Nüfus Nüfusun Dağılışı Slaytı INDIRMEK IÇINÂ

advertisement
YURDUMUZDA NÜFUS
Türkiye ve Konumu
Türkiye ve Yüzölçümü
Sınır Komşularımız
Kapladığı Alanlara Göre
Bölgelerimizin Sıralanışı :
•
•
•
•
•
•
Doğu Anadolu Bölgesi (%21)
İç Anadolu Bölgesi (%20)
Karadeniz Bölgesi (%18)
Akdeniz Bölgesi (%15)
Ege Bölgesi (%10)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi (%7,5)
COĞRAFİ BÖLGE –BÖLÜM -YÖRE
YURDUMUZDA
NÜFUS
Nüfus, belirli bir
zamanda sınırları belli
bir bölgede yaşayan
insan sayısıdır.
Sözcük çoğunlukla insan
sayısını belirleyen bir
kavram olarak
GENEL NÜFUS SAYIMI:
• Bir ülkedeki insanların sayısını,
cinsiyetlerini, yaşlarını, eğitim durumlarını
belirlemek için yapılan sayıma genel nüfus
sayımı denir.
• Sınırları belirli olan bir alanda yaşayan
insanların belirli bir günde sayılması
işlemidir.
Nüfus Sayımı Yapılmasının Sebepleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nüfusun miktarını
Nüfus artış hızını,
Nüfusun dağılışını,
Nüfusun yaş , cinsiyet durumunu,
Köy-kent nüfusunu,
Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılışını,
Eğitim durumunu,
İşsizlik oranını,
Asker çağındakileri
Seçmen sayısını öğrenmek gibi sebeplerle sayım
yapılır.
• Ülkemizde nüfus sayımlarını Türkiye
İstatistik kurumu(TÜİK) yapmaktadır
• Bu kurum genel nüfus sayımlarında elde
edilen bilgileri değerlendirir ve halkımıza
duyurur.
Bu sayımlar sonucunda,
• Nüfusun sayısı, eğitim durumu, yaş ve cinsiyet
gruplarına dağılımı gibi özellikleri hakkında bilgi
edinebilmek için, nüfus sayımları yapılır
• toplam nüfus,
• nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı,
• okur yazar oranı,
• eğitim durumu,
• işsiz sayısı,
• çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı,
• köy ve kent nüfus sayıları belirlenir.
• TÜRKİYE’DE YAPILAN NÜFUS
SAYIMLARI:
• * Yurdumuzda yapılan ilk genel nüfus
sayımı 1927 yılında yapıldı
• * İkinci nüfus sayımı 1935 yılında
yapılmıştır. Bu tarihten sonra yapı• lan sayımlar 5 yılda bir yapılır.1990
yılından sonra 10 yılda bir yapılmasına
karar verilmiştir.
• Fakat, 1997 ve 2000 yıllarında yapılan
genel seçimlerden önce oy kullanacak
vatandaşların tesbiti için nüfus
sayımları yapılmıştır.
• 2000 yılındaki sayıma göre Türkiye
nüfusu 65 milyon olarak belirlenmiştir.
NÜFUS ARTIŞI
• Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus
artışını gösterir.
• Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise
nüfus artışı meydana gelir.
• Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta
azalma meydana gelir.
• Genellikle az gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı
fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus artış hızı azdır.
• Nüfus artış hızı kalkınma hızından yüksek ise,
ülkenin gelişimi yavaşlar veya geriler.
• Nüfus artış hızı kalkınma hızından düşük ise,
ülkenin gelişimi artar.
• Nüfus artışının olumlu sonuçları olduğu gibi, olumsuz
sonuçları da olabilmektedir.
Nüfus Dağılımı
NÜFUSUN DAĞILIŞINI
BELİRLEYEN ETMENLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YER ŞEKİLLERİ
İKLİM ŞARTLARI
SANAYİ
TARIM
ULAŞIM
TİCARET
YER ALTI KAYNAKLARI
SU KAYNAKLARI
TOPRAK YAPISI
gibi bir çok doğal ve toplumsal faktörler etkilidir
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN DAĞILIŞI
Türkiye’de Nüfus dağılışınıEtkileyen sebepler:
1-İklim: Türkiye’de nüfus, elverişli iklimin egemen olduğu ılıman iklimin
•
•
•
•
görüldüğü (deniz kıyılarında) kıyı bölgelerimizde nüfus çok yoğunlaşmıştır.
Kışların uzun ve soğuk geçtiği iç kesimlerdeki karasal iklim alanlarında nüfus
yoğunluğu azdır.
Buna karşılık kış mevsiminin çok sert ve uzun geçtiği karasal ikliminin hakim
olduğu Doğu Anadolu bölgesin de
nüfus yoğunluğu azdır.
