenmektedir.
Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler,
ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele
alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek,
bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ (2+0) 2
Bu ders kambiyo bilgilerinin ve Türk Kambiyo mevzuatı uygulamasının öğretimine yöneliktir
Temel kambiyo bilgileri; Efektif, döviz alım satımı ve döviz çeklerinin alımı; Genel kambiyo düzenlemeleri; Dış
ticaret ve kambiyo işlemleri ile ilgili taraflar ve kurumlar; Dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler;
İhracatla ilgili kambiyo işlemleri; İthalatla ilgili kambiyo işlemleri; Görünmeyen kalemlerle ilgili kambiyo işlemleri;
Sermaye hareketleri ve döviz kredileri; Türkiye'de kambiyo mevzuatı uygulamasının tarihsel gelişimi; Örnek
olaylarla kambiyo mevzuatı uygulamaları.
DIŞ TİCARETTE PAKET PROGRAMLAR (2+0) 2
İhracat Entegre Programı, İhracat Sipariş Takibi, İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama,İhracat
Beyannamesinin Hazırlanması ,İhracat İşlemlerinin Takibi,İthalat Entegre Programı,İthalat Sipariş Takibi,İthalat
Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili,İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması,İthalata
İlişkin Raporlamanın Yapılması,Gümrük Tahakkuk Hesaplaması,G.T. I.P Takibi,Gümrük Belge Uygulamaları
SEKTÖR UYGULAMALARI I (2+0) 2
Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak, halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak, protokol ve
sosyal davranış kurallarını uygulamak, hukuki sorumlulukları takip etmek ve yerine getirmek, mesleki yazışmalar
yapmak, dosyalama ve arşivleme yapmak, ticari hesaplamalar yapmak, ekonomi yönetiminde yardımcı olmak
MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ (2+0) 2
Ticari Yazışmada Uyulacak Ana İlkeler, Temel Ticari Kelimeler ve Cümleler, İş Mektuplarının Anlatım Ve Şekil
Yönünden Bölümleri, İş Mektuplarının Yazılması, Yazı Düzenleme ve Telefon Görüşmeleri, İnternet Ortamında
İngilizce Yazışma Teknikleri, Uluslararası Ticari Kısaltmalar, Teslim ve Ödeme Şekillerine İlişkin Kısaltmalar, Dış
Ticaret Belgelerine İlişkin Kısaltmalar, Dış Ticarette Kullanılan Terimler ve Yazışma Yöntemleri, Bankacılık Terimleri
Ve Yazışmaları, Akreditifli ödemeye ilişkin yazışmalar, Vesaik Mukabili ödemeye ilişkin yazışmalar, Diğer ödeme
şekillerine ilişkin yazışmalar.
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2+0) 2
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Yönetim kalitesi ve
standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç
yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve
örnekleme, Toplam Kalite Kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar
MESLEKİ YABANCI DİL I (2+0) 2
Öğrencilere dış ticaret alanında kullanabilecekleri mesleki yabancı dili kavratmak.Bu amaçla mesleki terim ve
ifadelerin geçtiği okuma parçalarını okuyup anlamalarını sağlamak.Ayrıca gerek yazışma dilini ve gerekse
seviyelerine uygun olarak konuşmaya dayalı aktiveteler yapmak.Telefonla-elektronik posta ile yazışmaları
öğretmek.Kendilerine konuşurken ve yazarken çok sık kullandıkları şart cümleleri,etken,edilgen gibi gramer
konularının önemini kavratmak.
