spor aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin başarı ve motivasyonu

advertisement
SPOR AKTİVİTELERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE
MOTİVASYONU İLE İLİŞKİSİ
Aykut TOSUN1, Barış DEMİR2, Gazi UÇKUN3 Orkun KONAK4
Özet
Motivasyon bireyin hareketlerinin arkasında bulunan psikoloji adında güdü adı verilen bir
güçtür. Davranışa enerji sağlayan organizmaların içindeki ve çevredeki güçler olarak
tanımlanır. Motivasyon üzerinde yapılan çalışmalar erken mekanik yaklaşımlardan
günümüzdeki bilmeye ve anlamaya yönelik yaklaşımlar şeklinde değişmiştir. İnsanın zihinsel
performansı ile fiziksel uygunluğu arasında olumlu bir ilişki olup olmadığı yıllardır insanların
ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte spor sorumluluk ve işbirliği eğilimi ile düzen sağlama
kabiliyetini ortaya çıkararak kişinin sosyalleşmesine yardımcı olmaktadır. Okuma ve mantık
gibi zihinsel yetenekleri geliştirici oyunların daha sonra problem çözme, ezberleme,
değerlendirme, sınıflandırma gibi zihinsel fonksiyonları canlandıran aktiviteler olduğu
araştırmalarda dile getirilmeye başlanmıştır.
Bu bildirinin amacı, spor aktivitelerinin öğrencilerin akademik başarı ve motivasyona
etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla Kocaeli Üniversitesi’nde 320 üniversite öğrencisi ile anket
yapılmış, veriler yarı yapılandırılmış mülakat şeklinde toplanmıştır. Elde edilen veriler
betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu yönüyle çalışma nitel bir araştırma özelliği
taşımaktadır. Ayrıca çalışmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde ve frekanslarının
belirlenmesi yoluyla nicel verilere de ulaşılmıştır.
Bu çalışmayla fiziksel anlamda daha aktif olan öğrencilerin akademik başarılarının daha
yüksek olduğu, sporun kaslar kadar beynin gelişiminde de etkili olduğu, egzersizin beyin
kıvrımı hücre sayısında çoğalmayı sağladığı, stresin azaldığı ve duyguları dengelediği,
böylelikle bilişsel sisteminde gelişme gösterdiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Spor, Motivasyon, Akademik Başarı
SUCCESS AND MOTIVATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY
STUDENT SPORT ACTIVITIES
Abstract
Motivation is the motive power behind the name called psychology of the individual
movements. Is defined as the forces inside and around energy behavior of organisms. The
studies on motivation has changed as approaches to knowing and understanding today of
the early mechanical approach. Between human mental performance and physical fitness
has attracted the attention of people for years that there is a positive relationship. However,
1
Kocaeli Üniversitesi, [email protected]
Kocaeli Üniversitesi, [email protected]
3
Kocaeli Üniversitesi, [email protected]
44
Kocaeli Üniversitesi, [email protected]
2
responsibility and cooperation sports trend helps to socialize with people revealing the
ability to provide order. Games to improve mental abilities such as reading and problemsolving logic then, memorization, evaluation, classification of mental functions such as plays
began to be expressed in the research activities.
The purpose of this paper is to investigate the effects of sports students' academic success
and motivation. For this purpose, a survey was conducted at Kocaeli University’s with 320
students, data were collected in the form of semi-structured interviews. The obtained data
were analyzed with descriptive analysis. This aspect is of a qualitative research study feature.
In addition to quantitative data grouped by determining the percentage and frequency of
the answers given in the study were reached.
Students are more active in the physical sense with this study was higher than that of
academic achievement, sport, muscles, as well as effective in the brain's development, the
exercise provided a proliferation in the number of cells in the brain folds, the balance has
decreased and feelings of stress, thereby concluded that improved the cognitive system.
Keywords: Fitness, Motivation, Achievement
Giriş
Gelişen teknoloji çağıyla insanlar ve özellikle teknoloji bağımlısı gençler değişen
beslenme alışkanlıklarıyla da hareketsiz bir hayata doğru yol alırken, zihinsel aktivitelerde
kayıplar bilimsel olarak ortaya çıkmaktadır. Hareketsiz yaşam kilo sorunlarına yol açarken
bunun yanında zihinsel tembelliği de beraberinde getirmektedir. Bu da sporun insanın beden
ve zihin kalitesindeki önemini her geçen gün arttırmaktadır.
