1. Avrupa Hun Devleti ve Doğu Roma ile Attila

advertisement
1. Avrupa Hun Devleti ve Doğu Roma ile Attila döneminde yapılan ilk antlaşma
MARGOS
2. Avrupa Hun Devleti ve Doğu Roma ile Attila döneminde yapılan ikinci antlaşma
ANATOLYUS
3. Kavimler göçü sırasındaki karışık ortamda kendisini emniyette hissetmek isteyen zengin kişilerin ve
halkın sığındığı kişilere verilen isim
SÜZEREN
4. Devleti derleyen toparlayan anlamında kelime
İLTERİŞ
5. Türk-Çin mücadelesinin en önemli sebebi
İPEKYOLU
6. İslam öncesi Türk toplumlarında cenaze törenine verilen isim
YUĞ
7. Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eseri
ORHUN ANITLARI
8. Maniheizm Uygur ülkesinde hangi hükümdar döneminde yayılmıştır.
BÖGÜKAĞAN
9. Hunların başkenti
ÖTÜKEN
10. Çinli bir prensesle evlenerek Çin ile akrabalık kurma yoluna giden ve Hun devlet politikasında kötü
etkilere yol açan Hun hükümdarı
KİOK
11. Ergenekon Destanına göre Göktürk Devletinin kurucu boyu
AŞINA
12. Avrupa Hun Devletinin ilk hükümdarı
BALAMİR
13. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığı inanışıdır.
KUT
14. Hunların bilinen ilk hükümdarı
TEOMAN
15. Türklerin karekteristik özelliklerinin değişmesine sebep olan dini inanç
MANİHEİZM
16. Hunların Anadolu'ya ilk kez girdikleri dönemdeki Avrupa Hun Devleti hükümdarı
ULDIZ
17. İslam öncesi Türk toplumlarında mezar başlarına, kişinin öldürdüğü insan sayısı kadar dikilen taşlara
verilen isim
BALBAL
18. 1. Göktürk Devletine en parlak dönemini yaşatan kağan
MUKAN
19. II. Göktürk devleti ve Türk tarihinin önemli devlet adamı
VEZİR TONYUKUK
20. Uygurlara son veren topluluk
KIRGIZLAR
21. Moğollara ilk bağlanan Türk topluluğu
KANSU UYGURLARI
22. Bumin Kağanın ikili yönetim anlayışı doğrultusunda ülkenin batı kısımlarının yönetimini bıraktığı kişi
İSTEMİ YABGU
23. Toprağa dayalı yönetim sistemine verilen isim
FEODALİTE
24. 1. Göktürk devleti hangi hükümdar zamanında ikiye ayrılmıştır.
IŞBARA KAĞAN
25. Bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti
BÜYÜK HUN DEVLETI
26. Attila'nın Roma kapılarına dayanması üzerine onunla görüşerek şehri işgalden vazgeçiren papanın
adı
LEO
27. 1. Göktürk Devletinin kurucusu
BUMİN
28. Türk adını siyasi olarak kullanan ilk Türk devletinin adı
GÖKTÜRKLER
29. Avrupa Hun devletinin en önemli hükümdarı
ATİLA
30. Süzerenlerin himayesine giren kişilere verilen isim
VASSAL
31. Avrupa'da büyük bir devlet kuran Türk Topluluğu
HUNLAR
32. ÇİNLİLERİN AVARLAR İÇİN KULLANDIĞI KELİMEYİ YAZINIZ
JUAN JUAN
33. AVARLARIN YIKILMASINDA ETKİLİ OLAN DEVLET
FRANKLAR
34. İSTANBUL'U İLK KEZ KUŞATAN TÜRK TOPLULUĞU
AVARLAR
35. KARAHANLI DEVLETİNİN KURULUŞUNDA ROL ALAN VE MOĞOLLARA BAĞLANAN İLK TÜRK
İSLAM DEVLETİNİ YAZINIZ
KARLUKLAR
36. İTİL BULGARLARININ BAŞKENTİ
BULGAR
37. MALAZGİRT SAVAŞINDA SELÇUKLU ORDUSUNDA YER ALAN TÜRK TOPLULUKLARINDAN
