KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI

advertisement
KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK)
YASA TASARISI
GENEL GEREKÇE
Anayasa Mahkemesinin 2, 4, 5 ve 8/09 (D.2/2011) Sayılı Birleştirilmiş kararı dikkate
alınarak Tabiplik Hizmetleri Sınıfında çalışan kamu sağlık çalışanları ile bahse konu hizmet
sınıfı dışındaki kamu sağlık çalışanlarının, haftalık çalışma süresi, 7/1979 sayılı Kamu
Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na paralel olarak yaz mesaisi 35 saat ve kış mesaisi
40 saat şeklinde yeniden düzenlenmesine; yaz mesaisi çalışma saatlerinin Haziran ayının
15’inci günü, kış mesaisi çalışma saatlerinin ise Eylül ayının 15’inci günü başlayacak şekilde
belirlenmesine gerek duyulmuştur.
Bu nedenle ekte sunulan Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı
hazırlanmıştır.
Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısı dört maddeden oluşmaktadır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1 : Yasanın kısa ismini düzenlemektedir.
Madde 2 : Esas Yasanın 102’nci maddesinde değişiklik yapılarak haftalık çalışma süresi,
yaz mesaisinde 35 saat ve kış mesaisinde 40 saat olacak şekilde düzenlenmesi
amaçlanmıştır.
Madde 3 : Kamu Sağlık Çalışanlarının Çalışma Saatleri Tüzüğü’nün yürürlükten
kaldırılması amaçlanmıştır.
Madde 4 : Yasanın yürürlüğe giriş tarihi düzenlenmektedir.
KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar.
Kısa İsim
1. Bu Yasa, Kamu Sağlık Çalışanları
(Değişiklik) Yasası olarak
6/2009
isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan Kamu Sağlık Çalışanları
75/2009 Yasası ile birlikte okunur.
37/2010
49/2010
Esas Yasanın
102’nci
Maddesinin
Değiştirilmesi
2. Esas Yasa, 102’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 102’nci
madde konmak sureti ile değiştirilir:
“Çalışma 102.
Saatleri
(1) Kamu sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi,
yaz mesaisinde 35, kış mesaisinde 40 saattir. Bu
süreler, Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak
üzere düzenlenir.
Ancak vardiya veya rota usulüyle çalışan
kamu sağlık çalışanları için Cumartesi ve Pazar
günleri vardiya veya rota süresi içerisine düşmesi
halinde tatil olarak düzenlenmez. Cumartesi, Pazar
ve Resmi Tatil Günlerinde ve mesai saatleri dışında
bu Yasada ki Nöbet, İcapçı (On-Call) ve Vardiya
ve Rotasyon yöntemi ile sağlık hizmetleri 24 saat
kesintisiz olarak verilmeye devam eder.
(2) Yaz mesaisi çalışma saatleri Haziran ayının
onbeşinci gününde, kış mesaisi çalışma saatleri
Eylül ayının onbeşinci gününde başlar. Günlük
çalışma saatleri, çalışmanın başlama ve bitiş
saatleri ile öğle dinlenme saatleri, hizmetlerin ve
hizmet birimlerinin özellik ve gereklerine uygun
olarak, Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişare
neticesinde Personel Dairesi’nin önerisi üzerine
Bakanlar Kurulunca saptanır.
Ancak, sürekli ve fiili olarak röntgen ve
radyom veya radyoaktif ışınlarla çalışan kamu
sağlık çalışanları, günde beş saatten fazla
çalıştırılamazlar.
(3) Çalışma saatleri dışında çalışmaları gerekli görülen
kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri dışında
da çalışmaları esastır. Bu takdirde, bu Yasanın ek
çalışma ve nöbet ödeneği alma ile ilgili 25’inci
maddesi kuralları, ve icapçı (on-call) çalışma
ödeneği ile ilgili 26’ncı maddesi kuralları
uygulanır.”
Yürürlükten
Kaldırma
5.2.2009
RG: 27
EK III
A.E. 116
3. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kamu Sağlık
Çalışanlarının Çalışma Saatleri Tüzüğü, yapılmış olan işlemlere halel
gelmeksizin yürürlükten kaldırılır.
29.11.2010
RG : 199
EK III
A.E. 697
Yürürlüğe
Giriş
4. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
Download