Özgeçmiş yazımı,faks.e-mail.mektup gibi yazışma teknikleri,ithalat ,ihracatta kullanılan kelime ve diyaloglar,ilan
verme,katalog isteme,ürün siparişi,iptal türü farklı konularda yazma becerilerini geliştirme.İngilizce basit düzeyde
iletişim kurabilme becerisi kazandırmaya dayalı okuma,yazma,dinleme,konuşma çalışmaları
PAKET PROGRAMLARI I (2+0) 2
Paket programlar aracılığıyla ihracat, ithalatta ve gümrük işlemlerinin belge uygulamaları, İhracat ve İthalat Belge
Uygulamalarını Yapmak, Gümrük İşlemlerinin Uygulamalarını Yapmak
YÖNLEDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I (2+0) 2
Dersi alan öğrenciler 5-10’ar kişilik takımlar halinde çalışırlar. Her takım dersin öğretim elemanı ile bir konu
belirler. Belirlenen konu ile ilgili dönem içerisinde çalışmalarını yürütecek olan takımlar yönergenin sonunda
belirtilen takvim doğrultusunda araştırma tekniklerine uygun bir sunum ve bir doküman hazırlayacaklardır
IV.YARIYIL
GÜMRÜK İŞLEMLERİ (4+0) 4
Gümrük işlemlerinde kullanılan temel kavramların açıklanması , Gümrük mevzuatını tanıtılması , Uygulanan
Gümrük rejimlerinin açıklanması , mevzuata uygun olarak Gümrük işlemlerinin yapılması ve örnek olaylar ile belge
doldurma , zamanlamalar konularında açıklamalar yapılmaktadır.
ULUSLARARASI İKTİSAT-II (3+0) 3
Bu ders ile öğrencinin; döviz işlemleri ve sermaye akımları ve ödemeler bilançosuna yönelik kavramları ve
ekonomik sonuçlarını analiz etme becerisi sağlanacaktır. Döviz Piyasasının tanıtılması Piyasa içinde yer alan
işlemlerin açıklanması ve örnek olaylar, Ödemeler Bilançosu’nun tanımlanması ve tanıtılması, işlevleri ve
hazırlanma süreçleri, içinde yeralan hesap kalemlerinin ve sonuçların yorumlanması analizleri, Uluslararası Özel
Sermaye İşlemlerinin tanıtılması ve örnek olaylar ile açıklanması
LOJİSTİK (2+1) 3
Bu ders ile öğrencinin; uluslararası lojistik ve sigortacılık işlemlerine ilişkin uygulamaları yapabilme becerisinin
kazandırılması amaçlanmaktadır. Uluslararası Lojistik İle İlgili Temel Kavramları Tanımak, Uluslararası Taşımacılık
Sürecinde Yer Alan Kuruluşları Tanımak, Teslim Şekillerini Uygulamak, Uluslararası Lojistikte Sigortacılık İşlemlerini
Uygulamak ders içeriğinde yer alan temel başlıklardır.
SERBEST BÖLGELER (2+1) 3
Bu dersle öğrencinin, serbest bölge mevzuatını takip edebilmesi ve serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini
yapabilmesi sağlanacaktır. Serbest Bölge Uygulamalarını Analiz Etmek, Serbest Bölge Mevzuatını İzlemek
DIŞ TİCARETTE STANDARDZASYON (2+1) 3
Standardizasyona ilişkin temel kavramların analiz edilmesi , Standardizasyonla ilgili kuruluşların tanıtılması ve
işlevlerinin açıklanması , Dış ticarette standardizasyon uygulamaları ve örnekler ile açıklanması
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU (2+0) 2
Bu dersle öğrencinin iş yaşamı ve sosyal güvenliği ile ilişkili hukuki hak ve sorumluluklarını kavraması
amaçlanmaktadır. İşçi ve işveren ilişkilerini belirlemek, Sosyal güvenlik belgeleri düzenlemek
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ (2+0) 2
Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Öğrenciler kalite
yönetim sisteminin altyapısını oluşturmak ve kalite standartlarını uygulamak konularında bilgi ve beceri sahibi
olacaklardır.
