4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta

advertisement
4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta
_____________ önemli bir __________sporumuzdur.
Geleneksel _____________________ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir.
______________ öğeler ______________________________geldi.
Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıI coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.
_____________________________sahip çıkmalıyız.
Tarihe geçen ________________________biri de Seydişehirli Şehit Şerife Bacı’dır.
Mustafa Kemal, ____________yılında ____________doğmuştur.Babası __________, annesi _____________________’dır.
Ali Rıza Efendi _____________yapıyordu.Bu görevinden ayrıldıktan sonra ____________uğraştı.
Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarında, Osmanlı Devleti’ne bağlı olarak yaşayan milletler, Selanik ve çevresinde,
çeşitli________________________.
Mustafa Kemal, ilköğrenimine _____________________________başladı.Kısa bir süre sonra da
_______________________________________ ilkokuluna devam etti.
Semsi Efendi ilkokulu, ___________________________babası onun burada eğitim görmesini istedi.
Mustafa Kemal İlkokulda okurken babasını kaybetti ve bu yüzden bir süre okula devam edemedi.
Mustafa, ilkokulu bitirdikten sonra Selanik Mülkiye Rüştiyesine girdi. _____________
bu okula fazla devam edemedi.
Askeri okulda okumak için girdiği sınavı kazanarak __________________(Ortaokul) Öğrenimine devam etti.
Mustafa Kemal, Askeri Rüştiyeden sonra öğrenimine, _____________________(lise) devam etti.Daha sonra İstanbul’da
_____________girdi.Son olarak ______________ bitiren Mustafa Kemal, ___________yılında _____________ olarak orduya
katıldı.
Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazandı.
Trablusgarp’tan sonra Balkan savaşında görev aldı.
Çanakkale Savaşı’ndaki başarılarıyla hem parlak bir zafer elde edilmesinde rol oynadı hem de
______________________________________kazandı.
Kurtuluş Savaşı sırasında Sakarya ve Başkumandanlık Meydan Savaşı’nda elde ettiği zaferlerle Türk milletinin bağımsızlığına
kavuşmasında önemli rol oynadı.
Mustafa Kemal, _____________________________________olarak kabul edilmiştir.
İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki topraklarını işgal ederken _________________ ele geçirmek istedi.
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a yardım gönderecek kadar güçlü donanması yoktu.Buna rağmen İstanbul’dan bir grup subayla,
______________________gitti.
Mustafa Kemal ve arkadaşları, yerli halkı örgütleyerek ____________________gösterdiler.
_______________________İtalyanlara karşı başarılı direniş sonuçsuz kaldı. İtalya ile _____________imzalanarak Trablusgarp
Savaşı’na son verildi (1912)
Uşi Antlaşması ile _____________________İtalyanlara bırakıldı.
İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin oluşturduğu güçlü bir donanma, 18 Mart 1915’te kıyıları top ateşine tuttuktan sonra
____________________________________.
Boğaz’a önceden mayın döşenmiş olması ve Türk topçularının isabetli atışları yüzünden düşman donanması ağır kayıplar
vererek geri çekildi.
Birinci Dünya Savaşından sonra, millet, ______________________bir duruma düştü.
Birinci Dünya Savaşından sonra, vatanımız da _____________________isteniyordu.
Türk milleti, tarihi boyunca bağımsız yaşamıştı ve ____________________________
Birinci Dünya Savaşı sona erdiği sırada Mustafa Kemal,’’_______________________.
Boğazda demirli düşman savaş gemilerini gören Mustafa Kemal ____________________’” dedi.
Hürriyete ve bağımsızlığa çok önem veren Mustafa Kemal’in kurtuluş umudu
____________________________________________________.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra vatanımız parçalanıyor, Türk milleti esir edilmek isteniyordu.
Mustafa Kemal, ________________, Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrıldı, ___________________________Samsun’a vardı.
Mustafa Kemal Paşa, ______________________parolası ile çalışmalarına başladı.
Osmanlı Devleti ________________tarihinde İtilaf Devletleri ile şartları çok ağır olan
____________________________________imzalamak zorunda kaldı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre Türk__________________________________,
______________________________.Tersane ve limanlar, Toros tünelleri, demir yolları ve haberleşme İtilaf Devletlerinin
kontrolünde olacaktı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7.maddesi; ’’ İtilaf Devletleri, _____________________________,
_____________________________________.” Maddesiyle vatanımızı işgale başladılar.
İngilizler;______________________ işgal etti.
