160456053_gülcan deniz sunu

advertisement
PAZARLAMA YÖNETİMİ
• PAZARLAMAYA GİRİŞ
• PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI
PAZARLAMA
YÖNETİMİ
Pazarlamanın Konusu,
Kapsamı, Gelişimi ve Değer
Kavramı
• PAZARLAMA DÜŞÜNCESİNİNGELİŞİMİ
• PAZARLAMA KARMASI (PAZAR
SUNUMU) YÖNETİMİ
• DEĞER KAVRAMI
PAZARLAMA
Pazarlama tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir
değişim sağlamaya çalışmaktadır.
Ne yazık ki pazarlamanın gerçek anlamıyla ne olduğu tam olarak
bilinmemektedir. Pazarlamanın, insanları aldatmaya yönelik ve basit
düzeyde bir faaliyet olduğu düşünülmektedir.
PAZARLAMACI, SATICI
VE DİLENCİ GİREMEZ
_YÖNETİM_
PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI
Pazarlamaya konu olan istek ve ihtiyaçların değişimi,
insanlığın tarihinden beri yaşanmaktadır. Pazarlamaya konu
olan değişimlerin yaşandığı yere pazar denmektedir. Pazarlar
içerisinde, insanların istek ve ihtiyaçları neticesinde değişim
gerçekleştirilmektedir. İnsanların istek ve ihtiyaçları fiziksel ve
sosyal ihtiyaçlar şeklinde iki sınıfta toplanabilmektedir.
•Fiziksel İhtiyaçları; açlık, susuzluk, örtünmek ve uyku gibi
ihtiyaçlarıdır.
•İstekler ise bu ihtiyaçların kültürel, bireysel ve psikolojik
etkiler ile şekillendirilmiş halidir.
Pazarlama alanında yaşanan çoğu değişim, bir maddi unsura
dayansa da, bu değişimin altında yatan esas sebepler; deneyimler,
duygular, psikolojik ve sosyolojik etkenlerdir. Değişimin boyutunu
araştıranlar, değişimi farklı bakışları ile faydacı, sembolik ve karma
değişim olmak üzere üç başlık altında toplamışlardır:
• Faydacı Değişim
• Sembolik Değişim
• Karma Değişim
Pazarlamada Fayda Kavramı
Pazarlama; tüketicilere, istediği yerde, istediği zamanda,
istediği şekilde mal, hizmet veya fikre ulaşma imkanı
sağlamaktadır.
Şekil Faydası : Üretim bölümünün, gerekli girdileri bir araya getirerek
çıktı elde etme aşaması şekil faydasını oluşturmaktadır.
Zaman Faydası : Tüketicilerin istediği bir anda bir mal ve/veya hizmeti
satın almasının sağlanması zaman faydasını oluşturmaktadır.
Yer Faydası : Tüketiciler bir mal ve/veya hizmeti satın almak için, o mal
ve/ya hizmetin üretildiği yere gitmek zorunda kalmamakta ve bu açıdan
kendileri için bir yer faydası sağlanmış olmaktadır.
Mülkiyet Faydası : Tüketiciler, kendilerine sunulan bu mal ve/veya
hizmeti satın alabildikleri için, mülkiyet faydasından söz edilmektedir.
PAZARLAMA DÜŞÜNCESİNİN GELİŞİMİ
Pazarlama düşüncesindeki değişim, dünyada yaşanan bazı önemli
gelişmelere bağlı olarak oluşmuştur. 1930’lu yıllarda değişmeye başlayan ve
sarsılan dünya ekonomisine bağlı olarak büyük oranda üretim yapan
işletmeler, devamlılıklarını sağlamak için daha saldırgan satış yapmaya
başlamışlardır.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ekonomik büyümenin doğrultusunda ve
ülkelerde sağlanan huzur ve refaha bağlı olarak oluşan yükseliş ile birlikte,
doğum oranında büyük artışlar görülmeye başlanmıştır.
Pazarlama düşüncesi savaş ve savaş sonrası
refah gibi önemli olaylar neticesinde değişime
uğramıştır. Pazarlama düşüncesindeki bu
değişimler;
•
Geleneksel Pazarlama Anlayışı
•
Modern Pazarlama Anlayışı
Geleneksel
Pazarlama
Anlayışı
Modern
Pazarlama
Anlayışı
YAKLAŞIM
ODAK
AMAÇ
Üretim
(1880-1950)
Üretim
- Üretimin arttırılması
- Maliyetlerin düşürülmesi& Kâr Max.
Ürün
(1930-1950)
Ürünler
Satış
(1950-1980)
Satışlar
- Promosyon ve satış arttırıcı çabalar yoluyla satışların
arttırılması& Kâr Max.
Pazarlama Yönetimi
(1970Günümüze
İstek ve
İhtiyaç
- Tüketici yönlülük
- Bütünleşik pazarlama çabaları
- Uzun dönemde kârlılığı sağlayacak değişim ilişkileri
Sosyal Pazarlama
(1970_Günümüze)
Toplum
- Pazarlama anlayışı+ Toplumsal refah
ilişkisel Pazarlama
(1990_Günümüze)
Paydaşlar
- Pazarlama anlayışı + Toplumsal refah + Karşılıklı
değer yaratacak uzun vadeli değişim ilişkileri ağlarının
tesisi
- Ürün kalitesinin arttırılması & Kâr Max.
PAZARLAMA KARMASI
(PAZAR SUNUMU) YÖNETİMİ
• Ürün
• Fiyat
• Dağıtım
• Pazarlama İletişimi
DEĞER KAVRAMI
Müşteri Tarafından
Algılanan Değer
DEĞER
İşletmeler
Açısından Müşteri
Değeri
KATILIMINIZ
İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM
_ GÜLCAN DENİZ _
_160456053_
Download