Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası Gelişmeler

advertisement
İnkılâp Tarih ve Atatürkçülük Dersi
Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrası Gelişmeler
1) Mondros Ateşkesi’nde yer alan aşağıdaki
maddelerden hangisi işgallerin geniş bir alana
yayılacağına kanıt olamaz?
A) Demiryolları ve Toros tünelleri İtilaf Devletleri
denetimine bırakılacak.
B) İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek
bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir bölgeyi işgal
edebilecek.
C) Osmanlı topraklarındaki İttifak Devletleri’nin devlet
adamları ve askerleri ülkelerine dönecek.
D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu
bölgelerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri kontrolüne
bırakılacak.
2) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Osmanlı
Devleti’ni aşağıdaki devlet adamlarından hangisi
temsil etmiştir?
A) Harbiye Nazırı Enver Paşa
B) Sadrazam Talat Paşa
C) VII. Ordu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa
D) Bahriye Nazırı Rauf Bey
3) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki
maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri’nin Osmanlı
Devleti’nden çekindiğini göstermektedir?
A) Sınırları koruyacak ve iç güvenliği sağlayacak
askerler dışında, bütün Osmanlı ordusu terhis edilecek.
Orduya ait silah, cephane, taşıt, araç ve gereçlere İtilaf
Devletleri denetimine bırakılacak.
B) İtilaf Devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek
bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir bölgeyi işgal
edebilecek.
C) Yeraltı kaynakları İtilaf Devletleri’nin denetimine
bırakılacak.
D) Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve bu
bölgelerdeki istihkâmlar, İtilaf Devletleri kontrolüne
bırakılacak.
4) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı
orduları terhis edilmiş ve bütün demiryolları İtilaf
Devletleri’nin denetimine bırakılmıştır.
Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisine ortam
hazırlamıştır?
A) Gizli paylaşım antlaşmalarının yapılmasına
B) Ülkenin işgallere açık duruma getirilmesine
C) Anadolu’da iç isyanların çıkmasına
D) Cumhuriyet’in ilanına
5) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele açısından
olumlu bir gelişmedir?
A) Paris Barış Konferansı
B) Sevr Barış Antlaşması
C) Amiral Bristol Raporu
D) Mondros Ateşkes Antlaşması
6) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi manda ve
himaye fikrini savunmuştur?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) Hınçak Cemiyeti
D) İngiliz Muhipleri Cemiyeti
7) Paris Barış Konferansı’nda İtalya’nın, İngiltere
ve Fransa ile arasının açılmasına sebep olan hadise
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgaline karar
verilmesi
B) İstanbul’un işgal edilmesine karar verilmesi
C) Rusya’nın gizli paylaşım antlaşmalarını dünya
kamuoyuna açıklaması
D) Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarının
kısıtlanması
8) Türk milletinin haklarını ve uğradığı haksızlıkları
basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı amaçlayan
cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Trakya Paşaeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
B) Millî Kongre Cemiyeti
C) Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti
9) I. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması
II. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığı çıkması
III. Rusya’da ihtilal olması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin
Kurtuluş Savaşı’nın başlamasında etkisi vardır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
10) Osmanlı Hükümeti, İtilaf Devletleri’nin işgallerine,
azınlıkların ayrılıkçı faaliyetlerine kayıtsız kalmıştır. Bu
durumu gören Türk milleti gelişmelere tepkiler
göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tarif edilen
tepkilere örnek gösterilebilir?
A) Meclis-i Mebusan’ın kapatılması
B) Türklerin bulundukları bölgeden göç etmeleri
C) Müdafaa-ı Hukuk ve Muhafaza-ı Hukuk
cemiyetlerinin kurulması
D) İstanbul Hükümeti’ne karşı isyanlar çıkması
11) Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer alan
“Ülkedeki bütün haberleşme ve ulaşım araçları
İtilaf Devletleri denetimine bırakılacak” hükmü ile
İtilaf
Devletleri
aşağıdakilerden
hangisini
amaçlamıştır?
A) Azınlık isyanları ülke geneline yaymak
B) Ticaretin gelişmesini engellemek
C) TBMM’nin iletişimini engellemek
D) İşgallerin duyulmasını ve işgallere karşı direnişi
engellemek
12) İzmir, 15 Mayıs 1919 tarihinde aşağıdaki
devletlerin hangisi tarafından ve hangi antlaşmaya
göre işgal edilmiştir?
A) Yunanistan – Sevr Barış Antlaşması
B) Yunanistan – Mondros Ateşkes Antlaşması
C) İngiltere - Sevr Barış Antlaşması
D) İngiltere – Mondros Ateşkes Antlaşması
13) Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 24.maddesinde
aşağıdaki
şehirlerden
hangisinin
ismi
geçmemektedir?
A) Samsun
B) Sivas
C) Erzurum
D) Elazığ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards