mülkiyet faydası

advertisement
Günümüz de Pazarlamanın Değişen Yüzü:
Bu Deiğşime Yön Veren Trendler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi Teknolojisindeki Gelişmeler:
İnternetin Hızla Ticaretleşmesi
Değişen Dünya Ekonomisi ve Artan küresel rekabet
İş Hayatının Hızla Globalleşmesi
Müşteri Değerinin Artan Önemi
Kar Amaçsız Kuruluşlarda Pazarlamanın Önem Kazanması
Tüketim pazarlarının gittikçe daha fazla bölünmesi
Müşteri satın alma davranışlarının hızla değişmesi
Kalitede sürekli yükselen standartlar
Geleneksel pazarlamanın işletmenin hedeflerine ulaşmasındaki etkisinin azalması
NE GEREK VAR!
• ARZ- ÜRETİCİLER/TEDARİKÇİLER
• TALEP - TÜKETİCİLER
• PAZARLAMA NEREDE ?
2
FİYAT
ARZ
PAZARLAMA
P
TALEP
Q
3
MİKTAR
Pazarlama Anlayışının Satış Anlayışı İle Karşılaştırılması:
• Satış anlayışında satıcı işletmenin istek ve ihtiyaçları öncelikli iken, Pazarlama
anlayışında alıcının ihttiyaçları ön plandadır.
• Satış anlayışı: fabrika ile başlar, mevcut mamüllere odaklanır; yoğun kişisel
satış ve diğer tutundurma çabaları ile karlı satışlara ulaşmaya çalışır.
Tüketicilere önem vermeksizin kısa süreli satışları gerçekleştirme yolunda
müşteri kazanmaya çaba harcar.
• Pazarlama anlayışı: ise tam aksine, iyi tanımlanmış pazarlarda tüketici
ihtiyaçlarına odaklanır; bütünleşmiş pazarlama çabalarıyla tüketicileri
etkileyip onları tatmin edecek değer sunmaya ve müşteri tatminine dayalı
uzun dönemli müşteri ilişkisi yaratarak karlara ulaşır.
Pazarlama Anlayışının Satış Anlayışı İle Karşılaştırılması:
Satış Analyışı
Başlangıç
Noktası
Fabrika
Odak
Noktası
Mamüller
Pazarlama Anlayışı
Pazar
Tüketici İhtiyaçları
Araçlar
Satış ve diğer
tutundurma çabaları
Bütünleşmiş pazarlama
çabaları
Sonuç
Satış hacmi
yoluyla karlar
Tüketici tatmini yolu ile kar
Gary Armstrong and P. Kotler, Maerketing an Introduction, 5th ed.Upper Saddle River,
N.J.: Prentice- Hall, Inc., 2000,
Pazarlamanın Gelişimi:
ÜRETİM ANLAYIŞI DÖNEMİ
ÜRETİM AN. DÖ.
ÜRETİM AN.D.
1880’LER
SATIŞ AN. DÖ.
SATIŞ AN.D.
1930’LARIN
BAŞI
PAZARLAMA AN.D.
1950’LİLERİN
ORTALARI
1990’LAR
W.J.Stanton ve Diğerleri, Fundamentals of Marketing, 10th ed., New York: McGraw-Hill
inc., 1994,
TEMEL PAZARLAMA SİSTEMİ
İLETİŞİM
ENDÜSTRİ
ÜRÜN VE HİZMETLER
(ALICILAR)
(SATICILAR)
PARA
BİLGİ
7
PAZAR
PAZARLAMANIN YARATTIĞI FAYDALAR
 Üretim önemli bir ekonomik faaliyettir. İnsanlar kullandıkları ya da
tükettikleri bir çok malı çeşitli nedenlerle kendileri üretemezler. Yüksek
yaşam standardı üretimde uzmanlaşmayla mümkün olabilir. Üretim
önemli olmakla birlikte pazarlama da unutulmaması gereken bir
kavramdır. Üretim ve pazarlama toplam üretim sisteminin önemli
parçaları olup, tüketicilere ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ürün ve
hizmetleri sağlamayı amaçlarlar.
 Müşteriler ürün yada hizmetleri belirli tatminleri sağladıkları için satın
alırlar. Ürünlere bu tatminleri sağlama kabiliyetini veren şeye fayda
(yarar) denilir. Bir ürünün faydası büyük ölçüde pazarlama
faaliyetleriyle yaratılmaktadır. Pazarlama başlıca 5 fayda çeşidi
yaratmaktadır.
1- Şekil faydası
2- Mekan (Yer) faydası
3- Zaman faydası
4- Bilgi faydası
5- Mülkiyet faydası
Pazarlamanın Yarattığı Faydalar
1- ŞEKİL FAYDASI:
Genellikle fiziksel üretimle ilgilidir. Bir ürünü daha değerli hale
getiren fiziksel, kimyasal vb. değişiklikleridir.Üretilecek malların
hangi şekilde,boyut ve ebatta imal edileceği pazarlama
departmanının elde edeceği bilgilerden yararlanılarak yapılır.
