lacın reklamı olur mu?

advertisement
www.
mer
t
van.
av.
t
r
İlacın reklamı olur mu?
Reçetesiz satılan ilaçların tanıtımının serbest bırakılması ilgili yasa tasarısı gündemde. Tasarının kabul edilmesi
durumunda reklam ve medya sektörünün yanı sıra tüketicilerde bu işten kazançlı çıkacak. Tüketicinin
bilinçlenmesi hatalı ilaç kullanımını azaltırken, yanlış kullanımın yol açacağı sonuçları da engelleyecek.
Rekabet araçlarından en önemlisi ve etkilisi olan reklam doğru yapıldığında kısa zamanda büyük kitlelere ulaşma
imkanı sağlıyor. Reklam yapılırken, hedef kitle olan tüketicinin de en doğru şekilde bilinçlendirilmesi gerekiyor.
Akılda kalıcı bir slogan, tüketicinin beklentisine en yakın olanı verme ve yanıltıcı reklama kaçmadan yapılan
mübalağa sanatı rekabet piyasasında bir adım öne çıkarak, aranılan marka olma avantajını da beraberinde
getiriyor. Ancak bu her sektör için bu kadar kolay olmuyor. Dünyada reklam yasağı ile karşı karşıya olan ilaç
sektörü Türkiye'de de çeşitli Tıp Mevzuatı ve Tüketicinin Korunması Kanunu engellerine takılıyor. 1262 sayılı
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile reçeteli ilaç reklamları yasaklanırken, tanıtımları ise sadece sağlık
çalışanlarına yapılabiliyor. Çünkü tıp ticaret kabul edilmiyor.
DÜNYADA FARKLI UYGULAMALAR VAR
Reçetesiz ilaç tanıtımlarında ise dünyada farklı uygulamalar görülüyor. AB ülkeleri, Bulgaristan, Brezilya, Polonya,
Macaristan, Rusya, Hırvatistan, Japonya, ABD ve bir çok ülkede reçetesiz ilaçların tanıtımının yapılması, ülkelerin
kendileri belirledikleri kurallar ve kısıtlamalar çerçevesinde serbest bırakılıyor. Ülkemizde ise durum biraz belirsiz.
Reçetesiz ilaç reklamlarına 90'lı yıllarda esneklik sağlanmış, yayınlanan yönetmelik ile reklam yapılabileceği kabul
edilmişti. Ancak Eczacılar Birliği'nin talebi üzerine Danıştay yönetmeliği iptal etti ve reklam yapılması yeniden
yasaklandı. Önümüzdeki günlerde kanunlaşması beklenen " İlaçta Dönüşüm ve İlaç Kurumu Yasa Tasarısı" ile
ilaçta reklam yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Yapılacak düzenlemeyle reçetesiz ilaç reklamlarının önünün
açılması bekleniyor.
PAZARIN % 22 'SİNİ OTC' LER OLUŞTURUYOR
Tasarının kanunlaşması halinde eczanelerde satılan OTC ( Over the counter) diye tabir edilen reçetesiz satılan
basit ağrı kesiciler, vitaminler, soğuk algınlığı ilaçları ve antiasitler artık eczanelerden ayrı bir birimde satışa
sunulacak. Tüketicilerin de bilinçlenmesini sağlayacak olan tasarı, reklam ve medya sektörüne taze kan getirecek.
KONUYLA İLGİLİ UZMAN GÖRÜŞLERİ
Televizyon Yayıncıları Derneği Başkanı Nuri Çolakoğlu
www.
mer
t
van.
av.
t
r
"Türkiye'de reçetesiz ilaçların tanıtımının serbest bırakılması için uzun zamandır süren bir çaba var. RTÜK yasası
reçetesiz ilaçların tantımının yapılabileceğini kabul ediyor. Ama uygulamada hala eski 1928 tarihli yasaya takılıp
kalındığı için bu bir türlü gerçekleşmiyor. Televizyon Yayıncıları Derneği'nin sektörün bütün ilgili taraflarını ve
Sağlık Bakanlığı'nı bir araya getirerek ortak bir çözüm bulma çabalarında belli bir noktaya gelinmişti.
Türkiye'de özel TV yayıncılığının başlamasından bu yana 15 yıldır çokça tartışılan bu konuda, sayısız toplantı
yapıldı, komisyonlar kuruldu. İlaç sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri, ilgili sivil toplum kuruluşları bir
araya gelerek zorlu bir çalışma ardından çok temel bazı noktalarda görüş birliği sağlamışlardı. Avrupa Birliği'nin
hemen her ülkesinde serbest olan, yaygın olarak kullanılan ilaçların tanıtımı ile ilgili olarak getirilen bu öneri, hem
toplumu ölçüsüz davranışlara karşı korurken, bir yandan da halkın doğru ve sağlıklı bilgilenme hakkını teslim
etmekte, yıllardır sürdürülen bu anlamsız yasağı kaldırmaktadır. Üstelik reçetesiz ilaçların tanıtımı 1994 tarihli
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Yasası'nda açıkça "Reçetesiz satılan ilaçların reklamları serbesttir" hükmü ile
serbest bırakılmış olmasına rağmen henüz hayata geçirilememiştir. Yapılmak istenen yönetmelik değişiklikleri de
1928 tarihli yasa hükümlerine dayandırılarak iptal edilmişti.
