(Holistic) Pazarlama Anlayışının Boyutları

advertisement
SUNUM AKIŞI












Pazarlamanın Tanımı
Pazarlamanın Görevi
Pazarlama Yönetimi
Pazarlamanın Konusu Ve Faaliyet Alanı Doğrudan Pazarlama
Temel Pazarlama Kavramları, Trendleri ve Görevleri
Pazarlama Kanalları
Tedarik Zinciri
Pazarlama Çevresi
Pazarlama Planlaması
İşletme Pazarlama Stratejisini Etkileyen Faktörler
Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler
Bütünsel (Holistic) Pazarlama Anlayışı Aşaması
• Pazarlama fonksiyonu,
insani ve sosyal ihtiyaçların
belirlenip karşılanması ile
ilgilidir. Pazarlama fonksiyonu
yardımı ile insanlar, kurum ve
kuruluşlar sunularını
piyasaların veya başka
insanların sürekli değişen istek
ve gereksinimlerine uydururlar.
• Çağdaş pazarlama anlayışı,
işletmenin bugünkü karını
maksimize etme yerine, uzun
dönemde elde edebileceği
karlar toplamının net bugünkü
değerini maksimize etmeyi
amaçlamaktadır.
PAZARLAMANIN TANIMI
Pazarlamanın sosyal ve yönetsel olmak üzere iki farklı
tanımını yapmak mümkündür.
•
Sosyal açıdan pazarlama, başkaları için değeri olan
mal ve hizmetlerin, yaratılması, sunulması ve özgürce
değiştirilmesi yoluyla, insanların ve grupların istek ve
ihtiyaç duydukları şeyleri elde ettikleri toplumsal bir
süreçtir.
•
Yönetsel açıdan ise pazarlama, mal ve hizmetlerin
satılma sanatı olarak tanımlanmaktadır
Günümüzde pazarlama;
• karşılanmamış gereksinim
ve talepleri saptayan
• bunların büyüklüğünü ve
olası karlılığını tanımlayıp
ölçen
• işletmenin hangi hedef
pazarlara en iyi şekilde
hizmet verebileceğini
belirleyen;
• hedef pazarlara uygun mal,
hizmet ve programlara karar
veren
• işletmedeki herkesin
müşteriyi düşünüp ona
hizmet etmesini isteyen
temel işletme fonksiyonudur.
PAZARLAMANIN GÖREVİ
• Pazarlamanın temel
görevi, üstün öneriler
sunarak, alıcının
araştırma ve ticari
işlem zamanından ve
çabasından tasarruf
etmesini sağlamak ve
tüm topluma daha
yüksek bir yaşam
standardı sunarak
değer yaratmaktır.
PAZARLAMANIN KONUSU VE
FAALİYET ALANI
• Pazarlama fonksiyonunun temelini oluşturan kavram
değişimdir. Değişimin gerçekleşmesi aşağıda belirtilen 5
koşulun sağlanması ile mümkündür.
En az iki taraf olmalı,
Her bir taraf, diğerinin isteyebileceği bir şeylere sahip
olmalı,
İletişim ve ürün teslimi mümkün olmalı,
Her bir taraf, değişim teklifini kabul veya
reddedebilmeli,
Her bir taraf diğer tarafla iş yapmanın uygun veya arzu
edilir bir durum olduğuna inanmalıdır.
PAZARLAMA YÖNETİMİ
• Pazarlama Yönetimi; karşılıklı ya
da kişisel kazanç sağlamak
amacıyla hedef müşteriler ile
arzulanan değişimleri yapmaya
yönelen programların
–
–
–
–
çözümlenmesi,
planlanması,
uygulanması
denetimidir
• Pazarlama Yönetimi;
– hedef pazarları seçmek,
– üstün bir müşteri değeri
yaratmak, sunmak ve iletmek
suretiyle müşterileri bulma, elde
tutma ve sayılarını arttırma
sanatı ve bilimidir.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (1)
• İhtiyaç, herhangi bir şeyin
yokluğunun yarattığı
gerilim halidir.
• İstekler, insan
ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla
belli bazı objelere
yönlendirilmesidir.
• Talep, ödeme imkânı ile
desteklenen istekledir.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (2)
• Pazar bölümlendirme, heterojen yapıdaki bir
pazarın çeşitli sayıda daha küçük homojen altpazar bölümlerine ayrılması sürecidir.
• Hedef pazar, “işletmenin hitap etmek istediği ve
çekmek istediği müşteri grup ya da gruplarıdır.
• Konumlandırma, hedef pazarın zihninde oluşan
algıdır.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (3)
• Sunum, ihtiyaçları tatmin edebilecek bir grup faydayı
içeren değerlerin tüketicilere teklif edilmesidir.
• Marka ise tanınan bir kaynaktan gelen sunumdur.
• Değer, tüketici tarafından algılanan somut ve soyut
faydaları ve maliyetler ya da kalite, hizmet ve fiyattan
oluşan tüketici değer takımıdır.
