Detaylı Gör - KTO Karatay Üniversitesi

advertisement
BEK-1
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Tarih Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
İslam Öncesi Türk Tarihi
Dersin Kodu
Teori
(Saat)
Uygulama
(Saat)
Laboratuvar
(Saat)
AKTS
Kredisi
TAR 112
3
0
0
3
Dersin Amacı
İslamiyet öncesi Türklerin ortaya çıkışları, anayurtları, göçleri ve
kurdukları devletlerin açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği
Türk adı ve Türk soyu, Türklerin anayurdu ve ilk göçler, Hun,
Göktürk, Uygur devletleri, Asya’da yaşayan diğer Türk kavimleri.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Karşılama Düzeyi*
No
Yeterlilikler
1
A
Tarih alanı ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri
öğrenme ve kullanma becerisine sahiptir.
C
Millî ve manevi kültür değerleri hakkında gerekli
bilgiye sahiptir ve alanıyla ilgili başkalarını
bilinçlendirebilme yetisini haizdir.
H
O
Tarihle ilgili sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi olayları
tanımlayabilir, analiz edebilir ve mukayeseli
çalışmalar yapabilir.
Türk dünyasını tanır. Türkiye’nin çevresindeki
toplulukların kökenlerini ve temel sorunlarını bilir. Bu
bölgenin jeopolitik önemi konusunda bilgi sahibi olur.
*1:En düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok yüksek
2
3
4
5
X
X
X
X
BEK-1
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi**
No
Öğrenim Çıktıları
1
İslam öncesi Türk tarihinin genel özelliklerini A, H, O
özetleyebilir.
1, 3
2
Türklerin kurdukları devletleri tahlil edebilir.
1, 3
3
Türk devletlerindeki siyasi, kültürel ve ekonomik A, C, H, O
değişim ve gelişimi değerlendirir.
1, 3
4
İslamiyet öncesi Türk tarihinin günümüz Türk A, H, O
tarihine etkilerini yorumlayabilir.
1, 3
5
İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin kaynaklar A, O
üzerine bilgi sahibi olur.
1, 3
A, H, O
**Yazılı Sınav:1, Sözlü Sınav:2, Ev Ödevi:3, Lab./Sınav:4, Seminer/Sunum:5, Dönem Ödevi:6
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Türklerin İlk Anayurdu ve Yayılmaları, Orta Asya’da Tabiat ve İklim Şartları, Orta
Asya’nın En Eski Kültürleri ve Türklerin Yayılma Safhaları
2
Tarihte Türk Adı; Türk Kültürünün Ortaya Çıkışı ve Türk Adının Anlamı Türklerin
Göçleri ve Yayılma Alanları
3
Büyük Hun Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi, Hun-Çin Mücadelesi
4
Büyük Hun Devleti’nde İç Karışıklıklar, Büyük Hun Devleti’nin İkiye Ayrılması ve
Yıkılışı
5
Ak Hunlar, Batı Hun İmparatorluğu ve Tabgaçlar
6
Göktürkler
7
Uygurlar
8
Kırgızlar ve Türgişler
9
Oğuzlar
10
Karluklar
11
Hazarlar
12
Kumanlar
BEK-1
13
Peçenekler
14
Macarlar
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Kök Tengrinin Çocukları, Ahmet TAŞAĞIL, Bilge Kültür Sanat, 2015.
2
Orta Asya – Türk Tarihi Hakkında Dersler, Vasilij Vladimiroviç Barthold, TTK,
Ankara 2013.
3
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul.
4
Bahaaddin Ögel, İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi, Ankara.
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma
Süresi
(Dakika)
Toplam
Çalışma
Yükü
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
(Ön çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28
Ara Sınav
1
8
0
8
Kısa Sınav
0
0
0
0
Ödev
2
4
0
8
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuvar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
0
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10
Toplam Yük
96
Toplam Yük / 30
3,2
BEK-1
Dersin AKTS Kredisi
3
Download