1. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir

advertisement
1. Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus
artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm
oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı
doğum oranından fazla olursa, nüfusta azalma
meydana gelir. Genellikle az gelişmiş ülkelerde
nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde ise nüfus
artış hızı azdır.
Ülke
Nüfus artış hızı (%)
I
0,7
I!
2,3
III
1,7
IV
0,2
4. Aşağıda, bir ülkenin 1970 ve 2000 yıllarındaki nüfusunun yaş gruplarına göre dağılışı grafiklerle
gösterilmiştir.
Milyon kişi Milyon kişi
Grafiklere bakıldığında, bu ülke için aşağıdaki
yargılardan hangisine varılabilir?
B) I ve III
D) II ve IV
Yaş,
2000
A) Doğum oranı azalmıştır.
Buna göre, tabloda nüfus artış hızları verilen
ülkelerden hangi ikisi diğerlerine göre daha
fazla gelişmiştir?
A) I ve II
1970
Yaş,
B) Toplam nüfusu azalmıştır.
C) Genç nüfus oranı artmıştır.
D) Ülke ekonomik yönden gerilemiştir.
C) I ve IV
E) Çalışma çağındaki nüfusun yaş ortalaması
düşmüştür.
E) III ve IV
5.
I. Toplam nüfus miktarı
II. Nüfusun eğitim durumu
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'da nüfusun
yoğun olduğu yerler arasında gösterilemez?
III. Nüfusun cinsiyet durumu
A) Nil Nehri havzası
IV Tarımla geçinen nüfus miktarı
B) Güneydoğu Asya
V
C) Batı Avrupa kıyıları
Nüfusun yaş durumu
D) Kuzey Kutup Bölgesi
Bir ülkenin nüfus piramidi incelendiğinde, nüfusla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangilerine
ulaşılamaz?
A) I ve IV
B)lveV
D) II ve IV
C) II ve III
E) Ganj ve İndus nehirleri havzası
8.
Aşağıda, Dünya üzerinde yer alan üç farklı bölgenin
nüfus yoğunluğu tanımlanmıştır. Batı Avrupa :
E) IV ve V
Yoğun nüfuslu Kuzey Afrika : Seyrek nüfuslu
Muson Asyası : Yoğun nüfuslu
Aşağıda, beş ülkenin doğum, ölüm ve nüfus artış
hızları binde olarak verilmiştir.
3.
Ülke
Doğum
Ölüm
Nüfus artış hızı
Buna göre, günümüz koşulları dikkate alındığında, bu üç bölgede farklı nüfus yoğunluklarına yol açan etkenler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
15
14
11
II
20
7
3
III
5
4
8
A) Sanayi
İklim
Tarım
Batı Avrupa
Kuzey Afrika
Muson Asyası
IV
13
2
15
B) Tarım
Sanayi
İklim
V
3
1
1
C) İklim
Tarım
Sanayi
D) Tarım
İklim
Sanayi
E) Sanayi
Tarım
İklim
Buna göre, hangi ülke daha çok göç vermiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Download