Dolaşım Sistemi Hastalıkları Patolojisi

advertisement
Hipertansif kalp hastalığı
Öğrenim hedefleri



Hipertansif kalp hastalığı tanımı
Tipleri Morfolojik özellikleri
Kapak hastalıkları
nonromatizmal grup tipleri klinik ve
morfolojik özelikleri
Hipertansif kalp hastalığı

Kalbin artmış yüküne karşı gelişen yanıt

1.Sistemik ( sol) hipertansif kalp
hastalığı
2.Pulmoner (sağ) hipertansif kalp
hastalığı ( kor pulmonale)

Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı
1.
2.


konsantrik sol ventriküler hipertrofisi (diğer
kardiyovaskuler patoloji olmaksızın)
HT bulgusu
Morfoloji : Sol ventrikül duvar kalınlığı (2 cm
kadar ) ağırlık 500gr
zamanla diastolik dolum zorluğu- sol atriyal
genişleme
Sistemik ( sol) hipertansif kalp hastalığı




Mik:erken dönemde transvers myosit çapında
artma
rutin mikroskopi de saptamak kolay
olmayabilir
ileri evrede seluler ve nükleer büyüme,şekil
farklılıkları ve interstisiyel fibrozis
Biyokimyasal,molekuler ve morfolojik
değişiklikler diğer myokardiyal yüklenme ile
giden hastalıklarla benzer
Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı
( kor pulmonale)



pulmoner HT sekonder sağ ventrikül
hipertrofi,dilatasyon
Akut kor pulmonale:massif pulmoner
embolizm
Kronik kor pulmonale:uzun süreli
pulmoner arter ve arteriollerin
kompresyonu veya tıkanıklığı nedeniyle
sağ ventrikül hipertrofi ve dilatasyonu
Pulmoner (sağ) hipertansif kalp hastalığı
( kor pulmonale)


Morfoloji:Akut olanda sağ ventrikülde
hipertrofi olmaksızın belirgin dilatasyon
kesitlerinde ay şeklinde olan sağ
ventrikülün dilate ovoid olduğu
Kronik:ventr duvar kalınlığı 1cm daha
kalın, sol ventrikül kadar kalınlık
pulmoner kapağın yakınında veya
triküspid regürgitasyonu olabilen kalınlık
Kor pulmonale predizpoze nedenler



Akciğer parenkim hastalıkları
Akciğer damar hastalıkları
Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar
Kor pulmonale predizpoze nedenler






Akciğer parenkim hastalıkları
Kronik obstriktif akciğer hastalığı
Diffuz pulmoner interstisiyel fibrozis
Pnömokonyozis
Kistik fibrozis
Bronşektazi
Kor pulmonale predizpoze nedenler






Akciğer damar hastalıkları
tekrarlayan pulmoner tromboembolizm
primer pulmoner HT
Ekstensif pulmoner arteritis (Wegener
granülomatozis)
İlaç,toksin veya radyasyon bağımlı
vaskuler obstriksiyon
Ekstensif pulmoner tümör
Kor pulmonale predizpoze nedenler










Göğüs hareketlerini etkileyen hastalıklar
Kifoskolyoz
Belirgin obezite (pickwickian sendrom)
Nöromuskular hastalıklar
Pulmoner arteryal konstriksiyon
metabolik asidoz
hipoksemi
kronik yükseklik hastalığı
major havayolu obstriksiyon
ıdiopatik alveolar hipoventilasyon
Kapak hastalıkları




4 kapak, tek taraflı kan akımı
Semilunar kapak (aort-Arantius nodulu- ve
pulmoner)
AV kapak (mitral ve triküspid),korda
tendinea,papiller kas-aparat
MİK: -endotelle döşeli
– yoğun kollajen kor-fibroza (yapısal özelliği)
– gevşek bağ dokusu-spongioza (fonksiyonel
özelliği)
Kapak hastalıkları
Stenoz: Darlık kapakların açılma
yetmezliği
 Regürjitasyon:kapağın kapanma
yetmezliği

Kapak hastalıkları




Konjenital
Akkiz
stenoz -her zaman kuspitlerde
Yetmezlik- kapağın intrinsik hastalığı
veya destekleyen yapılar-aorta,mitral
anulus, tendinöz kordlar,papiller
kas,ventriküler serbest duvar-
Kalsifik aort stenozu




En sık kapak anormalliği
konjenital
edinsel-çoğu yaş ilişkili dejenerasyon
Morfoloji:nonromatizmal kalsifik aort
stenozu (trikuspid ve bikuspid) valsalva
sinüsüne doğru uzanan kapakçıklar
içinde kümeleşen kalsifiye kitleler
şeklindedir
Kalsifik aort stenozu





Küsplerin açılmasını engeller
kalsifik depositler öncelikle bazaldedir ve
serbest kenar etkilenmemiştir. Kalsifikasyon
kapağın fibroza yerlerinde belirgindir
Mikroskopik yapı genelde korunmuştur.
Romatizmal Aort stenozu (AS) tersine
kommussural füzyon yoktur
mitral kapak genellikle normal
Konjenital bikuspid aort kapak
kalsifikasyonu
bikuspit aort kapağı %1-2 görülür
 Başlangıçta dar olmadığı için bulgu
vermez ancak aort kapağı gibi
kalsifikasyon progresif gelişebilir

Mitral anuler kalsifikasyon




60 yaş üzerindeki kadınlarda
mitral kapağın anulusda irregüler,taş gibi
sert olabilen kalsifikasyon bulunur bazen
ülsere nodüller olabilir
kapak fonksiyonunu bozmaz ancak infektif
endokardit odağı
trombüs kaynağı olabilir
Mitral kapağın miksomatöz
dejenerasyonu (mitral valv prolapsusu)





Erişkinlerde %3,
genç kadınlar en sık görülen
kapak hastalığı
Morf:interkordal balonlaşma
trikuspit ve aort veya
pulmoner kapakta tutulum
mik:fibroza tabakasında
zayıflama,
spongioz tabakada mukoid
materyal
Download