Son yıllarda bilimde ve teknolojideki başdöndürücü gelişmelere paralel olarak spor
aktivitelerinin insan yaşamındaki önemi de giderek artmaktadır. Çünkü spor, bireylerin
fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine katkıda bulunan bir bilim dalıdır. Bu
nedenle bu disiplinin çeşitli eğitim düzeylerinde ve bilimsel bir yaklaşım içinde ele alınması ve
bilincin oluşturulması gerekmektedir.
Toplumumuzda spor yapma alışkanlığının yeterli seviyede olmadığı görülmektedir.
Bunun nedenleri arasında çocuk yaslarda beden eğitimi dersine karsı geliştirilen olumsuz
tutumun etkisinin olduğu araştırmalar neticesinde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla beden
eğitimi dersine karsı olumsuz tutum geliştiren öğrencilerin ileriki yaşantılarında da bu tutumu
devam ettirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin tutumlarının bilinmesi, eğitim kurumlarının
genel ve özel amaçlarına ulaşılmasında, öğrencilerde istendik davranışlar geliştirilmesinde ve
uygulanan müfredat programlarının değerlendirilmesinde önem taşımaktadır.
Spor
Spor, insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup toplumsal
yaşantımızın vazgeçilmez bir olgusudur. Cağlar boyunca insanlık yasama koşullarını düzeltip
geliştirdikçe bununla sıkı ilişkisi bulunan hareket tarzlarında da değişiklikler olmuştur
(Alpman, 1972).
Spor, her ülkede ve dönemde önemli bulunmuş ve içinde gerçekleştiği toplumun sosyal
yapısına ve siyasal yönetimlerine bağlı olarak biçimlenmiştir. Spor faaliyetlerinin temel
amacı; insanların fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunarak
topluma sağlıklı nesiller kazandırmaktır. Ayrıca, uluslararası alanda ülkenin tanıtımına katkıda
bulunacak elit sporcular yetiştirilmesi de spor faaliyetlerinin amaçları arasındadır. Spor; ırk,
din, mezhep ayrımına karsı bir araçken, zamansız ve yersiz yapılan bir hareket veya söylevle
doğasına aykırı bir sekle dönüşebilmektedir. Bu çelişki, sporun tanımlarına da yansımıştır
(TBMM Komisyon Raporu, 2005).
Cağımızda toplumların refah ve kültür düzeylerinin bir göstergesi olarak anlam kazanan
spor, sosyal ve kültürel hayatta giderek önemli olmaktadır. Bugün, özellikle gelişmiş
ülkelerde, sporla ilgili faaliyetlerin ‘seyir’ yerine ‘aktif katılım’ yönünde geliştiğini görmekteyiz
( İmamoğlu, 1992).
Beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi düzenli bir hayat tarzına sahip olma, sağlıklı
beslenme düzeni gibi özellikler genellikle spor kavramı içinde yer almaktadır. Yine bir tanıma
göre insanın doğayla savaşırken kazandığı ana becerileri ve geliştirdiği araçlı-araçsız savaşım
yöntemlerini bos zamanındaki artışa bağlı olarak tek tek ya da topluca barışçı bicimde ve
benzetim yoluyla oyun, oyalama ve isten uzaklaşma için kullanılmasına dayalı estetik teknik
fizik yarışmacı ve toplumsal bir süreçtir ( Fisek, 1980). Bilindiği gibi, spor iradeyi güçlendirerek
insanın kendi kendine güvenini kazanmasını sağlayarak şahsiyetinin oluşmasını da
kolaylaştırır. Kendi kendine güven duygusunun kazanılması basarı için şarttır. Spor ferdin
kesif edilmemiş özelliklerini ve yaratıcı yönünü harekete geçiren önemli bir faktördür (DPT,
1983).
Bu etkileriyle sporun bu özelliği baksa hiçbir alanda bulunmamaktadır. Bu nedenledir
ki spor tüm dünyada önemsenmiş ve okul programlarında yerini almıştır. Ancak spor, gelişim
suresi içinde zaman zaman savaşa hazırlık amacıyla da yapılmıştır. Günümüzdeki modern
spor anlayışı ise gelişim özellikleri olan fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim özelliklerini
kazandırması ve insanların yasam kalitelerini arttırmaya yöneliktir (Sunay. 2000). Bir başka
tanımda ise Özmen (1999) “spor; kişiliğin oluşumu ve karakter gelişimini sağlamak amacı ile
önerilen disiplin, yöneticilerin enerjiyi biçimlendirmek için kullandıkları yöntemdir”
demektedir.
Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmanın baslıca unsuru insan gücüdür. İnsanların
günlük yaşamlarını devam ettirebilmeleri, fiziksel ve ruhsal gelişmelerini sağlamaları için
beslenme, uyuma, barınma gibi ihtiyaçları yanında bedensel hareket içinde bulunmaları da
gereklidir. Spor faaliyetlerinin vücut yapısını geliştirici ve eğitici rolünün yanında, fikir ve ruh
sağlığında da önemli bir rolü vardır. Özellikle genç nesillerin yapıcı ve yaratıcı olmasında,
sosyal kaynaşmada ve milli dayanışmanın sağlanmasında sporun sosyal ve kültürel
kalkınmada katkısı pek çoktur. Bu açıdan, etkili ve çekici bir eğitim unsuru olan spora
fonksiyonel ve modern eğitim modelinde, planlama faaliyeti içerisinde gereken önemin
verilmesinde fayda vardır. “Spor” hareket faktörünün her çeşidini ve bütün prensiplerini
kapsar (Yergin 2002).
Eğitim
Eğitim, bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış
değişikliğini meydana getirme sürecidir (Demirel 2005). Bireyin toplum standartlarını,
inançlarını ve yasam yollarını kazanmasında etkili olan (Demirel ve Kaya 2006); bilgi, inanç ve
becerileri öğrenme, öğretme ve geliştirmeyi içeren sosyal bir bilimdir (Yılman 2006).
Başka bir tanıma göre ise eğitim, bireyin beklentisi ve gereksinimlerine dönük, sürekli
ve kalıcı bir davranış değişikliği ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yasama alanı olarak
kavramlaştırılabilir (Aydın 2000). Eğitim işlevinin en yoğun olarak öğrencilere aktarıldığı
kurumlar okullardır.
Eğitim- Öğrenme İlişkisi
Organizmanın yaşamını sürdürebilmesi, büyük ölçüde çevresindeki değişmelere
başarılı olarak uyum sağlama yeteneğine bağlıdır. Etkin uyum sağlama ise öğrenmeyle
mümkündür.
Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulmasıyla gerçekleştirilmektedir. O halde eğitime
kısaca, istendik öğrenmeleri oluşturma süreci demek de mümkündür. Eğitim ister kasıtlı
olarak okullarda yapılsın (formal eğitim), isterse gelişigüzel bir biçimde bireyin içinde yasadığı
tüm çevrede yapılsın (informal eğitim), sadece istendik nitelikte davranış değişmelerinin
oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsar. Okullarda kazanılan kopya çekme, argo
konuşma vb. davranışlar ise istenmedik nitelikte davranırlardır ve eğitimin hatalı yan ürünü
olarak ortaya çıkabilir (Senemoglu 2002).
Eğitimin Önemi ve Amacı
Eğitimin; toplumu kurucu, koruyucu, geliştirici, denetleyici ve ona kimlik kazandırıcı
role sahip olduğu gerçeği daha iyi anlaşılmış, giderek gündelik hayatta bir etkileşim biçimi
olmanın ötesinde, anlam ve önem kazanmaya başlamıştır (Özpolat 2005). Bu durum, eğitime
duyulan ihtiyacın şiddetini artırmış olup, günümüzde yaşanan hızlı bilimsel ve teknolojik
gelimseler, doğal olarak çeşitli alanları etkisi altına almakta, birçok kurum ya da örgütsel
yapıların yeniden gözden geçirilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Geleceğin toplum yapısı,
eğitim sistemlerinin ve politikasının belirleyeceği planla yetişecek insan gücü kaynakları ile
sekilenecektir (Üstün 2005). Eğitimin demokratikleşmeye, insan haklarına ve siyasi istikrara
olumlu katkıları bulunmaktadır (Türkmen 2002).
