Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyoınunuıı Kabul Ettiği

advertisement
— 23
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyoınunuıı Kabul
Ettiği Metin)
f) Anlaşmalar Genel Müdürlüğü,
g) Değerlendirme Dairesi Başkanlığı,
h) Dış Ticarette Ştandardizasyon Dairesi
kanlığı.
(Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklif Ettiği Metin)
Baş­
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
D ıs Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
MADDE 7. — Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mü­
dürlüğünün görevleri şunlardır :
a) Milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk
eden; dış kamu borçlanmalarının hazırlık, âkit, ke­
falet ve garanti işlemlerini yürüterek dış kamu borç­
lanmalarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı
yapmak,
b) Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yar­
dımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu
borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların
uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında
yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlem­
leri 1173 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ye­
rine getirmek,
c) Yıllık programlar çerçevesinde ödemeler den­
gesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değer­
lendirmek ve ekonomik tahliller yapmak,
d) Bu konularla ilgili olarak yabancı devletler
ve milletlerarası kurullar ve bunların temsilcilik ve
temsilcileriyle 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçe­
vesinde malî konularda temas ve müzakerelerde bu­
lunmak,
e) Yabancı ülkeler ve piyasalardan borç alma
ve yabancı piyasa, ülke ve kuruluşlara borç verme
esas ve şartlarını belirlemek ve uygulamak,
MADDE 7. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
Komisyonu metnimin 7 noi maddesi aynen kabul
edilmiştir.
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
MADDE 8. — Banka ve Kambiyo Genel Müdür­
lüğünün görevleri şunlardır :
a) Malî sektörün ekonomik kalkınmada etkinli­
ğini sağlamak amacıyla iç ve dış ekonomik gelişme­
leri izleyip, değerlendirmek,
Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
MADDE 8. — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
Komisyonu metninin, 8 inci maddesi aynen kabul
edilmiştir.;
b) Bankalar Kanunu, 2499 sayılı Sermaye Piya­
sası Kanunu, 2279 sayılı ödünç Para Verme İşleri
Kanunu, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo
Borsaları Kanunu bunların ek ve tadilleri ile sair il­
gili mevzuat çerçevesinde mevduat ve tasarrufun teş­
vik ve tanzimine, uzun, orta ve kısa vadeli kredilere,
sermaye piyasasına, para ve kredi politikalarına ilişTürkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 420)
Download