Fransızlar:_____________ ve çevresini
İtalyanlar:______________________ yöresini ele geçirdiler.
Yunanlılar:İngilizlerin desteğiyle (15 Mayıs 1919)________________ işgal ettiler.
Anadolu’nun düşmanlar tarafından paylaşılmak istenmesi ___________________yol açtı.
_______________________ilk önce _____________________kuruldu.
________________________________________________ (Milli Kuvvetler) adı verilen birlikler oluşturuldu.
Kuvayımilliye (Milli Kuvvetler):____________________________________________ amacıyla kurulan birliklerdir.
Kuvayımilliye birlikleri dağınıktı.Önce ____________________________gerekiyordu.
Türk milletinin ___________________vardı.Bu önder de Mustafa Kemal Paşa’dı.
Mitingler yapılarak __________________________________.
Kurtuluş Savaşı’mızın__________________________, Mustafa Kemal Paşa, öncelikle
______________________________________________.
İşgal kuvvetlerine karşı ______________________, __________________________
başlamıştır.(19 Aralık 1918’de halk, Fransızlara karşı büyük bir direniş, göstermiştir.
Batı Cephesi’ndeki direniş hareketi ise _______________________sonra başlamıştır.
Mustafa Kemal, Samsun’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra_____________, oradan da ____________________gelmiştir.
Anadolu ve Trakya’daki cemiyetler, daha çok ___________________________savunuyordu.
Mustafa Kemal, _______________________________________________istemiştir.
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.(
)
İstanbul’daki hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirmemektedir.(
Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.(
)
Milletin haklarını savunmak için milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.(
)
)
Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’yle Türk milletini ____________________________çağırdı.
İtilaf Devletleri yurdumuzu paylaşırken ______________________________vermeyi planlamışlardı.
______________________________________ Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
Erzurum Kongresi başkanlığına ___________________________________seçildi.
Atatürk, Erzurum Kongresinde _______________________bir hükümetin kurulmasını istedi.
Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, böIünemez.(
)
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlikte karşı koyacaktır.
(
)
Vatanın ve bağımsızlığın korunmasına, Osmanlı Hükumetinin gücü yetmezse geçici hükümet kurulacaktır. (
)
Milli meclis, hemen toplanmalı ve hükumet işlerini denetlemelidir.(
)
Erzurum Kongresi sonunda, Mustafa Kemal’in başkanlığında bir ______________________.
Erzurum Kongresi, Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamak için toplanmıştı.Fakat bütün yurdu ilgilendiren kararlar alındı.
Erzurum Kongresi milli bir kongre olarak kabul edilir.
Sivas Kongresi, Mustafa Kemal’ın ___________________________________üzerine toplandı.
Sivas Kongresine, ____________________________________katıldı.
Sivas Kongresi başkanlığına oy birliğiyle Mustafa Kemal seçildi.
Sivas Kongresinin amacı, _________________________________________almaktır.
Osmanlı Hükümeti, _________________________________________istedi.Fakat başaramadı.
Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynen kabul edildi.
Bütün milli cemiyetler birleştirildi. Böylece Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
İstanbul’un işgalinden hemen sonra Mebusan Meclisi kapatıldı. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Ankara’da yeni bir meclisin
açılmasına karar verildi.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri, yurdumuzu ______________işgale başladı.
Osmanlı temsilcileri antlaşmayı imzalamak zorunda kaldılar.
Sevr Barış Antlaşması Türk vatanını parçalıyor, Türk milletine __________________________.
Kurtululuş Savaşı, 19 Mayıs 1919’da ______________________________ile başlar.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra __________________________________Devleti kuruldu.
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermek istediler.
______________________, Ermenileri yendi.Ermenilerle ______________________imzalandı.___________________
kurtarıldı.
Gümrü Barış Antlaşması, ____________________________________________________
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Antep, Maraş ve Urfa İngilizler tarafından işgal edildi.Sonra____________________.
Fransızlar___________________________.
Milli Mücadele’deki başarılarından dolayı Urfa, Antep ve Maraş şehirlerine ___________, _____________,
_______________unvanları verilmiştir.
Kuvayi Milliye birlikleri ________________________________başarısız oldu.
Düzenli ordunun kurulmasıyla_________________________________________.