Sonuçta üretim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleriyle elde edilen
tüketici istekleri doğrultusunda yapılır. Bu pazarlamanın şekil
faydasını yaratmış olur.
2- YER FAYDASI:
Bir ürün potansiyel alıcılara kolayca hazır hale getiriliyorsa yer
faydası yaratılmış demektir. Tüketiciler genellikle mal ve
hizmetlerin üretildiği yerlerden uzak bölgelerde bulunurlar.
Bir başka deyişle tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve
hizmetler, tüketicilere yakın yerlerde üretilmezler. Mal veya
hizmetin, üretim merkezlerinden alınarak tüketiciyle
buluşmasını sağlamak bir pazarlama hizmetidir. Bu
pazarlamanın yer faydasını yaratmış olur.
3- ZAMAN FAYDASI :
Tüketici yada alıcının bir ürünü istediği zaman bulmasıdır. Bu da hem
taşımayı hem da ara satıcı ya da son satıcıların müşterilerinin
isteklerini önceden doğru tahmin etme ve stok bulundurmayı
gerekli kılar. Üretim süresi belirli mevsimlerle kısıtlı olabilen
malların, bazen zorunlu olarak her mevsimde tüketilmesi
gerekebilmektedir. Buna en güzel örnekte buğday ve benzeri tarım
ürünleridir. Dolayısıyla pazarlama faaliyetleriyle bu malların
depolanarak muhafaza edilmesi ve her mevsimde tüketiciye
ulaştırılması gerekmektedir. Bu pazarlamanın zaman faydasını
yaratmış olur.
4- MÜLKİYET FAYDASI :
Tüketicilerin bir maldan faydalanarak tüketebilmesi için o malın
kendisine getirilerek satılması, yani malın mülkiyetinin tüketiciye
intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Pazarlama bu dağıtım ve
satış işlerini gerçekleştirir. Bu pazarlamanın mülkiyet faydasını
yaratmış olur.
5- BİLGİ FAYDASI: Potansiyel alıcıları bir mal yada hizmetin varlığı
hakkında bilgilendirmektir.
- İlkel toplumlarda çiftçiler ürettikleri ürünleri ya tüketirler ya da yakın
komşuları ile mübadele ederlerdi. Ancak günümüzde ticaretin
gelişmesiyle bu yapı çok değişmiştir.
- Çok zengin sayılabilen ülke ve bölgelerde bile doğal, biyolojik ve
ekonomik sebeplerle üretilemeyen, az üretilen ya da ancak çok
pahalıya üretilebilecek ürünler vardır. Her toprakta üretilemeyen, her
iklimde büyüyemeyen, (kauçuk, kahve) ürünler, bölgeler ve ülkeler
arasındaki ticareti zorunlu hale getirmiştir.
-
Ayrıca sermaye ve işgücü de yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Bazı
ürünler ülkede üretilebilse bile dışarıdan almanın maliyetinin çok daha
düşük olması ürünleri başka yerlerde temin yoluna itmektedir.
- İşte bu tabi ekonomik ve sosyal zorunluluklar altında tarımsal
pazarlama nakliye, depolama, toplama, standardizasyon ve alım-satım
gibi fonksiyonları ile bahsedilen ekonomik sisteme işlerlik
kazandırmaktadır.
EKONOMİK GELİŞMEDE
PAZARLAMANIN ROLÜ
1- Üretimde birbirine bağlı faaliyetlerde bulunan işletmeler arasında
haber ve bilgi akımı sağlayarak risk azaltır.
2- üretimle tüketimin koordine edilmesini ve malların tüketicilerin
belirttiği ihtiyaç ve arzulara göre dağıtımını sağlayacak örgütlenmeyi
temin eder. Böylece üreticilerin arzı ile tüketicilerin taleplerini miktar
olarak birbirine yaklaştırır. Arz ve talep coğrafi bakımdan aynı yerde
değilse bunları birleştirir ve depolama yaparak talebi zaman açısından
uyumlaştırır.
3- pazarlama sistemi pazarların gittikçe yayılmasını sağlayarak üretim
işletmelerinin parasal ve teknolojij yönden maliyetlerini düşürmelerini
sağlar
4- kendi ürettiklerini kendisi tüketen üreticilerin de piyasa ekonomisine
dahil olmalarını sağlar.
5- pazarlama faaliyetleri sonucu firmalar tüketicinin cazip bulacağı yeni ve
daha iyi mallar arz eder.
6- pazarlama kuruluşları teknolojik yenilikler uygulayarak kaynakları daha
verimli kullanır tüketicilerin daha ucuza mal almalarını sağlayabilir
7- değişik coğrafi pazarlar arasında bağlantı
kurarak fiyat farklarını azaltır. Böylece daha
istikrarlı bir fiyat düzeyi sağlar.
8- alım-satım işerinin daha ucuza yapılmasını
sağlar.
Download