SPiNAL ANESTEZi SONRASI GELiŞEN GEÇiCi GÖRME KAYBI

advertisement
SPiNAL ANESTEZi SONRASI GELiŞEN GEÇiCi GÖRME KAYBI
Gökçen Başaranoğlu, Kadir İdin, Tarık Umutoğlu, Ufuk Topuz, Asım Esen, Harun Uysal
Bezmialem Vakıf Universitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Giriş:
Post dural delinme başağrısı (PDDB) spinal anestezinin bilinen bir komplikasyonu olup ponksiyon
sahasındaki kaçaktan kaynaklanan serebro spinal sıvının (SSS) hipotansiyonu nedeni ile olur. Spinal
anestezi sonrası görülen komplikasyonların başlıcaları postdural ponksiyon başağrısı, tinnitus, düşük
frekanslı işitme kaybı, diplopi, fotofobi, bulantı, kusma olarak sıralanabilir. Bu sunumda koksartroz
nedeni ile total kalça artroplastisi yapılan bir olguda gelişen geçici görme kaybı sunulmuştur.
Olgu :
46 yaşında 85 kg ağırlığında, 165 cm, ASA I kadın olgu operasyon odasına alındı. 25 G Quincke iğne
ile L4-L5 aralığından 20 mg bupivakain heavy kullanılarak spinal anestezi uygulandı. Beşinci dakika
sonunda duysal blok PinPrick sağ T4-sol T5 ve motor blok: Bromage sağ:3 - sol:3 olan olgunun
operasyonu 4 saat 15 dakika sürmüş ve hemodinamik açıdan stabil seyretmiştir. Operasyon boyunca
500 mL kanaması olan hastaya gerekli eritrosit ve sıvı resüsütasyonu yapıldı. Postoperatif görme kaybı
gelişen hastanın nörolojik muayenesi bulanık görme hariç normaldi. Yaklaşık 3 saat görme kaybı olan
hastanın planlanan kranyal magnetik rezonans sorunun giderilmesi üzerine çekilmedi. Göz muayenesi
normaldi.
Tartışma :
Genel anestezi sonrası unilateral veya bilateral görme kaybı hemorajik şok, hipotansiyon, hipotermi,
koagülasyon bozuklukları, travma, embolizm, gözün uzamış kompresyonu sonucu olabilir. Hastamızın
operasyonu uzun sürmesine rağmen hemodinami stabil seyretmiş olup kan basıncı düşüklüğü
yaşanmamıştır. Hastamızın hikayesinde nörolojik, psikolojik şikayeti yoktu. Spinal anestezi kolay olarak
ilk girişte yapılmıştı. Görme kaybı PDDB’nın diğer belirtileri olmadan (tinnitus, bulantı, kusma, işitme
kaybı gibi) gelişmişti.
Görme kaybı ile ilgili yayınların çoğu prone pozisyonda yapılan operasyonlardır ve vakaların çoğu
iskemik optik atrofi yada sentral retinal arter oklüzyonudur. Göz anestezi sırasında hasardan
korunmalıdır. En yaygın göz hasarı korneal abrasyon olmasına rağmen görme kaybı gibi
komplikasyonlar da görülebilir (1, 2).
Kaynaklar:
1.
2.
3.
Chung MS, Son JH. Visual loss in one eye after spinal surgery. Korean J Ophthalmol. 2006;20:139-42.
Rizzo JF 3rd, Lessell S. Posterior ischemic optic neuropathy during general surgery. Am J Ophthalmol.
1987;15;103:808-11.
Download