BİRİSİ
PEÇENEKLER
38. İLK MÜSLÜMAN-TÜRK DEVLETİ
İTİL BULGARLARI
39. KENDİ ADINA PARA BASTIRAN VE BİLİNE İLK TÜRGİŞ HÜKÜMDARI OLAN KİŞİ
BAGA TARKAN
40. ORTA AVRUPA'DA BÜYÜK BİR DEVLET KURAN AVARLARIN GÜÇLENMESİNDE ETKİLİ OLAN
HÜKÜMDAR
BAYAN HAN
41. TUNA BULGARLARININ HRİSTİYAN OLDUKLARI DÖNEMDEKİ HÜKÜMDAR
BORİS HAN
42. HAZARLAR VE ARAPLAR ARASINDA İLK SAVAŞIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMDE HALİFE OLAN
KİŞİ
OSMAN
43. MANAS DESTANININ AİT OLDUĞU TÜRK TOPLULUĞU
KIRGIZLAR
44. 1730-1736 döneminde bağımsızlık ayaklanmaları Ruslar tarafından kanlı bir şekilde bastırılan Türk
Topluluğu
BAŞKIRTLAR
45. BÜYÜK BULGAR DEVLETİNİN KURUCUSU
KUBRAT
46. TUNA BULGAR DEVLETİNİN KURUCUSU
ASPARUH
47. YERLEŞİK HAYATA GEÇMELERİNDE ÜZERLERİNDE İSLAMİYETİN ETKİSİ OLAN TÜRK
TOPLULUĞUNU YAZINIZ
OĞUZLAR
48. BOY BİRLİĞİNE DAYALI YAPILARININ BOZULMASI SEBEBİYLE ZAYIFLAYAN VE
YÖNETİCİLERİNE TUTUĞ İSMİNİN VERİLDİĞİ TÜRK TOPLULUĞU
KİMEKLER
49. GÖKTÜRKLERİN AVARLAR İÇİN KULLANDIĞI İSMİ YAZINIZ
APAR
50. ALTINORDU DEVLETİNİN BÜNYESİNDE YER ALARAK ONLARIN TÜRKLEŞMESİNDE ETKİLİ
OLAN TÜRK TOPLULUĞU
KIPÇAKLAR
51. GÖKTÜRKLERDEN SONRA TÜRK ADINI SİYASİ OLARAK KULLANAN TÜRK TOPLULUĞU
TÜRGİŞLER
52. Başlangıç döneminde Issık Göl civarında Asya Hunlarına bağlı olarak yaşayan Türk Topluluğu
SİBİRLER
53. YAHUDİ OLAN TEK TÜRK TOPLULUĞU
HAZARLAR
54. EMEVİLERİN ORTA ASYA'YA İLERLEYİŞİNİ ENGELLEYEN TÜRGİŞ HÜKÜMDARI
SULU KAĞAN
55. Müslümanların Mekkeli Müşriklerin baskısı sebebiyle ilk göç ettikleri yer
HABEŞİSTAN
56. Hz Osman döneminde gerçekleşen ilk deniz savaşı
ZATÜS SAVARİ
57. Sıffin Savaşı sonrasında ortaya çıkan ve bir halifeye ihtiyaç olmadığı görüşünü savunan gurup
HARİCİLER
58. Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasaniler ile yapılan ve sonucunda
Medain'in alındığı savaş
CELULA
59. Hz Ömer döneminde Suriye'nin fethi sırasında Bizans ile yapılan savaş
ECNADEYN
60. Kendi sülalesinden kişileri önemli görevlere getirerek memnuniyetsizliğe ve kargaşaya sebep olan ve
ölümü sonrasında devletin halifelik sorunu le karşı karşıya kalmasında etkili olan halife
OSMAN
61. Hz Ali'nin halifeliğini tanımayan Muaviye'nin halifeliğini ilan etmesi (Halifelik Meselesi) sebebiyle
gerçekleşen ve İslam Tarihinde "Hakem Olayı" adı verilen olayın çıkışında etkili olan savaş
SIFFİN
62. Hz. Muhammed'e güvenilir kişiliği sebebiyle verilen lakabı
EMİN
63. Hz. Muhammed'in peygamberliğini önceden bildiren rahibin adı
BAHİRA
64. Hz Ebubekir zmanında kitap haline getirilen ve Hz Osman döneminde çoğaltılarak büyük merkezlere
gönderilen Müslümanlar açısından kutsal kabul edilen kitap
KURANI KERİM
65. Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasaniler ile yapılan ve sonucunda Irak'ın
fethinin geçekleştiği savaş
KADİSİYE
66. Hz. Muhammed'in amcası Hz. Hamza şehit olduğu savaş
UHUD
67. Hz. Muhammed'in ilk eşi ve ilk Müslümanlardan biri olan kişinin adı
HATİCE
68. Hz Muhammed'in sık sık inzivaya çekilmek için gittiği mağaranın adı
HİRA
69. Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferi
BEDİR
70. Tebük Seferi sonucunda müslüman olan topluluk/devlet
GASSANİLER
71. Hz. Muhammed'i himaye altına alan amcasının adı
EBU TALİP
72. Hz Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Müslüman Araplar ile Sasaniler arasındaki ilk savaş
HİRE
73. İranlı müslüman Selman Bin Farisi'nin katkısı ile gerçekleşen ve bir savunma savaşı olan savaş
HENDEK
74. Hendek Savaşına verdiği fikir ile önemli bir katkı sağlayan İranlı Müslüman
SELMAN BİN FARİSİ
75. İlk dört müslümandan birisi olan ve Hz Muhammed'in Hicret ettiği sırada yanında bulunan;
Kuranıkerimi kitap haline getiren kişi
EBU BEKİR
76. Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Müslüman Araplar ile Sasaniler arasındaki
ilk savaş
KÖPRÜ
77. Hz Ömer döneminde Mısır'ın fethini gerçekleştiren kişi
AMR BİN AS
78. Yahudiler ile Müslümanlara arasında ilk çatışma olması bakımından önemli olan fetih
HAYBER
80. Hz Muhammed'in Mekke'yi terkederek Medine'ye gidişine verilen isim
HİCRET
81. Mekke'de önemli bir gücü olan ve İslamiyet'e karşı çıkan kabile
KUREYŞ
82. İslamiyet'in doğuşu öncesinde İran'da etkin olan inanç
ZERDÜŞTLÜK
83. Hz. Muhammmed'in Hicret olayı öncesi Medineliler ile yaptığı görüşmelere verilen isim
AKABE GÖRÜŞMELERİ
84. Arabistan'ın Hicaz Bölgesinin önemli şehirlerinden birisi
TAİF
85. Müslümanların Arabistan dışına yaptıkları ilk sefer
TEBÜK SEFERİ
86. Yaptığı yenilikler ile İslam Devletinin kurumsallaşmasında etkili olan ve döneminde Hicri Takvimin
kullanılmaya başlanan halife
ÖMER
87. Hz Ebu Bekir döneminde Bizans ile yapılan savaş
YERMÜK
88. Arabistan'ın önemli bölgelerinden birisi
HİCAZ
89. Hz. Muhammed'in sütannesinin adı
HALİME
90. Hz. Muhammed'in babasının adı
ABDULLAH
91. Medine Şehrinin yerli halkına verilen isim
ENSAR
92. Hz Ömer döneminde İran'ın fethi sebebiyle gerçekleşen Sasanilerin dağılmasında ve İran'ın fethinin
tamamlanmasında etkili olan savaş arasındaki ilk savaş
NİHAVEND
93. Müslümanların Doğu Roma (Bizans) ile yaptığı ilk savaş ve kazandığı ilk zafer
MUTE
94. Hz. Muhammed'in dedesinin adı
ABDUL MUTTALİP
95. Medine Şehrinin eski adı
YESRİB
96. İslamiyetin doğuşu öncesinde Arabistanda görülen İbrahim'in diye bilinen inanç
HANİF
97. Mekkelilerin Hz Muhammed'in Kabeyi ziyaretine engel olmak istemesi sonucunda gerçekleşen ve
görünüşte müslümanların aleyhine olan antlaşma
HUDEYBİYE
98. Arabistan'da çölde yaşayan insanlara verilen isim
BEDEVİ
99. Hz. Muhammed'in annesinin adı
AMİNE
100. Müslümanların birbiri ile yaptığı ilk savaş
CAMEL
Download