Avrupa Hun *mpartorlu*u - obelkemalvatansever

advertisement
Kemal Vatansever
Burak Yıldırım
216
222
• Hun İmparatorluğu, Hunlar'ın kurdugu imparatorluktur
• Hunlar, Avrasya kökenli bir boylar konfederasyonudur.
• 350 yılında Asya bozkırlarından batı yönünde harekete
geçmişlerdir.
• Dönemlerine göre çok gelişmiş silah ve donanımları, yüksek
hızları ve üstün savaş taktikleriyle önlerine çıkan kavimleri
sürerek ya da egemenlik altına alarak Avrupa'nın neredeyse
tamamını işgal etmişlerdir.
• Hunların baskısıyla oluşan bu büyük hareketlilik Avrupa'nın
sosyal, kültürel, demografik yapısını alt üst eden ve bugünkü
yapının temellerini oluşturanKavimler Göçü'nü başlatmıştır.
Tengricilik
Tengricilik ya da Göktanrı dini tüm Türk
ve Moğol halklarının, şimdiki inanç
sistemlerine katılmadan önceki inancıdır.
Tengri'ye ibadet etmenin yanında Aminizm,
Şamanizm, Totemizm bu inancın ana
hatlarını oluşturur. Tengri, bugünkü
Türkçedeki Tanrı sözcüğünün eski söyleniş
şeklidir
• Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasının ardından dağılan ve batıya
çekilen Hunlar, Ural Nehri ve İdil Nehri arasına yerleşmişlerdir.
Ardından Hunlar, bu bölgedeki Türk boylarını egemenlikleri
altına almıştır. 4. yüzyılın ortalarında Aral Gölü ile Hazar
Denizi'nin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdikten
sonra, 374 yılında Balamir komutasında İdil Nehri kıyılarında
görünmüşler, Karadeniz'in kuzeyindeki düzlüklerde yaşayan
Ostrogotlar'ı ve Vizigotlar'ı yenilgiye
uğratmışlardır. 375 yılında Ostrogotlar ve Vizigotlar, Hunlar’ın
saldırılarından dolayı batıya doğru yönelmişlerdir.
Böylece Kavimler Göçü başlamıştır.
• Rua'nın ölümü üzerine Attila ve Bleda, Hun İmparatorluğu'nun
başına geçmiştir. Bleda’nın savaşlardaki başarısızlığı yüzünden
Bleda 445 yılında Attila tarafından öldürüldü. Attila'nın
amacı Batı Roma İmparatorluğu'nu ve Doğu Roma
İmparatorluğu'nu egemenlik altına alarak devleti büyütmekti.
Attila 434 yılında Tuna ve Morava nehirlerinin birleştiği
yerdeki Margos Kalesi önünde Doğu Roma
İmparatorluğu ile Margos Antlaşması'nı imzalamıştır.
• 1)Doğu Roma İmparatorluğu, Hunlara ödemekte olduğu vergiyi
iki katına çıkaracak.
• 2)Doğu Roma İmparatorluğu, Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma
yapmayacak, ticari ilişkiler sınır kasabalarında devam edecek.
• 3)Doğu Roma İmparatorluğu, elindeki Hun esirleri iade edecek.
• Attila, Margos Antlaşması'ndan sonra ülkenin doğu bölgesini
denetimi altına almıştır. Bu dönemde Hun İmparatorluğu en geniş
sınırlarına ulaşmış ve yaklaşık 4 milyon km²'lik bir coğrafyaya
hükmetmiştir.
• Atilla’nın 453 yılında ölmesinin ardından oğullarının taht kavgası
Hunların yıkılmasına sebep olmuştur. Bu taht kavgasını fırsat
bilen bazı boylar bağımsızlığını ilan etmiş, Hunların
zayıflamasına sebep olmuştur. Bu olaylardan sonra zayıflayan
Hun Devleti; savaşları kaybetmeye başlamış, doğuya doğru geri
çekilmiştir.
• http://g60806.wordpress.com/
• http://aygunhoca.com/tarih-haritalari/91-avrupa-tarihiharitalari/379-4-6-yyda-kavimler-gocu-haritasi.html
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Hun_%C4%B0mparatorlu%C4%9
Fu
Download