Motivasyon
Genel olarak bireyi harekete geçiren içsel ve dışsal güçler ‘güdü’ olarak
tanımlanmaktadır (Öğülmüş 1991). Başka bir tanıma göre ise motivasyon, bir insanda
meydana gelen ilk isteklerin ve dileklerin seçilmesinde, öncelik sırasına konulmasında,
planlanmasında ve başarılı ya da başarısız bir şekilde ifa edilmesinde kullanılan bilişsel ve
motor süreçleri harekete geçiren, yönlendiren koordine eden, artıran, sonlandıran ve
değerlendirmesini yapan, dinamik olarak değişen kümülâtif bir hareketlenmedir (Dörnyei
2001). Öğrenme yaşantıları yanında, farklı kişilik özellikleri, çevresel etkenler, önceki
yaşantılar, benlik kavramı, fiziksel iyi olma durumları motivasyonla ilişkilidir (Wu 2003)
Akademik Basarı ve Motivasyon
Basarı, okul ortamında belirli bir ders ya da akademik programlardan bireyin ne
derece yararlandığının bir göstergesidir (Carter ve Good 1973). Basarı istenilen bir sonuca
ulamsa yönünde bir ilerlemedir (Wolman 1973). Eğitimde basarı denildiğinde ise genellikle,
okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test
puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan
“Akademik Basarı” kastedilmektedir (Carter ve Good 1973).
İdeal olarak başarılı olmaya dönük bir anlayışa sahip olan kişi, içinde bulunduğu
durumda başarısızlık sergiliyorsa, bu durum bilişsel bir uyumsuzluğu beraberinde getirir. Bu
durumda kişinin ideal davranışına ulaşma çabası içine girmesi, motivasyonel bir sürecin
başladığı anlamına gelir (Cüceloglu 2009).
Yöntem
Bu çalışma spor aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin başarı ve motivasyonu ile ilişkisini
ortaya koymayı amaçladığından dolayı, tarama modelindedir. Bu araştırmada, anket yöntemi
uygulanmıştır. Bu yaklaşımla elde edilen bilgiler kullanılarak sonuca ulaşılmıştır. Araştırmada
veri toplama araçları örneklem içine giren çalışanlara ulaşılarak basılı soru kağıdı üzerinden
uygulanmıştır ve veriler 15 gün içinde toplanmıştır. Veriler elektronik olarak SPSS 15.0
yazılımına aktarılmıştır.
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 15.0 yazılımı kullanılarak
yapılmıştır. Anketten alınan puanların, cinsiyetlerine, eğitim durumuna ve uzmanlık alanına
göre incelenmesinde bağımsız gruplar için t testi; unvan ve görev tanımına göre
incelenmesinde ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Parametrik testler
uygulanmadan önce, bu testlerin temel varsayımları sorgulanmıştır.
Bulgular
Bu bölümde, araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgular tablolar halinde
sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Araştırma, Kocaeli Üniversitesine bağlı MYO’larda görevli
öğrenciler ile yürütülmüştür.
Tablo 1.Cinsiyete Göre Dağılım
Cinsiyet
Frekans
%
kadın
129
42,6
erkek
174
57,4
Toplam
303
100,0
Tablo 2.Yaşa Göre Dağılım
Yaş
Frekans
%
18-21 arası
237
78,2
22-24 arası
64
21,1
25-27 arası
2
0,7
Toplam
303
100,0
Tablo 3. Spor yapma sıklığına göre Dağılım
Spor yapma
sıklığı
Frekans
%
hergün
41
13,5
haftada bir kez
110
36,3
haftada 2-3 kez
75
24,8
haftada 4-5 kez
27
8,9
hiç
50
16,5
Toplam
303
100,0
Tablo 4. Hangi kademede spor yapılmasına göre Dağılım
Kademe
amatör
Frekans
%
215
71,0
prof..