• Tatmin ise, bir kişinin beklentileri ve ürüne ilişkin
algılanan performans değerlendirmeleri arasında
yapılan karşılaştırmanın yansımasıdır.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (4)
• İletişim kanalı, hedef pazara
mesajları iletir ve onlardan
gelen mesajları alan
kanallardır.
• Dağıtım kanalı,
alıcı/kullanıcılara fiziki mal
veya hizmetleri sunmak,
satmak veya iletmek için
kullanılır.
• Hizmet kanalları, olası
işlemlerin yürütüldüğü,
depoları, taşımacılık
işletmelerini, banka ve
sigorta işletmelerini içerir.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (5)
• Tedarik zinciri,
hammadde
tedarikçisinden
tamamlanmış ürünün
tüketimi arasındaki
tedarikçi–kullanıcı
işletmelere kadar uzanan
bir zincirdir.
• Bir diğer tanıma göre
tedarik zinciri, materyal
akışını gerçekleştiren
birimlerin oluşturduğu
şebekedir.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (6)
• Görev çevresi, sunumun üretilmesinde, dağıtılıp
tutundurulmasında yer alan etmenlerdir.
Görev çevresi içerisinde yer alan temel çevre
bileşenleri; işletmeler, tedarikçiler, dağıtıcılar,
satıcılar ve hedef müşterilerdir.
• Genel çevre ise altı bileşenden oluşmaktadır. Bu
bileşenler, demografik, ekonomik, fiziki,
teknolojik, politik-yasal ve sosyo-kültürel çevre
bileşenleridir.
TEMEL PAZARLAMA KAVRAMLARI,
EĞİLİMLERİ VE GÖREVLERİ (7)
• Pazarlama Planlaması
• Pazarlama bir süreci
izlemelidir.
• Pazarlama planlama süreci,
pazarlama fırsatlarının
incelenmesi,
• hedef pazarların seçilmesi,
pazarlama stratejilerinin
tasarlanması, pazarlama
programlarının geliştirilmesi
ve pazarlama çabalarının
yönetilmesi aşamalarından
oluşur
İşletme Pazarlama Stratejisini Etkileyen
Faktörler
Demografik
Ekonomik
Çevre
a
m
rla lu
za tro
Pa on
K
Politik
Hukuki Çevre
Hedef
Tüketici
Tutundurma
Rakipler
Fiyat
Halk
Eş
gü
d
Yü v üm
rü e lem
tm
e
e
P
A az
na ar
liz
i
Dağıtım
Ürün
a
m sı
rla a
za lam
Pa lan
P
Tedarikçiler
Teknolojik
Doğal
Çevre
Pazarlama
Araçları
Sosyal
Kültürel
Çevre
PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ
GELİŞMELER
Üretim Anlayışı Aşaması
Ürün Anlayışı Aşaması
Satış Anlayışı Aşaması
Pazarlama veya Modern Pazarlama Anlayışı
Aşaması
Bütünsel (Holistic) Pazarlama Anlayışı
Aşaması
Bütünsel (Holistic) Pazarlama
Anlayışı Aşaması
İlişki Pazarlaması
Bütünleşik Pazarlama
İçsel Pazarlama
Sosyal Sorumluluk Pazarlaması
Pazarlama Üst Düzey
Diğer
Departmanı Yönetim Departmanlar
İletişim
İçsel
Pazarlama
Mamul ve
Hizmet
Kanallar
Bütünleşik
Pazarlama
Holistic
Pazarlama
Sosyal
Sorumluluk
Pazarlaması
Etik Çevre
Hukuk Toplum
İlişki
Pazarlaması
Müşteriler
Kanallar
Ortaklar
Bütünsel (Holistic) Pazarlama Anlayışının Boyutları
Pazarlama
Karması
Ürün
Ürün çeşidi
Kalite
Tasarım
Özellikler
Marka ismi
Paketleme
Ebat
Hizmetler
Teminat
İadeler
Dağıtım
Fiyat
Liste fiyatı
İndirimler
Karşılıklar
Ödeme dönemi
Kredi şartları
Hedef
Pazar
Tutundurma
Kanallar
Sigorta
Tasnif
Konumlar
Stok Taşıma
Satış tutundurma
Reklam Satış gücü
Halkla ilişkiler
Doğrudan
Pazarlama
Pazarlama Karmasının 4 P’si
İletişim Karması
•Reklam
Sunum
Karması
•Firma
•Ürün
Hizmet
Fiyatlar
•Satış
geliştirme
•Olay ve
deneyimler
•Halkla
ilişkiler
Dağıtım
kanalları
•Doğrudan
pazarlama
•Kişisel satış
Pazarlama Karması Stratejisi
Hedef
müşteriler
4P
4C
Ürün (Product)
Müşteri değeri (Customer Value)
Fiyat (Price)
Maliyet (Cost)
Dağıtım (Place)
Kolaylık (Convenience to Buy)
Tutundurma (Promotion)
İletişim (Communication)
4P’den 4C’ye Geçiş
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards