Rejyonel_Anestezi1.16 MB

advertisement
Rejyonel Anestezi
Fatiş Altındaş
Anesteziyoloji ve
Reanimasyon AD
Rejyonel anestezi-Tanımı
„
Vücudun belli bölgelerinde cerrahi uyarana
ve/veya diğer girişimlere karşı duyarsızlık
oluşturur.
… alt
ekstremite, üst eksremite, alt karın, pelvis vb.
… sınırlı
„
alanlarda duyarsızlık
Spinal kord veya periferik sinirlerde
transmisyonu engeller.
„
Bilinç kaybı yok!
Rejyonel anestezinin yararları
„
Cerrahi girişimler için anestezi sağlar
„
Postoperatif analjezi
„
Doğum analjezisi
„
Stres yanıtta azalma
„
Bölgesel kan akımında artış
„
Kronik ağrı sendromlu hastalarda tanı ve
tedavi
Rejyonel anestezi tipleri
„
Santral nöroaksiyel bloğu
… Epidural
… Spinal
„
Periferik sinir bloğu
… minor:
TEK SİNİR
… major: BİRDEN ÇOK SİNİR veya PLEKSUS
… infiltrasyon
„
Topikal
… Cilt
… Mukoza
Santral bloklar: spinal epidural
„ Tek
enjeksiyon
„ Kateter
…Aralıklı
yerleştirilmesi
veya devamlı infüzyon
„ Etki yeri
…Sinir kökleri
„ İLAÇ
…Lokal anestezik
„ Spinal anestezi
…BOS’a
„ Epidural anestezi
…epidural boşluğa
Kolon vertebralisin anatomisi
7
Vertebra prominens
12
5
5+4
„
„
„
Spinal kord ve sinir
kökleri vertebral
kolon içinde uzanır:
foramen magnumdan
başlar.
Çocukta L3
Erişkinde L1
hizasında sonlanır
… Terminal
dallara
ayrılır: kauda ekina
„
Spinal kord
… Pia
mater
… Araknoid
… Dura
„
mater
İntrakranyal dura
ile birleşir; S2’ye
kadar uzanır.
Spinal kordun kan akımı
„ Posterior
…Orijini
spinal arterler: çift,
serebral arteryel sistem
…Posterior gri ve beyaz maddenin kan
akımını sağlar
…Kollateralleri: subklavian, interkostal,
lumbar ve sakral arterler
„ Anterior
…Tek
…Ventral
spinal arter
kordun kan akımını sağlar.
„ Adamkiewicz
magna
…Alt
veya a. radikülaris
torakal ve lomber segmentler
…Tek taraflı ve genellikle solda
…Kord iskemisi
„
„
„
„
„
Prosesus spinosus
Cilt, cilt altı
Lig supraspinosum
İnterspinoz ligament
Lig flavum
… Epidural
„
„
Dura
Araknoid mater
… BOS
„
alan
Pia mater
Epidural anestezi
Spinal anestezi
Santral blok endikasyonları
„ Tek
başına anestezi yöntemi olarak:
…Alt
karın ve inguinal bölge
…Ürogenital,
…Alt
rektal
ekstremite cerrahisi
Yöntem seçimi
…Hasta
onayının alınması
…Yarar ve zararn değerlendierilmesi
…Cerrahi için uygunluğu
…Anestezistin deneyimi
…Hastanın fizyolojik ve mental durumu
…Cerrahın tercihi
Kontendikasyonlar-I
Mutlak
„
„
„
„
„
„
„
Enjeksiyon yerinde enfeksiyon
Hastanın onay vermemesi
Koagülopati veya kanama diyatezi
Ağır hipovolemi
Kafaiçi basınç artışı
Ağır aort stenozu
Ağır mitral stenozu
Kontendikasyonlar-II
Göreceli
„ Sepsis
„ İletişim kurulamayan hasta
„ Nörolojik defisit varlığı
…Demiyelinizan
„ Ağır
lezyonlar
spinal deformite
Uygulama koşulları
„ Ameliyathane
…Resüsitasyon
(+)
ve entübasyon koşulları
„ Genel
anestezide kullanılan
monötizasyon
…Kan
basıncı, kalp atım hızı, pulse
oksimetre
…Bilinç düzeyi
Santral bloklar - Spinal
„
Avantajları
… Teknik
olarak kolay (LP tekniği)
… Başarı yüksek
… Etkinin başalaması hızlı
„
Dezavantajları
… Yüksek
spinal
… Hipotansiyon
… PDPH (post dural puncture headache)
Santral bloklar - Epidural
„ Servikal,
torakal, lomber ve sakral
seviyelerde yapılabilir.
„ Cerrahi anestezi,
„ Obstetrik analjezi
„ Postoperatif ağrı kontrolü
„ Kronik ağrı tedavisi
„ Etkinin
dakika)
„ Spinal
başlaması daha uzun (10-20
anestezi kadar yoğun
anestezi sağlamaz.
Santral blokların fizyolojik etkisi
Somatik ve visseral yapıların afferent ve
efferent innervasyonu kesilir
„ Somatik blokaj
… Sensöryel
blok
… Motor blok
Visseral blokaj: organların otonomik
impulsları engellenir.
… Sempatik
blok: Sempatik zincir T5-L1
… Vazodilatasyon
„
Hipotansiyon
… Kardiyoakseleratör
„
Vagal etki
lifler(efferent) T1-4
Santral blokların avantajları
„
Morbidite – mortalitede azalma
… Venöz
tromboz sıklığında azalma
… Pulmoner
embolide azalma
… Kardiyak
komplikasyonlarda azalma
… Pnömoni
ve solunum depresyonunda azalma
… Kanama
ve kan transfüzyonu gereksiniminde
azalma
Santral blokların komplikasyonları
İğne
„ Bel ağrısı
„ Başağrısı
„ İğne hasarı
„ Damar yaralanması
„ Enfeksiyon
İlaç
„
Yüksek blokaj
„
Sistemik toksisite
„
Lokal toksisite
Lokal anestezikler
„
Uygun yoğunlukta
verildiklerinde
uygulama yerinden
başlayarak sinir
iletimini geçici
olarak bloke eden
maddelerdir.
Lokal anesteziklerin etkileri lokal ve
sistemik olup lokal etkileri sadece
etkiledikleri sinirin yayılım alanında
görülür
„ Sistemik etkileri ise ilacın enjekte
edildiği yerden absorbsiyonu veya
sistemik olarak verilmesiyle ortaya
çıkar ve doza bağımlıdır.
„
Etki mekanizması
„
Na reseptörleriyle birleşerek Na
kanallarını tıkadıkları
ya da
„
Membranın hidrokarbon bölgesine
penetre olup onu genişleterek Na
kanallarının tıkanması sonucu membranı
stabilize ettikleri ileri sürülmektedir.
Klinik olarak fonksiyon kaybı şu sırayı
izler:
„ Ağrı
„ Isı
„ Dokunma
„ Proprioseptif duyu ve iskelet kası
tonusu
Lokal anesteziklerin yapısı
„
„
aromatik
lipofilik
grup
ara zincir
ester veya
amid
hidrofilik
grup
Aromatik grupla ara zincir arasındaki
bağ ester veya amid tipte olabilir. Buna
göre LA’lar ester veya amid tipte olmak
üzere 2’ye ayrılır.
Lokal anesteziklerin sınıflaması
Esterler
„
Kokain
„
Klorprokain
„
Prokain
„
Tetrakain
Amidler
Bupivakain
„ Ropivakain
„ Lidokain
„ Etidokain
„ Mepivakain
„
Farkları
„
„
„
Ester tipi LA esterazlarla hızla hidrolize
uğrarken amid tipi LA karaciğerde mikrozomal
enzimlerle yıkılır.
Amid grubu ilaçlar ester grubuna göre daha
stabildir.
Ester tipi ilaçların metabolizması sonucu
ortaya çıkan PABA az sayıda da olsa allerjik
reaksiyonlara sebep olur amid grubunda
nadirdir.
„
„
Bütün LA’ler asitle birleştiğinde suda
eriyebilen tuz oluşturan zayıf bazlardır.
Solüsyon halindeyken (+) yüklü katyon ve
serbest baz şeklinde dissosiye olurlar.
Serbest baz, solüsyonun penetrasyonunu
sağlar.
„ Katyon ise farmakolojik olarak aktif
kısımdır.
„ Bunların miktarı bileşiğin pKa ve
solusyonun pH’ına bağlıdır.
„ İlacın pKa’sı fizyolojik pH’a ne kadar
yakınsa o kadar cok dissosiye olur.
„
„
„
Düşük pH’lı ortamlarda açığa çıkan
serbest baz asitlerle kolaylıkla nötralize
edileceğinden ilaç etkisiz kalacaktır.
Bu nedenle enflamasyon , akut
enfeksiyon veya apseli dokularda lokal
anestezi elde edilemez.
„
„
Lokal anestezikler aynı yere
tekrarlanarak uygulanırsa taşifilaksi
nedeniyle etkileri azalır.
Bunun nedeni tekrarlanan enjeksiyonlarla
dokunun tamponlama kapasitesini
azaltarak pH’yı düşürmesidir.
Klinik profil
İlacın etkinliği
„ Etki hızı
„ Etki süresi
„ Diferansiyel blok yapma özelliği
„ Yağda erirlik
„ Proteine bağlanma
„ pKa
„
Etkinlik
„
Sinir membranı lipoprotein yapısında
olduğundan LA’nın etkinliğinde en önemli
özellik yağda erirliğidir.
Etki süresi
„
Bu ilaçlar sinir membranında Na kanalları
içindeki protein reseptörlerine
bağlandığından ajanın membran
proteinlerine afinitesi ve bağlanma
yeteneği etkinin uzun sürmesinde en
önemli etkendir.
Zayıf güçte kısa etkililer: prokain ,
klorprokain
„ Orta etkinlikte orta etki süreliler:
lidokain , mepivakain , prilokain
„ Güçlü ve uzun süre etkili ilaçlar :
ametokain , etidokain, bupivakain,
ropivakain
„
Etki hızı
„ İn
vitro olarak en önemli etken
ilacın pKa’sı iken in vivo olarak diğer
etkenler de söz konusudur.
…İlacın
sinir dokusu dışındaki dokulara
difüzyon hızı
…Yoğunluğu gibi
Lokal anestezik etkinin uzatılması
Vazokonstrüktör kullanımı
„ Karbonasyon ve pH değişikliği
„ Alkalinizasyon
„
Vazokonstrikör kullanımı
Adrenalin , noradrenalin , efedrin …
„ Anestezi süresini uzatır.
„ Sistemik absorbsiyonu azaltır.
„ Bloğun derecesini arttırır.
„ Cerrahi sahadan kanamayı azaltır.
LA komplikasyonları
Sistemik toksisite
„ Allerji
„ Lokal doku toksisitesi
„ Methemoglobinemi
„
Sistemik toksisite
-SSS toksisitesi„
Erken belirtiler
… ağız çevresinde
uyuşma
… dilde metalik tat
… kulak çınlaması
… Sersemlik
… yorgunluk
… Halüsinasyonlar
… dizartri
nistagmus
… titreme
…
Tonik–klonik jeneralize konvülziyon
oluşur.
„ SSS depresyonu
„ Koma
„ Solunum arresti
„
KVS toksisitesi
„ Myokard kontraktilitesi
„ Kardiyak atım
„ Damar düz kaslarında vazodilatasyon
sonucu hipotansiyon
„ KARDİYAK ARREST
Tedavi
„
Resüsitasyon
A; B; C
Konvülsiyon
„
Hipotansiyon
„
„
… Diazepam
… Sıvı
… Trendelenburg
… Vazopressör
„
„
Aritmi tedavisi
İleri Yaşam Desteği Protokolü
Lignocaine plasma conc. (mcg/mL)
Toxic effects
30
25
20
15
10
5
0
CVS depression
Respiratory arrest
Coma=CNS collaps
Convulsions
Unconciousness
Muscular twitching
Tinnitus
Visual disturbance
Ligthheadedness
Numbness of tongue
+ Metallic
taste
Allerji
Ürtiker , renk değişikliği , anjionerotik
ödem
„ Lokal olarak dermatitler görülür
„ Genel olarak ödem , egzantem , pruritus,
laringospazm, bulantı , kusma
„ Anaflaktik şok
„
Lokal doku toksisitesi
Kauda equina sendromu
„ İrrevesibl ileti bloğu
„ Uzayan nörolojik defisit
„
Methemoglobinemi
-Siyanoz
Tedavi : metilen mavisi (1-2 mg/kg)
Hoping without disability
Download