24
7,9
hiç yapmadım
64
21,1
303
100,0
Total
Tablo 5. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonuna İlişkisi
Ölçeğinin Ortalama puanları ve standart sapmaları
Maddeler
N
Spor aktiviteleri öğrencinin özgüveni arttıracağını düşünüyorum
303
4,0561 1,20985
Spor aktiviteleri öğrencinin motivasyonu arttırır
303
4,0561 1,12769
Spor aktiviteleri öğrencinin stres ile başa çıkabilmesini sağlar
303
3,9406 1,13483
Spor aktiviteleri öğrencinin takım ruhunun gelişmesine katkı sağlar
303
4,1353 1,09703
Spor aktiviteleri öğrencinin liderlik becerisini geliştirir
303
3,8944 1,08667
Spor aktiviteleri öğrencinin eğitimdeki başarısını etkilemez
303
3,0429 1,43564
Spor aktiviteleri öğrencinin sorumluluk bilincini arttırır
303
4,0264 ,99965
Spor aktiviteleri öğrencinin öfkesini kontrol etmesini sağlar
303
3,7459 1,17849
Spor aktiviteleri öğrencinin yaratıcılığını arttırma
303
2,4653 1,23871
Spor aktiviteleri öğrencinin girişimciliğini arttırır
303
3,9934 1,00658
Ortalama
S.s
Spor aktiviteleri öğrencinin iletişim becerisi kazandırmaz
303
2,4224 1,36407
Spor aktiviteleri öğrencinin fiziksel zindeliğini arttırır
303
4,2673 1,10290
Spor aktiviteleri öğrencinin kültür seviyesini arttırır
303
3,8812 1,08225
Spor aktiviteleri öğrenciye disiplinli çalışmayı kazandırır
303
4,2772 ,90017
Spor aktiviteleri öğrencinin sanatsal yeteneğini arttırır
303
3,5182 1,18161
Spor aktiviteleri öğrencinin zihinsel zindeliğini arttırır
303
4,1353 ,98575
Spor aktiviteleri öğrencinin zamanını alan bir etkinliktir.
303
2,9769 1,46577
Spor aktivitelerinin sayesinde yeteneklerimin farkına varıyorum
303
4,1881 ,95646
Spor aktivitelerinin yararlı olduğunu düşünmüyorum
303
2,3300 1,67865
4,2772 , “Spor aktiviteleri öğrenciye disiplinli çalışmayı kazandırır” ..
Bulgular İkinci Seviye Başlık
Tablo. Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonuna İlişkisi
Yönelik Görüşler ile Hangi kademe spor yaptığına göre Ortalama puanları ve standart
sapmaları
Kademe
N
amatör
Ortalama
Standart sapma
215
3,6061 ,49980
prof..
24
3,9386 ,43447
hiç yapmadım
64
3,6900 ,56305
303
3,6502 ,51560
Total
Tablo.Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerin Başarı ve Motivasyonuna İlişkisi
Yönelik Görüşler ile Hangi kademe spor yaptığı Değişkeni Arasındaki İlişki
Kar. Top.
Gruplar Arası
2,515
Grup İçi
77,771
Toplam
80,286
Df
Ar. Ort. Karesi
2
1,258
300
F
p
4,851
,008*
,259
302
*P<0,05
Tablo 9 ve Tablo 10’a baktığımızda “2000 Kuşağını yönetme güçlüğüne
yönelik görüşler” başlığında yer alan görüşlere katılma derecesi ortalaması hastane müdürü ve
müdür yardımcısı X =3,5034, muhasebe-finansman X =3,5143, sağlık bakım hizmetleri
(başhemşire vb.) X =3,8999, pazarlama X =3,4505, insan kaynaklarında ise X =3,5470
olmuştur.
Bu
ortalamalar
arasındaki
fark
%95
güven
aralığında
anlamlıdır.
[ F(5150)  5,484 p  .05 ] Tukey testi sonucunda bu farkın sağlık bakım hizmetleri lehine
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu hipotez red edilecektir. Özel Sağlık Kuruluşlarındaki
personel dağılımları değerlendirildiğinde büyük çoğunluğu hastane müdürlüğü ve
başhemşirelikte çalışmaktadır. Sağlık bakım hizmetleri biriminde çalışan personellerin
tamamına yakını ise 2000 Kuşağına mensuptur.
Sonuçlar
Kaynakça
ALPMAN, C. (1972). Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitim ve Cağlar Boyunca Gelişimi. Milli
Eğitim Bakanlığı Basımevi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları
1. 1.Baskı İstanbul. s.1–2
AYDIN A. (2000), Sınıf Yönetimi. İstanbul, Alfa Yayın Basımevi
CARTER V, Good E. (1973).Dictionary of Education. 4nd ed, New York, McGraw Hill Book
Company,
CÜCELOGLU D. (2009), Kastamonu Eğitim Dergisi 33–46 Ocak, Cilt:17 No:1.
DEMİREL Ö. (2005), Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Sanatı, 8.Baskı, Pegem A
Yayıncılık
DEMİREL Ö, Kaya Z. (2006).Eğitim Bilimlerine Giriş. 1. Baskı, Ankara, Pagem Yayıncılık,
DÖRNYEİ Z. (2001)Teaching and Researching Motivation. Longman, Essex..