Türk ordusu, Batı Cephesi’ndeki_____________________, Birinci İnönü Savaşında,
_______________________________kazandı.
Birinci İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlılar, güçlerini arttırıp yeniden saldırıya geçtiler.Yunanlılar
_____________________yenildiler.
Sakarya Meydan Savaşında, Afyon, Kütahya ve Eskişehir Yunanlıların eline geçti.
Türk ordusu, daha fazla kayıp vermemek ve durumunu güçlendirmek için Sakarya lrmağı’nın doğusuna çekildi.
Yunanlılar Sakarya lrmağı’nın batısında Türk ordusu ile karşılaştılar.Türk ordusu________________________________.(13 Eylül
1921)
TBMM, Atatürk’e Sakarya Savaşı’ndan sonra ________________unvanı vermiştir.
Olaylan tarih sırasına göre gösteren şerit:
Milletlerin birlik ve beraberlik içinde kutladığı gün:
Ata sporlarımızdan biri:
Kurtuluş Savaşı’na katılanlara verilen madalyanın adı:
Atatürk’ün doğduğu şehir:
Anadolu’da işgaller karşısında vatanı savunmak için oluşturulan birlikler:
Atatürk’ü İstanbul’dan Samsun’a götüren vapurun adı:
Büyük Taarruz’un amacı ______________________________________.
Büyük Taarruz’un sonunda Gazi Mustafa Kemal “_____________________________________’’ emrini verdi.
Mudanya Konferansı’na İngiltere, Fransa ve İtalya ve Türkiye’den Batı Cephesi Komutanı _______________katıldı.
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya, ____________________.
Doğu Trakya, _________________olmak üzere Türkiye’ye bırakıldı.
_______________________Türkiye’ye verildi.(Lozan Barış Antlaşması)
Türk sınırına yakın Yunan adaları, ____________hale getirildi.(Lozan Barış Antlaşması)
_________________________kaldırıldı.(Lozan Barış Antlaşması)
İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan yapılacak geçişleri,
_____________________________________________________düzenleyecek, Boğazların her iki yakası askerden
arındırılacaktı.
Suriye sınırı, ___________________________kabul edildi.
Bayramlar, ____________________birlik, _______________duygusunun pekiştirildiği günlerdir.
_____________denilince aklımıza ____________________gelir.
Atatürk Milli Mücadele’nin liderliğini yapmıştır.
Atatürk _____________________ile Samsun’a gelmiştir.
Atatürk _____________yılında Selanik’te doğmuştur.
Kültürel özellikler __________________uğrar.
Dini ve milli bayramlarımız kültürel özelliklerimizi yansıtır.
____________oyunu ______________________sporudur.
Kültür, toplulukların ________________.
Kültür, ________________________maddi ve manevi değerlerin hepsidir.
__________, ________________ve _____________da kültürel özelliklerdendir.
Vatanı bu durumdan kurtarmak 6alı 6alışmalara başlanmalıdır.
Kurtuluş Savaşı’mızı _________________________yeni ___________________olan antlaşma Lozan Barış Antlaşmasıdır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ______________________________metnin ismi Onuncu Yıl Nutku.
Milli kültürümüzü yansıtan öğeler:
Geleneksel halk oyunlarımız:
Çinicilik, ________________________________örnektir.
Kurtuluş Savaşı’nda milletimizin en büyük gücü, _______________________________________
Mustafa Kemal Atatürk’e “_________________________________”
_____________________________________________nden sonra verilmiştir.
Aile büyüklerimizin isimlerini ___________________yazarak oluşturabiliriz.
Mustafa Kemal, _____________________________________19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmıştır.
Savaştan __________ve zafer kazanmış olarak dönen kişilere ___________denir.
AŞAĞIDAKİ KELİMLERİ YUKARIDAKİ BOŞLUKLARA YAZINIZ.
1881 (2)
İtalya da Trablusgarp'ı
1905
İtalyanlara karşı büyük bir savunma
30.Ekim 1918
İzmir'i
’’geldikleri gibi giderler.’’
