3.sıçrama dönemi:( 6p)

advertisement
Uygulama Tarihi
Dersin Adı
Dönemi
Sınav No
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı : ----------------------------------------------Numarası
: --------------Sınıfı
:10-A
SORULAR
PUANLAR
SONUÇ
1
6
2
10
3
10
4
10
5
5
6
6
7
8
8
6
9
8
10
6
11
10
: 09.01.02014
: COĞRAFYA(2SAAT)
: I.
: II
12
10
13
5
TOPLAM
100
SORULAR
1-Bir ülkenin nüfus piramitlerine bakıldığı hangi bilgiler elde edilir maddeler halinde yazınız.(6p)
*
*
*
*
*
*
2-Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10p)
*Az gelişmiş ülkelerde,ortalama yaşam süresi kısa olduğu için yaşlı nüfus oranı…………………………………dır.
*……………………………………..ülkelerde,doğum oranı fazla olduğundan çocuk nüfus oranı fazladır.
*Eğitim,sağlık,güvenlik,ulaşım gibi hizmet sektörlerine yapılan yatırımlara …………………………………….denir.
*Ülkeler arasında yapılan anlaşmalara bağlı olarak nüfusun yer değiştirmesine…………………………………………denir.
*İnsanların siyasi ve etnik baskılar,iç karışıklıklar veya savaşlar sonucunda ülkelerinden ayrılarak başka ülkelerinden ayrılarak
başka ülkelere göç etmesine………………………..göçleri denir.
*4.yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen dünyanın en büyük kitlesel göçü…………………………………dür.
*Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinin en önemli sebebi…………………………………koşullarının değişmesidir.
*Ortalama yaşam süresi…………………………………ülkelerde uzundur.
*Nüfus piramitlerinde çocuk nüfusu ……………-………..yaş , yaşlı nüfus…………………yaş ve üzeridir.
3.Geçmiş çağlardan günümüze kadar dünya nüfusu genellikle artmıştır.İnsanlık tarihi boyunca dünya nüfusunda 3 büyük sıçrama
dönemi yaşanmıştır.Bu sıçrama dönemleri nelerdir açıklayarak yazınız.(2+2+6:10p)
1.sıçrama dönemi:(2p)
2.sıçrama dönemi: (2p)
3.sıçrama dönemi:( 6p)
4.Dünya’da nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri gruplandırarak yazınız.(10p)
DOĞAL FAKTÖRLER
*
*
BEŞERİ FAKTÖRLER
*
*
*
*
*
*
*
*
5.Dünya’da nüfusun yoğun olduğu yerler – alanlar nerelerdir yazınız.(8p)
*…………………………………………………………………………………….*……………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………*…………………………………………………………………………………..
5. Yandaki iklim grafiğinin bulunduğu yerlerde toprak oluşumunda hangi tür
çözülme etkilidir nedenleriyle yazınız.(5p)
Yağış mm
Sıcaklık °C
250
200
20
150
15
100
10
50
5
0
0
O Ş M N M H T A E E K A
6.a)Toprak oluşumunu etkileyen faktörleri sıralayınız ..
b)Bitki türlerinin değişimini etkileyen faktörleri sıralayınız..
7.Aşağıda toprak horizonlarını temsil eden şekilde kutucuklara horizonların isimlerini yazarak kısaca özelliklerini
açıklayınız. (8p).
8. Geçen yıl mezun olan arkadaşımız Aylis Coğrafya Öğretmenliğini kazanır ve önce Kayaç Laboratuarını gezer ve burada Andezit,
Kalker, Diyorit, Bazalt, Mermer, Granit gibi kayaçlar çok dikkatini çeker fakat bunların hangi kayaç oluşum grubuna girdiğini
hatırlayamaz.
-Yukarıda adı geçen kayaçlar hangi oluşum grubunda yer aldığını yazınız (6x1)?
9.Aşağıdaki haritada dünyada nüfusun seyrek olduğu alanlar işaretle gösterilmiştir.Kutucukların içine bu bölgelerin neden
seyrek nüfuslu olduklarını kısaca açıklayarak yazınız.(8P)
TUNDRA BÖLGELERİ:
HİMALAYALAR:
AMOZON HAVZASI:
SAHRA ÇÖLÜ:
10. Amazon nehri ve çevresinde nüfusun yoğunluğunun 1000 metre ve üzerinde artmasının sebepleri nelerdir (5P)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.(5x2:10p)
a- I.Çöl bölgesi
II.Muson Bölgesi
III.Okyanusal iklim
IV.Yüksek dağlık bölge
Yukarıdaki bölgelerin hangilerinde fiziksel ayrışmanın etkili
olduğu söylenemez?
A) I ve II
B)I-III C)II-III D)II-IV E)III-IV
b-Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi zonal topraklar içinde
yer almaz?
A-Laterit
B-Terra-Rossa
C-Podzol
D-Litosoller
E-Tundra
c-Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi azonal topraklar içinde
d-Akdeniz bölgesinde kalkerli araziler üzerinde oluşan
yer alır?
topraklardır.Demir oksit bakımından zengin olduğu için
A-Halomorfik
toprağın rengi kırmızıdır.Topraktaki kireç oranı fazla olduğu
B-Lösler
için tarımsal verimi azdır.Buna göre bahsedilen toprak tipi
C-Hidromorfik
aşağıdakilerden hangisidir?
D-Çernozyom
A-Laterit
B-Podzol C-Tundra D-Lös E-Terra-Rossa
E-Podzol
e-Aşağıda verilen toprak tiplerinden hangileri
azonal(Taşınmış)toprak grubunda yer alır?
A-Podzol-Terra-Rossa-Laterit
B-Alüvyal-Lös-Moren
C-Vertisoller-Kalsimorfik-Hidromorfik
D-Halomorfik-Rendzinalar-Lös
E-Çöl-Tundra-Çernozyom
12. Aşağıda iki ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir.Bu iki piramidi ;Doğum,ölüm,nüfus artışı,genç nüfus,ortalama
yaşam,yaşlı nüfus,demografik yatırım,çalışan nüfusun yaş ortalaması,bağımlı nüfus,yaşam standartları açısından
karşılaştırınız.(10p)
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
13. a-Aşağıda haritada dağılışı gösterilen bitki örtüsü tiplerinin adı nedir altlarına yazınız.
b-Defne,zakkum,kocayemiş,zeytin,keçiboynuzu,mersin başlıca …………………………türleridir.
c-Makilerin tahrip edilmesiyle………………………………..oluşur.
d-Muson ormanlarının en tipik ağacı…………….ağacıdır.
Download