DEVLET PLANLAMA TESKİLATI (1983). IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Gençlik ve Spor Özel
İhtisas Komisyonu, Spor Komisyon Raporu. Ankara.s.34
FİSEK, K. (1980). Devlet Politikası ve Toplumsal Yapıyla İlişkileri Acısından Spor Yönetimi. S.B.F
Basın Yayın Yüksekokulu yayınları, Ankara s.35
İMAMOĞLU, A.F.(1992). İkibinli Yıllara Doğru Türk Sporu Üzerine Bazı Gözlemler. Gazi
Üniversitesi, Gazi Eğitim fakültesi Dergisi. Cilt,8.Sayı,1.Ankara. s.9
TBMM KOMİSYON RAPORU (2005).TBMM Türk sporunda şiddet, şike, rüşvet ve haksız
rekabet iddialarını araştırma komisyonu raporu, Donem;22, Yasama Yılı;3 Rapor
no.956. s.29
SUNAY, H. (2000). Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması, Milli Eğitim, Eğitim-Kültür-Sanat
dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: sayı 147, s.64
ÖGÜLMÜS S. (1991) Eğitimde Güdülenme, Öğrencilerin Öğrenmeye Güdülenmesi, Ankara
Üniversitesi, Doktora Tezi,
OZMEN, O. (1999). Çağdaş Spor Eğitim Üçgeni. Bağıgan Yayınevi.2.Baskı. Ankara. s.135
ÖZPOLAT A. (2005) Öğretmenlik mesleğindeki değişmelerin tarihsel-toplumsal bağlamı, Milli
Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar 2005, (33): 166. [yıl 2005 Kasım 20]
URL:http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/166/orta3-Özpolat.htm. 20.11.2005.
SENEMOGLU N. (2002).Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara, Gazi
Kitabevi,
TÜRKMEN F. (2002). Eğitimin Ekonomik ve Sosyal Faydaları ve Türkiye’de Eğitim Ekonomik
Büyüme İlişkisinin Araştırılması. DPT, Uzmanlık Tezi, Ankara,
ÜSTÜN A. (2005).Bilgi kurumlarının eğitimde yeniden yapılanmadaki işlevi.
URL:http://www.archimac.org/JAS/JAS2001/JAS03/02.spml. 2005.
WOLMAN B. (1973). Dictionary Of Behavioral Science, New York, Van Nostrand Company,
WU X. (2003), Intrinsic motivation and young language learners: the impact of the class, 20.
room environment, System, 31: 501–517.
YERGİN S. (2002). Beden eğitim ve sporun önemi. Çağdaş Eğitim.; 290
YILMAN M. (2006) Sınıf Yönetimi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
1. Spor aktiviteleri öğrencinin özgüveni arttıracağını düşünüyorum
2. Spor aktiviteleri öğrencinin motivasyonu arttırır
3. Spor aktiviteleri öğrencinin stres ile başa çıkabilmesini sağlar
4. Spor aktiviteleri öğrencinin takım ruhunun gelişmesine katkı sağlar
5. Spor aktiviteleri öğrencinin liderlik becerisini geliştirir
6. Spor aktiviteleri öğrencinin eğitimdeki başarısını etkilemez
7. Spor aktiviteleri öğrencinin sorumluluk bilincini arttırır
8. Spor aktiviteleri öğrencinin öfkesini kontrol etmesini sağlar
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım
Katılmıyorum
İFADELER
Kesinlikle
Katılmıyorum
EK 1-
9. Spor aktiviteleri öğrencinin yaratıcılığını arttırmaz
10. Spor aktiviteleri öğrencinin girişimciliğini arttırır
11. Spor aktiviteleri öğrencinin iletişim becerisi kazandırmaz
12. Spor aktiviteleri öğrencinin fiziksel zindeliğini arttırır
13. Spor aktiviteleri öğrencinin kültür seviyesini arttırır
14. Spor aktiviteleri öğrenciye disiplinli çalışmayı kazandırır
15. Spor aktiviteleri öğrencinin sanatsal yeteneğini arttırır
16. Spor aktiviteleri öğrencinin zihinsel zindeliğini arttırır
17. Spor aktiviteleri öğrencinin zamanını alan bir etkinliktir.
18. Spor aktivitelerinin sayesinde yeteneklerimin farkına varıyorum
19. Spor aktivitelerinin yararlı olduğunu düşünmüyorum
Download