özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş - İktisat Bölümü

advertisement
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Yakup Koray Duman
Doğum Yeri:Elmalı/Antalya
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
İİBF/İktisat
Anadolu Üniversitesi
1995
Y. Lisans
SosyalBilimler
Ens/iİktisat Politikası
Anadolu Üniversitesi
1998
Doktora/S.Yeterlik/
Tıpta Uzmanlık
SosyalBilimler
Ens/iİktisat Politikası
Anadolu Üniversitesi
2003
İktisat Bölümü
Misafir
Üyesi
Öğretim
İktisat Bölümü
Misafir
Üyesi
Öğretim
Universite
de
Picarde
Verne (Fransa)
Jules
20082009
University of Beira Interior,
Department of Electromechanical
Engineering(Portekiz)
2011(3
ay)
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
“Türkiye’de Faizlerin Tasarruflar Üzerindeki Etkisi” Doç. Dr. Dr. Kemal Yıldırım
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Türkiye’de Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması
Prof. Dr Ergül Han
Görevler:
Görev
Unvanı
Ar.Gör.
Dr.Ar.Gör.
Yar.Doç.
Görev Yeri
İ.İ B.F Fakültesi Akdeniz Üniversitesi
İ.İ B.F Fakültesi Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi İ.İ B.F /İktisat
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
“Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”
“Türkiye’de Bütçe Açıkları ve Cari Açık Arasındaki İlişki”
Yıl
1998-2003
2003-2004
2004-
“Azgelişmişlik Kıskacında Türkiye (1980–2010) Dışa Açık Ekonomi Politikalarının Eleştirisi”
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Projelerde Yaptığı Görevler:
Proje No: SOBAG 8211; 106K234 “Piyasalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:
Zaman Serisi Bulguları” Proje Yürütücüsü ve Araştırmacılar: Doğan H, Bekle M, , Ural B,
Duman K,
İdari Görevler :
Yaz Okulu Koordinatörü Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü
Bölüm Başkan Yrd. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü
……………………………………………………………………………………………………………………
2006-2007
2005-2009
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2009-2010
İlkbahar
Güz
2010-2011
İlkbahar
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
3
Dersin Adı
Mikro İktisat I
Makro İktisat
Öğrenci
Sayısı
80
70
Matematiksel İktisat (Y.L)
3
Mikro İktisat II
İktisada Giriş II
Mikro İktisat
İktisada Giriş I
3
3
3
3
75
83
89
95
Matematiksel İktisat
3
25
3
3
3
3
3
93
87
78
95
102
3
2
Mikro İktisat
Makro İktisat I
İktisada Giriş II
Mikro İktisat
Makro İktisat II
Açık
Ekonomi
İktisadı(Y.L)
Makro
8
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1 Duman K, Belke M (2011)Türkiye’de Bütçe Açığı ile Cari Açık Arasındaki İlişkinin VAR Analizi ile
İncelenmesi (1998–2011) Index Copernicus)
A2. Işık S, Duman K. (2010) Çin Ekonomisinde Para ve Döviz Politikası” Finans Politik & Ekonomik
Yorumlar 2010 Cilt: 47 Sayı: 548,46–65 (Index Copernicus)
A3. Işık S, Duman K .(2008) Enflasyon Hedeflemesi, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi,
Cilt:3, Sayı:10, s. 50–87–61.(Econlit)
A4. Duman K. (2004), Finansal Krizlere Karşı Politika Tercihleri, Akdeniz Üniversitesi İİBF
Dergisi, Cilt:4, Sayı:8, s. 38–61.(Econlit)
A5. Duman K. (2002), Finansal Krizler ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması
Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, s. 132–145. (Econlit)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
B1. Çağatay S, Zanbak M, Duman K. (2009) TR61 Bölgesinde Yoksulluk Profili ve Hane
İçi Kaynak Dağılımının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi, EconAnadolu 2009: Anadolu
International Conference in Economics June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey
B2. Duman K. Zambak M (2008) İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye Örneği,
Küreselleşme,
Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum 27 Mart 2008
Antalya,147-173
B2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Işık S, Duman K Korkmaz A, (2005) Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir
Faktör Analizi Uygulaması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 19, sayı 1
(2004). S:45-69
D2. Duman K. (2005) Finansal Krizlerin Nedenleri ve Etkileri, Finans Politik ve Ekonomik
Yorumlar Ocak 2005 Yıl 42 Sayı 490, s:38-81
D3. Duman K (2005)” Para Krizlerinin Açıklanmasında Teorik İki Yaklaşım:Bulaşma Etkisi
Ve Ampirik Kriz Modelleri” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Mart 2005 Yıl 42 Sayı
492,S:54-62
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Duman K. (2004), Yeni Ekonominin Makroekonomi Üzerindeki Etkileri, 3. Ulusal Bilgi,
Ekonomi ve Yönetim Kongresi Eskişehir 2004,S:333-381
E2. Okumuş Ö, Korkmaz A, Duman K, Kıymalıoğlu Ü, (2004) Avrupa Birliği Uyum
Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Amaçlı Devlet Yardımları Akdeniz Üniversitesi Akdeniz
Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Antalya 2004,S:213-229
F. Diğer yayınlar
Download