GİRİŞİMCİLİK (2+0) 2
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik;
Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması;
Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama,
Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri
SEKTÖR UYGULAMALARI II (2+0) 2
Kurum dışı, kurum içi ve müşterilerle olan iletişime yardımcı olmak, halkla ilişkiler faaliyetleri yapmak, protokol ve
sosyal davranış kurallarını uygulamak, hukuki sorumlulukları takip etmek ve yerine getirmek, mesleki yazışmalar
yapmak, dosyalama ve arşivleme yapmak, ticari hesaplamalar yapmak, ekonomi yönetiminde yardımcı olmak
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA (2+0) 2
Nefes alımının önemi, Diyafram, Diyafram nefesi, Diyafram nefes egzersizleri,Ses ve nefesi olumsuz yönde
etkileyen etmenler,Sesin oluşmasını sağlayan sistemler,Jenertör sistem (Restiratuar sistem), Vibratuvar sistem
(Larenks, gırtlak), Rezanatör sistem (Larenks üzerindeki havalı boşluklar ve organlar),Ses alıştırmaları, Dudak
alıştırmaları ile ses egzersizleri,Telaffuz, Konuşma metni hazırlama, Vurgu, Ulama, Tonlama, Durak noktalarını
belirleme, Konuşma hızını belirleme, Konu ve muhatap kişiye göre konuşma
BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+0) 2
Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü seçenekleri; Microsoft
Ofis: Word ile dosya açma, hazırlama, düzenleme, Üst ve alt bilgi hazırlama, Excel ile, Hücre, satır, sütun, sayfa
işlemleri, Hücre biçimlendirme ve formül yazma, Powerpoint ile Slayt hazırlama ve işlemleri, Outlook ile, Takvim,
günlük gibi seçeneklerin kullanımı, Mail kontrolü; İnternet Explorer: Explorer nesnelerinin kullanımı ve internet de
arama yapma.
MESLEKİ YABANCI DİL II (2+0) 2
iş ortamında üzüntü, pişmanlık gereklilik, zorunluluk ifade etme, bir ürünü durumu veya işlevi kıyaslama, iş
ortamında önerilere cevap verme, önerilerde bulunma, tamamlanan işler hakkında sözlü/yazılı rapor verme,
açıklama yapma, gelecekte yapılacak işlerle ilgili planlardan bahsedebilme, telefonda randevu alıp verme ve
telefonda konuşma tekniği, olasılıklardan bahsetme, tahmin yapabilme, miktar, oran, yüzdelik ifadelerini
kullanma, vade bildirme, avantaj ve dezavantajdan bahsetme, mukayese yapabilme; bunları dinleyerek, okuyarak
anlayabilme ve yazma. Dinleme, anlama; telefonda veya yüz yüze konuşmaları, kelime başına ve sonuna gelen
ekleri, mesleği ile ilgili özel kısaltmaları anlama, belli bir bilgiyi, konunun genel mahiyetini anlama dinleme. Yazma:
noktalama işaretlerini ve imla kurallarını bilme ve kullanma, dinlediğinden veya okuduğundan not alma, anlaşma
metni hazırlama, yapılması planlanan işlemleri yazma, ithalat ve ihracatta kullanılan dokümanları hazırlama,
Türkçe yazma.
PAKET PROGRAMLARI II (2+0) 2
İhracat Entegre Programı, İhracat Sipariş Takibi, İhracat Yükleme Takibi ve İhracat Evrakları Hazırlama,İhracat
Beyannamesinin Hazırlanması ,İhracat İşlemlerinin Takibi,İthalat Entegre Programı,İthalat Sipariş Takibi,İthalat
Beyannamesinin Hazırlanması ve Tescili,İthalat İşlemlerinin Dahilde İşleme İzin Belgelerine Saydırılması,İthalata
İlişkin Raporlamanın Yapılması,Gümrük Tahakkuk Hesaplaması,G.T. I.P Takibi,Gümrük Belge Uygulamaları
YÖNLEDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II (2+0) 2
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma
yapmasını, rapor hazırlamasını ve sunuş yapmasını sağlamak.
GLOBAL PAZARLAMA (2+0) 2
İhracat -uluslar arası ticaret ve uluslar arası pazarlama kavramları, uluslar arası pazarlamayı etkileyen yurt içi ve
yurt dışı çevre değişkenleri, mutlak ve mukayeseli üstünlükler teorisi, evrensel mamul hayat eğrisi modeli, uluslar
arası pazarlamada takip edilebilecek alternatif mal politikaları, uluslar arası pazarlamada ambalaj-etiket-marka ve
garantiler, uluslar arası pazarlamada fiyatlandırma, transfer fiyatlandırma-para biriminin seçimi-dumping, ihracat
bedellerinin ödenmesinde kullanılan yöntemler, dolaylı ve dolaysız ihracat, uluslar arası pazarlamada fiziksel
dağıtım, uluslar arası pazarlamada teslim şekilleri, uluslar arası pazarlamada reklam ve yüz yüze satış, uluslar arası
pazarlamada fuar-sergi-ticaret merkezleri-satış özendirme araçları ve halkla ilişkiler.
Download