sirküler : 2011-006

advertisement
Solmaz
Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Merkez ve Bölge Müdürlükleri
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ
TARİH
: 05.01.2011
SİRKÜLER
: 2011-006
SEKTÖR
: GENEL
İstanbul Merkez
İzmir Bölge Md.
Mersin Bölge Md.
Ankara Bölge Md.
:
:
:
:
(212) 249 4062
(232) 463 6516
(324) 237 8606
(312) 417 8660
HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN İTHALİNE İLİŞKİN
TEBLİĞ İTHALAT: (2011/5) 31.12.2010 TARİH 27802 SAYILI RESMİ
GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
31.12.2010 Tarih 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren
Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca aşağıda GTİP ve isimleri belirtilen eşyanın (kadastral
haritalar hariç) ithalatında deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritalar için ise Milli Savunma
Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi alınması ve alınan uygunluk
belgesinin bir örneğinin ilgili gümrük beyannamesine eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca
aşağıdaki GTİP.ler dışında içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap,
dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.) gümrük beyannamelerinin tescilinde de
uygunluk belgesi aranacaktır.
G.T.İ.P. Eşyanın tanımı
49.05
Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar
haritaları, topografya planları ve küreler dahil)
85.23
Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD
gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini
(atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.
Ayrıca geçici madde olarak bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve
27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde
elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
tekemmül ettirileceği belirtilmiştir
Söz konusu tebliğ ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
SOLMAZ
Sirkülerle ilgili sorularınız için :
Semih SÜTÇÜ : [email protected]
Bekir ODABAŞI : [email protected]
bize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com.tr
Solmaz
Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Resmi Gazete:
Tarihi: 31.12.2010
Sayısı : 27802 (3. Mükerrer)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2011/ 5)
MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşya (kadastral haritalar hariç)
ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano, tepsi, tişört vb.)
gümrük beyannamelerinin tescilinde:
-Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
-Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı)
uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.P.
49.05
85.23
Eşyanın tanımı
Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya
planları ve küreler dahil)
Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza
edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya
planları ve küreler dahil) içerenler.
MADDE 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/5)
sayılı “Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ ” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
bize ulaşabileceğiniz internet adresimiz : www.solmaz.com.tr
Download