Avrupa Birliği'ne uyum çalışmalarının yoğunlaştığı şu günlerde, 1262 sayılı yasada gerekli değişiklik yapılarak,
reçetesiz ilaç tanıtımı konusunda gerekli mevzuat uyumunun sağlanması ve sağlıklı bir geçiş sürecinin
uygulamaya konması, aynı zamanda uzun zamandır süren bu tartışmanın noktalanması büyük önem
taşımaktadır.
Bu konuda geliştirilen ayrıntılı önerinin ana noktaları şöyledir:
Satış Noktaları
"Halka ilaç satışı eczaneler aracılığı ile olmalıdır.
Reçeteli Reçetesiz Ayrımı
"Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ilaçlar reçeteli ve reçetesiz (OTC) ilaçlar olarak sektör temsilcilerinin de
katılımı ile sınıflandırılmalıdır. Bu sınıflandırma çerçevesinde hangi etkin maddelerin ve ürünlerin reçetesiz ilaç
kapsamında değerlendirileceği belirlenmeli ve oluşturulacak liste 6 ayda bir veya yılda bir güncellenmelidir.
Halka Tanıtım
"Halka tanıtım, tüm iletişim kanallarını (yazılı ve görsel basın, radyo, TV vs) kullanacak şekilde serbest olmalıdır.
Halka tanıtımda uygulanacak ilkeler Avrupa Birliği direktifleri, WHO tanıtım kuralları ve Avrupa Reçetesiz İlaç
Üreticileri Birliği (AESGP)'nin kuralları temel alınarak oluşturulmalıdır.
"Halka tanıtıma uygulanacak denetim ise firmaların ve sektörün öz denetimine ek olarak, konusunda uzman
kişilerden oluşan, bağımsız, özel bir kurul tarafından gerçekleştirilmelidir.
Radyo ve televizyon, yazılı basın yolu ile yapılacak tanıtımlarda denetim yayından önce yapılmalı tanıtım itiraz
görmediği takdirde yayınlanmalıdır.
Uluslararası Reklamcılık Derneği Hukuk Müşaviri Avukat Mert Van
BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI ORTADAN KALKAR
İlaç sektöründeki reklam yasakları konusundaki kanuni düzenleme tüketiciyi koruma amacı ile düzenlenmiş gibi
gözüküyor ancak Türkiye gerçeğini bildiğiniz üzere herkes herkese ilaç önerisinde bulunabiliyor. Bu da hatalı ilaç
www.
mer
t
van.
av.
t
r
kullanımını, belkide bu nedenle sakatlıkları veya ölümleri bile tetikliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hatalı ilaç
kullanımına dayalı herhangi bir istatistiğin tutulmadığını biliyorum. Bence ilaç sektöründe tüketiciyi koruma amaçlı
olarak ilaç reklamlarına izin verilmeli ve bu kötü gidişat engellenmelidir. Reçeteli ilaçların kamuya yönelik tanıtım
ve reklamı etik değil. Zaten reçeteli ilacı bilmesi gereken de vatandaş değil, gerekli gördüğü hallerde bu ilacı
hastaya önerecek olan sağlık personelidir. OTC diye tabir edilen reçetesiz ilaçlar ise, hasta tarafından kolayca
ulaşabilinen ilaçlar olduğundan bu tasarının kabul edilmesi fayda sağlayacaktır. x
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Özlem Y.
Çakmut
YASA BİR AN ÖNCE ÇIKMALIDIR
İlaç piyasasında önemli bir yeri olan Türkiye'de ilaçta reklam yasağı konusunun Tüzük ve Yönetmelikler bazında
ele alınması doğru değildir. Bu nedenle bir an önce bir yasa çıkartılması, ayrıntılı düzenleme yapılması şarttır.
İlaçta Dönüşüm ve İlaç Kurumu Yasa Tasarısı bu amaca hizmet etmek için hazırlanmış ancak henüz
yasalaşmamıştır. Türkiye'de mevzuatı incelediğinizde reçeteli ilaçların tanıtımının yasak olduğunu, reçetesiz
ilaçlara ilişkin tanıtım bakımından açık bir düzenleme olmadığını, hatta reçetesiz ilaçların kamuya tanıtımına izin
verildiğini görürsünüz. Ancak sorun bugün için OTC'lerde düğümlenmektedir. Çıkartılması düşünülen yasa öncesi
durum iyi değerlendirilmeli ve dengeler kamu menfaati gözetilerek korunmalıdır. Diğer taraftan da halkı
bilinçlendirmek ve olacaklara karşı uyarmak da toplumsal bir görevdir.
Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Engin Güner
MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ
Hekim tarafından kullanıma karar verilmesi gerekmeyen OTC 'lerin üretici firma tarafından, tüketiciye anlatılması
çok sağlıklı bir yaklaşımdır. Bu oluşum Sağlık Bakanlığı, Reklam Özdenetim Kurulu, rakip firmalar, sağlık
personeli ve tüketiciler tarafından da takip edileceği için yanıltıcı herhangi bir iletişim engellenecektir. Burada
tartışılması gereken konu reklamın serbest olması değil nasıl denetleneceğidir. Bu konuda doğru ve sağlıklı bir
sistem kurulmasının ve tüketicinin bilinçli ilaç tüketmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. AB ile uyumlu
olarak Türkiye'de de reçetesiz ilaçların halka yönelik tanıtımının İlaç Kurumu gözetimi altında yapılmasının önünü
açacak mevzuat değişikliğini olumlu karşılıyoruz.
Download