İzmir'in işgali kınandı
16 mayıs 1919'da
İzmir'in işgalinden
19 mayıs 1919'da
kadın kahramanlarımızdan
Adana
Kafkasya'nın güneyinde Ermenistan
Ali Rıza Efendi
kapitülasyonlar
Amasya Genelgesi(4 Kere)
Kars ve çevresi
Amasya Genelgesi'yle yaptığı çağrı
kendi bölgelerinin haklarını
Amasya'ya
Kırkpınar yağlı güreşleri
Ankara Antlaşması'ndaki şekliyle
kurmay yüzbaşı
annesinin isteğiyle Mahalle Mektebinde
kurtuluş savaşını başlatmak için
Antalya ve Konya
Kuvayı Milliye ile baş edemedi
Antep, Urfa, Maraş ve Musul'u
Kuvayi Milliye
asker olmak istediği için
kültürel
askersiz
kültürel değerlerimize
ata
Manastır Asker'i İdadisine
ata sporu
Meriç Irmağı sınır
atalarımızdan bize kalan
milli birliğin sağlanması
babasının isteğiyle şemsi efendi
milli birlik ve beraberliği sağlamıştır
bağımsız yaşamaktan vazgeçemezdi.
milli cemiyetler
bahanelerle ayaklanıyordu
Mondros Ateşkes Antlaşması'nı
Balkan Savaşı başladığı için
Mustafa Kemal gizlice trablusgarp'a
Bandırma
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı
Bandırma vapuru
ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir.ileri!
batı cephesinde Yunanlılara karşı
ordusunun büyük bir bölümü dağıtıldı
bayram
oy birliğiyle Mustafa Kemal
beraberlik ve kardeşlik
özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin
beslenme
sağ
bir öndere ihtiyacı
sakarya meydan muharebesi’
bir zafer daha kazandı
savaş yapılmadan kurtarıldı.
boğaz'dan geçmek istedi
Selanik
Bozcaada ve Gökçeada
Selanik Askeri Rüştiyesinde
bütün cemiyetleri birleştirmek
Selanik'te
cirit
silahlarına el konuldu
cirit
Sivas Kongresinin toplanmasını engellemek
çağdaş usullerle öğretim yaptığı için
Soy Ağacı
Doğu Anadolu'nun haklarını korumak için
Suriye cephesindeydi
Doğu Anadolu'yu ermenilere
şanlı, gazi, kahraman
el sanatları
tarih şeridi
el yazısıyla yazdığı ve bizlere tavsiyelerde bulunduğu
TBMM ordusu
elimizden alınmak
TBMM:
Erzurum Kongresi(3)
temsil heyeti oluşturuldu.
Fransızlara bırakıldı
ticaretle
gazi
toplumları birleştiren
gazi
Trablusgarp ve Bingazi
gazi unvanı ve mareşallik rütbesi
Türk devletinin siyasi bir zaferi
geçmişten günümüze değişerek
Türk milletinin birlik ve beraberliğidir.
geleneksel Türk el sanatlarına
Türk milletinin takdirini ve sevgisini
giyim
Türk milletinin tepkisine
gücünü milletten alan
Türk milletinin yenilmez azmiydi
gümrük memurluğu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
güney cephesi'nde Dörtyol'da
Türkiye'nin başkanlığındaki uluslararası bir komisyon
güreş
Türkiye'nin her tarafından seçilmiş olan temsilciler
güreş
Türklerin tarihi ata
güvenliklerini tehlikede görürlerse
Uşi antlaşması
haksız yere
vatanı düşmanlardan kurtarmak
Harp Akademisini
vatanı kurtarmak amacıyla kuvayımilliye
Harp Okuluna
vatanı savunmak için
Havza'ya
vatanın bağımsızlığını sağlamak için gerekli kararları
hazırlık döneminde
''ya istiklal ya ölüm!’’
her yönü ile tamamlayan
yaşam tarzıdır
horon, zeybek, halay
yaşama hakkı tanımıyordu.
ilk askeri başarısını
yirminci yüzyılın en büyük askeri dehası
ilk direniş
yoksul ve çaresiz
İnönü'de ikinci kez
Yunanlar İnönü savaşlarında durduruldu
İsmet Paşa
Yunanlılara karşı
istedikleri yeri işgal edebilirler
Yunanlıları yurttan tamamen atılmasıydı
istiklal madalyası
zaman içinde değişime
işgalci devletlere karşı mücadeleye
Zübeyde Hanım
halılarımız,çinilerimiz,Türkülerimiz,halk oyunlarımız,oyalar,tarihi evlerimiz,Türk mutfağı
TBMM hükümetinin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşmadır.
Download