Yağışın yetersiz olduğu iç bölgelerde de nüfus azdır.
• 2-Yerşekilleri:
• Nüfus daha çok iç kesimlerde ovalarda
yerleşmiştir.
• Dağlık ve düz olmayan yerlerde nüfus
yoğunluğu azdır.
Türkiye ve Dağları
• 3-Sanayileşme:
• Herhangi bir bölgede nüfus artışının en
önemli sebebi sanayileşmedir.
• Sanayileşmenin arttığı yerlerde şehir
dışından gelen göçler sebebiyle nüfus
miktarı da artmıştır. Ülkemizde İstanbul,
İzmir, Bursa, izmit, Adana sanayileşme
sebebiyle göç alan şehirlerdir
4- Tarım:
• Tarımın çok yapıldığı ve toprağın verimli olduğu yerlerde nüfus
da artmıştır.
• Örnek; Çukurova,Bafra,Çarşamba Ovaları.
• Ülkemizde dağlık,engebeli,çorak,suyun az olduğu,yerlerde nüfus
azdır.
• Örnek: Tuz Gölü çevresi, Taşeli –Teke platoları
• Erzurum ve Kars çevresi ,Hakkari ve çevresi.
• 5- Yeraltı kaynakları: yeraltı
(maden) kaynaklarının
bulunduğu yerlerde nüfus
da fazla bulunur.
Taşkömürünün çıktığı
Zonguldak, linyit
• madenin çıktığı ManisaSoma, petrolün çıktığı
Batman buna örnektir.
• .
• 7-Ulaşım: Deniz,hava,kara ve demir
yolları ulaşımının fazla ve rahatça
yapıldığı şehirlerin nüfus yoğunluğu
artmıştır. Örneğin; Ankara,
• Eskişehir, İstanbul, Gazi Antep.
• Not: bunların dışında sağlık imkanları,
eğitim olanakları iş imkanları
• haberleşme ticaret gibi faktörlerde
nüfus yoğunluğunun sebebidir
• 6-Turizm: Özellikle deniz kıyısındaki
şehirlerimiz turizmden dolayı diğer
şehirlerimizden göç almaktadır.
Antalya,Marmaris,Bodrum,
• Fethiye,Alanya bu duruma uygun şehirlerimizdir
• Nüfus sayımlar yoluyla belirlenir.
• Nüfus sayımları seçmenlerin
belirlenmesinin yanı sıra başka pek çok
amaç için de yapılmaktadır.
• İlk nüfus sayımlarının temel amacı askeri
gücü belirlemek, vergilendirme için kolaylık
sağlamaktı ve yalnızca erkekler dikkate
alınıyor, kadınlar ve çocuklar göz ardı
ediliyordu.
• TÜRKİYE’DE NÜFUS YOĞUNLUĞU
• NOT=
• Bir ülkede nüfus yoğunluğu; nüfusunun o
ülkenin yüzölçümüne bölünmesiyle bulunur.
Böylece kilometre karede yaşayan insan
• sayısı bulunmuş olur.
• Türkiye’de nüfus yoğunluğu:
65.000.000 kişi = 82 kişi
• 774.815 km2
TÜRKİYE’DE NÜFUSUN BÖLGELERE
GÖRE DAĞILIŞI
• 1)MARMARA BÖLGESİ:*Türkiye’nin en fazla
nüfusa sahip bölge
• sidir* Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en
fazla olduğu bölgedir.
• ( km2 /236 kişi düşer) *
• Marmara Bölgesi’nin fazla nüfuslu olmasının
sebepleri:
sanayi,ulaşım,ticaret,turizm,tarım,yerşekileri,
madenler
• bakımndan çok gelişmiş olması ve diğer
bölgelerden göç almasıdır.
2) KARADENİZ BÖLGESİ:*
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri fazla nüfuslu yerlerdir.
• Çünkü, deniz kıyısında iklim çok yumuşaktır
• ve tarım alanları vardır.
• Fakat kıyıdan iç kesimlere doğru ilerledikçe
• iklim soğur, dağlar fazlalaşır ve tarım yapmak zorlaşır.
• Orta Karadeniz bölümünde yeryüzü şekilleri daha az
dağlık olduğu için buralardaki düz ovalarda tarım yapılır
ve nüfus yoğunluğu fazladır.
• 3)EGE BÖLGESİ: bölgenin deniz kıyılarında ve iç
kesimlere doğru uzanan nehir vadilerinin içinde iklimin
uygunluğu ve tarım alanlarının uygunluğu sayesinde
nüfus yoğunluğu fazladır.Fakat iç ege bölümünde iklim
sert ve soğuk tarım imkanları da kısıtlı olduğu için nüfus
yoğunluğu da kıyıya göre daha azdır.
• 4)AKDENİZ BÖLGESİ: Kıyılarda bulunan verimli ovalar
ve turizm ulaşım ve yerleşme imkanları sayesinde
Akdeniz bölgesi kıyıları iç kesimlere göre fazla
nüfusludur.
• İç kesimlerde bulunan yüksek Toros Dağları sebebiyle
nüfus buralarda fazla değildir.
• 5) DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Türkiye’nin en
dağlık,en yüksek
• en soğuk, ulaşımın en zor yapıldığı,tarım
alanlarının en az olduğu bölümdür.
• Ülkemizde en seyek nüfusun bulunduğu
bölümdür.
• 6)GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ:
kuraklık,iş imkanlarının
• yetersizliği, sanayinin pek gelişmemesinden
dolayı az nüfuslu bir bölgedir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7) İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Başkent Ankara ,ayrıca Konya, Kayseri
,Kırıkkale,Eskişehir gibi sanayi kentleri ve
çevreleri fazla nüfusludur.
Fakat; bölgede karasal iklim ve soğuk geçen
kışlar sebebiyle nüfus genelde azdır.
Türkiye’nin en kalabalık nüfuslu yerleri:
İstanbul,Ankara,İzmir,Trabzon,Samsun,Zonguldak
,İzmit,Sakarya,Bursa,
Adana,Aydın,Mersin Hatay,Kayseri
Türkiye’nin en seyrek nüfuslu yerleri:
Sinop,Kastamonu,Artvin,Gümüşhane,Kırklareli,Çana
kkale,Muğla,
Kütahya,Burdur,Sivas,Kars,Ardahan, Bitlis ve
Hakkari’dir.
TÜRKİYE’DE GÖÇLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İÇ GÖÇLER
KIRSAL ALANLARDAN KENTLERE YAPILAN
İÇ GÖÇLERİN SEBEPLERİ
1-Kırsal alanlarda nüfusun hızla artması
2-Kırsal alanlarda iş imkanlarının az olması ve
işsizliğin artması
3- Tarımda insanların yerine makinelerin kullanılmaya
başlaması
4-Miras yoluyla tarım alanlarının daralması
5- Kırsal alanlarda eğitim,sağlık gibi imkanların
yetersiz olması
6- Kırsal alanlarda iklim ve yer şekillerinin olumsuz
etkisi
7- Büyük şehirlerde ve kentlerde tüm imkanların
fazlaca olması
NOT: Ülkemizde 1980 yılından itibaren kırsal
alanlardan kentlere göçler çok hızlı bir şekilde
artmıştır
• Türkiye’de göç veren şehirler:
• Kars,Tunceli,Bitlis,Giresun,Rize,
• Sivas,Yozgat,Afyon,Kırşehir,Ağrı
,
• Muş,Bingöl,Şırnak,Hakkari
• Türkiye’de göç alan şehirler:
• İstanbul,Ankara,İzmir,Adana,
• Bursa,Şanlı
Urfa,Antalya,Mersin,Konya
İÇ GÖÇLERİN SONUÇLARI
•
•
•
•
•
•
•
1-Nüfusun dağılışında dengesizlik meydana
gelir.Kırsal alanların nüfusları hızla azalırken
şehirlerin nüfusları hızla artar.
2-Devlet halkına eşit bir şekilde yardım
yapamaz.Yatırımlar azalır, tarım azalır.
3-Düzensiz alt yapısı olmayan kentleşme
meydana gelir.Gecekondulaşma meydana gelir.
4- Ev sıkıntısı ve konut sıkıntısı meydana gelir.
Şehirlerde işsizlik meydana gelir. Yol, su,elektirik
gibi hizmetlerde sorunlar ortaya çıkar
Mevsimlik geçici göçler: kırsal kesimlerde ve
köylerde yaşayan bazı
insanlar tarım işleri ve işçilik yapmak için büyük
şehirlere geçici süreyle göç ederler.
Özellikle Adana,Mersin,Aydın,Antalya,Muğla
illerine mevsimlik göçler yapılır.
İÇ GÖÇLERİ ÖNLEMENİN
YOLLARI
•
•
1) Tarım alanlarında sulama
ve modern yöntemler
arttırılmalı
• 2) Besicilik ve ahır
hayvancılığı geliştirilmeli
• 3) Kırsal alanlarda eğitim
sağlık ve iş imkanları
arttırılmalı
• 4) Kırsal alanlarda sanayi
kuruluşları meydana getirilmeli
• TÜRKİYE’DE NÜFUS ARTIŞI
• Nüfus artışı: Beliril bir alanda veya bir ülkede belirli bir sürede
insan
• sayısında meydana gelen artış nüfus artışı denir.
•
Nüfus artışının sebepleri:
•
a) Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması
•
b) Sağlık hizmetlerinin artması, hastalıkların azalması,
• insan ömrünün uzaması
•
c) Eğitimsizlik ve doğum kontrol önlemlerinin
• uygulanmaması
• d) Başka ülkelerden gelen göçler
• NOT: Ülkemizde 1927 yılndaki ilk nüfus sayımında ülke nüfusu
13
• milyondur.1980 yılındaki sayımlardsa ülke nüfusu 42 milyon
2000 yılındaki nüfus sayımında ise 65 milyonu geçmiştir.
•
Nüfus artışının sonuçları:
• a) ülkede işsizlik artmıştır
• b) gelir dağılımında dengesizlik
meydana gelmiştir
• c) iç göçler meydana gelmiştir
• d) eğitim, sağlık gibi sorunlar meydana
gelmiştir
• d) şehirlerde gecekondulaşma ve alt
yapı sorunları meydana gelmiştir
• e) tarım ve hayvancılık ürünleri ülke
nüfusuna yetmemeye başlamıştır
• f) genç nüfus artmış ve yaşlı nüfus
azalmıştır
• g) Daha iyi yaşam şartları ve para
kazanmak için başka ülkelere göçler
meydana gelmiştir
YURDUMUZDA YERLEŞME
YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
•
•
•
•
•
•
•
a)İklim:ülkemizde insanların hayatını en çok etkileyen faktör
yanisebep iklimdir.Ülkemiz genelde karasal bir iklime
sahiptir.Bu sebeple insanlar genelde ılık ve yağışın bol
olduğu deniz kıyılarına
(Bafra, Çarşamba,Çukurova,Ege kıyı ovaları gibi) veya iç
kesimlerde alçak sıcak ovalarda yaşamaktadırlar.( Malatya,
Elazığ, Konya, Muş,Amasya)
Buların dışında iç kesimlerde bulunan sıcak ve kurak
alanlarda ise yerleşme yok denecek kadar azdır.( Tuz Gölü
çevresi, Harran ovası)
b) Yeryüzü şekilleri: Ülkemiz; yaklaşık %70’i dağlarla kaplı
yüksekliği fazla olan bir ülkedir.İnsanlar genelde
yüksekliğin ve engebenin az olduğu kıyı kesimlere
yerleşmiştir (Ege Bölgesi,Marmara Bölgesi, Kıyı Karadeniz
Antalya ve Çukurova). İç kesimlerde ise, Amasya
Merzifon, Ankara Afyon Malatya, Kayseri gibi düz ve
yüksekliğin az olduğu ovalara yerleşmişlerdir
c) Toprak özellikleri:Ülkemizde insanlar toprakların verimli
olduğu,tarımın rahatlıkla yapılabildiği, deniz kenarlarında,
iç ovalarda göl ve akarsu kenarlarına yerleşmeyi tercih
etmişlerdir
•
•
•
•
•
•
d) Yer altı ve yer üstü kaynakları: Ülkemiz
yer altı madenleri bakımından zengindir.
İnsanlarda madenlerin fazla olduğu
yerlerde yaşamayı tercih
etmişlerdir.Zonguldak,Afyon,Elbistan,
Batman örnektir
İnsanlar dağlık veya verimsiz olsa bile
madenlerin çıkarıldı yerlerde yerleşmeyi
tercih edebilirler.
e)Sanayi: Sanayi iklimden sonra
yerleşmeyi etkileyen ikinci önemli
faktördür.İnsanlar daha iyi yaşamak için
genelde sanayinin gelişmiş olduğu büyük
kentlere göç ederler.İstanbul,
İzmir,Bursa,İzmit buna örnek
gösterilebilir.
f) Ulaşım ve Ticaret:Ülkemiz dağlık ve
engebeli olduğu için ulaşım imkanlarıda
kısıtlıdır. İnsanlar genelde ulaşım yolları
üzerinde yerleşmişlerdir.Ticaretin fazla
yapıldığı kentler, sınır kapıları ve limanlar
önemli yerleşim yerleridir.
• Nüfusu en fazla olan
bölgemiz Marmara
bölgesidir.
• Bölüm ise Çatalca-Kocaeli
Bölümüdür.
• Yurdumuzda en az
nüfuslanmış bölgemiz Doğu
Anadolu Bölgesidir.
• Bölüm ise Hakkari
Bölümüdür.
• Nüfus en az olan
kıta Okyanusya (Avustralya)
dır.
• Antarktika kıtasında ise
yerleşik hayat yoktur.
• Dünya üzerinde nüfusu en
fazla olan kıta, Asya
kıtasıdır.
• Ülke ise Çin'dir.
Download
Study collections